Urdu-Page-136

ਕਾਮਿਕਰੋਧਿਨਮੋਹੀਐਬਿਨਸੈਲੋਭੁਸੁਆਨੁ॥
kaamkaroDhnamohee-aibinsailobhsu-aan.
Lust and anger shall not seduce you, and the dog like greed shall depart.
ਕਾਮਅਤੇਕ੍ਰੋਧਤੈਨੂੰਗੁਮਰਾਹਨਹੀਂਕਰਨਗੇਅਤੇਲਾਲਚਦਾਕੁੱਤਾਨਾਸਹੋਜਾਏਗਾ।
کامِ کرودھِ ن موہیِئےَ بِنسےَ لوبھُ سُیانُ
شہوت اور غصہ ان پر اثر انداز نہیں ہو اور کتا لالچ مٹ جاتا ہے

ਸਚੈਮਾਰਗਿਚਲਦਿਆਉਸਤਤਿਕਰੇਜਹਾਨੁ
sachaimaaragchaldi-aaustatkarayjahaan.
Those who walk on the Path of Truth shall be praised throughout the world.
ਦੁਨੀਆਂਉਨ੍ਹਾਂਦੀਵਡਿਆਈਕਰਦੀਹੈਜੋਸੱਚੇਰਸਤੇਟੁਰਦੇਹਨ।
سچےَ مارگِ چلدِیا اُستتِ کرے جہانُ
۔ استت ۔ تعریف ۔عزت ۔ اٹھا ہٹھ ۔ زیارت گاہوں ۔ جیہہ۔
سچا راستہ ، سچا زندگی کا راستہ اپنانے پر دنیا کے لوگ تعریف کرتے ہیں‌

ਅਠਸਠਿਤੀਰਥਸਗਲਪੁੰਨਜੀਅਦਇਆਪਰਵਾਨੁ॥
athsathtirathsagalpunnjee-a da-i-aaparvaan.
All the pious acts like bathing at all the sacred shrines, giving of charity and compassion on the creatures are all included in the merits of remembering God.
ਅਠਾਹਠਤੀਰਥਾਂਦਾਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਰੇਪੁੰਨਕਰਮ, ਜੀਵਾਂਉੱਤੇਦਇਆਕਰਨੀਜੋਧਾਰਮਿਕਕਰਨੀਹੈ, ਇਹਸਭਕੁਝਸਿਮਰਨਦੇਵਿਚਹੀਆਜਾਂਦਾਹੈ।
اٹھسٹھِ تیِرتھ سگل پُنّن جیِء دئِیا پرۄانُ
دیا پروان ۔ جاندار پر رحم کرنا۔
آٹھ سٹھ زیارت گاہوں کی زیارت تمام ثواب جانداروں پر رحم و کرم سے دیتا ہے

ਜਿਸਨੋਦੇਵੈਦਇਆਕਰਿਸੋਈਪੁਰਖੁਸੁਜਾਨੁ॥
jis no dayvaida-i-aakar so-eepurakhsujaan.
That one alone is truly wise whom God in His mercy blesses with gift of meditating on God’s Name.
ਪਰਮਾਤਮਾਕਿਰਪਾਕਰਕੇਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਸਿਮਰਨਦੀਦਾਤਿਦੇਂਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਸਿਆਣਾਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
جِس نو دیۄےَ دئِیا کرِ سوئیِ پُرکھُ سُجانُ
سبحان ۔ عقلمند۔ دانا۔
وہی دانشمند اور دانا ہوجاتا ہے ۔

ਜਿਨਾਮਿਲਿਆਪ੍ਰਭੁਆਪਣਾਨਾਨਕਤਿਨਕੁਰਬਾਨੁ॥
jinaamili-aaparabhaapnaanaanaktin kurbaan.
O’ Nanak, I dedicate myself to those who have realized God.
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਪਿਆਰਾਪ੍ਰਭੂਮਿਲਪਿਆਹੈ, ਮੈਂਉਹਨਾਂਤੋਂਸਦਕੇਹਾਂ।
جِنا مِلِیا پ٘ربھُ آپنھا نانک تِن کُربانُ
جسکا اپنے خدا سے ملاپ ہو گیا نانک ان پر قربان ہے ۔

ਮਾਘਿਸੁਚੇਸੇਕਾਂਢੀਅਹਿਜਿਨਪੂਰਾਗੁਰੁਮਿਹਰਵਾਨੁ॥੧੨॥
maaghsuchay say kaaNdhee-ah jinpooraagurmiharvaan. ||12||
In Magh, they alone are considered pure on whom the Perfect Guru is Merciful.
ਮਾਘਮਹੀਨੇਵਿਚਸਿਰਫ਼ਉਹੀਸੁੱਚੇਬੰਦੇਆਖੇਜਾਂਦੇਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਉੱਤੇਪੂਰਾਸਤਿਗੁਰੂਦਇਆਵਾਨਹੁੰਦਾਹੈ
ماگھِ سُچے سے کاںڈھیِئہِ جِن پوُرا گُرُ مِہرۄانُ
کانڈھیے ۔ کہے جاتے ہیں۔(۔2)
ماگہہ میں سچے اور اور پاک وہی کہلاتے ہیں جن پر کامل مرشد مہربان ہے

ਫਲਗੁਣਿਅਨੰਦਉਪਾਰਜਨਾਹਰਿਸਜਣਪ੍ਰਗਟੇਆਇ॥
fulgunanandupaarjanaaharsajanpargatayaa-ay.
In the month of Phalgun, unique spiritual bliss arises in the minds of those in whose heart their dearest friend, God has come and become manifest.
ਫੱਗਣਵਿਚਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰਆਤਮਕਆਨੰਦਪੈਦਾਹੁੰਦਾਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਸੱਜਣ-ਹਰੀਪਰਤੱਖਆਵੱਸਦਾਹੈ।
پھلگُنھِ اننّد اُپارجنا ہرِ سجنھ پ٘رگٹے آءِ
پھلگن۔ ماہ پھاگن۔ آنند ۔ روحانی سکون ۔ اپار ۔ بیشمار۔ ہرسجن۔ دوست خدا۔ پر گٹے ۔ ظہور میں آتا ہے ۔ ظاہر ہوتا ہے ۔
ماہ پھاگن میں نہایت روحانی سکون اور خوشیاں ہوتی ہیں اور دوست خدا ظہور میں آتا ہے۔

ਸੰਤਸਹਾਈਰਾਮਕੇਕਰਿਕਿਰਪਾਦੀਆਮਿਲਾਇ॥
santsahaa-eeraamkaykarkirpaadee-aamilaa-ay.
The saints, the helpers of God, showing mercy, help them realize God.
ਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲਮਿਲਣਵਿਚਸਹਾਇਤਾਕਰਨਵਾਲੇਸੰਤ, ਮਿਹਰਕਰਕੇਉਹਨਾਂਨੂੰਪ੍ਰਭੂਨਾਲਜੋੜਦੇਂਦੇਹਨ।
سنّت سہائیِ رام کے کرِ کِرپا دیِیا مِلاءِ
سہائی ۔ مددگار ۔ سنت ۔ جنکو ہر سانس ہر لقمہ خدا یاد رہتا ہے ۔ کرپا۔ مہربانی ۔
الہٰی ملاپ کرانے والے پاکدامن خدا رسیدہ ملاپ میں مددیتے ہیں

ਸੇਜਸੁਹਾਵੀਸਰਬਸੁਖਹੁਣਿਦੁਖਾਨਾਹੀਜਾਇ॥
sayjsuhaaveesarabsukhhundukhaanaaheejaa-ay.
Their heart is at peace, they enjoy all comforts and there is no place for any sorrow.
ਉਹਨਾਂਦੀਹਿਰਦਾ-ਸੇਜਸੁੰਦਰਬਣਜਾਂਦੀਹੈ, ਉਹਨਾਂਨੂੰਸਾਰੇਹੀਸੁੱਖਪ੍ਰਾਪਤਹੋਜਾਂਦੇਹਨ, ਫਿਰਦੁੱਖਾਂਲਈ (ਉਹਨਾਂਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚ) ਕਿਤੇਰਤਾਥਾਂਨਹੀਂਰਹਿਜਾਂਦੀ।
سیج سُہاۄیِ سرب سُکھ ہُنھِ دُکھا ناہیِ جاءِ
سیج۔ پردا۔ دل ۔
اور انہیں تمام آرام و آسائش حاصل ہو جاتے ہیں اور عذاب کے لئے کوئی جگہ نہیں رہتی دل میں

ਇਛਪੁਨੀਵਡਭਾਗਣੀਵਰੁਪਾਇਆਹਰਿਰਾਇ॥
ichhpuneevadbhaagneevarpaa-i-aaharraa-ay.
The heart-felt desire of such fortunate souls get fulfilled when they realize their true friend, God.
ਉਹਨਾਂਵਡ-ਭਾਗਣਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂਦੀਮਨੋ-ਕਾਮਨਾਪੂਰੀਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਉਹਨਾਂਨੂੰਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂਖਸਮਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ।
اِچھ پُنیِ ۄڈبھاگنھیِ ۄرُ پائِیا ہرِ راءِ
اچھ پنی ۔ خواہش پوری ہو ئی ۔ وڈبھاگنی ۔ بلند قسمت ۔ ور۔ خاوند۔ خدا ۔ ہررائے ۔ بادشاہ خدا۔
ایسی خوش قسمت جانوں کی دل کی خواہش پوری ہوجاتی ہے جب انہیں اپنے حقیقی دوست ، خدا کا احساس ہوجاتا ہے

ਮਿਲਿਸਹੀਆਮੰਗਲੁਗਾਵਹੀਗੀਤਗੋਵਿੰਦਅਲਾਇ॥
milsahee-aamangalgaavheegeetgovindalaa-ay.
Joining together with their friends, they recite songs in praise of God.
ਉਹਸਤ-ਸੰਗੀਸਹੇਲੀਆਂਨਾਲਰਲਕੇਗੋਵਿੰਦਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੇਗੀਤਗਾਂਦੀਆਂਹਨ।
مِلِ سہیِیا منّگلُ گاۄہیِ گیِت گوۄِنّد الاءِ
سہیاں ۔ ساتھی ۔ منگل گاوہی ۔ خوشی ککے گیت ۔ گیت گوبند۔ الہٰی صفت صلاح
وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملکر حمد وثناہ کرتے ہیں ۔

ਹਰਿਜੇਹਾਅਵਰੁਨਦਿਸਈਕੋਈਦੂਜਾਲਵੈਨਲਾਇ॥
harjayhaaavarnadis-eeko-eedoojaalavainalaa-ay.
There is no one other like God, they do not see anyone equal to Him.
ਪਰਮਾਤਮਾਵਰਗਾਕੋਈਹੋਰ, ਉਸਦੀਬਰਾਬਰੀਕਰਸਕਣਵਾਲਾਕੋਈਦੂਜਾਉਹਨਾਂਨੂੰਕਿਤੇਦਿੱਸਦਾਹੀਨਹੀਂ।
ہرِ جیہا اۄرُ ن دِسئیِ کوئیِ دوُجا لۄےَ ن لاءِ
۔ ہر جیہا۔ خدا جیسا۔ دوجا۔ دوسرا۔ لوے نہ لائے اسکے برابر نہیں ۔
خدا جیسا اسکا ثانی کوئی دکھاتی نہیں دیتا۔

ਹਲਤੁਪਲਤੁਸਵਾਰਿਓਨੁਨਿਹਚਲਦਿਤੀਅਨੁਜਾਇ॥
halatpalatsavaari-on nihchalditee-an jaa-ay.
God has embellished them in this world and the world hereafter, and has given them an eternal place (at His abode).
ਉਸਪਰਮਾਤਮਾਨੇਉਹਨਾਂਦਾਲੋਕਪਰਲੋਕਸਵਾਰਦਿੱਤਾਹੈ, ਉਹਨਾਂਨੂੰਆਪਣੇਚਰਨਾਂਵਿਚਲਿਵ-ਲੀਨਤਾਵਾਲੀਐਸੀਥਾਂਬਖ਼ਸ਼ੀਹੈਜੋਕਦੇਡੋਲਦੀਹੀਨਹੀਂ।
ہلتُ پلتُ سۄارِئونُ نِہچل دِتیِئنُ جاءِ
اہلت پلت۔ ہر دو عالم ۔ سوارین ۔ سنوار دیتا ہے ۔ نہچل قائم دوائم۔
اسکے ہر در لوک یہ دنیااور پر لوگ عاقیت دونوں سنورجاتے ہیں درست ہو جاتے ہیں۔

ਸੰਸਾਰਸਾਗਰਤੇਰਖਿਅਨੁਬਹੁੜਿਨਜਨਮੈਧਾਇ॥
sansaarsaagartayrakhi-an bahurhnajanmaiDhaa-ay.
He has saved them from drowning in the worldly-ocean of vices and they would not have to suffer through the cycles of birth and death.
ਪ੍ਰਭੂਨੇਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਉਹਨਾਂਨੂੰ (ਹੱਥਦੇਕੇ) ਰੱਖਲਿਆਹੈ, ਜਨਮਾਂਦੇਗੇੜਵਿਚਮੁੜਉਹਨਾਂਦੀਦੌੜਭੱਜਨਹੀਂਹੁੰਦੀ।
سنّسار ساگر تے رکھِئنُ بہُڑِ ن جنمےَ دھاءِ
بہوڑ۔ دوبارہ ۔ دھائے ۔ بھٹکتا ۔ دوڑتا
خدا انہیں اس دنیاوی سمندر سے بہ حفاظت اور کامیابی سے عبور کرتا ہے اور تناسخ ختم کردیتا ہے ۔ زبان ایک ہے اوصاف بیشمار ہیں ۔

ਜਿਹਵਾਏਕਅਨੇਕਗੁਣਤਰੇਨਾਨਕਚਰਣੀਪਾਇ
jihvaaaykanayk guntaraynaanakcharneepaa-ay.
O’ Nanak, we have only one tongue but Your Virtues are countless. Those who remember You with utmost humility, swim across the worldly ocean of vices.
ਹੇਨਾਨਕ! ਸਾਡੀਇਕਜੀਭਹੈ, ਪ੍ਰਭੂਦੇਅਨੇਕਾਂਹੀਗੁਣਹਨ l ਜੇਹੜੇਜੀਵਉਸਦੀਚਰਨੀਂਪੈਂਦੇਹਨਉਸਦਾਆਸਰਾਤੱਕਦੇਹਨ, ਉਹਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਤਰਜਾਂਦੇਹਨ।
جِہۄا ایک انیک گُنھ ترے نانک چرنھیِ پاءِ
خدا کے اے نانک اسکے پیار کر گردیدہ ہوکر ہی اس عالم میں کامیابی ملتی ہے ۔

ਫਲਗੁਣਿਨਿਤਸਲਾਹੀਐਜਿਸਨੋਤਿਲੁਨਤਮਾਇ॥੧੩॥
fulgun nitsalaahee-aijis no tilnatamaa-ay. ||13||
In Phalgun, praise Him continually; He has not even an iota of greed.
ਫੱਗਣਦੇਮਹੀਨੇਵਿਚਸਦਾਹੀਉਸਦੀਉਸਤਤਕਰ, ਜਿਸਨੂੰਇਕਭੋਰਾਭਰਭੀਲਾਲਚਨਹੀਂ।
پھلگُنھِ نِت سلاہیِئےَ جِس نو تِلُ ن تماءِ
۔ تل نہ طمعائے ۔ تل بھر لالچ نہیں (۔3)
ماہ پھاگن میں ہر روز الہٰی صفت صلاح کیجیئے جسے ذریہ بھر لالچ ہیں (۔3)

ਜਿਨਿਜਿਨਿਨਾਮੁਧਿਆਇਆਤਿਨਕੇਕਾਜਸਰੇ॥
jinjinnaamDhi-aa-i-aatin kaykaajsaray.
Whosoever has meditated on Naam has accomplished all their tasks.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇਨਾਮਦਾਸਿਮਰਨਕੀਤਾਹੈਉਨ੍ਹਾਂਦੇਕਾਰਜਸੌਰਗਏਹਨ।
جِنِ جِنِ نامُ دھِیائِیا تِن کے کاج سرے
جن جن۔ جنہوں جنہوں نے ۔ کاج ۔ کام ۔ سرے ۔ کامیاب ہوئے ۔
جو بھی خدا کو یاد کرتا ہے انکے تمام کام مکمل ہو جاتے ہیں۔

ਹਰਿਗੁਰੁਪੂਰਾਆਰਾਧਿਆਦਰਗਹਸਚਿਖਰੇ॥
hargurpooraaaaraaDhi-aadargehsachkharay.
Those who follow the perfect Guru and lovingly worship God are judged true in God’s court.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇਪ੍ਰਭੂਨੂੰਪੂਰੇਗੁਰੂਨੂੰਆਰਾਧਿਆਹੈ, ਉਹਸਦਾ-ਥਿਰਰਹਿਣਵਾਲੇਪ੍ਰਭੂਦੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚਸੁਰਖ਼ਰੂਹੁੰਦੇਹਨ।
ہرِ گُرُ پوُرا آرادھِیا درگہ سچِ کھرے
جنہوں نے خدا اور کامل مرشد کو یاد کیا وہ الہٰی درگاہ میں سرخرو ہوئے

ਸਰਬਸੁਖਾਨਿਧਿਚਰਣਹਰਿਭਉਜਲੁਬਿਖਮੁਤਰੇ॥
sarabsukhaaniDhcharanharbha-ojalbikhamtaray.
God’s lotus feet (His devoted meditation) are the treasure of joy and peace. They who attune themselves to God cross over the dreadful worldly ocean of vices.
ਪ੍ਰਭੂਦੇਚਰਨਹੀਸਾਰੇਸੁੱਖਾਂਦਾਖ਼ਜ਼ਾਨਾਹਨ, ਜਿਹੜੇਜੀਵਚਰਨੀਂਲੱਗਦੇਹਨ, ਉਹਔਖੇਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਵਿਚੋਂਸਹੀ-ਸਲਾਮਤਪਾਰਲੰਘਜਾਂਦੇ
سرب سُکھا نِدھِ چرنھ ہرِ بھئُجلُ بِکھمُ ترے
ندھ ۔ خزانہ ۔ بہوجل۔ خوفناک سمندر۔ وکھم۔ دشوار ۔ مشکل۔
الہٰی خدمت سے تمام آرام و آسائش کا خزانہ خدا اس خوفناک سمندر کو پار کر جاتے ہیں مراد وہ زندگی کامیابی سے بستر کر لیتے ہیں۔

ਪ੍ਰੇਮਭਗਤਿਤਿਨਪਾਈਆਬਿਖਿਆਨਾਹਿਜਰੇ॥
paraymbhagattin paa-ee-aabikhi-aanaahijaray.
They obtain the gift of God’s loving devotion, and do not suffer in the desire for the poison of Maya (worldly riches and powers).
ਉਹਨਾਂਨੂੰਪ੍ਰਭੂਦਾਪਿਆਰਪ੍ਰਭੂਦੀਭਗਤੀਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦੀਹੈ, ਮਾਇਆਦੀਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗਵਿਚਉਹਨਹੀਂਸੜਦੇ।
پ٘ریم بھگتِ تِن پائیِیا بِکھِیا ناہِ جرے
وکھیا۔ دنیاوی دولت ۔ جرے ۔ جلے ۔
وہ الہٰی پیار اور الہٰی پریم حاصل کرتے ہیں۔ انہیں دنیاوی دولت کی خواہشات کی آگ نہیں جلاتی

ਕੂੜਗਏਦੁਬਿਧਾਨਸੀਪੂਰਨਸਚਿਭਰੇ॥
koorhga-ay dubiDhaanaseepooransachbharay.
All their falsehood has vanished, duality has been erased, and they remain totally attuned to the eternal God.
ਉਹਨਾਂਦੇਵਿਅਰਥਝੂਠੇਲਾਲਚਖ਼ਤਮਹੋਜਾਂਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਦੇਮਨਦੀਭਟਕਣਾਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਉਹਮੁਕੰਮਲਤੌਰਤੇਸਦਾ-ਥਿਰਹਰੀਵਿਚਟਿਕੇਰਹਿੰਦੇਹਨ।
کوُڑ گۓ دُبِدھا نسیِ پوُرن سچِ بھرے
کوڑ۔ جھوٹ۔ دبدھا۔ ۔ دوچتی ۔
انکے جھوٹے ارادے ، خواہشات اور دوچتی ختم ہو

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁਪ੍ਰਭੁਸੇਵਦੇਮਨਅੰਦਰਿਏਕੁਧਰੇ॥
paarbarahmparabhsayvday man andaraykDharay.
Enshrining God in their mind, they keep remembering Him with loving devotion.
ਉਹਆਪਣੇਮਨਵਿਚਇਕੋਪਰਮਜੋਤਿਪਰਮਾਤਮਾਨੂੰਵਸਾਕੇਸਦਾਉਸਨੂੰਸਿਮਰਦੇਹਨ।
پارب٘رہمُ پ٘ربھُ سیۄدے من انّدرِ ایکُ دھرے
پا ربرہم۔ پربھ۔ کامیابی بخشنے والا خدا۔
اور مکمل سچ دل میں بس جاتا

ਮਾਹਦਿਵਸਮੂਰਤਭਲੇਜਿਸਕਉਨਦਰਿਕਰੇ॥
maahdivas mooratbhalayjiska-o nadarkaray.
All the months, the days, and the moments are auspicious, for those upon whom God casts His Glance of Grace.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਉੱਤੇਪ੍ਰਭੂਮਿਹਰਦੀਨਜ਼ਰਕਰਦਾਹੈ, ਉਹਨਾਂਵਾਸਤੇਸਾਰੇਮਹੀਨੇ, ਦਿਹਾੜੇਅਤੇਮੁਹੂਰਤਸੁਲੱਖਣੇਹਨ l
ماہ دِۄس موُرت بھلے جِس کءُ ندرِ کرے
ماہ ۔ مہینے ۔ دوس۔ دن ۔ مورت۔ گھڑیاں۔
واحد خدا کو دل میں بساکرا لہٰی خدمت کرتے ہیں۔

ਨਾਨਕੁਮੰਗੈਦਰਸਦਾਨੁਕਿਰਪਾਕਰਹੁਹਰੇ॥੧੪॥੧॥
naanakmangaidarasdaankirpaakarahuharay. ||14||1||
O’ God, Nanak begs for the blessing of Your Vision. Please, shower Your Mercy upon me!
ਹੇਹਰੀ! ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇਦਰਤੋਂਤੇਰੇ) ਦੀਦਾਰਦੀਦਾਤਮੰਗਦਾਹੈ, ਮੇਰੇਉੱਤੇਮਿਹਰਕਰ l
نانکُ منّگےَ درس دانُ کِرپا کرہُ ہرے
اے خدا کرم وعنایت فرمانانک دیدار کی بھیک مانگنا ہے (۔4)

ਮਾਝਮਹਲਾ੫ਦਿਨਰੈਣਿ
maajhmehlaa 5 din raiian
MaajhRaag. by Fifth Guru: Day and Night:
ماجھ مہلا ੫ دِن ریَنھِ
ੴਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ik-oNkaarsatgurparsaad.
One eternal God.realized by the grace of the true Guru:
ੴ ستِگُر پ٘رسادِ ॥
ایک ابدی خدا۔ سچے گرو کے فضل سے احساس ہوا

ਸੇਵੀਸਤਿਗੁਰੁਆਪਣਾਹਰਿਸਿਮਰੀਦਿਨਸਭਿਰੈਣ॥
sayveesatguraapnaaharsimreedin sabh rain.
I pray that, by following the teachings of my true Guru and meditate on God with loving devotion for all the days and nights of my life.
ਮੈਂਆਪਣੇਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਵਾਂ, ਤੇਮੈਂਆਪਣੀਜ਼ਿੰਦਗੀਦੇਸਾਰੇਦਿਨਤੇਸਾਰੀਆਂਰਾਤਾਂਪਰਮਾਤਮਾਦਾਸਿਮਰਨਕਰਦੀਰਹਾ l
سیۄیِ ستِگُرُ آپنھا ہرِ سِمریِ دِن سبھِ ریَنھ
سیوی۔ خدمت ۔ ستگر۔ سچا مرشد ۔ سمری ۔ توجہ دینا۔ دھیان لگاتا۔
سچے مرشد کی خدمت کرؤں اور روز و شب خدا کو یاد کروں۔

ਆਪੁਤਿਆਗਿਸਰਣੀਪਵਾਂਮੁਖਿਬੋਲੀਮਿਠੜੇਵੈਣ॥
aapti-aagsarneepavaaNmukhboleemith-rhay vain.
Renouncing selfishness and conceit, I may seek the Sanctuary of my Guru, and speak sweet words to Him,
ਆਪਾ-ਭਾਵ (ਹਉਮੈ) ਤਿਆਗਕੇ, ਮੈਂਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਵਾਂਤੇਮੂੰਹਨਾਲਉਸਅੱਗੇਇਹਮਿੱਠੇਬੋਲਬੋਲਾਂ,
آپُ تِیاگِ سرنھیِ پۄاں مُکھِ بولیِ مِٹھڑے ۄیَنھ ॥
آپ تیاگ ۔ خودی مٹا ۔ مٹھڑے دین۔ میٹھے بول ۔
خودی مٹا کر زبان سے میٹھے بول بول کر پاؤں پڑوں اورپناہ لوں۔

ਜਨਮਜਨਮਕਾਵਿਛੁੜਿਆਹਰਿਮੇਲਹੁਸਜਣੁਸੈਣ॥
janamjanamkaavichhurhi-aaharmaylhusajansain.
and request him to unite me with my closest friend, God, from whom I have been separated for many births.
ਮੈਨੂੰਸੱਜਣਪ੍ਰਭੂਮਿਲਾਦੇਹ, ਮੇਰਾਮਨਕਈਜਨਮਾਂਦਾਉਸਤੋਂਵਿੱਛੁੜਿਆਹੋਇਆਹੈ।
جنم جنم کا ۄِچھُڑِیا ہرِ میلہُ سجنھُ سیَنھ
وچھڑیا ۔ جدا ہوا ۔ ہوا ۔ سجن۔ دوست ۔
مجھے میرے دوست خدا اور سبند ھی رشتیدار سے ملا جس سے میں دیرینہ جدا ہو ا ہوں ۔

ਜੋਜੀਅਹਰਿਤੇਵਿਛੁੜੇਸੇਸੁਖਿਨਵਸਨਿਭੈਣ॥
jojee-a hartayvichhurhay say sukhnavasanbhain.
O my sister, those who remain separated from God are not able to live in peace.
ਹੇਭੈਣ! ਜੇਹੜੇਜੀਵਪਰਮਾਤਮਾਤੋਂਵਿੱਛੁੜੇਰਹਿੰਦੇਹਨਉਹਸੁਖਨਾਲਨਹੀਂਵੱਸਸਕਦੇ।
جو جیِء ہرِ تے ۄِچھُڑے سے سُکھِ ن ۄسنِ بھیَنھ
سین ۔ رشتہ دار ۔
جو انسان اور جاندار خد ا سے جدا ہو گئے وہ آرام و آسائش سے نہیں رہ سکتے ۔

ਹਰਿਪਿਰਬਿਨੁਚੈਨੁਨਪਾਈਐਖੋਜਿਡਿਠੇਸਭਿਗੈਣ॥
harpir bin chain napaa-ee-aikhojdithaysabh gain.
Without the Husband-God, there is no peace and comfort. I have searched and seen all the realms.
ਮੈਂਸਾਰੇ (ਧਰਤੀ) ਆਕਾਸ਼ਖੋਜਕੇਵੇਖਲਿਆਹੈਕਿਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਦੇਮਿਲਾਪਤੋਂਬਿਨਾਆਤਮਕਸੁਖਨਹੀਂਮਿਲਸਕਦਾ।
ہرِ پِر بِنُ چیَنُ ن پائیِئےَ کھوجِ ڈِٹھے سبھِ گیَنھ
چین ۔ سکون ۔ گین۔ آسمان ۔ آپ ۔کمانے اپنے کئے ہوئے اعمال۔ دوس
خدا کے بغیر سکون نہیں ملتامیں نے زمین آسمان ڈھونڈکر دیکھ لیا ہے ۔

ਆਪਕਮਾਣੈਵਿਛੁੜੀਦੋਸੁਨਕਾਹੂਦੇਣ॥
aapkamaanaivichhurheedos nakaahoodayn.
My own evil actions have kept me separate from Him; why should I accuse anyone else?
ਮੈਂਆਪਣੇਕੀਤੇਕਰਮਾਂਅਨੁਸਾਰਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਤੋਂਵਿੱਛੁੜੀਹੋਈਹਾਂ l ਮੈਂਕਿਸੇਉਤੇਇਲਜਾਮਕਿਉਂਲਾਵਾਂ ?
آپ کمانھےَ ۄِچھُڑیِ دوسُ ن کاہوُ دینھ
۔ الزام ۔ کاہو ۔ کسی کو ۔
اپنے اعمال کیوجہ سے جدائی ملی کسی پر الزام نہیں تھونپا جا سکتا ۔

ਕਰਿਕਿਰਪਾਪ੍ਰਭਰਾਖਿਲੇਹੁਹੋਰੁਨਾਹੀਕਰਣਕਰੇਣ॥
karkirpaaparabhraakhlayhohornaaheekarankarayn.
O’ God, please show mercy and save me, because except You no one else has any power to do or get anything done.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਮਿਹਰਕਰ, ਮੇਰੀਰੱਖਿਆਕਰ, ਤੈਥੋਂਬਿਨਾਹੋਰਕੋਈਕੁਝਕਰਨਕਰਾਵਨਦੀਸਮਰੱਥਾਨਹੀਂਰੱਖਦਾ।
کرِ کِرپا پ٘ربھ راکھِ لیہُ ہورُ ناہیِ کرنھ کرینھ
راکہہ لہو ۔ بچالو ۔ خاکو۔ خاک ۔
اے خدا مجھے بچاؤ اسکے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔

ਹਰਿਤੁਧੁਵਿਣੁਖਾਕੂਰੂਲਣਾਕਹੀਐਕਿਥੈਵੈਣ॥
hartuDh vinkhaakooroolnaakahee-aikithai vain.
O’ God, without You we suffer so much pain and humiliation as if we are rolling in dust. To whom else could we relate our cries of distress? .
ਹੇਹਰੀ! ਤੇਰੇਮਿਲਾਪਤੋਂਬਿਨਾਮਿੱਟੀਵਿਚਰੁਲਜਾਈਦਾਹੈ। (ਇਸਦੁੱਖਦੇ) ਕੀਰਨੇਹੋਰਕਿਸਨੂੰਦੱਸੀਏ?
ہرِ تُدھُ ۄِنھُ کھاکوُ روُلنھا کہیِئےَ کِتھےَ ۄیَنھ
کہیے کھتے ۔ وین ۔ کہاں کس سے گذارش کریں۔
اے خدایا تیرے بغیر ہم اتنا درد اور ذلت برداشت کرتے ہیں گویا ہم خاک میں مل رہے ہیں۔ تیرے بغیر ہم کس سے اپنی فریاد کر سکتے ہیں

ਨਾਨਕਕੀਬੇਨੰਤੀਆਹਰਿਸੁਰਜਨੁਦੇਖਾਨੈਣ॥੧॥
naanakkeebanantee-aaharsurjandaykhaanain. ||1||
This is Nanak’s prayer: that I may realize God within myself.
ਨਾਨਕਦੀਇਹਬੇਨਤੀਹੈਕਿਮੈਂਕਿਸੇਤਰ੍ਹਾਂਆਪਣੀਅੱਖੀਂਉਸਉੱਤਮਪੁਰਖਪਰਮਾਤਮਾਦਾਦਰਸਨਕਰਾਂ l
نانک کیِ بیننّتیِیا ہرِ سُرجنُ دیکھا نیَنھ
سرجن ۔ بلندر رتبہ ۔ دیکھا نین۔ آنکھوں سے دیکھوں ۔
اے نانک عرض گذارتا ہے کہ اس بلند رتبہ خدا کدا دیدار اپنی آنکھوں سے کرؤں ۔

ਜੀਅਕੀਬਿਰਥਾਸੋਸੁਣੇਹਰਿਸੰਮ੍ਰਿਥਪੁਰਖੁਅਪਾਰੁ॥
jee-a keebirthaa so sunayharsammrithpurakhapaar.
The all powerful, infinite and all pervading God does listen to our anguish.
ਪਰਮਾਤਮਾਸਭਤਾਕਤਾਂਦਾਮਾਲਕਹੈ, ਸਭਵਿਚਵਿਆਪਕਹੈਤੇਬੇਅੰਤਹੈ, ਉਹੀਜਿੰਦਦਾਦੁਖ-ਦਰਦਸੁਣਦਾਹੈ।
جیِء کیِ بِرتھا سو سُنھے ہرِ سنّم٘رِتھ پُرکھُ اپارُ
جیہہ۔ جان۔ برتھا۔ حالت۔ درد۔ سمرتھ۔ جس میں طاقت ہے ۔ تمام طاقتوں سے مرقعہ باثوفیق ۔
خدا سب طاقتوں کا مالک ہے سب میں بستا ہے ۔ ۔ اس لئے وہی اس زندگی کے دکھ دردسنتا ہے ۔

ਮਰਣਿਜੀਵਣਿਆਰਾਧਣਾਸਭਨਾਕਾਆਧਾਰੁ॥
maranjeevanaaraaDhanaasabhnaakaaaaDhaar.
We ought to remember Him with loving devotion throughout our life (birth to death), because He is the sustainer of all the creatures.
ਸਾਰੀਹੀਉਮਰਉਸਦਾਆਰਾਧਨਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ, ਉਹਸਭਜੀਵਾਂਦਾਆਸਰਾ-ਪਰਨਾਹੈ।
مرنھِ جیِۄنھِ آرادھنھا سبھنا کا آدھارُ
مرن ۔ جیون ۔ زندگی اور موت ۔ ساری عمر۔ ارادھنا۔ یاد رکھنا۔ آدھار ۔ آسرا ۔ سسرئے ۔
اور اعداد و شمار سے بلند ہے اسلئے تمام عمر بوقت پیدائش و موت اسکی حمدو ثناہ کرنی چاہیے ۔