MARATHI PAGE 1

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
There is one Eternal Universal God. His name is ‘Of Eternal Existence’. He is the creator of everything and is all-pervading. He is not afraid of anybody or anything. (Nobody is more powerful than Him). He does not discriminate against anybody. His existence is not affected by time. He is beyond the cycle of birth and death. He is self-illuminated and is self-existent. He can be realized only by Guru’s Grace.
(१ऊ)विश्व निर्माण करणारी ती एक हस्ती(देव )। ज्याचं नाव आहे सत्य । ती आत्मा जी सृष्टीत रमलेली आहे। जी निर्भय आहे। ज्याचं वैर नाही।अस स्वरूप ज्याला मृत्यू नाही, ज्याला जन्म नव्हता ज़े स्वःताच अस्तित्व स्वःताचटिकवून ठेवते । गुरुच्या आशीर्वादाने ||

॥ ਜਪੁ ॥
jap.
|| जप ||

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥
aad sach jugaad sach.
He has existed from the beginning (from before time) and since the beginning of the ages.
जे आदीकाळ पासून अस्तित्वात आहे जे युगानं पासून आहे |

ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥
hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1||
He is True in the present (does exist now). O’ Nanak, He will also be True (exist) in the future. ||1||
जे येथे आणि आत्ता हि अस्तित्वात आहे आणिहे नानक! हेसदा सर्वदा अस्तित्वात च राहील ||१||

Stanza 1
This stanza at first, relates to the various methods that were in use at the time, aiming to accomplish the life’s goal of achieving union with God. Then it declares that the Guru’s method to achieve the union is of honoring and accepting God’s Will in totality.

श्लोक 1
प्रथम हा श्लोक, त्या वेळी वापरल्या जाणार्या विविध पद्धतींशी संबंधित आहे ज्यांचे लक्ष्य आहे की आपण देवाबरोबर एकता साधण्याचे जीवनाचे लक्ष्य साध्य करू शकता।मग ते घोषित करते की संघाची प्राप्ती करण्याची गुरुची पद्धत संपूर्णपणे देवाच्या इच्छेचा सन्मान करणे आणि स्वीकारणे आहे।

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥
sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar.
External cleansing (Bathing at places of pilgrimage) does not achieve purity of mind even if one does such cleansing millions of times.
जर लाख वेळा हि स्वत्च्छता ठेवली तरी हि (मनाची) स्वत्च्छता ठेवता येत नाही।

ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥
chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar.
Mind does not stop wandering by staying silent even by constant (ritualistic) meditation.
समाधी लावूनबसून सुद्धा मन शांत होत नाही

ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥
bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar.
Even if one piles up material possessions of all the planets, the greed of the mind is not appeased.
जरी सर्व भावनांचे पदार्थ तृष्णाच्या आधीन ठेवले तरीही ती तृष्णा शांत होऊ शकत नाही।

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ ॥
sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal.
One may possess all the wisdom but in the end, it will be of no avail.
असलेली सर्व युक्ती-प्रयुक्ती हि साथ देत नाही।

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥
kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal.
Then, how can one achieve eternal bliss and how can the erroneous belief system be shattered?
तर मग त्या सत्याला कशे पावणे आणि तो असत्याचा परदा कशे ओलांडणे ?

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥
hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1||
O’ Nanak, this veil of falsehood can be removed only by living according to God’s Command as has been willed for you by Him. ||1|
अकाल पुरुषा च्या हुकमाने चालणे (असे) हे नानक! जेव्हा पासून विश्व अस्तित्वात आलं आहे तेव्हा पासून लिखित चाललं आहे।

Stanza 2
This stanza states that everything happens according to His Will. As we honor and accept this fact, ego, the root cause of all suffering vanishes.

श्लोक 2
या श्लोकात असे म्हटले आहे की सर्व काही त्याच्या इच्छेनुसार होते, जेव्हा आपण या वस्तुस्थितीचा आदर करतो आणि स्वीकारतो, अहंकार, सर्व दु: खाचे मूळ नाहीसे होते।

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥
hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee.
Everything takes its form by God’s Will but His Will cannot be stated.
अकाल पुरुषाच्या हुकुमानुसार च सर्व शरीर बनत असतात परंतु (हे) हुकूम सांगता येत नाही कि कसा आहे।

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥
hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee.
All souls are created by His Will. All glory and greatness is also obtained by His Will.
ईश्वराच्या आदेशानुसारच सर्व जीव जन्माला येतात आणि आदेशानुसारच शोभा मिळती ।।

ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ ॥
hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah.
Some are virtuous and some wicked, all by His Will. Pain or pleasure is also received as per His Will. (based on previous deeds)
त्याच्या आदेशानुसारच कोणी मनुष्य चांगला आहे आणि कोणी वाईट। त्याच्या लिहिलेल्या आदेशानुसारच दुःख आणि सुख भोगतात। हुकुमानेच काही मनुष्यानं वर कृपा होते आणि हुकूमाणेच काही मनुष्य जन्म मरणाच्या चक्रात फासलेले राहतात।

ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ ॥
iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah.
Some, by His Command, are blessed and forgiven; others, by His Command, wander aimlessly forever in cycle of birth and death .
काही, त्याच्या आज्ञेने आशीर्वादित आणि क्षमा केली जाते; इतर, त्याच्या आज्ञेने, जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात निर्भयपणे भटकतात।

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥
hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay.
By His Will, some are blessed and brought under His grace; while others go astray.
प्रत्येक जीवईश्वराच्या आज्ञेच्या आधीन आहे, कोणी हि त्याच्या बाहेर नाही।

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥
naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2||
O’ Nanak, one who comprehends His Will, will not behave egotistically.
हे नानक! जर मनुष्य अकालपुरुषाचा हुकूमाला समझून घेईल तर तोच स्वार्थपूर्ण गोष्ट करणार नाही।

Stanza 3
Those who love God, praise Him by complementing His various qualities. But His virtues being endless and beyond human comprehension, nobody can praise Him entirely.

श्लोक 3
ज्यांना देवावर प्रेम आहे, त्याच्या विविध गुणांची पूर्तता करुन त्याची स्तुती करतात. परंतु त्याचे गुण अंतहीन आणि मानवी आकलनापलीकडे आहेत म्हणून कोणीही त्याची संपूर्णरित्या स्तुती करू शकत नाही।

ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ ॥
gaavai ko taan hovai kisai taan.
Only the one blessed with Godly spiritual powers can truly praise the supremacy of the Almighty
ज्याला दैवीय शक्ती लाभलेली आहे तो ईश्वराची स्तुती करतो।

ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥
gaavai ko daat jaanai neesaan.
Some sing of his Glory through Gifts received and recognize them as a sign of His grace.
कोणी मनुष्य त्याचीच स्तुती गातो आणि या स्तुतींना तो त्याचे (देवाचे) संकेत समझतो.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥
gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar.
Some sing of His greatness and His noble virtues.
कोणी मनुष्य ईश्वराचे सुंदर गुण आणि त्याची महानता च वर्णन करतात.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
gaavai ko vidi-aa vikham veechaar.
Some sing of Him after realizing Him through difficult philosophical studies.
कोणी मनुष्य विद्येचा बळावर त्याचे कठीण ज्ञानाला समझतो।

ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥
gaavai ko saaj karay tan khayh.
Some sing of His power to create and destroy.
कोणी असेही गातात कि तो शरीराला बनावितो आणि मग राख हि करून देतो.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ ॥
gaavai ko jee-a lai fir dayh.
Some sing that He takes life away and then restores it.
कोणी गातात कि तो च जीव घेतो आणि (तोच) जीव देतो

ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ ॥
gaavai ko jaapai disai door.
Some sing that He appears far away.
कोणी गातात कि तो खूप लांब आहे।

error: Content is protected !!