Swahili Page 751

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੯
soohee mehlaa 1 ghar 9
Raag Soohee, First Guru, Ninth Beat:
Raag Soohee, Guru wa Kwanza, Mpigo wa Tisa:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the True Guru.
Mungu Mmoja wa Milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa Kweli.

ਕਚਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜੜਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਜੀਉ ॥
kachaa rang kasumbh kaa thorh-rhi-aa din chaar jee-o.
Like the color of safflower, the love for Maya is transitory; it lasts only for a few days.
Kama rangi ya saflawa, upendo wa Maya ni wa mpito; unadumu kwa siku chache tu.

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਭ੍ਰਮਿ ਭੁਲੀਆ ਠਗਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ ਜੀਉ ॥
vin naavai bharam bhulee-aa thag muthee koorhi-aar jee-o.
Without God’s Name, a soul-bride is deluded by doubt and is deceived and looted by Maya.
Bila Jina la Mungu, roho-bi harusi anapumbazwa na shaka na kudanganywa na kuporwa na Maya.

ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਜਨਮੁ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੀਉ ॥੧॥
sachay saytee rati-aa janam na doojee vaar jee-o. ||1||
One who remains imbued with the love of God, doesn’t go through the cycle of birth and death. ||1||
Yule anayebaki amepenyezwa na upendo wa Mungu, hapitii mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਰੰਗੇ ਕਾ ਕਿਆ ਰੰਗੀਐ ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥
rangay kaa ki-aa rangee-ai jo ratay rang laa-ay jee-o.
O’ my friends, there remains no further need to imbue those with anything else, who have already been imbued with the love of God.
Ee marafiki wangu, hakusalii haja yoyote ya kupenyeza wao na kitu kingine, ambao tayari wamepenyezwa na upendo wa Mungu.

ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀਐ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
rangan vaalaa sayvee-ai sachay si-o chit laa-ay jee-o. ||1|| rahaa-o.
We should devote ourselves to God Who has imbued us with His love by attuning our mind to Him. ||1||Pause||
Tunafaa kujitoa kwa Mungu Ambaye ametupenyeza na upendo Wake kwa kumakinisha akili yetu Kwake. ||1||Sitisha||

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਜੇ ਭਵਹਿ ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਹਿ ਜੀਉ ॥
chaaray kundaa jay bhaveh bin bhaagaa Dhan naahi jee-o.
O’ man, even if you wander in all the four directions, you cannot realize the wealth of Naam unless preordained.
Ee binadamu, hata iwapo uzurure katika mielekeo yote minne, huwezi kugundua utajiri wa Naam isipokuwa umeagiziwa mapema.

ਅਵਗਣਿ ਮੁਠੀ ਜੇ ਫਿਰਹਿ ਬਧਿਕ ਥਾਇ ਨ ਪਾਹਿ ਜੀਉ ॥
avgan muthee jay fireh baDhik thaa-ay na paahi jee-o.
If being deceived by the sinful tendencies, you will keep wandering like a hunter and will not be accepted in God’s presence .
Iwapo kwa kudanganywa na tabia za dhambi, utaendelea kuzurura kama mwindaji na hutakubalika mbele za Mungu.

ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ਜੀਉ ॥੨॥
gur raakhay say ubray sabad ratay man maahi jee-o. ||2||
Only those are liberated from vices whom the Guru protects and who always remain imbued with Guru’s word in their minds. ||2||
Ni wale tu wanakombolewa kutoka kwa maovu ambao Guru analinda na ambao daima wanabaki wamepenyezwa na neno la Guru akilini mwao.

ਚਿਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਜੀਉ ॥
chitay jin kay kaprhay mailay chit kathor jee-o.
Those who may wear holy garbs, but their minds are filthy and callous,
Wale ambao wanaweza kuvaa mavazi takatifu, lakini akili zao ni chafu na sugu,

ਤਿਨ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਦੂਜੈ ਵਿਆਪੇ ਚੋਰ ਜੀਉ ॥
tin mukh naam na oopjai doojai vi-aapay chor jee-o.
they do not utter Naam from their heart; in reality they are thieves afflicted with the love for worldly riches, rather than God.
Hawatamki Naam kutoka moyo wao; kwa uhalisia wao ni wezi walioathiriwa na upendo wa utajiri wa kidunia, badala ya Mungu.

ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ ॥੩॥
mool na boojheh aapnaa say pasoo-aa say dhor jee-o. ||3||
They don’t realize God, their origin, and are like animals and beasts. ||3||
Hawagundui Mungu, asili yao, na wao ni kama wanyama na hayawani.

ਨਿਤ ਨਿਤ ਖੁਸੀਆ ਮਨੁ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਜੀਉ ॥
nit nit khusee-aa man karay nit nit mangai sukh jee-o.
A mortal’s mind craves for enjoyment day after day and every day begs for worldly pleasure,
Akili ya binadamu inatamani burudani siku baada ya siku na kila siku inaombea raha ya kidunia.

ਕਰਤਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਲਗਹਿ ਦੁਖ ਜੀਉ ॥
kartaa chit na aavee fir fir lageh dukh jee-o.
but he does not think of Creator God, and that is why he is overtaken by miseries again and again.
Lakini yeye hafikirii kuhusu Muumba Mungu, na ndio sababu anafikiwa na taabu tena na tena.

ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਿਤੁ ਤਨਿ ਕੈਸੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥੪॥
sukh dukh daataa man vasai tit tan kaisee bhukh jee-o. ||4||
One who in his mind realizes God, the bestower of pain and pleasure, doesn’t feel any yearning for worldly pleasures. ||4||
Yule ambaye akilini mwake anamgundua Mungu, mtawaza wa uchungu na raha, hahisi hamu yoyote kwa raha za kidunia.

ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀਐ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰੁ ਜੀਉ ॥
baakee vaalaa talbee-ai sir maaray jandaar jee-o.
One whose sins outweigh the virtues, is called before the righteous judge and is punished by the demon of death.
Yule ambaye dhambi zake zinazidi fadhila, anaitwa mbele ya hakimu wa haki na anaadhibiwa na pepo wa kifo.

ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਦੇਵਣਾ ਪੁਛੈ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥
laykhaa mangai dayvnaa puchhai kar beechaar jee-o.
After reviewing on the account of his deeds, the righteous judge asks him to answer for his sins.
Baada ya kupitia akaunti ya vitendo vyake, hakimu wa haki anamwambia atoe jibu kwa dhambi zake.

ਸਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਉਬਰੈ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੫॥
sachay kee liv ubrai bakhsay bakhsanhaar jee-o. ||5||
The one who is imbued with the love of eternal God is saved, because the merciful God forgives him. ||5||
Yule ambaye amepenyezwa na upendo wa Mungu wa milele anaokolewa, kwa sababu Mungu mwenye huruma anamsamehe.

ਅਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ਮਿਤੜਾ ਖਾਕੁ ਰਲੈ ਮਰਿ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥
an ko keejai mit-rhaa khaak ralai mar jaa-ay jee-o.
The person who befriends anyone else except God, dies spiritually, being reduced to dust.
Mtu anayefanya urafiki na yeyote ila Mungu, anakufa kiroho, akiangamizwa kuwa mchanga.

ਬਹੁ ਰੰਗ ਦੇਖਿ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਿ ਭੁਲਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥
baho rang daykh bhulaa-i-aa bhul bhul aavai jaa-ay jee-o.
Charmed by many false allurements of the world, such a person is strayed from the right path and keeps going through the cycle of birth and death.
Akivutiwa na vivutio vingi vya uongo vya kidunia, mtu kama huyo anapotoshwa kutoka kwa njia sahihi na anaendelea kupitia mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਛੁਟੀਐ ਨਦਰੀ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥੬॥
nadar parabhoo tay chhutee-ai nadree mayl milaa-ay jee-o. ||6||
We are emancipated only by the grace of God and by His grace only He unites us with Himself by uniting us with the Guru. ||6||
Sisi tunakombolewa tu kwa neema ya Mungu na kwa neema Yake tu Yeye anatuunganisha naye Mwenyewe kwa kutuunganisha na Guru.

ਗਾਫਲ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਭਾਲਿ ਜੀਉ ॥
gaafal gi-aan vihooni-aa gur bin gi-aan na bhaal jee-o.
O’ careless human beings, devoid of spiritual wisdom, don’t try to find spiritual wisdom from anyone else except from the Guru.
Ee binadamu wenye kutojali, msio na hekima ya kiroho, msijaribu kupata hekima ya kiroho kwa yeyote mwengine isipokuwa kutoka kwa Guru.

ਖਿੰਚੋਤਾਣਿ ਵਿਗੁਚੀਐ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਨਾਲਿ ਜੀਉ ॥
khinchotaan viguchee-ai buraa bhalaa du-ay naal jee-o.
We are destroyed by opposing pulls of virtues and vices, since the account of both good and evil deeds remains with the soul even after death.
Tunaangamizwa kwa mivuto mkabala ya fadhila na maovu, kwani akaunti ya vitendo vizuri na ya vibaya pia inasalia na roho hata baada ya kifo.

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਭੈ ਰਤਿਆ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮਕਾਲਿ ਜੀਉ ॥੭॥
bin sabdai bhai rati-aa sabh johee jamkaal jee-o. ||7||
Without the support of the Guru’s word, the entire world remains in fear, because the demon of death has his eye on it. ||7||
Bila tegemezo ya neno la Guru, dunia nzima inabakli katika hofu, kwa sababu pepo wa kifo ameikazia jicho lake.

ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਕਾਰਣੁ ਧਾਰਿਆ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥
jin kar kaaran Dhaari-aa sabhsai day-ay aaDhaar jee-o.
He, who has created and provided support to this universe, provides sustenance to all.
Yeye, ambaye ameumba na kutoa tegemezo kwa ulimwengu huu, anatoa riziki kwa wote.

ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ਜੀਉ ॥
so ki-o manhu visaaree-ai sadaa sadaa daataar jee-o.
Why should we forget that God, Who has always been and will forever be our benefactorr?
Kwa nini tumsahau Mungu huyo, ambaye daima na milele amekuwa na atakuwa mfadhili wetu?

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੨॥
naanak naam na veesrai niDhaaraa aaDhaar jee-o. ||8||1||2||
Therefore, Nanak prays that he may never forget God’s Name Who is the support of the unsupported. ||8||1||2||
Hivyo basi, Nanak anaomba kwamba kamwe asiwahi kusahau Jina la Mungu ambaye ndiye tegemezo ya wasio na tegemezo.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕਾਫੀ ਘਰੁ ੧੦
soohee mehlaa 1 kaafee ghar 10
Raag Soohee, First Guru, Kaafee, Tenth Beat:
Raag Soohee, Guru wa Kwanza, Kaafee, Mpigo wa Kumi:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God realized by the grace of the true Guru.
Mungu Mmoja wa milele anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa Kweli.

ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥
maanas janam dulambh gurmukh paa-i-aa.
Human life is invaluable. Only a devout person is blessed with human life.
Maisha ya binadamu hayawezi kukadirika.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਚੁਲੰਭੁ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ ॥੧॥
man tan ho-ay chulambh jay satgur bhaa-i-aa. ||1||
If it so pleases the true Guru, then one’s mind and body become deeply imbued with love for God. ||1||
Iwapo inapendeza Guru wa kweli, basi akili na mwili wa mtu unapenyezwa kwa kina na upendo kwa Mungu.

ਚਲੈ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ ਵਖਰੁ ਸਚੁ ਲੈ ॥
chalai janam savaar vakhar sach lai.
The person who accumulates the wealth of Naam, departs from this world after embellishing his life.
Mtu anayekusanya utajiri wa Naam, anaondoka kutoka dunia hii baada ya kupamba maisha yake.

ਪਤਿ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਭੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pat paa-ay darbaar satgur sabad bhai. ||1|| rahaa-o.
By living in respectful fear of God through theGuru’s word, is honored in the presence of Almighty. ||1||Pause||
Kwa kuishi katika uoga kwa heshima ya Mungu kupitia neno la Guru, anaenziwa katika uwepo wa Mwenyezi. ||1||Sitisha||

ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਚੁ ਸਲਾਹਿ ਸਾਚੇ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
man tan sach salaahi saachay man bhaa-i-aa.
The person who praises God with full dedication of mind and body, becomes pleasing to His mind.
Mtu ambaye anasifu Mungu kwa uwakfu kamilifu wa akili na mwili, anakuwa wa kupendeza kwa akili ya Mungu.