Swahili Page 743

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Raag soohee 5th Guru.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਦੀਨੁ ਛਡਾਇ ਦੁਨੀ ਜੋ ਲਾਏ ॥
deen chhadaa-ay dunee jo laa-ay.
One whom God withdraws from the path of righteousness and attaches him totally to Maya, the worldly riches and power,
Yule ambaye Mungu anaondoa kutoka kwa njia ya uadilifu na kumuambatisha kikamilifu kwa Maya, utajiri na mamlaka ya kidunia,

ਦੁਹੀ ਸਰਾਈ ਖੁਨਾਮੀ ਕਹਾਏ ॥੧॥
duhee saraa-ee khunaamee kahaa-ay. ||1||
that person is known as a sinner in both worlds. ||1||
mtu huyo anajulikana kama mtenda dhambi katika dunia zote mbili.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥
jo tis bhaavai so parvaan.
Human beings have to happily accept what pleases God.
Binadamu lazima wakubali kwa furaha kile ambacho kinampendeza Mungu.

ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aapnee kudrat aapay jaan. ||1|| rahaa-o.
God alone knows all about His creation. ||1||Pause||
Mungu peke yake anajua vyote kuhusu uumbaji wake. ||1||Sitisha||

ਸਚਾ ਧਰਮੁ ਪੁੰਨੁ ਭਲਾ ਕਰਾਏ ॥
sachaa Dharam punn bhalaa karaa-ay.
One from whom God gets done the sublime deed of remembering Him and the deed of charity and welfare,
Yule ambaye Mungu anamfanyiza kitendo tukufu cha kumkumbuka Yeye na kitendo cha hisani na ustawi,

ਦੀਨ ਕੈ ਤੋਸੈ ਦੁਨੀ ਨ ਜਾਏ ॥੨॥
deen kai tosai dunee na jaa-ay. ||2||
while amassing the wealth of Naam, he does not lose worldly happiness. ||2||
wakati anakusanya utajiri wa Naam, yeye hapotezi furaha ya kidunia.

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਏਕੋ ਜਾਗੈ ॥
sarab nirantar ayko jaagai.
O’ brother! the light of God alone enlightens everyone.
Ee ndugu! Mwanga wa Mungu peke yake unaangaza kila mmoja.

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਇਆ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਕੋ ਲਾਗੈ ॥੩॥
jit jit laa-i-aa tit tit ko laagai. ||3||
O’ brother! whatever deed one is assigned by God, that is what one ends up doing. ||3||
Ee ndugu! Kitendo chochote ambacho mtu anateuliwa kufanya na Mungu, hicho ndicho kile ambacho mtu anafanya.

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ॥
agam agochar sach saahib mayraa.
My Master-God is eternal, inaccessible and unfathomable.
Bwana-Mungu wangu ni wa milele, hawezi kufikiwa na hawezi kufahamika.

ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ॥੪॥੨੩॥੨੯॥
naanak bolai bolaa-i-aa tayraa. ||4||23||29||
O’ God! Nanak utters what You inspire him to. ||4||23||29||
Ee Mungu! Nanak anatamka kile ambacho unamhamasisha kutamka.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਪ੍ਰਾਤਹਕਾਲਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀ ॥
paraatehkaal har naam uchaaree.
O’ brother! recite God’s Name in the early hours of the morning;
Ee ndugu! Kariri Jina la Mungu saa zamapema asubuhi;

ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥
eet oot kee ot savaaree. ||1||
thereby, build support for this world and the next. ||1||
nahivyo basi, jenga tegemzo ya dunia hii na itakayofuata.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥
sadaa sadaa japee-ai har naam.
Forever and ever, we should be reciting God’s Name,
Daima na milele, tunafaa kuwa tukikariri Jina la Mungu,

ਪੂਰਨ ਹੋਵਹਿ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pooran hoveh man kay kaam. ||1|| rahaa-o.
so that all the desires of mind are fulfilled. ||1||Pause||.
Ili hamu zote za akili zitimizwe. ||1||Sitisha||

ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰੈਣਿ ਦਿਨੁ ਗਾਉ ॥
parabh abhinaasee rain din gaa-o.
Always be singing the praises of the eternal God;
Kuwa ukiimba sifa za Mungu wa milele daima;

ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਨਿਹਚਲੁ ਪਾਵਹਿ ਥਾਉ ॥੨॥
jeevat marat nihchal paavahi thaa-o. ||2||
so that you would obtain an immortal status both in life and death (in this world and the next).
Ili uweze kupata hadhi ya uzima wa milele katika uhai na kifo (duniani humu na itakayofuata).

ਸੋ ਸਾਹੁ ਸੇਵਿ ਜਿਤੁ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥
so saahu sayv jit tot na aavai.
Perform the devotional worship of God so that you shall never run out of spiritual wealth.
Fanya ibada ya ujitoaji ya Mungu ili kamwe usiishiwe na utajiri wa kiroho.

ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਸੁਖਿ ਅਨਦਿ ਵਿਹਾਵੈ ॥੩॥
khaat kharchat sukh anad vihaavai. ||3||
While consuming and sharing this wealth, your life is spent in bliss. ||3||
Wakati unatumia na kushiriki utajiri huu, unaishi maisha yako kwa raha tele.

ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਇਆ ॥
jagjeevan purakh saaDhsang paa-i-aa.
One realized the all pervading God, the life of the world;
Mtu aligundua Mungu anayeenea kote, uhai wa dunia;

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥੪॥੨੪॥੩੦॥
gur parsaad naanak naam Dhi-aa-i-aa. ||4||24||30|
O’ Nanak, who meditated on God’s Name by the Guru’s grace.||4||24||30||
Ee Nanak ambaye alitafakari kuhusu Jina la Mungu kwa neema ya Guru,

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥
gur pooray jab bha-ay da-i-aal.
O’ brother! when the perfect Guru becomes merciful,
Ee ndugu! Wakati Guru kamili anakuwa mwenye huruma,

ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਪੂਰਨ ਭਈ ਘਾਲ ॥੧॥
dukh binsay pooran bha-ee ghaal. ||1||
the effort of meditating on God’s Name bears fruit and all the sufferings vanish. ||1||
jitihada ya kutafakari kuhusu Jina la Mungu inazaa tunda na mateso yote yanapotea.

ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਜੀਵਾ ਦਰਸੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ॥
paykh paykh jeevaa daras tumHaaraa.
O’ God, bestow mercy, so that I may feel spiritually rejuvenated experiencing Your blessed vision.
Ee Mungu, tawaza huruma, ili niweze kuhisi msisimko wa kiroho nikitazama mwono wako uliobarikiwa.

ਚਰਣ ਕਮਲ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥
charan kamal jaa-ee balihaaraa.
I may remain dedicated to Your immaculate Name.
Niweze kusalia nimewekwa wakfu kwa Jina lako safi.

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਠਾਕੁਰ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tujh bin thaakur kavan hamaaraa. ||1|| rahaa-o.
O’ Master-God! except you, who else is mine? ||1||Pause||
Ee Bwana-Mungu! Isipokuwa Wewe, nani mwengine ni wangu? ||1||Sitisha||

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣਿ ਆਈ ॥
saaDhsangat si-o pareet ban aa-ee.
One falls in love with the company of the Holy,
Yule ambaye anapendezwa na uandamano wa Watakatifu,

ਪੂਰਬ ਕਰਮਿ ਲਿਖਤ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥੨॥
poorab karam likhat Dhur paa-ee. ||2||
who has it preordained based on the past deeds. ||2||
ambaye hiyo imeagiziwa mapema kulingana na vitendo vya awali.

ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਚਰਜੁ ਪਰਤਾਪ ॥
jap har har naam achraj partaap.
O’ brother! always meditate on God’s Name, and that will bless you with great spiritual uplift.
Ee ndugu! Tafakari daima kuhusu Jina la Mungu, na hiyo itakubariki na mwinuko mkuu wa kiroho.

ਜਾਲਿ ਨ ਸਾਕਹਿ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ॥੩॥
jaal na saakeh teenay taap. ||3||
None of the three maladies (physical, psychological and social) can harm the spiritual life. ||3||
hakuna kati ya magonjwa matatu (ya kimwili, kiakili na kijamii) yanaweza kudhuru maisha ya kiroho.

ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰਹਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥
nimakh na bisrahi har charan tumHaaray.
O’ God! I may never forget Your immaculate Name, not even for an instant;
Ee Mungu! Kamwe nisiwahi kusahau Jina lako safi, sio hata kwa muda mfupi;

ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਦਾਨੁ ਪਿਆਰੇ ॥੪॥੨੫॥੩੧॥
naanak maagai daan pi-aaray. ||4||25||31||
Nanak begs for this gift, O’ my beloved God! ||4||25||31||
Nanak anaomba thawabu hii, Ee Mungu wangu mpendwa!

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ॥
say sanjog karahu mayray pi-array.
O’ my beloved God! kindly provide me such an auspicious occasion,
Ee Mungu wangu mpendwa! Kwa wema wako nipe fursa nzuri kama hiyo,

ਜਿਤੁ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੇ ॥੧॥
jit rasna har naam uchara. ||1||
so that my tongue may lovingly keep reciting your Name. ||1||
ili ulimi wangu uweze kuendelea kukariri Jina lako kwa upendo.

ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
sun bayntee parabh deen do-i-aalaa.
O’ Merciful God of the meek! listen to my prayer.
Ee Mungu mwenye Huruma wa wapole! Sikiliza sala yangu.

ਸਾਧ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saaDh gaavahi gun sadaa rasaalaa. ||1|| rahaa-o.
Associate me with the saints who always lovingly sing your praises. ||1||Pause||
Nihusishe na watakatifu ambao daima wanaimba sifa zako kwa upendo. ||1||Sitisha||

ਜੀਵਨ ਰੂਪੁ ਸਿਮਰਣੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ॥
jeevan roop simran parabh tayraa.
O’ God! remembering You with adoration rejuvenates us spiritually.
Ee Mungu! Kukukumbuka Wewe kwa ibada kunatusisimua kiroho.

ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਬਸਹਿ ਤਿਸੁ ਨੇਰਾ ॥੨॥
jis kirpaa karahi baseh tis nayraa. ||2||
One on whom You bestow grace, experiences You close by (within). ||2||
Yule ambaye unatawazia neema, anakuhisi Wewe kuwa karibu mno (ndani mwake).

ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਅਹਾਰੁ ॥
jan kee bhookh tayraa naam ahaar.
O’ God! Your Name is food to satisfy the spiritual hunger of Your devotees,
Ee Mungu! Jina lako ni chakula cha kuridhisha njaa ya kiroho ya watawa wako,

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੩॥
tooN daataa parabh dayvanhaar. ||3||
and You alone are the provider of this spiritual food. ||3||
na Wewe peke yake ndiwe mpaji wa chakula hiki cha kiroho.

ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥
raam ramat santan sukh maanaa.
The saints enjoy spiritual pleasure in meditating on the Name of God.
Watakatifu wanafurahia raha ya kiroho katika kutafakari kuhusu Jina la Mungu.

ਨਾਨਕ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸੁਜਾਨਾ ॥੪॥੨੬॥੩੨॥
naanak dayvanhaar sujaanaa. ||4||26||32||
O’ Nanak! God, the great giver, is all-knowing. ||4||26||32||
Ee Nanak! Mungu, mpaji mkuu, ana maarifa yote.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਬਹਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਧਾਰਤ ॥
bahtee jaat kaday darisat na Dhaarat.
O’ brother! (like the flow of a river), your life is passing by you, but you never pay attention to the spiritual aspect of life.
Ee ndugu! (kama mkondo wa mto), maisha yako yanakupita, lakini wewe kamwe hautilii maanane kipengele cha kiroho cha maisha.

ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧਹਿ ਨਿਤ ਪਾਰਚ ॥੧॥
mithi-aa moh banDheh nit paarach. ||1||
Instead, you remain bound to the love of false attachments. ||1||
Badala yake, unabaki umefungwa kwa upendo wa viambatisho vya uongo.

ਮਾਧਵੇ ਭਜੁ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ ॥
maaDhvay bhaj din nit rainee.
O’ brother! always meditate on God with adoration,
Ee ndugu! Tafakari daima kuhusu Mungu kwa ibada,

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤਿ ਹਰਿ ਸਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
janam padaarath jeet har sarnee. ||1|| rahaa-o.
and win the game of this precious life by seeking the refuge of God. ||1||Pause||
na ushinde mchezo wa maisha haya yenye thamani kwa kutafuta kimbilio cha Mungu. ||1||Sitisha||

ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੋਊ ਕਰ ਝਾਰਤ ॥
karat bikaar do-oo kar jhaarat.
With thinking, you are continually committing every kind of evil deed,
Kwa kufikiria, unatenda aina yote ya kitendo kiovu mara kwa mara,

ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਰਿਦ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਧਾਰਤ ॥੨॥
raam ratan rid til nahee Dhaarat. ||2||
but you do not enshrine jewel-like Name of God in your heart, even for an instant. ||2||
lakini wewe hauthamini Jina la Mungu kama kito moyoni mwako, hata kwa muda mfupi.

ਭਰਣ ਪੋਖਣ ਸੰਗਿ ਅਉਧ ਬਿਹਾਣੀ ॥
bharan pokhan sang a-oDh bihaanee.
O’ brother! your life is passing away feeding and pampering your body,
Ee ndugu! Maisha yako yanapita ukilisha na kudekeza mwili wako,