Swahili Page 654

ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਏਕ ਗੋਪਾਲ ॥
jan kee tayk ayk gopaal.
God becomes the only support for such a devotee.
Mungu anakuwa tegemezo ya kipekee ya mtawa kama huyo.

ਏਕਾ ਲਿਵ ਏਕੋ ਮਨਿ ਭਾਉ ॥
aykaa liv ayko man bhaa-o.
Such a devotee becomes attuned to God and his mind is filled with love for God.
Mtawa kama huyo anamakinikia Mungu na akili yake inajawa na upendo kwa Mungu.

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੩॥
sarab niDhaan jan kai har naa-o. ||3||
For that devotee, God’s Name becomes all (kinds of) treasures.
Kwa huyo mtawa, Jina la Mungu linakuwa (aina yote ya) hazina.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
paarbrahm sio laagi pareet.
He is imbued with the love of God.
Anajawa na upendo wa Mungu.

ਨਿਰਮਲ ਕਰਣੀ ਸਾਚੀ ਰੀਤਿ ॥
nirmal karnee saachee reet.
That devotee’s deeds become immaculate, and the conduct becomes truthful.
Vitendo vya mtawa huyo vinakuwa safi, na tabia yake inakuwa yenye ukweli.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਮੇਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥
gur poorai mayti-aa anDhi-aaraa.
The Perfect Guru has dispelled the darkness of ignorance from his mind.
Guru Kamili ameondoa giza ya ujinga kutoka akili yake.

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੪॥੨੪॥੯੩॥
naanak kaa parabh apar apaaraa. ||4||24||93||
Nanak’s God is Incomparable and Infinite.
Mungu wa Nanak hawezi kufananishwa na yeyote wala hana mwisho.

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree Gwaarayree, na Guru wa Tano:

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਰੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥
jis man vasai tarai jan so-ay.
The one in whose mind dwells God, he swims across the worldly ocean of vices.
Yule ambaye akilini mwake mnaishi Mungu, anaogelea akivuka bahari ya kidunia ya dhambi.

ਜਾ ਕੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
jaa kai karam paraapat ho-ay.
By God’s grace, when one realizes Him,
Kwa neema ya Mungu, wakati mtu anamgundua,

ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥
dookh rog kachh bha-o na bi-aapai.
then pain, disease and fear do not affect him at all.
Basi uchungu, maradhi na uoga haumathiri hata kidogo.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਜਾਪੈ ॥੧॥
amrit naam ridai har jaapai. ||1||
Because he always remembers the nectar-like God’s Name in his heart .
Kwa sabau daima analikumbuka Jina ka Mungu kama nekta moyoni mwake.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਧਿਆਈਐ ॥
paarbarahm parmaysur Dhi-aa-ee-ai.
We should always remember the all pervading God with love and devotion.
Daima tunapaswa kumkumbuka Mungu anayeenea kote kwa upendo na kujitolea.

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur pooray tay ih mat paa-ee-ai. ||1|| rahaa-o.
This understanding is obtained from the perfect Guru.
Uelewa huu unapatwa kutoka kwa Guru kamili.

ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥
karan karaavanhaar da-i-aal.
The Merciful God is the Doer, and the Cause of causes.
Mungu mwenye huruma ni Mtendaji, na Msingi wa misingi yote.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
jee-a jant saglay partipaal.
He cherishes and nurtures all beings and creatures.
Yeye anathamini na kutunza viumbe na wanyama wote

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ ॥
agam agochar sadaa bay-antaa.
He is Inaccessible, Incomprehensible, Eternal and Infinite.
Yeye hawezi kufikiwa, hawezi kufahamika, ni wa milele na hana mwisho.

ਸਿਮਰਿ ਮਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮੰਤਾ ॥੨॥
simar manaa pooray gur manntaa. ||2||
Meditate on Him, O my mind, through the Teachings of the Perfect Guru. ||2||
Tafakari kumhusu, Ee akili yangu, kupitia Mafundisho ya Guru Kamili.

ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨੁ ॥
jaa kee sayvaa sarab niDhaan.
Remembering Him with loving devotion, all treasures are obtained.
Kwa kumkumbuka kwa kujitolea kwa upendo, hazina zote zinapatikana.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪੂਜਾ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥
parabh kee poojaa paa-ee-ai maan.
Worshipping God, honor is obtained.
Kwa kumuabudu Mungu, heshima inapatwa.

ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਇ ॥
jaa kee tahal na birthee jaa-ay.
Serving His creation never goes to waste).
Kutumikia uumbaji wake kamwe hakuendi bure.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੩॥
sadaa sadaa har kay gun gaa-ay. ||3||
forever and ever, sing the Glorious Praises of God. ||3||
daima na milele, imba Sifa Tukufu za Mungu.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
kar kirpaa parabh antarjaamee.
O’ God, the inner knower of minds, please bestow mercy.
Ee Mungu, mjua wa ndani wa akili, tafadhali tawaza huruma.

ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਅਲਖ ਸੁਆਮੀ ॥
sukh niDhaan har alakh su-aamee.
O’ The treasure of peace comforts and incomprehensible Master.
Ee hazina ya starehe za amani na Bwana usiyefahamika.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
jee-a jant tayree sarnaa-ee.
All beings and creatures seek Your Sanctuary.
Viumbe na wanyama wote wanatafuta pahala pako patakatifu.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੨੫॥੯੪॥
naanak naam milai vadi-aa-ee. ||4||25||94||
O’ Nanak, (pray to God) that I may be blessed with Your Naam which is an honor for me .
Ee Nanak, (sali kwa Mungu) kwamba niweze kubarikiwa kwa Naam yako ambayo ni heshima kwangu.

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree Gwaarayree, na Guru wa tano:

ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਹਾਥ ॥
jee-a jugat jaa kai hai haath.
(O’ my friend), in whose hand is the way of life of all beings.
(Ee rafiki yangu), ambaye mikononi mwako kuna mtindo wa maisha wa viumbe vyote.

ਸੋ ਸਿਮਰਹੁ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥
so simrahu anaath ko naath.
Remember that the Master of the masterless with loving devotion.
Kumbuka huyo Bwana wa wasio na bwana kwa kujitolea kwa upendo.

ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਿ ਆਏ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥
parabh chit aa-ay sabh dukh jaa-ay.
By remembering God with loving devotion, all sorrows depart.
Kwa kumkumbuka Mungu kwa kujitolea kwa upendo, huzuni yote inaondoka.

ਭੈ ਸਭ ਬਿਨਸਹਿ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥੧॥
bhai sabh binsahi har kai naa-ay. ||1||
All fears are dispelled through the Name of God.
Woga wote unaondolewa kupitia Jina la Mungu.

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨਹਿ ॥
bin har bha-o kaahay kaa maaneh.
Why do you fear anyone else except God?
Kwa nini unamwogopa yeyote ila Mungu?

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਕਾਹੇ ਸੁਖੁ ਜਾਨਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har bisrat kaahay sukh jaaneh. ||1|| rahaa-o.
By forgetting God, what kind of peace do you get?
Kwa kumsahau Mungu, unapata aina gani ya amani?

ਜਿਨਿ ਧਾਰੇ ਬਹੁ ਧਰਣਿ ਅਗਾਸ ॥
jin Dhaaray baho Dharan agaas.
He, who has supported the many earths and skies.
Yeye, ambaye ametoa nguzo kwa dunia na anga nyingi.

ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ਜੀਅ ਪਰਗਾਸ ॥
jaa kee jot jee-a pargaas.
With whose light our soul is illuminated.
Ambaye kwa mwanga wake roho yetu inaangazwa.

ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥
jaa kee bakhas na maytai ko-ay.
Whose blessings no one can revoke.
Ambaye baraka zake hakuna anayeweza kufuta.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ॥੨॥
simar simar parabh nirbha-o ho-ay. ||2||
The one who always remembers that God, become fearless from worldly fears.
Yule ambaye daima anamkumbuka Mungu, anakuwa bila woga kutokana na woga wa kidunia.

ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥
aath pahar simrahu parabh naam.
(O’ my friend), at all times, keep remembering God’s Name with loving devotion.
(Ee rafiki wangu), wakati wote, endelea kulikumbuka Jina la Mungu kwa kujitolea kwa upendo.

ਅਨਿਕ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥
anik tirath majan isnaan.
Remembering God with loving devotion is like bathing at many holy places.
Kumkumbuka Mungu kwa kujitolea kwa upendo ni kama kuoga katika pahali pengi patakatifu.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਹਿ ॥
paarbarahm kee sarnee paahi.
If you seek the Sanctuary of the Supreme God.
Iwapo utafute Pahala Patakatifu pa Mungu Mkuu.

ਕੋਟਿ ਕਲੰਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ॥੩॥
kot kalank khin meh mit jaahi. ||3||
Then millions of ypur sins shall be erased in an instant. ||3||
Basi mamilioni ya dhambi zako zitafutwa papo hapo.

ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ ਪੂਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥
baymuhtaaj pooraa paatisaahu.
The Perfect King (God) is self-sufficient.
Mfalme Kamili (Mungu) amejitosheleza mwenyewe.

ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਸਾਚਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥
parabh sayvak saachaa vaysaahu.
God’s servant has true faith in Him.
Mtumishi wa Mungu ana imani halisi kwake

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ ॥
gur poorai raakhay day haath.
God protects His devotees, through the perfect Guru.
Mungu analinda watawa wake, kupitia Guru kamili.

ਨਾਨਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਾਥ ॥੪॥੨੬॥੯੫॥
naanak paarbarahm samraath. ||4||26||95||
O Nanak, the Supreme God is All-powerful.
Ee Nanak, Mungu Mkuu ana nguvu zote.

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree Gwaarayree, na Guru wa Tano:

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
gur parsaad naam man laagaa.
By Guru’s Grace, my mind is attached to the Naam, the Name of God.
Kwa Neema ya Guru, akili yangu inaungana na Naam, Jina la Mungu.

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ ॥
janam janam kaa so-i-aa jaagaa.
Asleep (immersed in the love of Maya) for so many incarnations, it is now awakened (enlightened with the true wisdom).
Ikiwa katika usingizi (ikivama katika upendo wa Maya) kwa umwilisho mwingi mno, sasa imeamshwa (imeangazwa kwa hekima halisi).

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ॥
amrit gun uchrai parabh banee.
I chant the Ambrosial Bani, the Glorious Praises of God.
Naimba Bani yenye Ambrosia, Sifa Tukufu za Mungu.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਮਤਿ ਪਰਾਣੀ ॥੧॥
pooray gur kee sumat paraanee. ||1||
My mind has realized the sublime wisdom of the perfect Guru.
Akili yangu imegundua hekima tukufu ya Guru kamili.

ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕੁਸਲ ਸਭਿ ਪਾਏ ॥
parabh simrat kusal sabh paa-ay.
By remembering God with love and devotion, I have found total peace.
Kwa kumkumbuka Mungu kwa upendo na kujitolea, nimepata amani kamilifu.

ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਬਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ghar baahar sukh sahj sabaa-ay. ||1|| rahaa-o.
Now, there is peace and poise both within my mind and outside.
Sasa, kuna amani na utulivu ndani na nje mwa akili yangu.

ਸੋਈ ਪਛਾਤਾ ਜਿਨਹਿ ਉਪਾਇਆ ॥
so-ee pachhaataa jineh upaa-i-aa.
I have realized the One who has created me.
Ninemgundua yule Mmoja aliyeniumba.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥
kar kirpaa parabh aap milaa-i-aa.
Showing His Mercy, God has merged me with Himself.
Akionyesha Huruma yake, Mungu ameniunganisha naye mwenyewe.

ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਲੀਨੋ ਕਰਿ ਅਪਨਾ ॥
baah pakar leeno kar apnaa.
Taking me by the arm,(granting His protection), He has made me His Own.
Akinichukua kwa mkono wangu, (akiruzuku ulinzi wake), amenifanya niwe wake.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸਦਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥੨॥
har har kathaa sadaa jap japnaa. ||2||
So, now I continually recite the praises of God.
Hivyo, sasa nakariri sifa za Mungu bila mwisho.

ਮੰਤ੍ਰੁ ਤੰਤ੍ਰੁ ਅਉਖਧੁ ਪੁਨਹਚਾਰੁ ॥
mantar tantar a-ukhaDh punahchaar.
I have realized that all the Mantras, tantras, all-curing medicines and acts of atonement are contained in God’s Name,
Nimegundua ya kwamba Mantra, tantra, dawa zote zinazotibu na vitendo vya upatanisho vinapatikana katika Jina la Mungu,