Swahili Page 640

ਜਿਨਿ ਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥
jin gur mo ka-o deenaa jee-o.
That Guru who has blessed me with spiritual life,
Guru huyo ambaye amenibariki na maisha ya kiroho,

ਆਪੁਨਾ ਦਾਸਰਾ ਆਪੇ ਮੁਲਿ ਲੀਉ ॥੬॥
aapunaa daasraa aapay mul lee-o. ||6||
and has taken me into his service and accepted me as his disciple. ||6||
na amenichukua kwenye huduma yake na kunikubali kama mwanafunzi wake.

ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਅਪਨਾ ਪਿਆਰੁ ॥
aapay laa-i-o apnaa pi-aar.
He Himself has imbued me with His Love.
Yeye Mwenyewe amenijazia Upendo Wake.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥
sadaa sadaa tis gur ka-o karee namaskaar. ||7||
Forever and ever, I humbly bow to that Guru.||7||
Daima na milele, nasujudu kwa unyenyekevu kwa Guru huyo.

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਭੈ ਭ੍ਰਮ ਦੁਖ ਲਾਥਾ ॥
kal kalays bhai bharam dukh laathaa.
My conflicts, fears, doubts and sorrows have been dispelled;
Mzozo, hofu, shaka, na huzuni yangu imeondolewa;

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਸਮਰਾਥਾ ॥੮॥੯॥
kaho naanak mayraa gur samraathaa. ||8||9||
says Nanak, my Guru is All-powerful.||8||9||
Nanak anasema, Guru wangu ana nguvu zote.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
Raag Gauree, Guru wa Tano:

ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥
mil mayray gobind apnaa naam dayh.
O’ my God, please make me aware of your presence and bless me with Your love.
Ee Mungu wangu, tafadhali nifanye nifahamu uwepo wako na unibariki kwa upendo wako.

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਅਸਨੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam binaa Dharig Dharig asnayhu. ||1|| rahaa-o.
Without Naam, accursed is any other worldly love.||1||Pause||
Bila Naam, upendo mwingine wowote wa kidunia umelaaniwa. ||1||Sitisha||

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੈ ਖਾਇ ॥
naam binaa jo pahirai khaa-ay.
Without remembering God’s Name, whatever one wears and eats,
Bila kukumbuka Jina la Mungu, chochote mtu anachovaa na kula,

ਜਿਉ ਕੂਕਰੁ ਜੂਠਨ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥੧॥
ji-o kookar joothan meh paa-ay. ||1||
is like a dog, eating leftover food.
Ni kama mbwa, anayekula mabaki ya chakula.

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥
naam binaa jaytaa bi-uhaar.
Without meditating on Naam, whatever worldly deeds one does is,
Bila kutafakari kuhusu Naam, vitendo vyovyote vya kidunia ambavyo mtu anatenda ni,

ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥
ji-o mirtak mithi-aa seegaar. ||2||
futile like decorating a dead body.
Bure kama kupamba maiti.

ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ॥
naam bisaar karay ras bhog.
The one who forgets Naam and indulges in worldly pleasures,
Yule anayesahau Naam na kujishughulisha katika raha za kidunia,

ਸੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਤਨ ਮਹਿ ਰੋਗ ॥੩॥
sukh supnai nahee tan meh rog. ||3||
does not find peace even in dreams and his body becomes diseased.
Hapati amani hata katika ndoto na mwili wake unakuwa wenye magonjwa.

ਨਾਮੁ ਤਿਆਗਿ ਕਰੇ ਅਨ ਕਾਜ ॥
naam ti-aag karay an kaaj.
The one who renounces Naam and engages in other worldly affairs,
Yule anayekana Naam na kujihusisha katika shughuli nyingine za kidunia,

ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਝੂਠੇ ਸਭਿ ਪਾਜ ॥੪॥
binas jaa-ay jhoothay sabh paaj. ||4||
is spiritually ruined and ultimately all his false pretenses fall away.
Anaharibiwa kiroho na mwishowe masingizio yake yote ya uongo yanatoka.

ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਲਾਵੈ ॥
naam sang man pareet na laavai.
One whose mind does not embrace love for God’s Name,
Yule ambaye akili yake haikumbatii upendo wa Jina la Mungu,

ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰਤੋ ਨਰਕਿ ਜਾਵੈ ॥੫॥
kot karam karto narak jaavai. ||5||
goes to hell (suffers immensely), even after performing millions of rituals.
Anaenda jehanamu (kuteseka vikali), hata baada ya kufanya mamilioni ya mila.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਿਨਿ ਮਨਿ ਨ ਆਰਾਧਾ ॥
har kaa naam jin man na aaraaDhaa.
The one who has not remembered God with loving devotion,
Yule ambaye hajamkumbuka Mungu kwa kujitolea kwa upendo,

ਚੋਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧਾ ॥੬॥
chor kee ni-aa-ee jam pur baaDhaa. ||6||
Like a thief, he is bound in the fear of death and keeps suffering great pains.
Kama mwizi, anafungwa kwa uoga wa kifo na anaendelea kuteseka kwa maumivu makuu.

ਲਾਖ ਅਡੰਬਰ ਬਹੁਤੁ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਪਾਸਾਰਾ ॥੭॥
laakh adambar bahut bisthaaraa.naam binaa jhoothay paasaaraa. ||7||
Without God’s Name, millions of ostentatious and elaborate displays are false.
Bila Jina la Mungu, mamilioni ya maonyesho yenye majivuno na maridadi ni ya uongo.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ॥੮॥੧੦॥
har kaa naam so-ee jan lay-ay. kar kirpaa nanak jis day-ay. ||8||10||
O’ Nanak, only that person meditates on God’s Name, on whom God has shown mercy and has bestowed the gift of Naam.
Ee Nanak, mtu huyo pekee anatafakari kuhusu Jina la Mungu, ambaye Mungu ameonea huruma na kutawaza tuzo ya Naam.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
Raag Gauree, Guru wa Tano:

ਆਦਿ ਮਧਿ ਜੋ ਅੰਤਿ ਨਿਬਾਹੈ ॥ ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਚਾਹੈ ॥੧॥
aad maDh jo ant nibaahai. so saajan mayraa man chaahai. ||1||
My mind craves for that friend, God, who always stands by us from the beginning to the end of life.
Akili yangu inatamani rafiki huyo, Mungu, ambaye daima anasimama nasi kutoka mwanzo hadi mwisho wa maisha.

ਹਰਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਚਾਲੈ ॥
har kee pareet sadaa sang chaalai.
The love of God always accompanies the mortal.
Upendo wa Mungu daima unaambatana na binadamu.

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
da-i-aal purakh pooran paratipaalai. ||1|| rahaa-o.
That merciful and omnipresent perfect God always sustains all. (1-pause)
Mungu huyo kamili mwenye huruma na ambaye yupo kila mahali daima anatuhimili sote. ||1||Sitisha||

ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਇ ॥
binsat naahee chhod na jaa-ay.
God never perishes, and He never abandons the beings.
Mungu kamwe haangamii, na kamwe haachi viumbe.

ਜਹ ਪੇਖਾ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥
jah paykhaa tah rahi-aa samaa-ay. ||2||
Wherever I look, there I see Him pervading.
Popote niangaliapo, hapo namuona Yeye akienea.

ਸੁੰਦਰੁ ਸੁਘੜੁ ਚਤੁਰੁ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ॥
sundar sugharh chatur jee-a daataa.
God is handsome, proficient, smart, and the Giver of life.
Mungu ni mtanashati, stadi, mwerevu, na Mpaji wa maisha.

ਭਾਈ ਪੂਤੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਤਾ ॥੩॥
bhaa-ee poot pitaa parabh maataa. ||3||
God is our true brother, son, father and mother.
Mungu ni ndugu, mwana, baba na mama wetu wa kweli

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥
jeevan paraan aDhaar mayree raas.
He is the support of my life breath, and He is my spiritual Wealth.
Yeye ndiye tegemezo ya pumzi yangu ya uhai, na Yeye ndiye Utajiri wangu wa kiroho.

ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਕਰਿ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸਿ ॥੪॥
pareet laa-ee kar ridai nivaas. ||4||
Enshrining Him in my heart, I have imbued myself with His love.(4)
Kwa kumthamini moyoni mwangu, nimejivamisha katika upendo Wake.

ਮਾਇਆ ਸਿਲਕ ਕਾਟੀ ਗੋਪਾਲਿ ॥
maa-i-aa silak kaatee gopaal.
The Master of the World has snapped my noose of love for worldly attachment.
Bwana wa Dunia amevunja kitanzi changu cha upendo wa kiambatisho cha kidunia.

ਕਰਿ ਅਪੁਨਾ ਲੀਨੋ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥੫॥
kar apunaa leeno nadar nihaal. ||5||
Bestowing His glance of grace, He has made me His own. (5)
Akitawaza mtazamo wake wa neema, Yeye amenifanya kuwa Wake mwenyewe.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਰੋਗ ॥
simar simar kaatay sabh rog.
Remembering Him with loving devotion, all the miseries are dispelled.
Kwa kumkumbuka Yeye kwa kujitolea kwa upendo, taabu zote zinaondolewa.

ਚਰਣ ਧਿਆਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਭੋਗ ॥੬॥
charan Dhi-aan sarab sukh bhog. ||6||
All worldly comforts and pleasures are enjoyed by meditating on God with love and devotion. (6)
Starehe na raha zote za kidunia zinafurahiwa kwa kutafakari kuhusu Mungu kwa upendo na kujitolea.

ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਨਵਤਨੁ ਨਿਤ ਬਾਲਾ ॥
pooran purakh navtan nit baalaa.
All pervading perfect God is Ever-fresh and Ever-young.
Mungu kamili anayeenea kote daima ni safi na daima ni mwenye ujana.

ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਖਵਾਲਾ ॥੭॥
har antar baahar sang rakhvaalaa. ||7||
That God is the protector of all beings, both inside and out. (7)
Mungu huyo ndiye mlinzi wa viumbe vyote, ndani na nje pia.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਦੁ ਚੀਨ ॥ ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕਉ ਦੀਨ ॥੮॥੧੧॥
kaho naanak har har pad cheen. sarbas naam bhagat ka-o deen. ||8||11||
Nanak says, the devotee whom God blesses the wealth of Naam, understands the state of uniting with God. ||8||11||
Nanak anasema, mtawa ambaye Mungu anabariki na utajiri wa Naam, anaelewa hali ya kuungana na Mungu.

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫
raag ga-orhee maajh mehlaa 5
Raag Gauree Maajh, Fifth Guru:
Raag Gauree Maajh, Guru wa Tano:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ ਅਸੰਖ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੀਆ ॥
khojat firay asaNkh ant na paaree-aa.
Countless people have been in search of God, but they could not perceive the limits of His virtues.
Watu wasiohesabika wamekuwa wakimtafuta Mungu, lakini hawangeweza kutambua vikomo cha fadhila zake.

ਸੇਈ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕਿਰਪਾਰੀਆ ॥੧॥
say-ee ho-ay bhagat jinaa kirpaaree-aa. ||1||
Only those can become God’s devotees, upon whom He bestows His grace. (1)
Ni wale tu wanaokuwa watawa wa Mungu, ambao Yeye anatawaza neema yake kwao.

ਹਉ ਵਾਰੀਆ ਹਰਿ ਵਾਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o vaaree-aa har vaaree-aa. ||1|| rahaa-o.
O’ my God, I dedicate my life unto You forever. (1-pause)
Ee Mungu wangu, naweka wakfu maisha yangu kwako milele. ||1||Sitisha||

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਪੰਥੁ ਡਰਾਉ ਬਹੁਤੁ ਭੈਹਾਰੀਆ ॥
sun sun panth daraa-o bahut bhaihaaree-aa.
I was quite scared upon hearing again and again that the way to realize God is very dreadful,
Nilikuwa na hofu niliposikia tena na tena kwamba njia ya kumgundua Mungu inaogofya mno,

ਮੈ ਤਕੀ ਓਟ ਸੰਤਾਹ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀਆ ॥੨॥
mai takee ot santaah layho ubaaree-aa. ||2||
Finally, I sought the support of God’s devotees and pleaded with them to save me.
Hatimaye, nilitafuta tegemezo ya watawa wa Mungu na kuwaomba waniokoe