Swahili Page 634

ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਚਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥੭॥
sabad ratay say nirmalay chaleh satgur bhaa-ay. ||7||
Those who are attuned to the Shabad-Guru are immaculate and pure. They live according to the Will of the True Guru.
Wale ambao wamemakinikia Shabad-Guru ni safi kabisa. Wanaishi kulingana na Mapenzi ya Guru wa Kweli.

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਤੂੰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇ ॥
har parabh daataa ayk tooN tooN aapay bakhas milaa-ay.
O’ God, You alone are the benefactor of all. Showing Your mercy, forgive us and unite us with Yourself.
Ee Mungu, Wewe pekee ndiwe mfadhili wa wote. Ukionyesha huruma yako, tusamehe na utuunganishe nawe Mwenyewe.

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਛਡਾਇ ॥੮॥੧॥੯॥
jan naanak sarnaagatee ji-o bhaavai tivai chhadaa-ay. ||8||1||9||
Nanak has come to Your shelter, please save me from the worldly bonds in whatever way you wish.
Nanak amekuja kwenye kificho chako, tafadhali niokoe kutoka vifungo vya kidunia kwa njia yoyote unayotaka.

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ਕਰਹਲੇ
raag ga-orhee poorbee mehlaa 4 karhalay
Raag Gauree Purbi, By the Fourth Guru: Karhalay
Raag Gauree Purbi, Na Guru wa Nne: Karhalay

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One unique God. realized by the grace of the True Guru:
Mungu Mmoja wa kipekee. Anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa Kweli:

ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਮਾਇ ॥
karhalay man pardaysee-aa ki-o milee-ai har maa-ay.
O my camel like mind, you are a guest in this world. Think how might we meet God, our eternal Mother?
Ee akili yangu kama ngamia, wewe ni mgeni duniani humu. Fikiria kuhusu jinsi tunaweza kukutana na Mungu, Mama wetu wa milele?

ਗੁਰੁ ਭਾਗਿ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ਗਲਿ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਾ ਆਇ ॥੧॥
gur bhaag poorai paa-i-aa gal mili-aa pi-aaraa aa-ay. ||1||
The person, who through perfect destiny, has met the Guru and has followed his teachings. God has Himself accepted him.
Mtu, ambaye kupitia hatima kamili, amekutana na Guru na amefuata mafundisho yake, Mungu Mwenyewe amemkubali.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man karhalaa satgur purakh Dhi-aa-ay. ||1|| rahaa-o.
O’ my camel-like mind, meditate on the True Guru, the Primal Being.
Ee akili yangu kama ngamia, tafakari kuhusu Guru wa Kweli, Kiumbe cha Asili.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ॥
man karhalaa veechaaree-aa har raam naam Dhi-aa-ay.
O’ my camel-like wandering mind, contemplate and lovingly meditate on God’s Name.
Ee akili yangu kama ngamia inayozurura, wazua na utafakari kwa upendo kuhusu Jina la Mungu.

ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਹਰਿ ਆਪੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੨॥
jithai laykhaa mangee-ai har aapay la-ay chhadaa-ay. ||2||
Where the account of your deed is asked, God Himself will get you released.
Mahali ambapo akaunti ya vitendo vyako inauliziwa, Mungu Mwenyewe atakuweka huru.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲਾ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਹਉਮੈ ਆਇ ॥
man karhalaa at nirmalaa mal laagee ha-umai aa-ay.
O camel-like mind, you were once very pure; the filth of egotism has now attached itself to you.
Ee akili yangu kama ngamia, wakati mmoja ulikuwa safi sana; sasa uchafu wa ubinafsi umejiambatisha kwako.

ਪਰਤਖਿ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੁੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥੩॥
partakh pir ghar naal pi-aaraa vichhurh chotaa khaa-ay. ||3||
Because of this dirt of ego, you are unable to see your beloved God, who is manifest within you. Getting separated from Him you are suffering pains.
Kwa sababu ya uchafu huu wa ubinafsi, hukuweza kuona Mungu wako mpendwa, ambaye amedhihirika ndani mwako. Kwa kutengana na Yeye unateseka kwa maumivu.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਭਾਲਿ ਭਾਲਾਇ ॥
man karhalaa mayray pareetamaa har ridai bhaal bhaalaa-ay.
O my beloved camel-like mind, search and find God within your own heart.
Ee akili yangu mpendwa kama ngamia, tafuta na upate Mungu ndani mwa moyo wako mwenyewe.

ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨ ਲਭਈ ਗੁਰੁ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਦੇਖਾਇ ॥੪॥
upaa-ay kitai na labh-ee gur hirdai har daykhaa-ay. ||4
God cannot be realized by any other means; only the Guru will show Him within your heart.
Mungu hawezi kugunduliwa kwa mbinu nyingine yoyote; ni Guru pekee atakayemuonyesha ndani mwa moyo wako.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
man karhalaa mayray pareetamaa din rain har liv laa-ay.
O my beloved camel-like mind, day and night, lovingly attune yourself to God.
Ee akili yangu mpendwa kama ngamia, mchana na usiku, makinika kwa upendo kwa Mungu.

ਘਰੁ ਜਾਇ ਪਾਵਹਿ ਰੰਗ ਮਹਲੀ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਮੇਲਾਇ ॥੫॥
ghar jaa-ay paavahi rang mahlee gur maylay har maylaa-ay. ||5||
Upon reaching God’s court , you would find a place of eternal peace for yourself . But only the Guru can unite you with God.
Unapofika kwenye mahakama ya Mungu, utapata pahali pako pa amani ya milele. Lakini ni Guru pekee anayeweza kukuunganisha na Mungu.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਤੂੰ ਮੀਤੁ ਮੇਰਾ ਪਾਖੰਡੁ ਲੋਭੁ ਤਜਾਇ ॥
man karhalaa tooN meet mayraa pakhand lobh tajaa-ay.
O’ my camel-like friendly mind, abandon your hypocrisy and greed.
Ee akili yangu ya kirafiki kama ngamia, tengana na unafiki na tamaa.

ਪਾਖੰਡਿ ਲੋਭੀ ਮਾਰੀਐ ਜਮ ਡੰਡੁ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੬॥
pakhand lobhee maaree-ai jam dand day-ay sajaa-ay. ||6||
The hypocritical and the greedy persons are tortured by the demon of death.This is the punishment given to him.
Watu wanafiki na wenye tamaa wanateswa na pepo wa kifo. Hii ndiyo adhabu inayotolewa kwake.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੂੰ ਮੈਲੁ ਪਾਖੰਡੁ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇ ॥
man karhalaa mayray paraan tooN mail pakhand bharam gavaa-ay.
O’ my camel-like mind, my life; rid yourself of the dirt of hypocrisy and doubts.
Ee akili yangu kama ngamia, ondoa kutoka kwako uchafu wa unafiki na shaka.

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੁ ਗੁਰਿ ਪੂਰਿਆ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤੀ ਮਲੁ ਲਹਿ ਜਾਇ ॥੭॥
har amrit sar gur poori-aa mil sangtee mal leh jaa-ay. ||7||
The Guru has provided the Ambrosial Pool filled with the nectar of God’s Name; join this pool of Holy Congregation, and wash away the dirt of vices.
Guru ametoa kidimbwi cha Ambrosia kilichojawa na nekta ya Jina la Mungu; ungana na kidimbwi hiki cha Ushirika Takatifu, na usafishe uchafu wa dhambi.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣਾਇ ॥
man karhalaa mayray pi-aari-aa ik gur kee sikh sunaa-ay.
O my dear beloved camel-like mind, listen only to the Teachings of the Guru.
Ee akili yangu mpendwa kama ngamia, sikiliza tu Mafundisho ya Guru.

ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ ਅੰਤਿ ਸਾਥਿ ਨ ਕੋਈ ਜਾਇ ॥੮॥
ih moh maa-i-aa pasri-aa ant saath na ko-ee jaa-ay. ||8||
This expanse of the world which you see spread in front of you is just an illusion, and will not accompany you in the end.
Upanuzi huu wa dunia ambao unaona ukienea mbele yako ni njozi tu, na hautaambatana nawe mwishowe.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲੀਆ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥
man karhalaa mayray saajnaa har kharach lee-aa pat paa-ay.
O’ my camel-like mind, my good friend, the person who has taken God’s Name as his support, has obtained honor.
Ee akili yangu kama ngamia, rafiki wangu wa dhati, mtu ambaye amechukua Jina la Mungu kama tegemezo yake, amepata heshima.

ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ਹਰਿ ਆਪਿ ਲਇਆ ਗਲਿ ਲਾਇ ॥੯॥
har dargeh painaa-i-aa har aap la-i-aa gal laa-ay. ||9||
He is honored at God’s court, and God Himself accepts him.
Yeye anaheshimika katika mahakama ya Mungu, na Mungu Mwenyewe anamkubali.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁਰਿ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
man karhalaa gur mani-aa gurmukh kaar kamaa-ay.
O’ my camel-like mind, have faith in the Guru, and follow his teachings.
Ee akili yangu kama ngamia, kuwa na imani katika Guru, na ufuate mafundisho yake.

ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰਿ ਜੋਦੜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮੇਲਾਇ ॥੧੦॥੧॥
gur aagai kar jod-rhee jan naanak har maylaa-ay. ||10||1||
O’ Nanak, make a humble prayer to the Guru, that he may unite you with God.
Ee Nanak, toa ombi nyenyekevu kwa Guru, kwamba aweze kukuunganisha na Mungu.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee mehlaa 4.
Raag Gauree, by the Fourth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Nne:

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖੁ ਸਮਾਲਿ ॥
man karhalaa veechaaree-aa veechaar daykh samaal.
O contemplative camel-like mind, contemplate and look carefully,
Ee akili yangu yenye dhamira kama ngamia, dhamiria na uangalie kwa makini,

ਬਨ ਫਿਰਿ ਥਕੇ ਬਨ ਵਾਸੀਆ ਪਿਰੁ ਗੁਰਮਤਿ ਰਿਦੈ ਨਿਹਾਲਿ ॥੧॥
ban fir thakay ban vaasee-aa pir gurmat ridai nihaal. ||1||
you have grown weary in search of God, like the forest-dwellers wandering in the forests. Follow the Guru’s teachings and realize (behold) God within you.
Umechoka ukimtafuta Mungu, kama wanaoishi nyikani wakizurura katika nyika. Fuata mafundisho ya Guru na ugundue (umtazame) Mungu ndani mwako.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man karhalaa gur govind samaal. ||1|| rahaa-o.
O’ my camel-like mind, enshrine God in your heart.
Ee akili yangu kama ngamia, thamini Mungu moyoni mwako.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਮਨਮੁਖ ਫਾਥਿਆ ਮਹਾ ਜਾਲਿ ॥
man karhalaa veechaaree-aa manmukh faathi-aa mahaa jaal.
O’ my camel-like contemplative mind, the self-willed manmukhs are caught in the huge net of worldly attachments.
Ee akili yangu yenye dhamira kama ngamia, manmukh wenye hiari binafsi wananaswa katika wavu mkubwa wa viambatisho vya kidunia.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੨॥
gurmukh paraanee mukat hai har har naam samaal. ||2||
A Guru’s follower who remembers God’s Name with love and devotion becomes free of this net of worldly attachments.
Mfuasi wa Guru anayekumbuka Jina la Mungu kwa upendo na kujitolea anakuwa huru kutoka wavu huu wa viambatisho vya kidunia.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਲਿ ॥
man karhalaa mayray pi-aari-aa satsangat satgur bhaal.
O’ my dear camel-like mind, try to meet the Guru in the holy congregation.
Ee akili yangu mpendwa kama ngamia, jaribu kukutana na Guru katika ushirika takatifu.

ਸਤਸੰਗਤਿ ਲਗਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ॥੩॥
satsangat lag har Dhi-aa-ee-ai har har chalai tayrai naal. ||3||
Joining the holy congregation, meditate on God’s Name with love and devotion, which would accompany you even after death.
Kwa kujiunga na ushirika takatifu, tafakari kuhusu Jina la Mungu kwa upendo na kujitolea, ambalo litaambatana nawe hata baada ya kifo.

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਏਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥
man karhalaa vadbhaagee-aa har ayk nadar nihaal.
O’ my camel-like mind, that person becomes fortunate on whom God casts His glance of grace.
Ee akili yangu kama ngamia, mtu huyo anabahatika sana ambaye Mungu anampa mtazamo wake wa neema.