Swahili Page 546

ਅਮਿਅ ਸਰੋਵਰੋ ਪੀਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਰਾਮ ॥
ami-a sarovaro pee-o har har naamaa raam.
Keep partaking the elixir of God’s Name from the pool of ambrosial nectar.
Endelea kushiriki dawa ya Jina la Mungu kutoka kwa kidimbwi cha nekta ya ambrosia.

ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਮਿਲੈ ਜਪਿ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ ਰਾਮ ॥
santeh sang milai jap pooran kaamaa raam.
This nectar of Naam is only received in the company of saints; all one’s tasks are accomplished by reciting Naam with loving devotion.
Nekta hii ya Naam inapokelewa tu katika uandamano wa watakatifu; kazi zote za mtu zinatimizwa kwa kukariri Naam kwa ujitoaji wa upendo.

ਸਭ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਬਿਦੀਰਨ ਹਰਿ ਨਿਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥
sabh kaam pooran dukh bideeran har nimakh manhu na beesrai.
God is the fulfiller of all our wishes and dispeller of sorrows, He should not be forsaken from our mind even for a moment.
Mungu ndiye anayetimiza matakwa yetu yote na ndiye mwondoaji wa huzuni. Yeye hafai kusahaulika kutoka akili yetu hata kwa muda mfupi.

ਆਨੰਦ ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥
aanand an-din sadaa saachaa sarab gun jagdeesrai.
He is always blissful, eternally true and possessor of all virtues and He is the Master of the universe.
Yeye daima ana raha tele, ni wa kweli milele na ndiye anayemiliki fadhila zote na Yeye ndiye Bwana wa ulimwengu.

ਅਗਣਤ ਊਚ ਅਪਾਰ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਜਾ ਕੋ ਧਾਮਾ ॥
agnat ooch apaar thaakur agam jaa ko Dhaamaa.
That Master is infinite, highest of the high, whose abode is beyond the reach of our mind.
Bwana huyo hana mwisho, ni wa juu zaidi kwa wote, ambaye makao yake hayawezi kufikiwa na akili yetu.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੂਰਨ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਰਾਮਾ ॥੩॥
binvant naanak mayree ichh pooran milay sareerang raamaa. ||3||
Nanak submits, my wish has been fulfilled, I have realized the almighty God. |3||
Nanak anawasilisha, matakwa yangu yametimizwa, nimegundua Mungu mwenyezi.

ਕਈ ਕੋਟਿਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣਿ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥
ka-ee kotik jag falaa sun gaavanhaaray raam.
Those who sing and listen to God’s praises, earn the rewards of millions of charitable feasts,
Wale wanaoimba na kusikiliza sifa za Mungu, wanachuma thawabu za mamilioni ya sherehe za kutoa misaada,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥
har har naam japat kul saglay taaray raam.
Those who are meditating on God’s Name, ferry their generations across the worldly ocean of vices.
Wale ambao wantafakari kuhusu Jina la Mungu,wanavukisha vizazi vyao bahari ya kidunia ya dhambi.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੋਹੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਤ ਗਨਾ ॥
har naam japat sohant paraanee taa kee mahimaa kit ganaa.
By always meditating on God’s Name, the life conducts of people become so embellished that I do not know how much of their glory may I describe?
Kwa kutafakari daima kuhusu Jina la Mungu, tabia za watu zinapambwa mno hadi mimi sijui kiwango gani cha utukufu wao ninachoweza kueleza?

ਹਰਿ ਬਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ਚਿਤਵੰਤਿ ਦਰਸਨੁ ਸਦ ਮਨਾ ॥
har bisar naahee paraan pi-aaray chitvant darsan sad manaa.
They always keep longing for God’s vision in their minds, and keep praying that God, the beloved of their life, may never be separated from them.
Daima wanaendelea kutamani mwono wa Mungu katika akili zao, na wanaendelea kuomba kwamba Mungu, mpendwa wa maisha yao, kamwe asiwahi kutenganishwa kutoka kwao.

ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥
subh divas aa-ay geh kanth laa-ay parabh ooch agam apaaray.
Auspicious time begins for those, when the highest of the high, the limitless and the incomprehensible God accepts them as His own.
Muda ulio na mafanikio unaanza kwa wao, wakati aliye juu zaidi kwa wote, Mungu asiye na kikomo na asiyeeleweka anawakubali kama wake Mwenyewe.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥੪॥੩॥੬॥
binvant naanak safal sabh kichh parabh milay at pi-aaray. ||4||3||6||
Nanak submits, all the tasks of those are successfully accomplished who realize their dearest God. ||4||3||6||
Nanak anawasilisha, kazi zote zao zimetimizwa kikamilifu ambao wanagundua Mungu wao wa dhati kabisa.

ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥
bihaagarhaa mehlaa 5 chhant.
Raag Behaagarra, Fifth Guru, Chhant:
Raag Behaagarra, Guru wa Tano, Chhant:

ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ ॥
an kaa-ay raat-rhi-aa vaat duhaylee raam.
O’ mortal, imbued with the love of meaningless worldly trivial things, your journey after death would be very torturous.
Ee binadamu, ukipenyezwa na upendo wa vitu vidogo vya kidunia visivyo na maana, safari yako baada ya kifo itakuwa yenye uchungu mno.

ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ॥
paap kamaavdi-aa tayraa ko-ay na baylee raam.
O’ the sinner, no one is your companion for ever.
Ee mtenda dhambi, hakuna mtu ni mwendani wako milele.

ਕੋਏ ਨ ਬੇਲੀ ਹੋਇ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵਹੇ ॥
ko-ay na baylee ho-ay tayraa sadaa pachhotaavhay.
Yes, nobody will be your partner in the end and you will then regret
Ndio, hakuna mtu atakuwa mwenzi wako mwishowe na wakati huo utajuta

ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ਨ ਜਪਹਿ ਰਸਨਾ ਫਿਰਿ ਕਦਹੁ ਸੇ ਦਿਹ ਆਵਹੇ ॥
gun gupaal na jaapeh rasnaa fir kadahu say dih aavhay.
You are not chanting with your tongue the praises of the sustainer of the universe; when will these days come again?
Wewe hauimbi kwa ulimi wako sifa za mtunzaji wa uliwmengu; siku hizi zitakuja tena lini?

ਤਰਵਰ ਵਿਛੁੰਨੇ ਨਹ ਪਾਤ ਜੁੜਤੇ ਜਮ ਮਗਿ ਗਉਨੁ ਇਕੇਲੀ ॥
tarvar vichhunay nah paat jurh-tay jam mag ga-un ikaylee.
Just as leaves separated from the trees cannot join with trees again, similarly the soul separated from the body has to go alone on its journey after death.
Kama vile majani yaliyotenganishwa kutoka kwa miti hayawezi kuungana na miti tena, vivyo hivyo roho iliyotenganishwa kwa mwili inalazimika kuenda peke yake kwenye safari baada ya kifo.

ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਸਦਾ ਫਿਰਤ ਦੁਹੇਲੀ ॥੧॥
binvant naanak bin naam har kay sadaa firat duhaylee. ||1||
Nanak submits, without remembering God’s Name, the soul keeps wandering alone in distress forever (in many different incarnations). ||1||
Nanak anawasilisha, bila kukumbuka Jina la Mungu, roho inaendelea kuzurura peke yake katika dhiki milele (katika umwilisho mwingi tofauti).

ਤੂੰ ਵਲਵੰਚ ਲੂਕਿ ਕਰਹਿ ਸਭ ਜਾਣੈ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ॥
tooN valvanch look karahi sabh jaanai jaanee raam.
O’ mortal, you are practicing deception secretly, but God, the Knower, knows all.
Ee binadamu, unatenda ulaghai kisiri, lakini Mungu, Mjua, anajua vyote.

ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਭਇਆ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ ਰਾਮ ॥
laykhaa Dharam bha-i-aa til peerhay ghaanee raam.
When the Righteous Judge reads the account of deeds, the sinners are severely punished like the sesame seeds are crushed in the oil press.
Wakati Hakimu wa Haki atasoma nakala ya vitendo, watenda dhambi wanaadhibiwa vikali kama mbegu za ufuta zinazopondwa katika shinikizo la mafuta.

ਕਿਰਤ ਕਮਾਣੇ ਦੁਖ ਸਹੁ ਪਰਾਣੀ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਇਆ ॥
kirat kamaanay dukh saho paraanee anik jon bharmaa-i-aa.
One suffers the consequences for the actions committed here, and is made towander in countless reincarnations.
Mtu anateseka matokeo ya vitendo vilivyotendwa humu, na anafanywa azurure katika umwilisho usiohesabika.

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਸੰਗਿ ਰਾਤਾ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
mahaa mohnee sang raataa ratan janam gavaa-i-aa.
Imbued with the love of Maya, the great enticer, one loses the jewel- like invaluable human life.
Akipenyezwa na upendo wa Maya, mvutiaji mkuu, mtu anapoteza maisha ya kibinadamu yasiyokadirika kama kito.

ਇਕਸੁ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਝਹੁ ਆਨ ਕਾਜ ਸਿਆਣੀ ॥
ikas har kay naam baajhahu aan kaaj si-aanee.
O’ soul, except for the one God’s Name, you are clever in everything else.
Ee rpho, isipokuwa Jina la Mungu mmoja, wewe ni mjanja kwa kila kitu kingine.

ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖੁ ਲਿਖਿਆ ਭਰਮਿ ਮੋਹਿ ਲੁਭਾਣੀ ॥੨॥
binvant naanak laykh likhi-aa bharam mohi lubhaanee. ||2||
Nanak submits, perhaps such is your pre-ordained destiny, that you remain lured by doubt and worldly attachment.||2||
Nanak anawasilisha, labda ndivyo ilivyo hatima yako iliyoagiziwa mapema, kwamba usalie umeshawishiwa na shaka na kiambatisho cha kidunia.

ਬੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ਕਰੇ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣੁ ਵਿਛੁੜਿ ਪਇਆ ॥
beech na ko-ay karay akrit-ghan vichhurh pa-i-aa.
No one advocates for the ungrateful person, who is separated from God.
Hakuna mtu anatetea mtu asiye na shukrani, ambaye ametenganishwa kutoka kwa Mungu.

ਆਏ ਖਰੇ ਕਠਿਨ ਜਮਕੰਕਰਿ ਪਕੜਿ ਲਇਆ ॥
aa-ay kharay kathin jamkankar pakarh la-i-aa.
Then very cruel demon of death comes and seizes him.
Kisha pepo katili zaidi wa kifo anakuja na kumkamata.

ਪਕੜੇ ਚਲਾਇਆ ਅਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਰਾਤਿਆ ॥
pakrhay chalaa-i-aa apnaa kamaa-i-aa mahaa mohnee raati-aa.
Yes, the demon seizes him and leads him away to pay for his own deeds committed while being imbued with Maya, the great enticer.
Ndio, pepo anamkamata na kumpeleka kulipia vitendo vyake mwenyewe.

ਗੁਨ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨ ਜਪਿਆ ਤਪਤ ਥੰਮ੍ਹ੍ਹ ਗਲਿ ਲਾਤਿਆ ॥
gun govind gurmukh na japi-aa tapat thamH gal laati-aa.
He did not follow the Guru’s teachings and did not utter praises of God; now he is burning in the fire of vices, as if he is tied to red-hot pillars
Yeye hakufuata mafundisho ya Guru na hakutamka sifa za Mungu; sasa anachomeka katika moto wa maovu, kama kwamba amefungwa kwenye nguzo zenye moto.

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਮੂਠਾ ਖੋਇ ਗਿਆਨੁ ਪਛੁਤਾਪਿਆ ॥
kaam kroDh ahaNkaar moothaa kho-ay gi-aan pachhutaapi-aa.
The person who is deceived by lust, anger and ego; by losing divine knowledge, repents in the end.
Mtu aliyedanganywa na ukware, hasira na ubinafsi; kwa kupoteza maarifa takatifu anatubu mwishowe.

ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੰਜੋਗਿ ਭੂਲਾ ਹਰਿ ਜਾਪੁ ਰਸਨ ਨ ਜਾਪਿਆ ॥੩॥
binvant naanak sanjog bhoolaa har jaap rasan na jaapi-aa. ||3||
Nanak submits, by his cursed destiny he has gone astray; with his tongue, he does not chant the Name of God. ||3||
Nanak anawasilisha, kwa hatima yake iliyolaaniwa amepotoka; kwa ulimi wake, yeye haimbi Jina la Mungu.

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਰਾਮ ॥
tujh bin ko naahee parabh raakhanhaaraa raam.
O’ God, except You, nobody is our savior.
Ee Mungu, isipokuwa Wewe, hakuna mtu ni mwokozi wetu.

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣ ਹਰਿ ਬਿਰਦੁ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥
patit uDhaaran har birad tumaaraa raam.
O’ God, to save the sinners is Your innate Nature.
Ee Mungu, kuokoa watenda dhambi ni Hali yako ya kiasili.

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਸਰਨਿ ਸੁਆਮੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਦਇਆਲਾ ॥
patit uDhaaran saran su-aamee kirpaa niDh da-i-aalaa.
O’ the savior of sinners, our Master, the treasure of mercy, I have come to Your refuge,
Ee mwokozi wa tenda dhambi, Bwana wetu, hazina ya huruma, nimekuja kwenye kimbilio chako,

ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਉਧਰੁ ਕਰਤੇ ਸਗਲ ਘਟ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥
anDh koop tay uDhar kartay sagal ghat partipaalaa.
Please, rescue me from the deep dark pit of ignorance, O Creator and the Cherisher of all heart.
Tafadhali, niokoe kutoka shimo lenye kina na giza ya ujinga, Ee Muumba na Mthamini wa mioyo yote.

ਸਰਨਿ ਤੇਰੀ ਕਟਿ ਮਹਾ ਬੇੜੀ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਦੇਹਿ ਅਧਾਰਾ ॥
saran tayree kat mahaa bayrhee ik naam deh aDhaaraa.
O’ God, I have come to Your refuge, cut away these heavy bonds of worldly attachments, and bless me with the support of Naam.
Ee Mungu, nimekuja kwa kimbilio chako, kata vifungo vizito vya viambatisho vya kidunia, na unibariki na tegemezo ya Naam.