Swahili Page 533

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
dayvganDhaaree mehlaa 5.
Raag Devgandhari, Fifth Guru:
Raag Devgandhari, Guru wa Tano:

ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿ ਬਿਨਉ ਕਹਿਆ ॥
apunay satgur peh bin-o kahi-aa.
When I offered my prayer before my true Guru,
Wakati niliwasilisha ombi langu mbele ya Guru wangu wa kweli,

ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਮੇਰਾ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਰਾ ਗਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
bha-ay kirpaal da-i-aal dukh bhanjan mayraa sagal andaysraa ga-i-aa. rahaa-o.
then the merciful God, destroyer of sorrows became kind and all my anxiety and worry was gone. ||Pause||
basi Mungu mwenye huruma, mwangamizi wa huzuni alikuwa mwema na hangaiko na wasiwasi wangu wote uliondoka. ||Sitisha||

ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀ ਲੋਭੀ ਹਮਰਾ ਗੁਨੁ ਅਵਗੁਨੁ ਸਭੁ ਸਹਿਆ ॥
ham paapee paakhandee lobhee hamraa gun avgun sabh sahi-aa.
we are sinner, hypocritical and greedy, but God puts up with all of our virtues and vices.
Sisi ni watenda dhambi, wanafiki na wenye tamaa, lakini Mungu anavumilia fadhila na maovu yetu yote.

ਕਰੁ ਮਸਤਕਿ ਧਾਰਿ ਸਾਜਿ ਨਿਵਾਜੇ ਮੁਏ ਦੁਸਟ ਜੋ ਖਇਆ ॥੧॥
kar mastak Dhaar saaj nivaajay mu-ay dusat jo kha-i-aa. ||1||
After creating the human beings, God provides His support and makes them full of virtues and all the enemies (lust, anger etc) responsible for destroying them spiritually are eradicated. ||1||
Baada ya kuumba binadamu, Mungu anatoa tegemezo na kuwafanya wajae fadhila na maadui wote (ukware, hasira na kadhalika) wanaowajibika kuwaangamiza kiroho wanatokomezwa.

ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰਬ ਸਧਾਰੀ ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਸਹਜਇਆ ॥
par-upkaaree sarab saDhaaree safal darsan sehaj-i-aa.
God is benevolent, He provides support to all; He provides peace and poise and His blessed vision is helpful for achieving the purpose of human life.
Mungu ni mkarimu, Yeye anatoa tegemezo kwa wote; Yeye anatoa amani na utulivu na mwono wake uliobarikiwa unasaidia kutimiza kusudi la maisha ya kibinadamu.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਦਾਤਾ ਚਰਣ ਕਮਲ ਉਰ ਧਰਿਆ ॥੨॥੨੪॥
kaho naanak nirgun ka-o daataa charan kamal ur Dhari-aa. ||2||24||
Nanak says, God is the benefactor even to the unvirtuous and I have enshrined His immaculate Name in my heart. ||2||24||
Nanak anasema, Mungu ndiye mfadhili hata kwa waovu na nimethamini Jina lake safi moyoni mwangu.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
dayvganDhaaree mehlaa 5.
Raag Devgandhari, Fifth Guru:
Raag Devgandhari, Guru wa Tano:

ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਹਮਾਰੇ ॥
anaath naath parabh hamaaray.
O’ my God, the support of the supportless,
Ee Mungu wangu, tegemezo ya wasio na tegemezo,

ਸਰਨਿ ਆਇਓ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
saran aa-i-o raakhanhaaray. rahaa-o.
O’ the savior God, I have come to Your refuge. ||Pause||
Ee mwokozi Mungu, nimekuja kwa kimbilio chako. ||Sitisha||

ਸਰਬ ਪਾਖ ਰਾਖੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥
sarab paakh raakh muraaray.
O’ God, protect me in all places,
Ee Mungu, nilinde kila mahali,

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਅੰਤੀ ਵਾਰੇ ॥੧॥
aagai paachhai antee vaaray. ||1||
in the next world, in this world and in the end. ||1||
katika dunia itakayofuata, katika dunia hii na mwishowe.

ਜਬ ਚਿਤਵਉ ਤਬ ਤੁਹਾਰੇ ॥
jab chitva-o tab tuhaaray.
O’ God, whenever I think, then I remember Your virtues.
Ee Mungu, wakati wowote ninapofikiria, kisha nakumbuka fadhila zako.

ਉਨ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਧਾਰੇ ॥੨॥
un samHaar mayraa man saDhaaray. ||2||
By remembering Your virtues my mind feels solaced. ||2||
Kwa kukumbuka fadhila zako akili yangu inafarijiwa.

ਸੁਨਿ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਬਚਨਾਰੇ ॥
sun gaava-o gur bachnaaray.
O’ God, I sing Your praises by listening to the Guru’s word.
Ee Mungu, naimba sifa zako kwa kusikiliza neno la Guru.

ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ਸਾਧ ਦਰਸਾਰੇ ॥੩॥
bal bal jaa-o saaDh darsaaray. ||3||
O’ God, I dedicate myself to the blessed vision of the Guru ||3||
Ee Mungu, najiweka wakfu kwa mwono uliobarikiwa wa Guru.

ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖਉ ਏਕ ਅਸਾਰੇ ॥
man meh raakha-o ayk asaaray.
Within my mind, I keep hope only on the One (God).
Ndani mwa akili, tunaweka tumaini kwa yule Mmoja (Mungu).

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਰਨੈਹਾਰੇ ॥੪॥੨੫॥
naanak parabh mayray karnaihaaray. ||4||25||
O’ Nanak, my God is the doer of everything.||4||25||
Ee Nanak, Mungu wangu ndiye mtendaji wa kila kitu.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
dayvganDhaaree mehlaa 5.
Raag Devgandhari, Fifth Guru:
Raag Devgandhari, Guru wa Tano:

ਪ੍ਰਭ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥੁ ਮੇਰਾ ॥
parabh ihai manorath mayraa.
O’ God, this is the only yearning of my mind,
Ee Mungu, hii ndiyo hamu ya akili yangu,

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ ਕਰਿ ਸੰਤਨ ਕਾ ਚੇਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
kirpaa niDhaan da-i-aal mohi deejai kar santan kaa chayraa. rahaa-o.
that O’ God, the treasure of mercy, bless me with this gift and make me the disciple of Your saints. ||Pause||
kwamba Ee Mungu, hazina ya huruma, nibariki na zawadi hii na unifanye mwanafunzi wa watakatifu wako. ||Sitisha||

ਪ੍ਰਾਤਹਕਾਲ ਲਾਗਉ ਜਨ ਚਰਨੀ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਦਰਸੁ ਪਾਵਉ ॥
paraatehkaal laaga-o jan charnee nis baasur daras paava-o.
O’ God, I wish that early in the morning, I may humbly serve Your devotees, and day and night I may have their blessed vision.
Ee Mungu, natamani kwamba asubuhi mapema, niweze kutumikia watawa wako kwa unyenyekevu, na mchana na usiku niweze kuwa na mwono wako uliobarikiwa.

ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਿ ਕਰਉ ਜਨ ਸੇਵਾ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥
tan man arap kara-o jan sayvaa rasnaa har gun gaava-o. ||1||
Surrendering my heart and mind, I may serve the devotees and with my tongue I may sing praises of God.||1||
Nikisalimisha moyo na akili yangu, niweze kutumikia watawa na kwa ulimi wangu niweze kuimba sifa za Mungu.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਉ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸੰਤਸੰਗਿ ਨਿਤ ਰਹੀਐ ॥
saas saas simra-o parabh apunaa satsang nit rahee-ai.
I may remember my God with every breath of mine, and I may always remain in the company of the saints.
Niweze kukumbuka Mungu wangu kwa kila pumzi yangu, na niweze kubaki daima katika uandamano wa watakatifu.

ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਮੋਰਾ ਅਨਦੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਲਹੀਐ ॥੨॥੨੬॥
ayk aDhaar naam Dhan moraa anad naanak ih lahee-ai. ||2||26||
O’ Nanak, the wealth of God’s Name may remain my only support in life and I may keep having the bliss from remembering Naam. ||2||26||
Ee Nanak, utajiri wa Jina la Mungu uweze kubaki tegemezo yangu ya pekee maishani na niweze kuendelea kuwa na raha tele kutoka kwa kukumbuka Naam.

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩
raag dayvganDhaaree mehlaa 5 ghar 3
Raag Devgandhari, Fifth Guru, Third beat:
Raag Devgandhari, Guru wa Tano, mpigo wa Tatu:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਮੀਤਾ ਐਸੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਾਏ ॥
meetaa aisay har jee-o paa-ay.
I have realized such a reverend God as my friend,
Nimegundua Mungu anayeheshimika kama huyo kama rafiki wangu,

ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
chhod na jaa-ee sad hee sangay an-din gur mil gaa-ay. ||1|| rahaa-o.
who never deserts me and always remains with me; joining with the Guru, I always keep singing His praises. ||1||Pause||
ambaye kamwe haniachi na daima yu nami; nikijiunga na Gurum, daima naendelea kuimba sifa za Mungu. ||1||Sitisha||

ਮਿਲਿਓ ਮਨੋਹਰੁ ਸਰਬ ਸੁਖੈਨਾ ਤਿਆਗਿ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ ॥
mili-o manohar sarab sukhainaa ti-aag na kathoo jaa-ay.
I have realized the fascinating God, who has blessed me with celestial peace;forsaking me, He never goes anywhere.
Nimegundua Mungu anayevutia, ambaye amenibariki na amani ya kimbingu; akiniacha mimi, kamwe Yeye haendi mahali.

ਅਨਿਕ ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਬਹੁ ਪੇਖੇ ਪ੍ਰਿਅ ਰੋਮ ਨ ਸਮਸਰਿ ਲਾਏ ॥੧॥
anik anik bhaat baho paykhay pari-a rom na samsar laa-ay. ||1||
I have seen many different kinds of other people, but none is equal to even a hair of my beloved God. ||1||
Nimeona aina nyingi tofauti ya watu, lakini hakuna ambaye ni sawa hata kwa unywele na Mungu wangu mpendwa.

ਮੰਦਰਿ ਭਾਗੁ ਸੋਭ ਦੁਆਰੈ ਅਨਹਤ ਰੁਣੁ ਝੁਣੁ ਲਾਏ ॥
mandar bhaag sobh du-aarai anhat run jhun laa-ay.
There is such a bliss in my heart, as if it is the blessed temple of God with beautiful gates, in which continuous divine music keeps playing.
Kuna raha tele ya kipekee moyoni mwangu, kana kwamba nni hekalu iliyobarikiwa ya Mungu yenye malango mazuri, ambayo ndani mwake muziki takatifu inaendelea kucheza.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਗ੍ਰਿਹ ਪ੍ਰਿਅ ਥੀਤੇ ਸਦ ਥਾਏ ॥੨॥੧॥੨੭॥
kaho naanak sadaa rang maanay garih pari-a theetay sad thaa-ay. ||2||1||27||
Nanak says, he, who realizes the ever presence of God in his heart, enjoys the eternal bliss.||2||1||27||
Nanak anasema, yule, anayegundua uwepo wa milele wa Mungu moyoni mwake, anafurahia raha tele ya milele.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥
dayvganDhaaree 5.
Raag Devgandhari, Fifth Guru:
Raag Devgandhari, Guru wa Tano:

ਦਰਸਨ ਨਾਮ ਕਉ ਮਨੁ ਆਛੈ ॥
darsan naam ka-o man aachhai.
My mind longs for the blessed vision of God and to meditate on Naam.
Akili yangu inatamani mwono uliobarikiwa wa Mungu na kutafakari kuhusu Naam.

ਭ੍ਰਮਿ ਆਇਓ ਹੈ ਸਗਲ ਥਾਨ ਰੇ ਆਹਿ ਪਰਿਓ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bharam aa-i-o hai sagal thaan ray aahi pari-o sant paachhai. ||1|| rahaa-o.
I have wandered everywhere, and now I have come to follow the saints. ||1||Pause||
Nimezurura kila mahali, na sasa nimekuja kufuata watakatifu. ||1||Sitisha||

ਕਿਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਕਿਸੁ ਆਰਾਧੀ ਜੋ ਦਿਸਟੈ ਸੋ ਗਾਛੈ ॥
kis ha-o sayvee kis aaraaDhee jo distai so gaachhai.
Whosoever I see in the world is perishable; whom may I serve? whom may I worship in adoration?
Yeyote ninayemuona duniani anaweza kufa; ninaweza kutumikia nani? Naweza kumuabudu nani kwa kumtukuza?