Swahili Page 48

ਐਥੈ ਮਿਲਹਿ ਵਡਾਈਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਹਿ ਥਾਉ ॥੩॥
aithai mileh vadaa-ee-aa dargahi paavahi thaa-o. ||3||
(In this way), youwould obtain glory in this world and honor in God’s court.
(Kwa njia hii), utapokea utukufu katika dunia hii na heshima katika mahakama ya Mungu.

ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਹੀ ਹਾਥਿ ॥
karay karaa-ay aap parabh sabh kichh tis hee haath.
God Himself does, and gets done all things. Everything is under His control.
Mungu mwenyewe anatenda, na kufanya vitu vyote vitendeke. Kila kitu kimo chini ya udhibiti wake.

ਮਾਰਿ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲਦਾ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਾਥਿ ॥
maar aapay jeevaaldaa antar baahar saath.
He Himself bestows spiritual life and death; He is with us both inside and out.
Yeye mwenyewe anatawaza uhai na kifo cha kiroho; Yeye yu nasi ndani mwetu na nje.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਥ ॥੪॥੧੫॥੮੫॥
naanak parabh sarnaagatee sarab ghataa kay naath. ||4||15||85||
Nanak always seeks the Sanctuary of God who is the Master of all hearts.
Nanak daima anatafuta pahala patakatifu pa Mungu ambaye ni Bwana wa mioyo yote.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
Siree Raag, na Guru wa tano:

ਸਰਣਿ ਪਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਗੁਰੁ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲੁ ॥
saran pa-ay parabh aapnay gur ho-aa kirpaal.
On whom the Guru is merciful, he comes to the Sanctuary of God.
Kwa yule ambaye Guru anaonyesha huruma, huyo anakuja pahala patakatifu pa Mungu.

ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸਿਐ ਬਿਨਸੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥
satgur kai updaysi-ai binsay sarab janjaal.
Through the Teachings of the True Guru, all the worldly entanglements are eliminated.
Kupitia mafundisho ya Guru wa kweli, misongamano yote ya kidunia inaangamizwa.

ਅੰਦਰੁ ਲਗਾ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੧॥
andar lagaa raam naam amrit nadar nihaal. ||1||
The God’s Name is firmly implanted within his mind; through His Ambrosial Glance of Grace, he is delighted in his heart.
Jina la Mungu linapandikizwa kwa uthabiti ndani mwa akili yake; kupitia mtazamo wa neema wa Ambrosia wa Mungu, anafurahia moyoni mwake.

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਾਰੁ ॥
man mayray satgur sayvaa saar.
O my mind, serve the True Guru by following his teaching.
Ee akili yangu, tumikia Guru wa kweli kwa kufuata mafundisho yake.

ਕਰੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
karay da-i-aa parabh aapnee ik nimakh na manhu visaar. rahaa-o.
Do not forget Him, even for an instant. One who does that, God Himself grants His glance of grace upon him.
Usimsahau, hata kwa muda mfupi. Yule anayefanya hivyo, Mungu mwenyewe anaruzuku mtazamo wake wa neema kwake.

ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੀਅਹਿ ਅਵਗੁਣ ਕਟਣਹਾਰ ॥
gun govind nit gavee-ah avgun katanhaar.
We should always sing the Praises of God, the Destroyer of vices.
Daima tunafaa kuimba sifa za Mungu, Mwangamizi wa maovu.

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਕਰਿ ਡਿਠੇ ਬਿਸਥਾਰ ॥
bin har naam na sukh ho-ay kar dithay bisthaar.
After having seen and tried all sorts of displays of Maya, I have concluded that without God’s Name there is no peace.
Baada ya kuona na kujaribu aina zote za maonyesho ya Maya, nimehitimisha ya kwamba bila jina la Mungu hakuna amani.

ਸਹਜੇ ਸਿਫਤੀ ਰਤਿਆ ਭਵਜਲੁ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥੨॥
sehjay siftee rati-aa bhavjal utray paar. ||2||
By being intuitively imbued with His Praises, mortals have crossed over the terrifying world-ocean of vices.
Kwa kujawa kiangavu na sifa zake, binadamu wamevuka bahari-dunia ya dhambi inayoogofya.

ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਲਖ ਸੰਜਮਾ ਪਾਈਐ ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ॥
tirath varat lakh sanjmaa paa-ee-ai saaDhoo Dhoor.
Following the Guru’s teachings with humility is as good as going to pilgrimages, keeping fasts, and practicing millions of austerities.
Kufuata mafundisho ya Guru kwa unyenyekevu ni kuzuri kama kuenda hija, kufunga, na kutenda mamilioni ya nidhamu kali.

ਲੂਕਿ ਕਮਾਵੈ ਕਿਸ ਤੇ ਜਾ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥
look kamaavai kis tay jaa vaykhai sadaa hadoor.
From whom are you trying to hide your actions? God sees all;
Unajaribu kuficha vitendo vyako kutoka kwa nani? Mungu anaona vyote;

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਭਰਪੂਰਿ ॥੩॥
thaan thanantar rav rahi-aa parabh mayraa bharpoor. ||3||
My God is totally pervading all places and interspaces.
Mungu wangu anaenea kabisa kila mahali na kati ya nafasi zote.

ਸਚੁ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਅਮਰੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥
sach paatisaahee amar sach sachay sachaa thaan.
True is His kingdom, and eternal is His Command and His Seat of Authority.
Wa kweli ni ufalme wake, na ya milele ni Amri yake na kiti chake cha Mamlaka.

ਸਚੀ ਕੁਦਰਤਿ ਧਾਰੀਅਨੁ ਸਚਿ ਸਿਰਜਿਓਨੁ ਜਹਾਨੁ ॥
sachee kudrat Dhaaree-an sach sirji-on jahaan.
Eternal is the nature which He has created . True is the world which He has fashioned.
Ya milele ni mazingira ambayo ameumba. Ya kweli ni dunia ambayo ametengeneza.

ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੪॥੧੬॥੮੬॥
naanak japee-ai sach naam ha-o sadaa sadaa kurbaan. ||4||16||86||
O’ Nanak, meditate on God’s Name with love and devotion, to which I amdedicated forever.
Ee Nanak, tafakari kuhusu jina la Mungu kwa upendo na kujitolea, ambayo nimejiweka wakfu milele.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
Siree Raag, na Guru wa tano:

ਉਦਮੁ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜਾਪਣਾ ਵਡਭਾਗੀ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ॥
udam kar har jaapnaa vadbhaagee Dhan khaat.
O’ the fortunate one, make an effort and meditate on God’s Name and earn the wealth of Naam.
Ee mwenye bahati nzuri, fanya jitihada na utafakari kuhusu jina la Mungu na upate utajiri wa Naam.

ਸੰਤਸੰਗਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਣਾ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕਾਟਿ ॥੧॥
satsang har simranaa mal janam janam kee kaat. ||1||
In the Society of the Saints, meditate on God’s Name with loving devotion, and wash off the filth of sins accumulated in countless births.
Katika jamii ya watakatifu, tafakari kuhusu jina la Mungu kwa kujitolea kwa upendo, na uoshe uchafu wa dhambi uliokusanywa katika kuzaliwa kusiohesabika.

ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਜਾਪੁ ॥
man mayray raam naam jap jaap.
O my mind, chant and meditate on the Name of God.
Ee akili yangu, imba na kutafakari kuhusu jina la Mungu.

ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਭੁੰਚਿ ਤੂ ਸਭੁ ਚੂਕੈ ਸੋਗੁ ਸੰਤਾਪੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
man ichhay fal bhunch too sabh chookai sog santaap. rahaa-o.
Enjoy the rewards of your mind’s desires; all sufferings and sorrows shall depart.
Furahia thawabu ya hamu za akili yako; kuteseka kwote na huzuni itaondoka.

ਜਿਸੁ ਕਾਰਣਿ ਤਨੁ ਧਾਰਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਡਿਠਾ ਨਾਲਿ ॥
jis kaaran tan Dhaari-aa so parabh dithaa naal.
By feeling God always with you, you have achieved the purpose for which you had received this body.
Kwa kuhisi Mungu daima akiwa nawe, umetimiza kusudi ambalo lilifanya upokee mwili huu.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥੨॥
jal thal mahee-al poori-aa parabh aapnee nadar nihaal. ||2||
God is pervading the water, the land and the sky; He sees all with His Glance of Grace.
Mungu anaenea majini, ardhini na angani; Yeye anaona yote kwa mtazamo wake wa neema.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇਆ ਲਾਗੀ ਸਾਚੁ ਪਰੀਤਿ ॥
man tan nirmal ho-i-aa laagee saach pareet.
One who is always imbued with the love for God, his body and mind becomes immaculate.
Yule ambaye daima amejawa na upendo kwa Mungu, mwili wake na akili yake inakuwa safi kabisa.

ਚਰਣ ਭਜੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਭਿ ਜਪ ਤਪ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਤਿ ॥੩॥
charan bhajay paarbarahm kay sabh jap tap tin hee keet. ||3||
By meditating on God’s Name with love and devotion, they have earned the merits of having performed all worships and penances.
Kwa kutafakari kuhusu jina la Mungu kwa upendo na kujitolea, wamepata sifa za kuwa wamefanya ibada na toba zote.

ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਿਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ratan javayhar maanikaa amrit har kaa naa-o.
The Ambrosial Name of God is precious like a real Gem, a Jewel, a Pearl.
Jina lenye Ambrosia ya Mungu ni yenye thamana kama kito, johari au lulu ya kweli.

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਰਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੭॥੮੭॥
sookh sahj aanand ras jan naanak har gun gaa-o. ||4||17||87||
O’ Nanak, the essence of intuitive peace, poise and bliss is obtained by singing praises of God.
Ee Nanak, kiini cha amani angavu, utulivu na furaha tele inapatwa kwa kuimba sifa za Mungu.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
Siree Raag, na Guru wa tano:

ਸੋਈ ਸਾਸਤੁ ਸਉਣੁ ਸੋਇ ਜਿਤੁ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
so-ee saasat sa-un so-ay jit japee-ai har naa-o.
That alone is the holy book, and that alone is an auspicious omen,which inspires one to meditate on God’s Name.
Hicho pekee ni kitabu takatifu, na hiyo pekee ni ishara nzuri, ambayo inahamasisha mtu kutafakari kuhusu jina la Mungu.

ਚਰਣ ਕਮਲ ਗੁਰਿ ਧਨੁ ਦੀਆ ਮਿਲਿਆ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥
charan kamal gur Dhan dee-aa mili-aa nithaavay thaa-o.
The Guru has given me the Wealth of God’s immaculate word and I feel as if a shelterless person like me has now obtained a Shelter.
Guru amenipea utajiri wa neno safi la Mungu na ninahisi kana kwamba mtu asiye na makao kama mimi amepata sasa Makao.

ਸਾਚੀ ਪੂੰਜੀ ਸਚੁ ਸੰਜਮੋ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
saachee poonjee sach sanjamo aath pahar gun gaa-o.
The true wealth of God’s Name, and true austerity, comes by singing His Glories, twenty-four hours a day.
Utajiri wa kweli wa jina la Mungu, nidhamu ya kidini ya kweli, inakuja kwa kuimba utukufu wake saa ishirini na nne kwa siku.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭੇਟਿਆ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣੁ ਜਾਉ ॥੧॥
kar kirpaa parabh bhayti-aa maran na aavan jaa-o. ||1||
Granting His Grace, God has revealed Himself, and we no longer are subjected to cycle of birth and death.
Kwa kuruzuku neema yake, Mungu amejitambulisha, na hatutiishwi tena kwa mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ ਸਦਾ ਇਕ ਰੰਗਿ ॥
mayray man har bhaj sadaa ik rang.
O’ my mind, always meditate on God’s Name with love and devotion.
Ee akili yangu, daima utafakari kuhusu jina la Mungu kwa upendo na kujitolea.

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸੰਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ghat ghat antar rav rahi-aa sadaa sahaa-ee sang. ||1|| rahaa-o.
He pervades each and every heart, and is always with us to help us.
Yeye anaenea katika kila moyo, na daima yupo nasi kutusaidia.

ਸੁਖਾ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਾ ਸਿਮਰੀ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥
sukhaa kee mit ki-aa ganee jaa simree govind.
I cannot describe the happiness that I feel when I meditate on the Master of the universe.
Siwezi kueleza furaha ninayohisi wakati natafakari kuhusu Bwana wa ulimwengu.

ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਉਹ ਰਸੁ ਜਾਣੈ ਜਿੰਦੁ ॥
jin chaakhi-aa say tariptaasi-aa uh ras jaanai jind.
Those who taste the elixir of Naam are satiated (from the Maya), their soul alone knows the relish of the Nectar of Naam.
Wale wanaoonja mchanganyiko wa Naam wanatoshelezwa (kutoka Maya), roho yao pekee inajua starehe ya nekta ya Naam.