Swahili Page 317

ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸੇ ਕਿਸੈ ਨ ਸੰਦੇ ॥
jo maaray tin paarbrahm say kisai na sanday.
Those who are accursed by the Almighty God are not loyal to anyone.
Waliolaaniwa na Mungu Mwenyezi, sio watiifu kwa mtu yeyote.

ਵੈਰੁ ਕਰਨਿ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲਿ ਧਰਮਿ ਨਿਆਇ ਪਚੰਦੇ ॥
vair karan nirvair naal Dharam ni-aa-ay pachanday.
They who bear enmity towards those who have no enmity are wasted away according to the righteous justice of God.
Wanaokuwa na uadui kwa wasio na uadui nao wanapotea kulingana na sheria njema ya Mungu.

ਜੋ ਜੋ ਸੰਤਿ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰਹਿ ਭਵੰਦੇ ॥
jo jo sant saraapi-aa say fireh bhavanday.
Those who are cursed by the saints wander around in the cycle of birth and death.
Wale waliolaaniwa na watakatifu wanazurura kote kwa mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਪੇਡੁ ਮੁੰਢਾਹੂ ਕਟਿਆ ਤਿਸੁ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ ॥੩੧॥
payd mundhaahoo kati-aa tis daal sukanday. ||31||
Such a person spiritually withers away like a tree which is cut from the root. |31|
Mtu Kama yule hudhoofika kiroho Kama mti uliokatwa kwa mzizi wake.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa tano:

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ॥
gur naanak har naam drirh-aa-i-aa bhannan gharhan samrath.
O’ Nanak, the Guru has firmly enshrined in my mind the Name of that God, who has the power to create and destroy anything.
Ee Nanak, Guru ameweka katika fikira zangu jina la Mungu aliyena nguvu za Kuumba na kuangamiza chochote.

ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਹਿ ਮਿਤ੍ਰ ਤੂ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ਲਥੁ ॥੧॥
parabh sadaa samaaleh mitar too dukh sabaa-i-aa lath. ||1||
O’ my friend, if you also remember that God at all times, then all your suffering would go away. ||1||.
Ee rafiki yangu, ukimkumbuka Mungu wakati wote, basi mateso yako yataondoka.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa tano:

ਖੁਧਿਆਵੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕੁਬੋਲੁ ॥
khuDhi-aavant na jaan-ee laaj kulaaj kubol.
Just as a hungry person ony cares for food, but does not care about his honor, dishonor or harsh words and keeps on begging for food,
Kama vile aliye na njaa anataka chakula na Hana haja na heshima yake,kwa dhihaka na maneno makali anaishi kuomba chakula.

ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥
naanak maaNgai naam har kar kirpaa sanjog. ||2||
similarly O’ God, Nanak begs for Your Name; please bestow mercy and bless me with Your union. ||2|
Vivyo hivyo, Ee Mungu, Nanak anaomba kwa ajili ya jina lako; tafadhali nishushie rehema na kunibariki na uungano wako.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਜੇਵੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦਾ ਤੇਵੇਹੇ ਫਲਤੇ ॥
javayhay karam kamaavdaa tavayhay faltay.
One is rewarded according to the type of deeds one does.
Mmoja anapata tuzo kulingana na aina ya vitendo anavyofanya.

ਚਬੇ ਤਤਾ ਲੋਹ ਸਾਰੁ ਵਿਚਿ ਸੰਘੈ ਪਲਤੇ ॥
chabay tataa loh saar vich sanghai paltay.
(For example), if someone chews on red-hot iron, his throat will be burned.
(Kwa mfano), ikiwa mmoja akitafuna chuma moto, koo yake itachomwa.

ਘਤਿ ਗਲਾਵਾਂ ਚਾਲਿਆ ਤਿਨਿ ਦੂਤਿ ਅਮਲ ਤੇ ॥
ghat galaavaaN chaali-aa tin doot amal tay.
Similarly, because of his evil deeds, putting a halter around the neck of evildoer, the demon of death takes him away.
Vivyo hivyo, kwa sababu ya matendo yake maovu, kuweka kito kwa shingo la mwovu, pepo wa kifo anamchukua.

ਕਾਈ ਆਸ ਨ ਪੁੰਨੀਆ ਨਿਤ ਪਰ ਮਲੁ ਹਿਰਤੇ ॥
kaa-ee aas na punnee-aa nit par mal hirtay.
Always collecting the filth of slandering others, none of his desires is fulfilled.
Kila wakati akichukua uchafu ya wachochezi, hakuna ari yake inayotimizwa.

ਕੀਆ ਨ ਜਾਣੈ ਅਕਿਰਤਘਣ ਵਿਚਿ ਜੋਨੀ ਫਿਰਤੇ ॥
kee-aa na jaanai aakirat-ghan vich jonee firtay.
The ungrateful wretch does not appreciate God for granting him the human-life, and keeps wandering in the cycles of birth and death.
Yule asiye na shukrani hashukuru Mungu kwa uhai wa kibinadamu na hutanga kwa mzunguko wa uzazi na kifo.

ਸਭੇ ਧਿਰਾਂ ਨਿਖੁਟੀਅਸੁ ਹਿਰਿ ਲਈਅਸੁ ਧਰ ਤੇ ॥
sabhay DhiraaN nikhutee-as hir la-ee-as Dhar tay.
When he loses all his support, then God takes him away from this world.
Akipoteza tegemezo yake yote, Mungu anamwondoa kutoka ulimwenguni.

ਵਿਝਣ ਕਲਹ ਨ ਦੇਵਦਾ ਤਾਂ ਲਇਆ ਕਰਤੇ ॥
vijhan kalah na dayvdaa taaN la-i-aa kartay.
When he does not let the strife end, then the Creator takes him out.
Wakati haachi ugomvi wake ukwishe, basi Muumba anamwondoa.

ਜੋ ਜੋ ਕਰਤੇ ਅਹੰਮੇਉ ਝੜਿ ਧਰਤੀ ਪੜਤੇ ॥੩੨॥
jo jo kartay ahamay-o jharh Dhartee parh-tay. ||32||
Those who indulge in egotism, crumble and fall to the ground.||32||
wanaojitosa katika ubinafsi, wanaporomoka na kuanguka chini.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Salok, Third Guru:
Salok, Guru wa tatu:

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਹੋਇ ॥
gurmukh gi-aan bibayk buDh ho-ay.
A Guru’s follower is blessed with spiritual wisdom and a discerning intellect.
Mfuasiwake Guru amebarikiwa na hekima ya kiroho na uwekevu wote.

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰਦੈ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ॥
har gun gaavai hirdai haar paro-ay.
He sings the Praises of God, and enshrines His virtues in his heart.
Anaimba sifa za Mungu na kuthamini fadhils ndani ya Moyo wake

ਪਵਿਤੁ ਪਾਵਨੁ ਪਰਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥
pavit paavan param beechaaree.
His conduct is the purest of the pure, and he is the most thoughtful person.
Tabia zake ni safi kabisa kwa wote. na yeye ni mtu muungwana zaidi.

ਜਿ ਓਸੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥
je os milai tis paar utaaree.
Whoever associates with him, he helps that person to cross over the worldly-ocean of vices.
Yeyote anayehusiana na yeye, yeye anasaidia mtu huyo kuvuka bahari ya kidunia ya dhambi.

ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥
antar har naam baasnaa samaanee.
The fragrance of God’s Name permeates deep within his heart.
Manukato ya Jina la Mungu yanapenyeza ndani mwa moyo kwa kina.

ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਮਹਾ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ॥
har dar sobhaa mahaa utam banee.
He is honored in the Court of God, and his words are the most sublime.
Yeye anaheshimika katika Mahakama ya Mungu, na maneno yake ni tukufu zaidi.

ਜਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਣੈ ਸੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ॥
je purakh sunai so ho-ay nihaal.
Whoever listens to his words is exceedingly delighted.
Yeyote anayesikiza maneno yake anafurahia sana.

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥
naanak satgur mili-ai paa-i-aa naam Dhan maal. ||1||
O’ Nanak, meeting the true Guru, he has received the treasure of God’s Name. ||1||
Ee Nanak, kwa kukutana na Guru wa kweli, yeye amepokea hazina ya Jina la Mungu.

ਮਃ ੪ ॥
mehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
Salok, Guru wa Nne:

ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀਅ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥
satgur kay jee-a kee saar na jaapai ke poorai satgur bhaavai.
No one can know the secret of the true Guru’s heart, or what the perfect true Guru likes.
Hakuna anayeweza kufahamu siri ya moyo wa Guru wa kweli, au anachokipenda Guru wa kweli.

ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ ਜੋ ਸਿਖਾਂ ਨੋ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸੀ ਆਵੈ ॥
gursikhaaN andar satguroo vartai jo sikhaaN no lochai so gur khusee aavai.
The true Guru dwells in the hearts of his disciples. Therefore, he who yearns to serve them earns the pleasure of the Guru.
Guru wa kweli anaishi ndani ya nyoyo za wafuasi wake. Kwa hivyoanatamani kutenda linalompendeza Guru.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨਿ ਸੁ ਜਪੁ ਕਮਾਵਹਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਸਚਾ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ॥
satgur aakhai so kaar kamaavan so jap kamaaveh gursikhaaN kee ghaal sachaa thaa-ay paavai.
The eternal God approves the efforts of the Guru’s disciples, because they follow the Guru’s teachings and lovingly meditate on Naam.
Mungu wa milele anaidhinisha juhudi za wanafunzi wake Guru, kwa sababu wanafuata mafundisho ya Guru na kutafakari Naam kwa upendo.

ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਜਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਪਾਸਹੁ ਕੰਮੁ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜੇ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖੁ ਫਿਰਿ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥
vin satgur kay hukmai je gursikhaaN paashu kamm karaa-i-aa lorhay tis gursikh fir nayrh na aavai.
If anyone makes the Guru’s disciples do some chore which are against the Guru’s teachings, then no disciple of the Guru comes near that person.
Ikiwa mmoja atafanya wanafunzi wake Guru kutenda matendo mbadala na Mafunzo ya Guru, hakuna mwanafunzi wake Guru atajongea mtu huyo.

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਕੋ ਜੀਉ ਲਾਇ ਘਾਲੈ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥
gur satgur agai ko jee-o laa-ay ghaalai tis agai gursikh kaar kamaavai.
One who diligently serves and follows the true Guru’s teachings, the Guru’s disciple does what that person asks him to do.
Yule anayetumikia Guru wa kweli kwa bidii na kufuata mafundisho yake, mwanafunzi wa Guru anafanya kila ambacho mtu huyo anamsihi afanye.

ਜਿ ਠਗੀ ਆਵੈ ਠਗੀ ਉਠਿ ਜਾਇ ਤਿਸੁ ਨੇੜੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵੈ ॥
je thagee aavai thagee uth jaa-ay tis nayrhai gursikh mool na aavai.
The Guru’s disciple does not come near a person who has deceit in his mind.
Mwanafunzi wa Guru hakaribii mtu ambaye ana ulaghai akilini mwake.

ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ ॥
barahm beechaar naanak aakh sunaavai.
Nanak proclaims and announces this divine thought;
Nanak ananena na kutangaza wazo hili takatifu;

ਜਿ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ਕੰਮੁ ਕਰਾਏ ਸੋ ਜੰਤੁ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥
je vin satgur kay man mannay kamm karaa-ay so jant mahaa dukh paavai. ||2||
that the person who accomplishes any tasks through his disciples which are not pleasing to the true Guru’s mind, suffers in great misery
kwamba mtu anayetimiza kazi zozote kupitia wanafunzi wake ambazo hazipendezi akilini mwa Guru wa kweli, anateseka kwa taabu kuu.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਤਿ ਵਡਾ ਤੁਹਿ ਜੇਵਡੁ ਤੂੰ ਵਡ ਵਡੇ ॥
tooN sachaa saahib at vadaa tuhi jayvad tooN vad vaday.
O’ God, You are the true Master, and the most supreme. O’ highest of the High, only You are as great as You.
Ee Mungu, Wewe ndiwe Bwana wa kweli, na mkuu zaidi. Ee uliye juu zaidi kwa wote, ni Wewe tu uliye mkuu kama Wewe.

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਸੋ ਤੁਧੁ ਮਿਲੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਲੇਖਾ ਛਡੇ ॥
jis tooN mayleh so tuDh milai tooN aapay bakhas laihi laykhaa chhaday.
He alone is united with You, whom You unite, and whom You release from the account of his deeds by forgiving him.
Yeye pekeeameungana nawe, ambaye unaunganisha Wewe, na ambaye unakomboa kutoka akaunti ya vitendo vyake kwa kumsamehe.

ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਮਨੁ ਗਡ ਗਡੇ ॥
jis no tooN aap milaa-idaa so satgur sayvay man gad gaday.
Whom You unite with the true Guru, follow Guru’s teachings wholeheartedly.
Uliwaunganisha na Guru wa kweli, wanafuata Mafunzo ya Guru kwa moyo wake wote.

ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਚੰਮੁ ਤੇਰਾ ਹਡੇ ॥
tooN sachaa saahib sach too sabh jee-o pind chamm tayraa haday.
O’ God, You are the true and eternal Master; each and every part of the human body is a gift bestowed by You.
Ee Mungu, Wewe ndio wa kweli na Bwana wa milele. Kila sehemu ya mwili wa binadamu ni zawadi iliyotawazwa na Wewe.

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ਸਚਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਆਸ ਤੇਰੀ ਵਡ ਵਡੇ ॥੩੩॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥
ji-o bhaavai ti-o rakh tooN sachi-aa naanak man aas tayree vad vaday. ||33||1|| suDh.
O’ true Master-God, save us, as it pleases You. O’ the greatest of the great, You are the only hope in the mind of Nanak. ||33||1||
Ee Bwana-Mungu wa kweli, tuokoe, inavyokupendeza Wewe. Ee Mkuu zaidi kwa wote, Wewe ndiwe tumaini la pekee akilini mwa Nanak.