Swahili Page 192

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
gur kaa sabad raakh man maahi.
Keep the Word of the Guru in your mind.
Weka Neno la Guru akilini mwako.

ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹਿ ॥੧॥
naam simar chintaa sabh jaahi. ||1||
All worries go away by remembering God with love and devotion .
Wasiwasi wangu wote unapotea kwa kumkumbuka Mungu kwa upendo na kujitolea.

ਬਿਨੁ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਇ ॥
bin bhagvant naahee an ko-ay.
Besides God, there is no one else to support the beings.
Ila Mungu, hakuna mwengine wa kutoa msaada kwa viumbe.

ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
maarai raakhai ayko so-ay. ||1|| rahaa-o.
He is the one alone, who destroys or protects the beings.
Yeye ndiye aliye pekee yake, anayeangamiza au kulinda viumbe.

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
gur kay charan ridai ur Dhaar.
Enshrine the Guru’s immaculate words in your heart.
Thamini maneno safi ya Guru moyoni mwako.

ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਜਪਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੨॥
agan saagar jap utreh paar. ||2||
Remember God with love and devotion, and swim across the fiery ocean of worldly desires.
Mkumbuke Mungu kwa upendo na kujitolea, na uogelee ukivuka bahari ya moto ya hamu za kidunia.

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਿਉ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ ॥
gur moorat si-o laa-ay Dhi-aan.
Focus your attention on Guru’s Word.
Kazia umakini wako kwa Neno la Guru.

ਈਹਾ ਊਹਾ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੩॥
eehaa oohaa paavahi maan. ||3||
Here (in this world) and hereafter (God’s court), you shall be honored.
Humu (katika dunia hii) na baadaye (mahakama ya Mungu), utaheshimika.

ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥
sagal ti-aag gur sarnee aa-i-aa.
Renouncing everything, the one who comes to the Guru’s Sanctuary.
Akikana kila kitu, yule anayekuja katika Patakatifu pa Guru.

ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬੧॥੧੩੦॥
mitay andaysay naanak sukh paa-i-aa. ||4||61||130||
O’ Nanak, all his worries are erased and he enjoys bliss.
Ee Nanak, wasiwasi wake wote unafutwa na anafurahia raha tele.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
jis simrat dookh sabh jaa-
Remember that God, by remembering whom all sorrows go away,
Mkumbuke Mungu huyo, ambaye kwa kumkumbuka huzuni zote zinaondoka,

ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥
naam ratan vasai man aa-ay. ||1||
and His jewel-like precious Name comes to dwell in the heart.
Na Jina lake lenye thamani kama kito linakuja kuishi moyoni.

ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
jap man mayray govind kee banee.
O’ my mind, meditate on that word of God with love and devotion,
Ee akili yangu, tafakari kuhusu neno hilo la Mungu kwa upendo na kujitolea,

ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮੁ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saaDhoo jan raam rasan vakhaanee. ||1|| rahaa-o.
with which The Holy People recite God’s praises.
Ambalo kulipitia Watu Watakatifu wanakariri sifa za Mungu.

ਇਕਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥
ikas bin naahee doojaa ko-ay.
Besides the One God there is no other at all.
Isipokuwa Mungu Mmoja hakuna mwengine hata mmoja.

ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥
jaa kee darisat sadaa sukh ho-ay. ||2||
By whose Glance of Grace, eternal peace is obtained.
Ambaye kwa Mtazamo wake wa Neema, amani ya milele inapatikana.

ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਕਰਿ ਏਕੁ ॥
saajan meet sakhaa kar ayk.
Make God as your only friend, companion and confidant,
Fanya Mungu awe rafiki, mwendani na msiri wako wa pekee,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਖਰ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖੁ ॥੩॥
har har akhar man meh laykh. ||3||
and enshrine Him in your mind.
Na umthamini akilini mwako.

ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ॥
rav rahi-aa sarbat su-aamee.
The Master is totally pervading everywhere.
Bwana anaenea kote kikamilifu.

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੬੨॥੧੩੧॥
gun gaavai naanak antarjaamee. ||4||62||131||
and Nanak keeps singing praises of that Inner Knower.
Na Nanak anaendelea kuimba sifa za huyo Mjua wa Ndani.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by theFifth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਭੈ ਮਹਿ ਰਚਿਓ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥
bhai meh rachi-o sabh sansaaraa.
The entire world is engrossed in fear.
Dunia nzima imevama katika uoga.

ਤਿਸੁ ਭਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥
tis bha-o naahee jis naam aDhaaraa. ||1||
Only that person has no fear, who has the support of God.
Mtu huyo pekee hana uoga, ambaye ana tegemezo ya Mungu.

ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥
bha-o na vi-aapai tayree sarnaa.
O’ God, no fear afflicts the one who seeks Your refuge,
Ee Mungu, hakuna uoga unaathiri yule anayetafuta kimbilio chako,

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jo tuDh bhaavai so-ee karnaa. ||1|| rahaa-o.
Because such a person does only that which pleases You.
Kwa sababu mtu kama huyo anatenda kinachokupendeza pekee.

ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਹਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
sog harakh meh aavan jaanaa.
The one who remains affected by pain and pleasure, remains bound to rounds of birth and death.
Yule anayebaki ameathiriwa na uchungu na raha, anabaki amefungwa katika mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ॥੨॥
tin sukh paa-i-aa jo parabh bhaanaa. ||2||
The one who is pleasing to God, finds peace.
Yule anayempendeza Mungu, anapata amani.

ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਮਹਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥
agan saagar mahaa vi-aapai maa-i-aa.
This world is like an ocean of fire, where the desire for worldly pleasure keeps afflicting the minds of human beings.
Dunia hii ni kama bahari ya moto, ambapo hamu ya raha za kidunia inaendelea kuathiri akili za binadamu,

ਸੇ ਸੀਤਲ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥
say seetal jin satgur paa-i-aa. ||3||
Those who have found the True Guru are calm and cool
Wale ambao wamepata Gutu wa Kweli ni watulivu na shwari

ਰਾਖਿ ਲੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥
raakh lay-ay parabh raakhanhaaraa.
It is only God, the savior, who saves the mortals from the evils of the world.
Ni Mungu pekee, mwokozi, anayeokoa binadamu kutoka maovu ya dunia.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੪॥੬੩॥੧੩੨॥
kaho naanak ki-aa jant vichaaraa. ||4||63||132||
Says Nanak, what helpless these human beings are?
Nanak anasema, binadamu hao ni wanyonge aje?

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥
tumree kirpaa tay japee-ai naa-o.
O’ God, it is only by your Grace that we can meditate on Your Name.
Ee Mungu, ni kwa Neema yako pekee ambapo tunaweza kutafakari Jina lako.

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਦਰਗਹ ਥਾਉ ॥੧॥
tumree kirpaa tay dargeh thaa-o. ||1||
It is by Your Grace that we can obtain honor in Your court.
Ni kwa Neema yako ambapo tunaweza kupata heshima katika mahakama yako.

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
tujh bin paarbarahm nahee ko-ay.
O’ Supreme God, besides You, there is no one else.
Ee Mungu Mkuu, pasi Wewe, hakuna mwengine.

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tumree kirpaa tay sadaa sukh ho-ay. ||1|| rahaa-o.
By Your Grace, everlasting peace is obtained.
Kwa Neema yako, amani inayodumu milele inapatikana.

ਤੁਮ ਮਨਿ ਵਸੇ ਤਉ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
tum man vasay ta-o dookh na laagai.
If You dwell in the mind, we do not suffer in sorrow.
Iwapo Wewe uishi akilini, hatuteseki kwa huzuni.

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੨॥
tumree kirpaa tay bharam bha-o bhaagai. ||2||
By Your Grace, doubt and fear run away.
Kwa Neema yako, shaka na hofu inatoweka.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ॥
paarbarahm aprampar su-aamee.
O’ Supreme God, O’ infinite Master
Ee Mungu Mkuu, Ee Bwana usiye na mwisho

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩॥
sagal ghataa kay antarjaamee. ||3||
#NAME?
Wewe ndiwe Mjua wa Ndani ya akili zote.

ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ਅਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
kara-o ardaas apnay satgur paas.
I make this prayer before my True Guru:
Natoa sala hii mbele ya Guru wangu wa Kweli:

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ॥੪॥੬੪॥੧੩੩॥
naanak naam milai sach raas. ||4||64||133||
that, I Nanak, may be blessed with the treasure of God’s Name.
kwamba, mimi Nanak, niweze kubarikiwa kwa hazina ya Jina la Mungu.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥
kan binaa jaisay thothar tukhaa.
Just as the husk is empty without the grain,
Kama vile ganda ni tupi bila nafaka,

ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ ॥੧॥
naam bihoon soonay say mukhaa. ||1||
so is the mouth empty without God’s Name.
ndivyo mdomo ni tupu bila Jina la Mungu.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
har har naam japahu nit paraanee.
O’ mortal, always meditate on God’s Name with love and devotion,
Ee binadamu, tafakari daima kuhusu Jina la Mungu kwa upendo na kujitolea,

ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਧ੍ਰਿਗੁ ਦੇਹ ਬਿਗਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam bihoon Dharig dayh bigaanee. ||1|| rahaa-o.
(because when death comes), without Name, this body is considered accursed.
(kwa sababu wakati kifo kitakuja), bila Jina hilo, mwili huu unafikiriwa kuwa umelaaniwa.

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਖਿ ਭਾਗ ॥
naam bina nahi mukh bhag.
No fortune smiles on a person’s destiny without meditation on God’s Name.
Hakuna bahati njema inafikia hatima ya mtu bila kutafakari Jina la Mungu.

ਭਰਤ ਬਿਹੂਨ ਕਹਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥
bharat bihoon kahaa sohaag. ||2||
Without the Husband, where is the marriage ? Just like there can be no happily married life without the groom.
Bila Mume, ndoa iko wapi? Kama vile hakuwezi kuwa na maisha ya ndoa yenye furaha bila bwana harusi.

ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਲਗੈ ਅਨ ਸੁਆਇ ॥
naam bisaar lagai an su-aa-ay.
Forgetting the Naam, one who engages in other pursuits,
Akisahau Naam, mtu anayejihusisha katika harakati nyingine,

ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਜੈ ਕਾਇ ॥੩॥
taa kee aas na poojai kaa-ay. ||3||
none of his desires are fulfilled.
Hakuna hamu yake ambayo inatimizwa.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੀ ਦਾਤਿ ॥
kar kirpaa parabh apnee daat.
The one on whom God becomes merciful and bestows the Gift of Naam.
Kwa yule ambaye Mungu anakuwa mwenye huruma kwake na kutawaza Tuzo ya Naam.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥੪॥੬੫॥੧੩੪॥
naanak naam japai din raat. ||4||
O’ Nanak, he always meditates on Your Name with love and devotion.
Ee Nanak, yeye anatafakari daima kuhusu Jina Lako kwa upendo na kujitolea.

error: Content is protected !!