Swahili Page 191

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥
kal kalays gur sabad nivaaray.
The Guru’s word has eliminates all my strife and sorrow.
Neno la Guru limeondoa ugomvi na huzuni yangu yote.

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ॥੧॥
aavan jaan rahay sukh saaray. ||1||
My comings and goings (in and out of this world) have ended and I have obtained all kinds of comforts.
Kuja na kuenda kwangu (kuingia na kutoka dunia hii) kumetamatika na nimepata aina yote ya starehe.

ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhai binsay nirbhao har Dhiaaiaa.saaDhsang har kay gun gaaiaa.1.Rahao
In the company of saints, I sang praises of God, and when I meditated on the fearless God, all my fears vanished away.
Katika uandamano wa watakatifu, niliimba sifa za Mungu, na wakati nilitafakari kuhusu Mungu asiye na woga, hofu yangu yote ilipotea.

ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੇ ॥
charan kaval rid antar Dhaaray.
They who enshrined the immaculate Name of God in their hearts,
Wale waliothamini Jina safi la Mungu mioyoni mwao,

ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਗੁਰਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ ॥੨॥
agan saagar gur paar utaaray. ||2||
were ferried by the Guru across the fiery ocean of worldly desires.
Walivukishwa bahari ya moto ya hamu za kidunia na Guru.

ਬੂਡਤ ਜਾਤ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਕਾਢੇ ॥
boodat jaat poorai gur kaadhay.
They, who were drowning in the worldly ocean of vices, the Guru pulled them out,
Wale, ambao wanazama katika bahari ya kidunia ya dhambi, Guru aliwaokoa kutoka kuzama,

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਢੇ ॥੩॥
janam janam kay tootay gaadhay. ||3||
and reunited them with God from whom they were separated for many births.
Na kuwaunganisha na Mungu ambaye walitengwa kutoka kwake kwa kuzaliwa kwingi.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥
kaho naanak tis gur balihaaree.
Nanak say, I dedicate my life to the Guru,
Nanak anasema, naweka wakfu maisha yangu kwa Guru,

ਜਿਸੁ ਭੇਟਤ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੫੬॥੧੨੫॥
jis bhaytat gat bhaee hamaaree. ||4||56||125||
meeting whom, I was liberated.
Ambaye kwa kukutana naye, nilikombolewa.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaorhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰਹੁ ॥
saaDhsang taa kee sarnee parahu.
In the holy congregation, seek the refuge of God.
Katika ushirika takatifu, tafuta kimbilio cha Mungu.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਆਗੈ ਧਰਹੁ ॥੧॥
man tan apnaa aagai Dharahu. ||1||
Surrender your body and mind before Him.
Salimisha mwili na akili yako mbele Yake.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
amrit naam peevhu mayray bhaaee.
O’ brother, relish the Ambrosial Nectar of God’s name.
Ee ndugu, furahia Nekta ya Ambrosia ya Jina la Mungu.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਭ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
simar simar sabh tapat bujhaaee. ||1|| rahaao.
One who has meditated on God’s Name with love and devotion, he has calmed the fire of vices.
Yule ambaye ametafakari kuhusu Jina la Mungu kwa upendo na kujitolea, ametuliza moto wake wa dhambi.

ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨਿਵਾਰਹੁ ॥
taj abhimaan janam maran nivaarahu.
Renounce your ego, and liberate yourself from the cycles of birth and death.
Kana ubinafsi wako, na ujikomboe kutoka mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਣ ਨਮਸਕਾਰਹੁ ॥੨॥
har kay daas kay charan namaskaarahu. ||2||
Bow in humility to the feet of God’s servants .
Sujudu kwa unyenyekevu miguuni pa watumishi wa Mungu.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਹਿ ਸਮਾਲੇ ॥
saas saas parabh maneh samaalay.
Remember God in your mind, with each and every breath.
Mkumbuke Mungu akilini mwako, kwa kila pumzi unayopumua.

ਸੋ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ ॥੩॥
so Dhan sanchahu jo chaalai naalay. ||3||
Gather only the wealth of God’s Name which shall go with you.
Kusanya tu utajiri wa Jina la Mungu ambao utaambatana nawe.

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ॥
tiseh paraapat jis mastak bhaag.
He alone obtains this wealth, in whose destiny it is so written.
Yeye pekee anapata utajiri huu, ambaye imeandikwa hivyo katika hatima yake.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥੪॥੫੭॥੧੨੬॥
kaho naanak taa kee charnee laag. ||4||57||126||
Nanak says, O mortal serve with humility that devotee who has obtained this wealth of God’s Name.
Nanak anasema, Ee binadamu tumikia kwa unyenyekevu huyo mtawa ambaye amepata utajiri huu wa Jina la Mungu.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaorhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ॥
sookay haray keeay khin maahay.
In an instant the Guru has revived the spiritually dead people.
Papo hapo Guru amefufua watu waliokufa kiroho.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੰਚਿ ਜੀਵਾਏ ॥੧॥
amrit darisat sanch jeevaaay. ||1||
His Ambrosial Glance irrigates and revives their souls.
Mtazamo wake wa Ambrosia unanyunyuzia na kufufua roho zao.

ਕਾਟੇ ਕਸਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥
kaatay kasat pooray gurdayv.
The Perfect Guru has removed all the difficulties of His servant,
Guru kamili ameondoa matatizo yote ya mtumishi wake,

ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੀਨੀ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sayvak kao deenee apunee sayv. ||1|| rahaao.
by blessing him with his service.
Kwa kumbariki na huduma yake.

ਮਿਟਿ ਗਈ ਚਿੰਤ ਪੁਨੀ ਮਨ ਆਸਾ ॥
mit gaee chint punee man aasaa.
All his worries have been removed, and the desires of mind have been fulfilled.
Wasiwasi wake wote umeondolewa, na hamu za akili zimetimizwa.

ਕਰੀ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੨॥
karee daiaa satgur guntaasaa. ||2||
when the True Guru, the Treasure of virtues, has shown His Kindness.
Wakati Guru wa Kweli, Hazina ya fadhila, ameonyesha Wema wake.

ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਆਇ ਸਮਾਏ ॥
dukh naathay sukh aaay samaaay.
The sorrows have departed and peace has come in his life,
Huzuni imeondoka na amani imekuja maishani mwake,

ਢੀਲ ਨ ਪਰੀ ਜਾ ਗੁਰਿ ਫੁਰਮਾਏ ॥੩॥
dheel na paree jaa gur furmaaay. ||3||
no delay occurs when the Guru so commands.
Hakuna ukawio unatokea wakati Guru anaamrisha hivyo.

ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ॥
ichh punee pooray gur milay.
They who have met the perfect Guru, their desire has been fulfilled.
Wale ambao wamekutana na Guru kamili, hamu yao imetimizwa.

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੁਫਲ ਫਲੇ ॥੪॥੫੮॥੧੨੭॥
naanak tay jan sufal falay. ||4||58||127||
O’ Nanak, the life of those devotees has become most successful and fruitful.
Ee Nanak, maisha ya hao watawa yamefanikiwa zaidi na yenye matokeo mazuri.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaorhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by Fifth the Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਂਤਿ ॥
taap gaay paaee parabh saaNt.
All our maladies have departed; God has showered us with peace and tranquility.
Magonjwa yetu yote yameondoka; Mungu ametunyunyuzia amani na utulivu.

ਸੀਤਲ ਭਏ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਿ ॥੧॥
seetal bhaay keenee parabh daat. ||1||
They, whom God grants the gift of His Name, become very peaceful.
Wale, ambao Mungu anaruzuku kwao tuzo ya Jina lake, wanakuwa na amani zaidi.

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ॥
parabh kirpaa tay bhaay suhaylay.
By God’s Grace, they have become comfortable.
Kwa Neema ya Mungu, wamestareheshwa.

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਬਿਛੁਰੇ ਮੇਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
janam janam kay bichhuray maylay. ||1|| rahaao.
They who were separated from Him for many births, God has reunited them with Him
Wale ambao walitengenishwa kutoka kwake kwa kuzaliwa upya kwingi, Mungu amewaunganisha naye tena.

ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥
simrat simrat parabh kaa naao.
By remembering God with love and devotion,
Kwa kumkumbuka Mungu kwa upendo na kujitolea,

ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਉ ॥੨॥
sagal rog kaa binsiaa thaao. ||2||
The root cause of all the diseases is destroyed.
Msingi haswa wa magonjwa yote unaangamizwa.

ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥
sahj subhaaay bolai har banee.
In intuitive peace and poise, he keep chanting the Divine Words (Gurbani).
Katika amani na utulivu wa hisia na silika, anaendelea kuimba Maneno Takatifu (Gurbani).

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥੩॥
aath pahar parabh simrahu paraanee. ||3||
O mortals, you also always keep remembering God with love and devotion.
Ee binadamu, enyi pia muendelee kumkumbuka Mungu daima kwa upendo na kujitolea.

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥
dookh darad jam nayrh na aavai.
Pain, suffering and the fear of death do not even approach that one,
Uchungu, mateso na hofu ya kifo hata haimjongei mtu huyo,

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੪॥੫੯॥੧੨੮॥
kaho naanak jo har gun gaavai. ||4||59||128||
who sings the Glorious Praises of God, Says Nanak,
anayeimba Sifa Tukufu za Mungu, asema Nanak.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaorhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਭਲੇ ਦਿਨਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ॥
bhalay dinas bhalay sanjog.
Auspicious are the days, and blessed are the moments of union,
Yenye mafanikio ni siku hizo, na imebarikiwa nyakati hiyo ya muungano,

ਜਿਤੁ ਭੇਟੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਜੋਗ ॥੧॥
jit bhaytay paarbarahm nirjog. ||1||
when I see the sight of Supreme God, who is detached from Maya.
Wakati namuona Mungu Mkuu, ambaye ametengwa kutoka Maya.

ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
oh baylaa kao hao bal jaao.
I am a sacrifice to that time,
Mimi ni dhabihu kwa wakati huo,

ਜਿਤੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jit mayraa man japai har naao. ||1|| rahaao.
when my mind remembers God with love and devotion.
Wakati akili yangu inamkumbuka Mungu kwa upendo na kujitolea.

ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲ ਓਹ ਘਰੀ ॥
safal moorat safal oh gharee.
Blessed is that moment, and blessed is that time,
Umebarikiwa wakati huo, na umebarikiwa muda huo,

ਜਿਤੁ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਹਰੀ ॥੨॥
jit rasnaa uchrai har haree. ||2||
when my tongue chants the Name of God.
Wakati ulimi wangu unaimba Jina la Mungu.

ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਰਸਿ ॥
safal oh maathaa sant namaskaaras.
Blessed is that forehead , which bows in humility to the Saints.
Limebarikiwa paji hilo, linalosujudu kwa unyenyekevu kwa Watakatifu.

ਚਰਣ ਪੁਨੀਤ ਚਲਹਿ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ॥੩॥
charan puneet chaleh har maarag. ||3||
Sacred are those feet, who follow the pathholy congregation.
Takatifu ni miguu hiyo, inayofuata njia inayoelekea kwa ushirika takatifu.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ॥
kaho naanak bhalaa mayraa karam.
Nanak say, auspicious was that deed of mine
Nanak anasema, chenye mafanikio ni kitendo hicho changu

ਜਿਤੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥੬੦॥੧੨੯॥
jit bhaytay saaDhoo kay charan. ||4||60||129||
which has led me to I met with the Guru.
Ambacho kimeniongoza kukutana na Guru.

error: Content is protected !!