Swahili Page 179

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥
man mayray gahu har naam kaa olaa.
O my mind, hold tight to the Support of God’s Name,
Ee akili yangu, shikilia kwa nguvu Utegemezo ya Jina la Mungu,

ਤੁਝੈ ਨ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tujhai na laagai taataa jholaa.||1|| rahaa-o.
so that not even the slightest pain afflicts you.||1||Pause||
ili hata uchungu kidogo hauwezi kuathiri. ||1||Sitisha||

ਜਿਉ ਬੋਹਿਥੁ ਭੈ ਸਾਗਰ ਮਾਹਿ ॥
ji-o bohith bhai saagar maahi.
Just as in a dreadful ocean, a ship saves one from drowning,
Kama vile katika bahari inayoogofya, meli inaokoa mtu kutoka kuzama,

ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਹਿ ॥
anDhkaar deepak deepaahi.
lamps illumine the darkness,
taa zinaangaza giza,

ਅਗਨਿ ਸੀਤ ਕਾ ਲਾਹਸਿ ਦੂਖ ॥
agan seet kaa laahas dookh.
and fire takes away the pain of cold,
na moto unaondoa uchungu wa baridi,

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥੨॥
naam japat man hovat sookh. ||2||
similarly, the mind becomes peaceful by lovingly meditating on Naam. ||2||
vivyo hivyo, akili inakuwa na amani kwa kutafakari kwa upendo kuhusu Naam.

ਉਤਰਿ ਜਾਇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ॥
utar jaa-ay tayray man kee pi-aas.
The yearning of your mind for worldly riches shall be removed,
Tamaa akilini mwako ya utajiri wa kidunia itaondolewa,

ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਸਗਲੀ ਆਸ ॥
pooran hovai saglee aas.
and all your hopes shall be fulfilled.
Na matumaini yako yote tatatimizwa.

ਡੋਲੈ ਨਾਹੀ ਤੁਮਰਾ ਚੀਤੁ ॥
dolai naahee tumraa cheet.
Your mind shall not waver for worldly riches.
Akili yako haitajikwaa kwa utajiri wa kidunia.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੀਤ ॥੩॥
amrit naam jap gurmukh meet. ||3||
O’ my friend, meditate on the ambrosial Naam by following the Guru’s word. |3|
Ee rafiki wangu, tafakari kuhusu Naam yenye ambrosia kwa kufuata neno la Guru.

ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥
naam a-ukhaDh so-ee jan paavai.
Only that person receives the panacea (cure for all) of Naam,
Mtu huyo pekee anapoke panacea (tiba ya vyote) ya Naam,

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਵੈ ॥
kar kirpaa jis aap divaavai.
Showing mercy, whom God Himself helps to obtain it from the Guru.
Akionyesha huruma, ambaye Mungu mwenyewe anamsaidia kuipata kutoka kwa Guru.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ॥
har har naam jaa kai hirdai vasai.
One in whose heart dwells God’s Name,
Yule ambaye moyoni mwake mnaishi Jina la Mungu,

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਤਿਹ ਨਾਨਕ ਨਸੈ ॥੪॥੧੦॥੭੯॥
dookh darad tih naanak nasai. ||4||10||79||
O’ Nanak, all his pains and sorrows are eliminated. ||4||10||79||
Ee Nanak, maumivu na huzuni yake yote inaondolewa.

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
Raag Gauree Gwaarayree, Guru wa Tano:

ਬਹੁਤੁ ਦਰਬੁ ਕਰਿ ਮਨੁ ਨ ਅਘਾਨਾ ॥
bahut darab kar man na aghaanaa.
Even after acquiring lots of wealth, the mind is not satiated.
Hata baada ya kupata utajiri mwingi, akili haitoshelezwi.

ਅਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਖਿ ਨਹ ਪਤੀਆਨਾ ॥
anik roop daykh nah patee-aanaa.
Gazing upon countless beauties, the mind is not satisfied.
Ikitazama mazuri yasiyohesabika, akili hairidhiki.

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਉਰਝਿਓ ਜਾਨਿ ਮੇਰੀ ॥
putar kaltar urjhi-o jaan mayree.
One remains involved in his children and wife, believing that they belong to him.
Mtu anabaki amejihusisha katika watoto na mke wake, akiamini ya kwamba ni miliki yake.

ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਓਇ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥੧॥
oh binsai o-ay bhasmai dhayree. ||1||
That wealth shall perish, and those relatives shall be reduced to ashes. ||1||
Utajiri huo utaangamia, na jamaa hao wataangamizwa wawe majivu.

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਦੇਖਉ ਬਿਲਲਾਤੇ ॥
bin har bhajan daykh-a-u billaatay.
Those who live without meditating on God, I see them wailing.
Hao wanaoishi bila kutafakari kuhusu Mungu, ninawaona wakiomboleza.

ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧਨੁ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Dharig tan Dharig Dhan maa-i-aa sang raatay. ||1|| rahaa-o.
Those who are engrossed in the love of worldly riches, cursed is their body and cursed is their wealth.||1||Pause||
Wale ambao wamevama katika upendo wa utajiri wa kidunia, umelaaniwa mwili wao na umelaaniwa utajiri wao. ||1||Sitisha||

ਜਿਉ ਬਿਗਾਰੀ ਕੈ ਸਿਰਿ ਦੀਜਹਿ ਦਾਮ ॥
ji-o bigaaree kai sir deejeh daam.
It is like bags of money being carried by a bonded laborer,
Ni kama mifuko ya pesa yanayobebwa na mtumwa,

ਓਇ ਖਸਮੈ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਉਨ ਦੂਖ ਸਹਾਮ ॥
o-ay khasmai kai garihi un dookh sahaam.
the money goes to his master’s house, and the laborer simply suffers the pain of carrying the load.
Pesa hiyo inaenda kwa nyumba ya bwana wake, na mjakazi anateseka uchungu wa kubeba mzigo huo.

ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਹੋਇ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ ॥
ji-o supnai ho-ay baisat raajaa.
(His situation is like that person) who, in his dream becomes a king,
(hali yake ni kama ya mtu huyo) ambaye, katika ndoto yake anakuwa mfalme,

ਨੇਤ੍ਰ ਪਸਾਰੈ ਤਾ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਜਾ ॥੨॥
naytar pasaarai taa niraarath kaajaa. ||2||
but when he opens his eyes, he sees that it was all useless. ||2||
Lakini wakati anafungua macho yake, anaona kwamba yote ilikuwa bure.

ਜਿਉ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਊਪਰਿ ਪਰਾਏ ॥
ji-o raakhaa khayt oopar paraa-ay.
just as a watchman oversees the crops of another,
kama vile mlinzi anayechunga mimea ya mwengine,

ਖੇਤੁ ਖਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਠਿ ਜਾਏ ॥
khayt khasam kaa raakhaa uth jaa-ay.
Upon harvesting, the crop remains with the owner and the watchman departs.
Baada ya kuvuna, mmea unabaki na mwenyewe na mlinzi anaondoka.

ਉਸੁ ਖੇਤ ਕਾਰਣਿ ਰਾਖਾ ਕੜੈ ॥
us khayt kaaran raakhaa karhai.
The watchman suffers for the other’s crop.
Mlinzi anateseka kwa mmea wa mwengine.

ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਲੈ ਕਛੂ ਨ ਪੜੈ ॥੩॥
tis kai paalai kachhoo na parhai. ||3||
but still, in the end he goes home empty handed.||3||
lakini bado, mwishowe anaenda nyumbani mikono mitupu.

ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ॥
jis kaa raaj tisai kaa supnaa.
He whose kingdom is this universe has given us the dream of worldly pleasures as well.
Yeye ambaye ufalme wake ni ulimwengu huu vile vile ametupa ndoto ya raha za kidunia.

ਜਿਨਿ ਮਾਇਆ ਦੀਨੀ ਤਿਨਿ ਲਾਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ॥
jin maa-i-aa deenee tin laa-ee tarisnaa.
He who has given the worldly riches has also infused the craving for it.
Yeye ambaye ametoa utajiri wa kidunia pia ameweka ndani mwetu tamaa yake.

ਆਪਿ ਬਿਨਾਹੇ ਆਪਿ ਕਰੇ ਰਾਸਿ ॥
aap binaahay aap karay raas.
(Based on destiny) He Himself entangles some in Maya and annihilates them spiritually and to others He blesses Naam and fulfills the purpose of human life.
(Kulingana na hatima) Yeye mwenyewe ananasa wengine katika Maya na kuwaangamiza kiroho na kwa wengine Yeye anabariki Naam na kutimiza kusudi la maisha ya kibinadamu.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥੪॥੧੧॥੮੦॥
naanak parabh aagai ardaas. ||4||11||80||
O’ Nanak, we should always pray to God for the gift Naam. ||4||11||80||
Ee Nanak, daima tunapaswa kuomba Mungu atupe zawadi ya Naam.

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
Raag Gauree Gwaarayree, Guru wa Tano:

ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਪੇਖੀ ॥
baho rang maa-i-aa baho biDh paykhee.
I have observed many forms of Maya enticing people in so many ways.
Nimeangalia miundo mengi ya Maya ikivutia watu kwa njia nyingi sana.

ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਸਿਆਨਪ ਲੇਖੀ ॥
kalam kaagad si-aanap laykhee.
Many have written words of wisdom swayed by the various modes of Maya.
Wengi wameandika maneno ya busara yaliyoathiriwa na mbinu tofauti za Maya.

ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਹੋਇ ਦੇਖਿਆ ਖਾਨ ॥
mahar malook ho-ay daykhi-aa khaan.
Many have tried becoming a leader, chief, or a king
Wengi wamejaribu kuwa kiongozi, chifu ama mfalme

ਤਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨ ॥੧॥
taa tay naahee man tariptaan. ||1||
but none of these powers satisfied anyone’s mind. ||1|
lakini kati ya mamlaka haya hakuna yanayoridhisha akili ya yeyote.

ਸੋ ਸੁਖੁ ਮੋ ਕਉ ਸੰਤ ਬਤਾਵਹੁ ॥
so sukh mo ka-o sant bataavhu.
O’ saints, please tell me about that spiritual bliss,
Ee watakatifu, tafadhali nielezeni kuhusu raha tele ya kiroho,

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tarisnaa boojhai man tariptaavho. ||1|| rahaa-o.
which will quench my cravings for Maya and satisfy my mind. ||1||Pause||
ambayo itazima hamu yangu ya Maya na kuridhisha akili yangu. ||1||Sitisha||

ਅਸੁ ਪਵਨ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥
as pavan hasat asvaaree.
Many have experienced rides on fast horses and elephants (expensive vehicals),
Wengi wamehisi safari za farasi na tembo wenye kasi (magari ya bei ghali),

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰਿ ਨਾਰੀ ॥
cho-aa chandan sayj sundar naaree.
many kinds of perfumes and the company of beautiful women in bed,
aina nyingi ya manukato na uandamano wa wanawake warembo kitandani,

ਨਟ ਨਾਟਿਕ ਆਖਾਰੇ ਗਾਇਆ ॥
nat naatik aakhaaray gaa-i-aa.
plays of jugglers and listened to their songs.
Michezo ya wafanya kiinimacho na kusikiza nyimbo zao.

ਤਾ ਮਹਿ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥
taa meh man santokh na paa-i-aa. ||2||
but even in these worldly pleasures the mind did not find contentment. ||2||
lakini hata katika raha hizi za kidunia akili haikutoshelezwa.

ਤਖਤੁ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੋਲੀਚੇ ॥
takhat sabhaa mandan doleechay.
The thrones, royal courts, decorations, costly carpets,
Viti vya enzi, mahakama ya kifalme, mapambo, mazulia ya bei ghali,

ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚੇ ॥
sagal mayvay sundar baageechay.
all sorts of luscious fruits and beautiful gardens,
aina yote ya matunda matamu na mabustani mazuri,

ਆਖੇੜ ਬਿਰਤਿ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥
aakhayrh birat raajan kee leelaa.
the excitement of hunting and princely pleasures,
furaha ya kuwinda na raha za kifalme,

ਮਨੁ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚੁ ਹੀਲਾ ॥੩॥
man na suhaylaa parpanch heelaa. ||3||
none of these give real pleasure to the mind and prove to be illusions.||3||
hakuna kati ya haya ambayo yanatoa raha ya kweli akilini na yanadhibitiwa kuwa njozi.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤਨ ਸਚੁ ਕਹਿਆ ॥
kar kirpaa santan sach kahi-aa.
In their kindness, the saints gave me true advice,
Katika wema wao, watakatiofu walinipa ushauri wa kweli,

ਸਰਬ ਸੂਖ ਇਹੁ ਆਨੰਦੁ ਲਹਿਆ ॥
sarab sookh ih aanand lahi-aa.
that this spiritual bliss which is the source of all comforts is received only,
kwamba raha tele ya kiroho ambayo ni chanzo cha starehe yote inapokelewa tu,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
saaDhsang har keertan gaa-ee-ai.
by singing the praises of God in the holy congregation.
Kwa kuimba sifa za Mungu katika ushirika takatifu.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੪॥
kaho naanak vadbhaagee paa-ee-ai. ||4||
Nanak says that, this gift of singing the praises of God is received only through good fortune. ||4||
Nanak anasema kwamba, tuzo hii ya kuimba sifa za Mungu inapokelewa tu kupitia bahati njema.

ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ॥
jaa kai har Dhan so-ee suhaylaa.
He who has the wealth of God’s Name is truly at peace.
Yule ambaye ana utajiri wa Jina la Mungu kwa kweli ana amani.

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧੨॥੮੧॥
parabh kirpaa tay saaDhsang maylaa. ||1|| rahaa-o doojaa. ||12||81||
It is only by God’s grace that one joins the holy congregation. ||1||Second Pause||12||81||
Ni kwa Neema ya Mungu pekee ambapo mtu anajiunga na ushirika takatifu. ||1||Kituo cha Pili||12||81||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
Raag Gauree Gwaarayree, Guru wa tano: