MARATHI PAGE 98

ਥਿਰੁ ਸੁਹਾਗੁ ਵਰੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥੧੧॥
thir suhaag var agam agochar jan nanak paraym saaDhaaree jee-o. ||4||4||11||
O’ Nanak, eternal is the union of that soul: she has been blessed with the love and support of the incomprehensible and unknowable God||4||4||11||
हे ’नानक, चिरंजीव आहे त्या आत्म्याचे एकत्रीकरण: तिला आगम अगोचरआणि न कळू शकणाऱ्या देवाचे प्रेम आणि आधार मिळाले आहे || 4 || 4 || 11 ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦਰਸਨ ਚਾਹੇ ॥
khojat khojat darsan chaahay.
Seeking and searching You, I have developed yearning for Your blessed vision.
तुला शोधत, मी तुझ्या धन्य दृष्टीसाठी तळमळ विकसित केली आहे।

ਭਾਤਿ ਭਾਤਿ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹੇ ॥
bhaat bhaat ban ban avgaahay.
I have travelled through all sorts of woods and forests.
मी सर्व प्रकारच्या जंगलात आणि जंगलांमधून प्रवास केला आहे।

ਨਿਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀਉ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥
nirgun sargun har har mayraa ko-ee hai jee-o aan milaavai jee-o. ||1||
Is there anybody who can unite me with my God who is intangible and yet tangible at the same time. ||1||
असे कोणी आहे की जे मला एकाच वेळी अमूर्त आणि मूर्त असलेल्या माझ्या देवाबरोबर एकत्र करू शकतात? || 1 ||

ਖਟੁ ਸਾਸਤ ਬਿਚਰਤ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨਾ ॥
khat saasat bichrat mukh gi-aanaa.
People recite from memory the wisdom of the six schools of philosophy;
लोक तत्त्वज्ञानाच्या सहा शाळांचे शहाणपण आठवणीने वाचतात;

ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨਾ ॥
poojaa tilak tirath isnaanaa.
they perform worship service, wear ceremonial religious marks on their foreheads, and take ritual cleansing baths at sacred shrines of pilgrimage.
ते पूजा सेवा करतात, कपाळावर औपचारिक धार्मिक चिन्ह घालतात आणि तीर्थक्षेत्रांच्या पवित्र ठिकाणी स्नान करतात।

ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ ਚਉਰਾਸੀਹ ਇਨ ਮਹਿ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ॥੨॥
nivlee karam aasan cha-oraaseeh in meh saaNt na aavai jee-o. ||2||
They perform the cleansing practice and adopt the eighty-four Yogic postures; but still, they find no spiritual peace in any of these. ||2||
ते शुद्धीकरण प्रथा करतात आणि चौरासी योगिक मुद्रा अवलंबतात; परंतु तरीही त्यांना यापैकी कोणतीही आध्यात्मिक शांती मिळत नाही || 2 ||

ਅਨਿਕ ਬਰਖ ਕੀਏ ਜਪ ਤਾਪਾ ॥
anik barakh kee-ay jap taapaa.
For Years they perform meditation and practice austere self-discipline.
वर्षानुवर्षे ते ध्यानधारणा करतात आणि आत्म-शिस्तीचा अभ्यास करतात।

ਗਵਨੁ ਕੀਆ ਧਰਤੀ ਭਰਮਾਤਾ ॥
gavan kee-aa Dhartee bharmaataa.
they wander on journeys all over the world;
ते जगभर प्रवास करीत फिरतात;

ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਹਿਰਦੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਬਹੁੜਿ ਬਹੁੜਿ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ਜੀਉ ॥੩॥
ik khin hirdai saaNt na aavai jogee bahurh bahurh uth Dhaavai jee-o. ||3||
and yet, their hearts are not at peace, even for an instant and they keep performing these rituals again and again. ||3||
आणि तरीही, त्यांच्या हृदयात शांतता नाही, अगदी त्वरितसुद्धा आणि ते हे विधी वारंवार करत असतात || 3 ||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥
kar kirpaa mohi saaDh milaa-i-aa.
Showing mercy, God has united me with the Guru.
दया दाखवत, देवाने मला गुरूमध्ये एकत्र केले आहे।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਧੀਰਜੁ ਪਾਇਆ ॥
man tan seetal Dheeraj paa-i-aa.
My mind and body have become tranquil and contented.
माझे मन आणि शरीर शांत आणि समाधानी झाले आहे।

ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਸਿਆ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਹਰਿ ਮੰਗਲੁ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥੧੨॥
parabh abhinase basia ghat bheetar har mangal nanak gaavai jee-o.||4||5||12||
The Immortal God has taken abode in my heart, devotee Nanak Joyfully sings the songs of His praises.||4||5||12||
अमर देव माझ्या अंत: करणात आहे, भक्त नानक आनंदात त्याच्या स्तुतीची गाणी गात आहेत|| 4 || 5 || 12 ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Raag Maajh, Fifth Guru:
राग माझ मेहला ५

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵਾ ॥
paarbarahm aprampar dayvaa.
God, Who is Supreme, Infinite and Divine
देव, जो सर्वोच्च, अनंत आणि परमात्मा आहे।

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥
agam agochar alakh abhayvaa.
Who is Incomprehensible, Invisible and Unfathomable,
जो अकल्पनीय, अदृश्य आणि अतुलनीय आहे,

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਤੀ ਜੀਉ ॥੧॥
deen da-i-aal gopaal gobindaa har Dhi-aavahu gurmukh gaatee jee-o. ||1||
Merciful to the meek, Master and Preserver of the world, by lovingly meditating on Him through the Guru’s teachings liberation from the vices is obtained. ||1||
दिन दयाळ, मालिक व जगाचे संरक्षक गुरुच्या शिकवणीद्वारे त्याच्यावर प्रेमपूर्वक ध्यान केल्याने अवगुणांपासून मुक्तता प्राप्त झाली || 1 ||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥
gurmukh maDhusoodan nistaaray.
God, who killed the demon Madhu (mentioned in Hindu holy book Gita), saves the Guru’s followers from the vices.
भगवान, ज्याने मधु राक्षसाचा वध केला (हिंदु पवित्र ग्रंथ गीता मध्ये नमूद केलेला आहे) त्याने गुरुच्या अनुयायांना दुर्गुणांपासून वाचविले

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੰਗੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮੁਰਾਰੇ ॥
gurmukh sangee krisan muraaray.
God, who killed the demon Mur (mentioned in Hindu holy book Gita) becomes the companion of the Guru’s followers.
देव, ज्याने मुर राक्षसाचा वध केला (हिंदु पवित्र ग्रंथ गीता मध्ये नमूद आहे) तो गुरुच्या अनुयायांचा साथीदार बनतो।

ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਹੋਰਤੁ ਕਿਤੈ ਨ ਭਾਤੀ ਜੀਉ ॥੨॥
da-i-aal damodar gurmukh paa-ee-ai horat kitai na bhaatee jee-o. ||2||
It is only by the Guru’s grace that we realize the merciful God. He is not realized by any other way ||2||
केवळ गुरुच्या कृपेनेच आपण दयाळू देवाला जाणतो। इतर कोणत्याही मार्गाने त्याची जाणीव होत नाही || 2 ||

ਨਿਰਹਾਰੀ ਕੇਸਵ ਨਿਰਵੈਰਾ ॥
nirhara kaysav nirvairaa.
Keshav, God with beautiful hair, has enmity with none, and is self sustaining.
सुंदर केसं असलेला देव ,केशवचा कोणाशीही वैर नसतो आणि तो टिकून राहतो।

ਕੋਟਿ ਜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਹਿ ਪੈਰਾ ॥
kot janaa jaa kay poojeh pairaa.
Millions of devotees worship at whose feet. (with utmost humility)
कोट्यवधी भाविक ज्याचा चरणी पूजा करतात(अत्यंत नम्रतेने)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਇਕਾਤੀ ਜੀਉ ॥੩॥
gurmukh hirdai jaa kai har har so-ee bhagat ikaatee jee-o. ||3||
In whose heart God dwells by the Guru’s grace, only that person is known as His unique devotee||3||
ज्याच्या हृदयात देव गुरुच्या कृपेने वास करतो, केवळ त्या व्यक्तीस त्याचा अनन्य भक्त म्हणून ओळखले जाते || 3 ||

ਅਮੋਘ ਦਰਸਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਾ ॥
amogh darsan bay-ant apaaraa.
Definitely fruitful is the sight of the infinite and Supreme God .
अनंत आणि परात्पर देवाचे दर्शन निश्चितच फलदायी आहे।

ਵਡ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥
vad samrath sadaa daataaraa.
He is All-powerful; He is forever the Great Giver.
तो सर्व शक्तिमान आहे; तो सदैव महान दाता आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਤਿਤੁ ਤਰੀਐ ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਜਾਤੀ ਜੀਉ ॥੪॥੬॥੧੩॥
gurmukh naam japee-ai tit taree-ai gat naanak virlee jaatee jee-o. ||4||6||13||
Meditating on God’s Name through the Guru’s teachings, we swim across the worldly ocean of vices. But O’ Nanak, rare are those, who have realized this supreme state of mind.||4||6||13||
गुरुच्या शिकवणुकीद्वारे देवाच्या नावाचा चिंतन करून आपण दुर्गुणांच्या पारंपारिक महासागरात पोहतो। पण हे ’नानक, दुर्मीळ आहेत, ज्यांना या परात्पर मनाची जाणीव झाली आहे || 4 || 6 || 13 ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
राग माझ , मेहला ५

ਕਹਿਆ ਕਰਣਾ ਦਿਤਾ ਲੈਣਾ ॥
kahi-aa karnaa ditaa lainaa.
O’ God, mortals do whatever You order. They receive only whatever You give.
हे ’देवा, आपण जे काही आज्ञा कराल ते सर्व मानव करतात। आपण जे काही देतात तेच त्यांना प्राप्त होते।

ਗਰੀਬਾ ਅਨਾਥਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥
gareebaa anaathaa tayraa maanaa.
You are the protector and sole pride of the meek and Helpless.
तुम्ही दीन व असहाय्य लोकांचा संरक्षक आणि एकमेव अभिमान आहात।

ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੂੰਹੈ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
sabh kichh tooNhai tooNhai mere piarray tayree kudrat ka-o bal jaa-ee jee-o. ||1||
O’ my beloved God, You are everything, I dedicate myself to Your power. ||1||
हे ’माझ्या प्रिय देवा, तू सर्वकाही आहेस मी तुझ्या शक्तीला स्वत: ला समर्पित करतो|| 1 ||

ਭਾਣੈ ਉਝੜ ਭਾਣੈ ਰਾਹਾ ॥
bhaanai ujharh bhaanai raahaa.
By God’s Will, some go astray and by God’s Will some follow righteous path in life.
ईश्वराच्या इच्छेनुसार, काही लोक दिशाभूल करतात आणि देवाच्या इच्छेद्वारे काही लोक जीवनात नीतिमान मार्गाचा अवलंब करतात।

ਭਾਣੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵਾਹਾ ॥
bhaanai har gun gurmukh gaavaahaa.
It is by God’s Will only, some follow the Guru’s teachings and sing your praises.
हे केवळ देवाच्या इच्छेनुसार आहे, काही लोक गुरुच्या शिकवणींचे अनुसरण करतात आणि तुमची स्तुती करतात।

ਭਾਣੈ ਭਰਮਿ ਭਵੈ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥
bhaanai bharam bhavai baho joonee sabh kichh tisai rajaa-ee jee-o. ||2||
By God’s Will, some wander in doubt through many existences. Everything happens by His Will. ||2||
ईश्वराच्या इच्छेनुसार, काही लोक अस्तित्वात असताना संशयाच्या भोवती फिरतात। सर्व काही त्याच्या इच्छेनुसार होते || 2 ||

ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ॥
naa ko moorakh naa ko si-aanaa.
By himself, no one is foolish, and no one is wise.
त्याच्या पासूनकोणीही मूर्ख नाही आणि शहाणेही नाही।

ਵਰਤੈ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥
vartai sabh kichh tayraa bhaanaa.
Everything happens as per Your Will.
आपल्या इच्छेनुसार सर्व काही घडते।

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥
agam agochar bay-ant athaahaa tayree keemat kahan na jaa-ee jee-o. ||3||
O’ Incomprehensible, Infinite and Unfathomable God, Your worth cannot be expressed. ||3||
हे ’अकल्पनीय, अपरिमित आणि अखंड देव, तुझी किंमत व्यक्त करता येत नाही || 3 ||

ਖਾਕੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ ॥
khaak santan kee dayh pi-aaray.
O’ God, Please bless me with the dust of the feet (humble service) of the saints.
हे ’देवा, कृपया मला संतांच्या पायाची धूळ (नम्र सेवा)ची सेवाचा आशीर्वाद द्या|

ਆਇ ਪਇਆ ਹਰਿ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੈ ॥
aa-ay pa-i-aa har tayrai du-aarai.
O’ God, I have come and fallen at Your door ( sought Your refuge).
हे ’देवा, मी येऊन तुझ्या दारात पडलो आहे (तुमचा आश्रय घेतला)।

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਆਘਾਵੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣੁ ਸੁਭਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥੧੪॥
darsan paykhat man aaghaavai naanak milan subhaa-ee jee-o. ||4||7||14||
O’ Nanak by seeing His sight, mind is satiated from the worldly attachments, and the union with God takes place intuitively. ||4||7||14||
हे ’नानक त्याचे दृश्य पाहून, सांसारिक आसक्तीपासून मन तृप्त होते आणि भगवंताशी एकरूप होते अंतर्ज्ञानाने|| 4 || 7 || 14 ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
राग माजमेहला ५

ਦੁਖੁ ਤਦੇ ਜਾ ਵਿਸਰਿ ਜਾਵੈ ॥
dukh taday jaa visar jaavai.
One is afflicted with sorrow only when one forgets God.
जेव्हा देव विसरला तेव्हाच माणसाला दु: खाचा त्रास होतो।

ਭੁਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਧਾਵੈ ॥
bhukh vi-aapai baho biDh Dhaavai.
Afflicted with the cravings for Maya (worldly wealth), one keeps on wandering to satisfy this craving.
माया (सांसारिक संपत्ती) साठी तळमळलेला माणूस हा तल्लफ पूर्ण करण्यासाठी भटकत राहतो।

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥
simrat naam sadaa suhaylaa jis dayvai deen da-i-aalaa jee-o. ||1||
Whom the Merciful God bestows the gift of Naam, he always remains peaceful by remembering God with love and devotion||1||
ज्याला दयाळू देव नावाची देणगी देतो, तो नेहमीच प्रेमाने आणि भक्तीने देवाचे स्मरण करून शांततेत राहतो || 1 ||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ॥
satgur mayraa vad samrathaa.
My True Guru is very powerful.
माझा खरा गुरु खूप शक्तिशाली आहे।