MARATHI PAGE 97

ਮੋਹਿ ਰੈਣਿ ਨ ਵਿਹਾਵੈ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੩॥
mohi rain na vihaavai need na aavai bin daykhay gur darbaaray jee-o. ||3||
O’ my Beloved. My nights do not pass. I cannot sleep without a sight of the Guru
माझ्या प्रिय. माझ्या रात्री निघत नाहीत। मी गुरुच्या दर्शनाशिवाय झोपू शकत नाही।

ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸੁ ਸਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee tis sachay gur darbaaray jee-o. ||1|| rahaa-o.
I, forever dedicate my life to my true Guru. ||1||Pause||
मी, माझे जीवन माझ्याखऱ्या गुरुला कायमचे समर्पित करतो || 1 || विराम द्या ||

ਭਾਗੁ ਹੋਆ ਗੁਰਿ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥
bhaag ho-aa gur sant milaa-i-aa.
By good fortune, God has united me with the Saint Guru.
चांगल्या दैवयोगाने, भगवंताने मला संत गुरूसोबतएकत्र केले आहे।

ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ॥
parabh abhinaasee ghar meh paa-i-aa.
With the blessings of the Guru, I have realized the Immortal God within me.
गुरूंच्या आशीर्वादाने मला अमर परमात्मा कळला।

ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨ ਵਿਛੁੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥੪॥
sayv karee pal chasaa na vichhurhaa jan naanak daas tumaaray jee-o. ||4||
O’ God, Your devotee Nanak will serve (remember) You forever and shall never be separated from You even for an instant.||4||
हे ’देवा, तुझा भक्त नानक तुझी कायमच सेवा करेल आणि एका क्षणासाठी सुद्धा तुमच्याहुन कधीही अलग होणार नाही || 4 ||

ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥੮॥
ha-o gholee jee-o ghol ghumae jan nanak daas tumhare jee-o. rahaa-o. ||1||8||
O’ my Master, I dedicate myself to You, Nanak is your humble devotee||Pause||1||8||
हे ’माझ्या स्वामी, मी तुला स्वत: ला समर्पित करतो, नानक तुझा नम्र भक्त आहे, विराम द्या 1 1 || 8 ||

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
raag maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
राग माझ , मेहला ५

ਸਾ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤੁ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀ ॥
saa rut suhaavee jit tuDh samaalee.
O’ the Benefactor of all, blissfully pleasant is that season when I remember You.
हे ’सर्वांचा उपकारक, जेव्हा मी तुझी आठवण करतो तेव्हा आनंददायी असतो।

ਸੋ ਕੰਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਘਾਲੀ ॥
so kamm suhaylaa jo tayree ghaalee.
O’ God, meditating on Your Name is the most sublime deed for me.
हे ’देवा, तुझ्या नावाचे चिंतन करणे ही माझ्यासाठी सर्वात चांगली कृत्य आहे।

ਸੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤੁ ਰਿਦੈ ਤੂੰ ਵੁਠਾ ਸਭਨਾ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀਉ ॥੧॥
so ridaa suhaylaa jit ridai tooN vuthaa sabhnaa kay daataaraa jee-o. ||1||
O’ God, blessed and tranquil is that heart in which You dwell ||1||
हे ’देव, तू ज्या हृदयात राहतोस तो धन्य आणि शांत आहे! 1 ||

ਤੂੰ ਸਾਝਾ ਸਾਹਿਬੁ ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ ॥
tooN saajhaa saahib baap hamaaraa.
O’ God, the benefactor of all, you are the father of us all.
हे ’देवा, सर्वांचा उपकारक, तू आमच्या सर्वांचा पिता आहेस।

ਨਉ ਨਿਧਿ ਤੇਰੈ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ ॥
na-o niDh tayrai akhut bhandaaraa.
Your inexhaustible stockpiles are full of all the nine treasures of wealth.
आपला अक्षम्य भांडार सर्व नाव निधींनी भरलेला आहेत।

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਵੈ ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਉ ॥੨॥
jis tooN deh so taripat aghaavai so-ee bhagat tumaaraa jee-o. ||2||
O’ God, whom You give your Naam become satiated and fulfilled with worldly desires, and he alone is considered Your true devotee. ||2||
हे ’देवा, तू ज्याला तुझे नाव दिलेस ते संतुष्ट होतात आणि जगिक इच्छेने परिपूर्ण होतात आणि एकटाच तो तुझा खरा भक्त मानला जातो|| 2 ||

ਸਭੁ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ॥
sabh ko aasai tayree baithaa.
O’ God, everyone has pinned his hope on You.
हे ’देवा, प्रत्येकाने तुझ्यावर आपली आशा ठेवली आहे।

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਤੂੰਹੈ ਵੁਠਾ ॥
ghat ghat antar tooNhai vuthaa.
You dwell deep within each and every heart.
आपण प्रत्येक हृदयात खोलवर रहाता।

ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥੩॥
sabhay saajheevaal sadaa-in tooN kisai na diseh baahraa jee-o. ||3||
All share in Your grace. You don’t appear stranger to anyone.||3||
सर्व आपल्या कृपेने राहता। आपण कोणालाही अपरिचित दिसत नाही || 3 ||

ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਹਿ ॥
tooN aapay gurmukh mukat karaa-ihi.
O’ God, You Yourself liberate Guru’s followers from the bonds of Maya.
हे भगवान, तू स्वत: गुरूंच्या अनुयायांना मायाच्या बंधनातून मुक्त कर।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਖਿ ਜਨਮਿ ਭਵਾਇਹਿ ॥
tooN aapay manmukh janam bhavaa-ihi.
You Yourself consign the self-conceited persons to wander in cycle of birth and death.
आपण स्वत: अहंकारी लोकांना जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात भटकण्यासाठी बसायला लावता।

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਦਸਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥੯॥
naanak daas tayrai balihaarai sabh tayraa khayl dasaahraa jee-o. ||4||2||9||
O’ God, devotee Nanak is dedicated to You. All this creationis Your play and show, ||4||2||9||
हे ’देवा, भक्त नानक तुला समर्पित आहेत। हे सर्व सृष्टी आपले नाटक व कार्यक्रम आहे, || 4 || 2 || 9 ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਸਹਜਿ ਸੁਹੇਲਾ ॥
anhad vaajai sahj suhaylaa.
Continuous melody of God’s praises intuitively rings within me and my mind is enjoying peace in a state of spiritual equipoise.
देवाच्या स्तुतीची अखंड गाणी अंतःप्रेरणाने माझ्या आत वाजत असते आणि माझे मन आध्यात्मिक सुसज्जतेच्या शांतीत आनंद घेत आहे।

ਸਬਦਿ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥
sabad anand karay sad kaylaa.
My mind always rejoices in the bliss of the divine word.
दिव्य शब्दाच्या आनंदात माझे मन नेहमी आनंदित होते।

ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਆਸਣੁ ਊਚ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥੧॥
sahj gufaa meh taarhee laa-ee aasan ooch savaari-aa jee-o. ||1||
In a state of spiritual equipoise, I am meditating in a trance with my mind focused on the highest embellished seat of the supreme Being.||1||
अध्यात्मिक सुसज्ज अवस्थेत, मी परमात्म्याच्या सर्वोच्च सुशोभित जागेवर लक्ष केंद्रित करून माझे मन एका वर ध्यान करीत आहे || १ ||

ਫਿਰਿ ਘਿਰਿ ਅਪੁਨੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥
fir ghir apunay garih meh aa-i-aa.
After wandering outside, now my mind has turned its concentration inwards,
बाहेर भटकल्यानंतर आता माझे मन एकाग्रतेकडे वळले आहे,

ਜੋ ਲੋੜੀਦਾ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ॥
jo lorheedaa so-ee paa-i-aa.
and I have found spiritual peace, what I was longing for.
आणि ज्याची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो, ती मला आध्यात्मिक शांती मिळाली आहे।

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ਰਹਿਆ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਿ ਅਨਭਉ ਪੁਰਖੁ ਦਿਖਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥੨॥
taripat aghaa-ay rahi-aa hai santahu gur anbha-o purakh dikhaari-aa jee-o. ||2||
O’ Saints, my mind has been fully satiated from Maya, because the Guru has spiritually enlightened me and has shown me the all pervading God.
हे संतांनो, माझे मन मायापासून पूर्णपणे तृप्त झाले आहे कारण गुरूंनी मला आध्यात्मिकरित्या ज्ञान दिले आहे आणि मला सर्वव्यापी देव दर्शविले आहेत।

ਆਪੇ ਰਾਜਨੁ ਆਪੇ ਲੋਗਾ ॥
aapay raajan aapay logaa.
God Himself is the King, and Himself the subjects.
देव स्वत: राजा आहे आणि तो स्वत: प्रजा आहे।

ਆਪਿ ਨਿਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗਾ ॥
aap nirbaanee aapay bhogaa.
He Himself is the renouncer, and He Himself is the enjoyer of worldly pleasures.
तो स्वतः त्याग करणारा आहे आणि तो स्वतः ऐहिक सुखांचा आनंद घेणारा आहे।

ਆਪੇ ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਸਚੁ ਨਿਆਈ ਸਭ ਚੂਕੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥੩॥
aapay takhat bahai sach ni-aa-ee sabh chookee kook pukaari-aa jee-o. ||3||
He Himself sits on the throne, and dispenses true justice. Therefore, all my cries and complaints have ended.||3||
तो स्वत: सिंहासनावर बसेल आणि खरा न्याया देतो। म्हणून, माझे सर्व रडणे आणि तक्रारी संपल्या आहे|| 3 ||

ਜੇਹਾ ਡਿਠਾ ਮੈ ਤੇਹੋ ਕਹਿਆ ॥
jayhaa dithaa mai tayho kahi-aa.
As I have seen Him, so have I described Him.
ज्याप्रमाणे मी त्याला पाहिले आहे, तसतसे मी त्याचे वर्णन केले आहे।

ਤਿਸੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਭੇਦੁ ਲਹਿਆ ॥
tis ras aa-i-aa jin bhayd lahi-aa.
The person who has found this secret, enjoys the bliss of union with Him.
ज्याला हे रहस्य सापडले आहे, त्याला त्याच्यात आनंद मिळतो।

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਪਸਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੧੦॥
jotee jot milee sukh paa-i-aa jan nanak ik pasaari-aa jee-o. ||4||3||10||
O’ Nanak, that person’s soul merges with the Supreme soul, he obtains spiritual peace and he sees God pervading everywhere.||4||3||10||
हे ’नानक, त्या व्यक्तीचा आत्मा परमात्म्यात विलीन होतो, त्याला आध्यात्मिक शांती प्राप्त होते आणि तो देवाला सर्वत्र व्यापलेला पाहतो|| || || || || १० ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
राग माझ मेहला ५

ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਪਿਰਿ ਸੋਹਾਗੁ ਬਣਾਇਆ ॥ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
jit ghar pir sohaag banaa-i-aa. tit ghar sakhee-ay mangal gaa-i-aa.
O my friend, the heart which has become fortunate by the presence of the Husband-God’s, that heart sings the praises of God.
माझ्या मित्रा, पतिदेवच्याउपस्थितीने नशीबवान बनलेले हृदय, देवाची स्तुती करते।

ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਤਿਤੈ ਘਰਿ ਸੋਹਹਿ ਜੋ ਧਨ ਕੰਤਿ ਸਿਗਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
anad binod titai ghar soheh jo Dhan kant sigaaree jee-o. ||1||
The bride-soul who has been spiritually embellished by the Husband-God, enjoys the bliss and peace.
पतीदेव द्वारे आध्यात्मिकरित्या सुशोभित केलेली वधूख़ुशी आणि शांतीचा आनंद घेते।

ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾ ਵਡਭਾਗਣਿ ॥
saa gunvanti saa vadbhaagan.
She is most virtuous and she is most fortunate
ती सर्वात गुणवान आहे आणि ती सर्वात भाग्यवान आहे।

ਪੁਤ੍ਰਵੰਤੀ ਸੀਲਵੰਤਿ ਸੋਹਾਗਣਿ ॥
putarvantee seelvant sohagan.
She is blessed with spiritual wisdom, docile nature and good fortune.
तिला आध्यात्मिक शहाणपणा, विनम्र स्वभाव आणि चांगले भविष्य लाभले आहे।

ਰੂਪਵੰਤਿ ਸਾ ਸੁਘੜਿ ਬਿਚਖਣਿ ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
roopvant saa sugharh bichkhan jo Dhan kant pi-aaree jee-o. ||2||
The soul-bride who is the beloved of her Husband-God is beautiful (spiritually elevated), clever and wise. ||2||
जी पत्नी त्याच्या नवऱ्याची प्रिय आहे ती सुंदर (आध्यात्मिक रीतीने उन्नत, शहाणी आणि समजुद्दार आहे।

ਅਚਾਰਵੰਤਿ ਸਾਈ ਪਰਧਾਨੇ ॥
achaarvant saa-ee parDhaanay.
She is well-mannered, noble and distinguished.
ती चांगली वागणूक करणारी, थोर आणि प्रतिष्ठित आहे।

ਸਭ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸੁ ਗਿਆਨੇ ॥
sabh singaar banay tis gi-aanay.
Her life is embellished by the spiritual virtues.
तिचे जीवन आध्यात्मिक गुणांनी सुशोभित केलेले आहे।

ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾ ਸਭਰਾਈ ਜੋ ਪਿਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ ਸਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
saa kulvantee saa sabhraa-ee jo pir kai rang savaaree jee-o. ||3||
The soul-bride who has been embellished with the love of her Husband-God ishonorable, and blessed with the support of many brothers (Guru’s follower) ||3||
आपल्या पती-भगवंताच्या प्रेमाने सुशोभित केलेली आत्मा-वधू आदरणीय आहे आणि बर्याच बांधवांच्या समर्थनासह आशीर्वादित आहे (गुरुचे अनुयायी) || 3 ||

ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥
mahimaa tis kee kahan na jaa-ay.
The glory of that soul-bride cannot be described;
त्या आत्म-वधूच्या वैभवाचे वर्णन केले जाऊ शकत नाही;

ਜੋ ਪਿਰਿ ਮੇਲਿ ਲਈ ਅੰਗਿ ਲਾਏ ॥
jo pir mayl la-ee ang laa-ay.
who has been united with Husband-God and embraced by Him.
जो पती-देवाबरोबर एक झाला आहे आणि त्याच्याद्वारे पसंत केले गेलेला आहे|

error: Content is protected !!