MARATHI PAGE 84

ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੇ ਸੁ ਬੰਦਾ ਹੋਇ ॥
vakhat veechaaray so bandaa ho-ay.
Person who reflects on the purpose of human birth, is the true devotee of God.
जो मनुष्य मानवी जन्माच्या उद्देशावर चिंतन करतो तो देवाचा खरा भक्त आहे।

ਕੁਦਰਤਿ ਹੈ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥
kudrat hai keemat nahee paa-ay.
One sees God pervading in the nature in the form of sun, moon, Seasons and species of different kind. But God’s creation is priceless.
व्यक्ती सूर्य, चंद्र, ऋतू आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रजातींच्या रूपात देव प्रकृतीमध्ये विव्हळताना पाहतो।परंतु देवाची निर्मिती अमूल्य आहे।

ਜਾ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
jaa keemat paa-ay ta kahee na jaa-ay.
Even if its value were known, it could not be described.
जरी त्याचे मूल्य माहित असेल, तरीही त्याचे वर्णन केले जाऊ शकत नाही।

ਸਰੈ ਸਰੀਅਤਿ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਕੈਸੇ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰੁ ॥
sarai saree-at karahi beechaar.bin boojhay kaisay paavahi paar.
How can a person, who only continues reflecting on Shara or Shariat (religious codes and rituals), find liberation from the vices without realizing the Creator?
केवळ शार किंवा शरीयत (धार्मिक आचारसंहिता) यावरच चिंतन करणारी एखादी व्यक्ती, निर्माणकर्त्याची जाणीव न करता दुर्गुणांपासून मुक्ती कशी मिळवू शकेल?

ਸਿਦਕੁ ਕਰਿ ਸਿਜਦਾ ਮਨੁ ਕਰਿ ਮਖਸੂਦੁ ॥
sidak kar sijdaa man kar makhsood.
Let sincere faith be your bowing in prayer, and let the conquest of your mind be your objective in life.
विश्वास आपली प्रार्थनेत असू द्या, आणि आपल्या मनावर विजय मिळवणे हे जीवनाचे आपले लक्ष्य असू द्या।

ਜਿਹ ਧਿਰਿ ਦੇਖਾ ਤਿਹ ਧਿਰਿ ਮਉਜੂਦੁ ॥੧॥
jih Dhir daykhaa tih Dhir ma-ujood. ||1||
Only then you can say, ‘wherever I look, I see (God) present there.
तरच तुम्ही म्हणू शकता की, ‘मी जिथे जिथे बघतो तिथे मला(देव) दिसतो”

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Salok, by the Third Guru:
मेहला ३

ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾ ਨੇੜੈ ਨਾ ਦੂਰਿ ॥
gur sabhaa ayv na paa-ee-ai naa nayrhai naa door.
The true benefit of Guru’s company is not obtained by bodily remaining near or far from Him.
गुरूंच्या संगतीचा खरा फायदा जवळजवळ किंवा त्याच्यापासून दूर राहून प्राप्त होत नाही।

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਜਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਹਦੂਰਿ ॥੨॥
naanak satgur taaN milai jaa man rahai hadoor. ||2||
O’ Nanak, you shall meet the True Guru, if your mind remains in Guru’s Presence.(the benefit of meeting the Guru is obtained only by following his word)
हे ’नानक, जर तुमचे मन गुरुच्या उपस्थितीत राहिले तर तुम्ही खर्यागुरुला भेटाल। (गुरुला भेटण्याचा फायदा केवळ त्यांच्या शब्दाचे अनुसरण केल्याने मिळतो)

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਸਪਤ ਦੀਪ ਸਪਤ ਸਾਗਰਾ ਨਵ ਖੰਡ ਚਾਰਿ ਵੇਦ ਦਸ ਅਸਟ ਪੁਰਾਣਾ ॥
sapat deep sapat saagraa nav khand chaar vayd das asat puraanaa.
The seven islands, seven seas, nine continents, four Vedas and eighteen Puranas,
सात बेट, सात समुद्र, नऊ खंड, चार वेद व अठरा पुराण,

ਹਰਿ ਸਭਨਾ ਵਿਚਿ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹਰਿ ਸਭਨਾ ਭਾਣਾ ॥
har sabhnaa vich tooN varatdaa har sabhnaa bhaanaa.
O God, You are present in all and You are pleasing to all.
देवा, तू सर्वांमध्येच अस्तित्वात आहेस आणि तू सर्वांना आनंद देतोस।

ਸਭਿ ਤੁਝੈ ਧਿਆਵਹਿ ਜੀਅ ਜੰਤ ਹਰਿ ਸਾਰਗ ਪਾਣਾ ॥
sabh tujhai Dhi-aavahi jee-a jant har saarag paanaa.
O’ the Master of the universe, all beings remember You with loving devotion.
हे ’विश्वाचे स्वामी, सर्व प्राणी प्रेमळ भक्तीने तुझे स्मरण करतात।

ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਦੇ ਤਿਨ ਹਉ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥
jo gurmukh har aaraaDhaday tin ha-o kurbaanaa.
I dedicate my life to those Guru’s followers who lovingly remember You.
मी माझे जीवन त्या गुरूंच्या अनुयायांना समर्पित करतो ज्यांनी तुला प्रेमपूर्वक स्मरण केले।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਕਰਿ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ॥੪॥
tooN aapay aap varatdaa kar choj vidaanaa. ||4||
You Yourself are All-pervading by staging this wondrous drama of the world!
आपण स्वतः जगाच्या हे चमत्कारिक नाटक सादर करून सर्वत्र व्यापा आहात!

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, by the Third Guru:
शलोक मेहला ३

ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ ਕਿਆ ਸਦਾਈਐ ਹਿਰਦੈ ਹੀ ਲਿਖਿ ਲੇਹੁ ॥
kala-o masaajnee ki-aa sadaa-ee-ai hirdai hee likh layho.
Why ask for a pen, and why ask for ink? Write within your heart,
कलम विषे का विचारणे, आणि शाई विषे का विचारणे ?हृदयातच लिहणे।

ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਹੈ ਕਬਹੂੰ ਨ ਤੂਟਸਿ ਨੇਹੁ ॥
sadaa saahib kai rang rahai kabahooN na tootas nayhu.
by doing so, you would always remain imbued with God’s love and this love would never end.
असे केल्याने आपण नेहमीच देवाच्या प्रेमाने भिजत राहाल आणि हे प्रेम कधीच संपणार नाही।

ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ ਜਾਇਸੀ ਲਿਖਿਆ ਭੀ ਨਾਲੇ ਜਾਇ ॥
kala-o masaajnee jaa-isee likhi-aa bhee naalay jaa-ay.
Pen and ink, along with what is written on the paper, would be destroyed.
कागदावर लिहिलेले,कलम व शाई नष्ट होईल।

ਨਾਨਕ ਸਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਧੁਰਿ ਛੋਡੀ ਸਚੈ ਪਾਇ ॥੧॥
naanak sah pareet na jaa-isee jo Dhur chhodee sachai paa-ay. ||1||
But, O’ Nanak, that Love shall never be destroyed that God has put in one’s heart from the beginning.
पण, हे ’नानक, देवाने सुरुवातीपासूनच एखाद्याच्या मनात ठेवलेले प्रेम कधीही नष्ट होणार नाही।

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Salok, by the Third Guru:
शलोक , मेहला ३

ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਵਿਉਪਾਇ ॥
nadree aavdaa naal na chal-ee vaykhhu ko vi-upaa-ay.
If you may carefully reflect on it, you would conclude that whatever is visible, (worldly possessions and relatives ) would not accompany you after death.
जर आपण काळजीपूर्वक त्यावर चिंतन केले तर आपण असा निष्कर्ष काढू शकता की जे काही दृश्यमान आहे (सांसारिक मालमत्ता आणि नातेवाईक) मृत्यूनंतर आपल्याबरोबर येणार नाहीत।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸਚਿ ਰਹਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
satgur sach drirh-aa-i-aa sach rahhu liv laa-ay.
The true Guru has firmly taught us this truth; that we should always remain attuned to the eternal God.
खर्यागुरूंनी आपल्याला हे सत्य ठामपणे शिकवले आहे; की आपण सदासर्वकाळ देवाची भक्ती केली पाहिजे।

ਨਾਨਕ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਹੈ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥
naanak sabdee sach hai karmee palai paa-ay. ||2||
O’ Nanak, it is only by divine grace that, God is realized through Guru’s word.
हे ’नानक, केवळ ईश्वरी कृपेमुळेच आणि गुरुच्या शब्दाने भगवंताची प्राप्तीहोते।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरि

ਹਰਿ ਅੰਦਰਿ ਬਾਹਰਿ ਇਕੁ ਤੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ ਭੇਤੁ ॥
har andar baahar ik tooN tooN jaaneh bhayt.
O’ God, You alone dwell both inside and outside us, and know all the secrets.
हे ’देवा, तू एकटाच आमच्यात आणि बाहेर राहतोस आणि तुला सर्व रहस्ये माहीत आहेत।

ਜੋ ਕੀਚੈ ਸੋ ਹਰਿ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਚੇਤੁ ॥
jo keechai so har jaandaa mayray man har chayt.
O’ my mind, Whatever we do God knows, therefore, always remember Him with love and devotion.
हे ’माझ्या मना, आम्ही जे काही करतो ते देवाला माहित आहे, म्हणून नेहमीच त्याला प्रेमाने आणि भक्तीने लक्षात ठेवा।

ਸੋ ਡਰੈ ਜਿ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤੁ ॥
so darai je paap kamaavdaa Dharmee vigsayt.
The one who commits sins lives in fear, while the one who lives righteously rejoices.
जो पाप करतो तो भीतीने वास करतो आणि जे नीतिमान जीवन जगतात ते आनंदी असतात।

ਤੂੰ ਸਚਾ ਆਪਿ ਨਿਆਉ ਸਚੁ ਤਾ ਡਰੀਐ ਕੇਤੁ ॥
tooN sachaa aap ni-aa-o sach taa daree-ai kayt.
You Yourself are True, and True is Your Justice. Why should anyone be afraid?
आपण स्वतः सत्य आहात आणि तुमचा न्याय सत्य आहे। कोणाला भीती का वाटली पाहिजे?

ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸਚਿ ਰਲੇਤੁ ॥੫॥
jinaa naanak sach pachhaani-aa say sach ralayt. ||5||
O’ Nanak, they who have realized the True God, they have merged with Him.
हे ’नानक, ज्यांना खर्यादेवाची जाणीव झाली आहे, ते त्याच्याबरोबर विलीन झाले आहे।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, by the Third Guru:
श्लोक मेहला ३

ਕਲਮ ਜਲਉ ਸਣੁ ਮਸਵਾਣੀਐ ਕਾਗਦੁ ਭੀ ਜਲਿ ਜਾਉ ॥
kalam jala-o san masvaanee-ai kaagad bhee jal jaa-o.
May that pen along with ink be burnt down and also burn that paper,
ती कलम व शाईसह जळून खाक होवो आणि ती कागदही जाळा,

ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਲਿ ਬਲਉ ਜਿਨਿ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥
likhan vaalaa jal bala-o jin likhi-aa doojaa bhaa-o.
and the writer who has written about the love of Maya, instead of love for God.
आणि ज्याने परमेश्वरच्या प्रेमाऐवजी मायाच्या प्रेमाविषयी लिहिले आहे।

ਨਾਨਕ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੧॥
naanak poorab likhi-aa kamaavanaa avar na karnaa jaa-ay. ||1||
O’ Nanak, one does what has been pre-ordained. Nothing else can be done.
एक हे पूर्वनियोजत असत ते करतो, त्या शिवाय काही दुसरे होऊ शकत नाही।

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Salok, by the Third Guru:
शलोक मेहला ३

ਹੋਰੁ ਕੂੜੁ ਪੜਣਾ ਕੂੜੁ ਬੋਲਣਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥
hor koorh parh-naa koorh bolnaa maa-i-aa naal pi-aar.
(Except love for God), all other study and talk are false, useless, and nothing but love for Maya.
(भगवंतावर प्रेम शिवाय) इतर सर्व अभ्यास आणि बोलणे खोटे, निरुपयोगी आहेत आणि मायावर प्रेम करण्याशिवाय काहीही नाही।

ਨਾਨਕ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਥਿਰੁ ਨਹੀ ਪੜਿ ਪੜਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥
naanak vin naavai ko thir nahee parh parh ho-ay khu-aar. ||2||
O Nanak, except God’s Name nothing else is everlasting, those who study more and more about any thing but Naam, come to grief in the end.
नानक, ईश्वराचे नाव शिवाय इतर काहीही चिरस्थायी नाही, जे नामशिवाय इतर कशाबद्दलही अधिकाधिक अभ्यास करतात त्यांना शेवटी दुःख होते।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰਿ ਕਾ ॥
har kee vadi-aa-ee vadee hai har keertan har kaa.
Great is the glory of God, great is the singing of His praise.
देवाची महिमा महान आहे, त्याच्या स्तुतीचे गाणे महान आहे।

ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਨਿਆਉ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ ॥
har kee vadi-aa-ee vadee hai jaa ni-aa-o hai Dharam kaa.
Yes, great is the glory of God, because his justice is based on righteousness.
होय, देवाचे गौरव मोठे आहे, कारण त्याचा चांगुलपणा नीतिमान असतो।

ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਫਲੁ ਹੈ ਜੀਅ ਕਾ ॥
har kee vadi-aa-ee vadee hai jaa fal hai jee-a kaa.
Praising the glory of God, is the best deed, as this is the reward and objective of the life of a person.
देवाच्या गौरवाचे गुणगान करणे ही एक उत्तम कृती आहे कारण एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनाचे हे फळ आणि उद्दीष्ट आहे।

ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਨ ਸੁਣਈ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ ॥
har kee vadi-aa-ee vadee hai jaa na sun-ee kahi-aa chugal kaa.
Great is the glory of the God, because He does not listen to the words of the slanderer.
देवाचे गौरव मोठे आहे, कारण तो निंदा करणार्याचे शब्द ऐकत नाही।

ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਅਪੁਛਿਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਕਾ ॥੬॥
har kee vadi-aa-ee vadee hai apuchhi-aa daan dayvkaa. ||6||
Great is the Glory of the God because He showers His gifts without being asked.
देवाचा महिमा महान आहे कारण तो न मागता आपल्याला भेटवस्तू देतो।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, by the Third Guru:
शलोक , मेहला ३

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੀ ਸਭ ਮੁਈ ਸੰਪਉ ਕਿਸੈ ਨ ਨਾਲਿ ॥
ha-o ha-o kartee sabh mu-ee sampa-o kisai na naal.
The entire world has been consumed by indulging in the ego of their worldly possessions, but this worldly wealth does not accompany anyone after death.
त्यांच्या ऐहिक संपत्तीच्या अहंकाराने संपूर्ण जग भस्मसात झाले आहे, परंतु ही ऐहिक संपत्ती मरणा नंतर कोणाच्या सोबत जाणार नाही।

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮਕਾਲਿ ॥
doojai bhaa-ay dukh paa-i-aa sabh johee jamkaal.
Because of their love for duality, they all suffer and remain in fear of death.
त्यांच्या द्वैतावरील प्रेमामुळे, ते सर्व पीडित आहेत आणि मृत्यूच्या भीतीने राहतात।

error: Content is protected !!