MARATHI PAGE 76

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਪਛੁਤਾਸੀ ਅੰਧੁਲੇ ਜਾ ਜਮਿ ਪਕੜਿ ਚਲਾਇਆ ॥
ant kaal pachhutaasee anDhulay jaa jam pakarh chalaa-i-aa.
At the end, the blind (spiritually ignorant) person regrets deeply when the messenger of death carries him away.
शेवटी, जेव्हा मृत्यूचा दूत त्याला नेतो तेव्हा आंधळा (अध्यात्मिक अज्ञानी) व्यक्ती मनामध्ये दु: खी होतो।

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਅਪੁਨਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਾਖਿਆ ਖਿਨ ਮਹਿ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥
sabh kichh apunaa kar kar raakhi-aa khin meh bha-i-aa paraa-i-aa.
All the worldly things that you collect, in an instant after death becomes someone else’s property.
आपण संग्रहित केलेल्या सर्व ऐहिक गोष्टी मरणानंतर झटपट दुसर्याची संपत्ती बनतात।

ਬੁਧਿ ਵਿਸਰਜੀ ਗਈ ਸਿਆਣਪ ਕਰਿ ਅਵਗਣ ਪਛੁਤਾਇ ॥
buDh visarjee ga-ee si-aanap kar avgan pachhutaa-ay.
Your intellect left you, your wisdom departed, and now you repent for the evil deeds you committed.
तुमची बुद्धी तुम्हाला सोडून गेली, तुमचे शहाणपण निघून गेले आणि आता तुम्ही केलेल्या दुष्कृत्याबद्दल पश्चात्ताप करता।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਚੇਤਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੩॥
kaho naanak paraanee teejai pahrai parabh chaytahu liv laa-ay. ||3||
Nanak says, O mortal, in the third watch of night (third stage of life) watch of the night, let your consciousness be lovingly focused on God.
नानक म्हणतात, हे मनुष्या, रात्रीच्या तिसऱ्या प्रहराच्या वेळी (आयुष्याचा तिसरा टप्पामध्ये) प्रेमपूर्वक भगवंतावर लक्ष केंद्रित करा।

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਤਨੁ ਖੀਣੁ ॥
cha-uthai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa biraDh bha-i-aa tan kheen.
O’ my merchant friend, In the fourth watch of the night your body grows old and weak.
हे ’माझ्या व्यापारी मित्रा, रात्रीच्या चौथ्या प्रहरामध्ये तुमचे शरीर वृद्ध आणि अशक्त होते।

ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਨ ਦੀਸਈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੈ ਨ ਵੈਣ ॥
akhee anDh na dees-ee vanjaari-aa mitraa kannee sunai na vain.
Your eyes go blind, and cannot see, O my merchant friend, and your ears do not hear any words.
माझा व्यापारी मित्र, तुझे डोळे आंधळे झाले आहेत आणि तुला दिसत नाही आणि कानांना ऐकू येत नाही।

ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਰਹੇ ਪਰਾਕਉ ਤਾਣਾ ॥
akhee anDh jeebh ras naahee rahay paraaka-o taanaa.
Your eyes go blind, and your tongue is unable to taste; you live only with the help of others.
तुमचे डोळे आंधळे झाले आहेत आणि तुमची जीभ चाखू शकत नाही। आपण फक्त इतरांच्या मदतीने जगता।

ਗੁਣ ਅੰਤਰਿ ਨਾਹੀ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
gun antar naahee ki-o sukh paavai manmukh aavan jaanaa.
How can a person without virtues find any peace? Therefore, the self-willed person goes in cycles of birth and death.
पुण्य नसलेल्याला शांती कशी मिळते? म्हणून, स्वार्थी व्यक्ती जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात जाते।

ਖੜੁ ਪਕੀ ਕੁੜਿ ਭਜੈ ਬਿਨਸੈ ਆਇ ਚਲੈ ਕਿਆ ਮਾਣੁ ॥
kharh pakee kurh bhajai binsai aa-ay chalai ki-aa maan.
In old age, like a ripe crop, human body crumbles. How then can one be proud of this body (which is subject to decay and death)?
म्हातारपणात, पिकलेल्या पिकाप्रमाणेच मानवी शरीरावर चुरस पडते। तर मग या शरीरावर (जे क्षय आणि मृत्यूच्या अधीन आहे) गर्व कसा करता येईल?

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥੪॥
kaho naanak paraanee cha-uthai pahrai gurmukh sabad pachhaan. ||4||
Nanak says: “O’ my peddler friend, at least in the fourth stage of life (the old age), realize God’s Name through the Guru’s teachings.
नानक म्हणतात: “हे’ माझ्या मित्र, जीवनाच्या चौथ्या टप्प्यात (म्हातारा), गुरुच्या शिकवणुकीद्वारे देवाचे नाव जाण।

ਓੜਕੁ ਆਇਆ ਤਿਨ ਸਾਹਿਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ ਕੰਨਿ ॥
orhak aa-i-aa tin saahi-aa vanjaari-aa mitraa jar jarvaanaa kann.
O my merchant friend, the end of your allotted breaths has come, and your shoulders are weighed down by cruel old age.
माझ्या व्यापारी मित्रा, तुला दिले गेलेल्या श्वासाचा अंत आता आला आहे, आणि तुझ्या दुष्ट वृद्धत्त्व मुळे तुझे खांदे खाली ढळून राहिले आहे।

ਇਕ ਰਤੀ ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਣਿਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਅਵਗਣ ਖੜਸਨਿ ਬੰਨਿ ॥
ik ratee gun na samaani-aa vanjaari-aa mitraa avgan kharhsan bann.
O my merchant friend, throughout your life, you did not have even an iota of virtue, so now your own vices will bind you and drive you away.
माझ्या व्यापारीमित्रा, आयुष्यभर तुझ्याजवळ पुण्यही नव्हते, म्हणून आता तुझे स्वत: चे दुर्गुण तुला बांधून पळवून लावतील।

ਗੁਣ ਸੰਜਮਿ ਜਾਵੈ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ॥
gun sanjam jaavai chot na khaavai naa tis jaman marnaa.
But the person who departs with self-discipline (or merits) and virtues, does not have to suffer and does not go through the the cycles of birth and death.
परंतु जो स्वत: ची शिस्त (किंवा गुणधर्म) आणि सद्गुणांसह निघून जातो, त्याला दु: ख सहन करावे लागत नाही आणि जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून जाईल लागत नाही।

ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ ਤਰਣਾ ॥
kaal jaal jam johi na saakai bhaa-ay bhagat bhai tarnaa.
The Messenger of Death and his trap cannot touch him; through loving devotional worship, he crosses over the ocean of fear.
मृत्यूचा दूत आणि त्याचा सापळा त्याला स्पर्श करु शकत नाही; प्रेमळ भक्तीभावाने, तो भीतीच्या महासागर पार करतो।

ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਜਾਵੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਮਿਟਾਵੈ ॥
pat saytee jaavai sahj samaavai saglay dookh mitaavai.
He goes with honor, absorbed in the supreme bliss, free of agonies.
तो सन्मानाने जातो, अत्यंत आनंदात मग्न होतो, क्लेश मुक्त होतो।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੂਟੈ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ॥੫॥੨॥
kaho naanak paraanee gurmukh chhootai saachay tay pat paavai. ||5||2||
O’ Nanak, such a Guru’s follower is liberated from the worldly fears, he is honored by the True God.
हे ’नानक, अशा गुरूंचे अनुयायी सांसारिक भीतीपासून मुक्त झाले आहेत, खऱ्या देवाने त्याचा सन्मान केला आहे।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, by the Fourth Guru:
सिरी राग मेहला ४:

ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਉਦਰ ਮੰਝਾਰਿ ॥
pahilai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa har paa-i-aa udar manjhaar.
O my merchant friend, in the first watch of the night (stage of life), God places you in mother’s womb.
माझ्या व्यापारी मित्रा, रात्रीच्या पहिल्या प्रहरात (जीवनाचा टप्पात), देव तुला आईच्या गर्भात ठेवतो।

ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ਹਰਿ ਉਚਰੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰਿ ॥
har Dhi-aavai har uchrai vanjaari-aa mitraa har har naam samaar.
(In the mother’s womb), O my merchant friend, you meditate on God, chant His Name, and remain absorbed in Him.
(आईच्या उदरात), माझ्या व्यापारी मित्रा, तू देवाचा ध्यान करतोस, त्याच्या नावाचा जप करतोस आणि त्याच्यामध्ये लीन असतो।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਆਰਾਧੇ ਵਿਚਿ ਅਗਨੀ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜੀਵਿਆ ॥
har har naam japay aaraaDhay vich agnee har jap jeevi-aa.
Chanting Naam, and meditating on it within the fire of the womb, your life is sustained by dwelling on the Naam.
नामस्मरण करा, आणि गर्भाच्या अग्निमध्ये त्याचे चिंतन केल्यास, आपले जीवन नामावर अवलंबून जगले जाते।

ਬਾਹਰਿ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਮੁਖਿ ਲਾਗਾ ਸਰਸੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤ ਥੀਵਿਆ ॥
baahar janam bha-i-aa mukh laagaa sarsay pitaa maat theevi-aa.
You are born and you come out of mother’ womb, and your mother and father are delighted to see your face.
तुम्ही जन्मला आले आणि आईच्या गर्भातून बाहेर येऊन तुमचा चेहरा पाहून तुमचे आई आणि वडील आनंदित झाले।

ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤੁ ਤਿਸੁ ਚੇਤਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰਿ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੀਚਾਰਿ ॥
jis kee vasat tis chaytahu paraanee kar hirdai gurmukh beechaar.
O’ mortals, remember the One, who sent this child to the world. Through the Guru’s teachings reflect upon Him within your heart.
हे मनुष्यांनो, ज्याने या मुलास जगात पाठविले, त्या एकाची आठवण करा। गुरुच्या शिकवणींद्वारे आपल्या अंत: करणात त्याच्यावर चिंतन होते।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥੧॥
kaho naanak paraanee pahilai pahrai har japee-ai kirpaa Dhaar. ||1||
O Nanak, in the first stage of life, one can remember God only by His Grace.
नानक, जीवनाच्या पहिल्या टप्प्यात, केवळ देवाची कृपेने स्मरण होत।

ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
doojai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa man laagaa doojai bhaa-ay.
O my merchant friend, in the second watch of the night,, the mind is attached to the love of duality.
हे माझ्या व्यापारी मित्रा, रात्रीच्या दुसऱ्या प्रहरात, मन द्वैतीच्या प्रेमाशी जोडलेले असते।

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਪਾਲੀਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਲੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗਲਿ ਲਾਇ ॥
mayraa mayraa kar paalee-ai vanjaari-aa mitraa lay maat pitaa gal laa-ay.
O my merchant friend, your mother and father hug you close in their embrace, claiming, “He is mine, he is mine”; so is the child brought up.
“माझ्या व्यापारी मित्रा, तुझी आई आणि वडील तुला त्यांच्या मिठीत मिठी मारतात आणि“ तो माझा आहे, तो माझा आहे ”असा दावा करतात; मुलाचे पालनपोषणदेखील होते।

ਲਾਵੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਮਨਿ ਜਾਣੈ ਖਟਿ ਖਵਾਏ ॥
laavai maat pitaa sadaa gal saytee man jaanai khat khavaa-ay.
Your mother and father constantly hug you close in their embrace; in their minds, they believe that you will provide for them and support them.
तुझी आई आणि वडील आपल्याला त्यांच्या मिठीत घेताना सतत मिठी मारतात; त्यांच्या मनात, त्यांचा विश्वास आहे की आपण त्यांची काळजी घ्या आणि त्यांना आधार द्याल।

ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ ਦਿਤੇ ਨੋ ਲਪਟਾਏ ॥
jo dayvai tisai na jaanai moorhaa ditay no laptaa-ay.
The fool does not know the One who gives; instead, he clings to the gift.
मूर्खाला देणाऱ्याला ओळखत नाही; त्याऐवजी तो भेटींना चिकटून राहतो।

ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ਮਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
ko-ee gurmukh hovai so karai veechaar har Dhi-aavai man liv laa-ay.
Rare is the Guru’s follower who reflects (on this reality), and focuses the mind on God with full concentration and devotion
दुर्मिळ हा गुरुंचा अनुयायी आहे जो चिंतन करतो (या वास्तविकतेवर) आणि संपूर्ण एकाग्रतेने आणि भक्तीने परमेश्वरावर आपले लक्ष केंद्रित करतो।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਖਾਇ ॥੨॥
kaho naanak doojai pahrai paraanee tis kaal na kabahooN khaa-ay. ||2||
Nanak says (such a person, who remembers God) in the second stage (of life),escapes death (and the circle of future births and deaths).
नानक म्हणतात (अशी व्यक्ती, ज्याला भगवंताची आठवण येते) दुसर्या टप्प्यात (जीवनात)|

ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਮਨੁ ਲਗਾ ਆਲਿ ਜੰਜਾਲਿ ॥
teejai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa man lagaa aal janjaal.
O my merchant friend, in the third watch of the night-life, your mind is entangled in worldly and household affairs.
माझ्या व्यापारी मित्रा, रात्रीच्या तिसऱ्याप्रहरात तुमचे मन ऐहिक आणि घरगुती कामांमध्ये गुंतलेले असते।

ਧਨੁ ਚਿਤਵੈ ਧਨੁ ਸੰਚਵੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਨ ਸਮਾਲਿ ॥
Dhan chitvai Dhan sanchvai vanjaari-aa mitraa har naamaa har na samaal.
O’ my merchant friend, one think of wealth, and gather wealth, but do not enshrine God’s Name in the heart.
हे ’माझ्या व्यापारी मित्रा, एखाद्याने संपत्तीचा विचार केला आणि संपत्ती गोळा केली परंतु देवाचे नाव अंतःकरणात ठेवत नाही।

ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਦੇ ਨ ਸਮਾਲੈ ਜਿ ਹੋਵੈ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥
har naamaa har har kaday na samaalai je hovai ant sakhaa-ee.
One never contemplates God’s Name, which could be one’s only helper in the end.
कोणीही देवाच्या नावाचा कधीच विचार करत नाही, जो शेवटी केवळ एकटाच मदतनीस ठरू शकेल।