MARATHI PAGE 61

ਸਾਚਿ ਸਹਜਿ ਸੋਭਾ ਘਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਾਮ ਅਧਾਰਿ ॥
saach sahj sobhaa ghanee har gun naam aDhaar.
By making God’s Name as their main support, they will be able to obtain truth, tranquility and great glory in God’s court.
ईश्वराचे नाव त्यांचे मुख्य आधार बनवून, ते देवाच्या दरबारात सत्यता, शांती आणि महान गौरव प्राप्त करण्यास सक्षम बनतात।

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਭਤਾਰੁ ॥੩॥
ji-o bhaavai ti-o rakh tooN mai tujh bin kavan bhataar. ||3||
O’ God, save us (from the worldly temptations) in whatever way it pleases You, without You, we have no other Master.
हे ’देवा, तू आम्हाला जे पाहिजे त्या मार्गाने (जगिक मोहांपासून) वाचव, तुझ्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा मालिक नाही।

ਅਖਰ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭੁਲੀਐ ਭੇਖੀ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
akhar parh parh bhulee-ai bhaykhee bahut abhimaan.
By continually reading religious books, people are lost in false beliefs. They take great pride in wearing diverse religious garbs.
सतत धार्मिक पुस्तके वाचल्याने लोक खोट्या विश्वासात हरवले आहेत। त्यांना विविध धार्मिक पोशाख घालण्याचा फार अभिमान आहे।

ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਮਨ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥
tirath naataa ki-aa karay man meh mail gumaan.
Yet what is the use of bathing at the holy places when one’s mind is filled with the dirt of ego?
तरीही जेव्हा एखाद्याचे मन अहंकाराच्या घाणीने भरलेले असते तेव्हा पवित्र ठिकाणी स्नान करण्याचा काय उपयोग आहे?

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕਿਨਿ ਸਮਝਾਈਐ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥੪॥
gur bin kin samjaa-ee-ai man raajaa sultaan. ||4||
Without the Guru who can convey the true understanding to the mind, who (in ego) thinks itself as the supreme master over the body.
मनाची खरी समजूत काढू शकणार्या गुरू शिवाय कोण आहे, जो (अहंकाराने) स्वत: ला शरीरावर सर्वोच्च स्वामी मानतो।

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
paraym padaarath paa-ee-ai gurmukh tat veechaar.
The wealth of God’s love is obtained by reflecting on the essence of the Guru’s teachings.
भगवंताच्या प्रेमाची संपत्ती गुरुच्या शिकवणींच्या सारांवर विचार करून प्राप्त केली जाते।

ਸਾ ਧਨ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
saa Dhan aap gavaa-i-aa gur kai sabad seegaar.
Such a bride-soul sheds her egotism by decorating herself with the Guru’s word.
अशा वधू-आत्म्य स्वत: ला गुरुच्या शब्दाने सजवून तिचा अभिमान घालवते।

ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰੁ ॥੫॥
ghar hee so pir paa-i-aa gur kai hayt apaar. ||5||
Through the unlimited (divine) love bestowed by the Guru, she finds the Creator in her own heart.
गुरूने दिलेले अमर्याद (दैवी) प्रेमापोटी तिला आपल्या अंत: करणात निर्माणकर्ता सापडतो।

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
gur kee sayvaa chaakree man nirmal sukh ho-ay.
By serving the Guru and following His advice, the mind is purified from the vices and peace is obtained.
गुरूची सेवा केल्याने आणि त्यांच्या सल्ल्याचे पालन केल्याने मन दुर्गुणांमधून शुद्ध होते आणि शांती प्राप्त होते।

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਇ ॥
gur kaa sabad man vasi-aa ha-umai vichahu kho-ay.
When the Guru’s word is enshrined in the mind, egotism is eliminated from within.
जेव्हा गुरूचा शब्द मनामध्ये उमटतो, तेव्हा अहंकार आतून मिटविला जातो।

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਲਾਭੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਹੋਇ ॥੬॥
naam padaarath paa-i-aa laabh sadaa man ho-ay. ||6||
Then a person acquires the wealth of Naam, and in this way the mind always earns the spiritual bliss.
मग एखादी व्यक्ती नामची संपत्ती आत्मसात करते आणि अशा प्रकारे मनाने नेहमी आध्यात्मिक आनंद मिळविला जातो।

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਿ ਨ ਲਇਆ ਜਾਇ ॥
karam milai taa paa-ee-ai aap na la-i-aa jaa-ay.
It is only by God’s grace that Naam is obtained: it cannot be obtained by one’s own efforts.
केवळ देवाच्या कृपेमुळेच नाव प्राप्त होते: ते एखाद्याच्या स्वत: च्या प्रयत्नातून प्राप्त केले जाऊ शकत नाही।

ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਗਿ ਰਹੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
gur kee charnee lag rahu vichahu aap gavaa-ay.
Therefore, get rid of your ego and keep following the Guru’s advice.
म्हणून, आपल्या अहंकारापासून मुक्त व्हा आणि गुरुच्या सल्ल्याचे अनुसरण करा।

ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸਚੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੭॥
sachay saytee rati-aa sacho palai paa-ay. ||7||
Attuned to Truth, you shall obtain the True One.
सत्याकडे लक्ष देऊन, तुम्हाला सत्य प्राप्त होईल।

ਭੁਲਣ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਅਭੁਲੁ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰੁ ॥
bhulan andar sabh ko abhul guroo kartaar.
Everyone is prone to making mistakes; only the Guru and the Creator are infallible.
प्रत्येकजण चुका करण्यास प्रवृत्त आहे; फक्त गुरु आणि निर्माता निर्दोष आहेत।

ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰੁ ॥
gurmat man samjhaa-i-aa laagaa tisai pi-aar.
Whoever has trained his mind based on Guru’s teachings, develops the love for God.
ज्याने आपले मन गुरूच्या शिकवणुकीवर आधारीत केले आहे, तो व्यक्ती देवाबद्दलचे प्रेम विकसित करू शकतो।

ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੇਲੇ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੮॥੧੨॥
naanak saach na veesrai maylay sabad apaar. ||8||12||
O’ Nanak, whom the Guru’s word unites with the infinite God, that person never forgets the Eternal (God)
हे ’नानक, ज्यांचा गुरूचा शब्द असीम देवाबरोबर एक झाला आहे, ती व्यक्ती सनातन (देवाला) कधीच विसरत नाही।

ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
सिरी राग, मेहला १

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਘਰ ਨਾਰਿ ॥
tarisnaa maa-i-aa mohnee sut banDhap ghar naar.
The enticing desire for Maya leads people to become emotionally attached to their children, relatives, households and spouses.
मायेची मोहक इच्छा लोकांना आपल्या मुलांसह, नातेवाईकांमध्ये, घरातील आणि पती-पत्नींशी भावनिक रीतीने जोडण्यास प्रवृत्त करते।

ਧਨਿ ਜੋਬਨਿ ਜਗੁ ਠਗਿਆ ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥
Dhan joban jag thagi-aa lab lobh ahaNkaar.
The desire for worldly wealth, youth (beauty), lust, greed and pride has cheated the entire world.
ऐहिक संपत्ती, तारुण्य (सौंदर्य), वासना, लोभ आणि अभिमान या इच्छेने संपूर्ण जगाची फसवणूक केली आहे।

ਮੋਹ ਠਗਉਲੀ ਹਉ ਮੁਈ ਸਾ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰਿ ॥੧॥
moh thag-ulee ha-o mu-ee saa vartai sansaar. ||1||
The intoxication of emotional attachment to Maya has destroyed me, as it has destroyed the whole world.
मायेशी भावनिक आसक्तीच्या नशाने माझा नाश केला, कारण त्याने संपूर्ण जगाचा सुद्धा नाश केला आहे।

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
mayray pareetamaa mai tujh bin avar na ko-ay.
O’ my Beloved, I have no one except You (who can save me from Maya)
हे’माझ्या प्रिय, तुमच्याशिवाय माझे कोणीही नाही (जो मला मायापासून वाचवू शकेल)

ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵਈ ਤੂੰ ਭਾਵਹਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mai tujh bin avar na bhaav-ee tooN bhaaveh sukh ho-ay. ||1|| rahaa-o.
Without You, nothing else is pleasing to me. Only when I love You, I am at peace.
तुझ्याशिवाय मला इतर काहीही सुखकारक नाही। जेव्हा मी तुझ्यावर प्रेम करतो तेव्हाच मी शांततेत असतो।

ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੰਤੋਖੁ ॥
naam saalaahee rang si-o gur kai sabad santokh.
Having acquired contentment by Guru’s instruction, I praise God’s Name with love!
गुरूंच्या सूचनेवर समाधान मिळवल्यानंतर मी देवाच्या नावाची प्रेमाने स्तुती करतो।

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਲਸੀ ਕੂੜਾ ਮੋਹੁ ਨ ਵੇਖੁ ॥
jo deesai so chalsee koorhaa moh na vaykh.
Whatever is seen shall pass away. So do not be attached to this false show.
जे काही दिसते ते नाहीसे होईल। तर या खोट्या नाटकामध्ये संलग्न होऊ नका।

ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਇਆ ਨਿਤ ਚਲਦਾ ਸਾਥੁ ਦੇਖੁ ॥੨॥
vaat vataa-oo aa-i-aa nit chaldaa saath daykh. ||2||
You have come in this world like a traveller. You can see that your company is passing away each day (and so will you one day)
आपण या जगात प्रवासी म्हणून आला आहात। आपण पाहू शकता की आपली संगती दररोज निघून जात आहे (आणि आपण एक दिवस असेच कराल)

ਆਖਣਿ ਆਖਹਿ ਕੇਤੜੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥
aakhan aakhahi kayt-rhay gur bin boojh na ho-ay.
Many preach sermons, but without the Guru, understanding is not obtained.
बरेच उपदेश करतात पण गुरूशिवाय समजूतदारपणा प्राप्त होत नाही।

ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਸਚਿ ਰਪੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥
naam vadaa-ee jay milai sach rapai pat ho-ay.
But if one receives the blessing of God’s Name (through the Guru), one is imbued with truth and obtains true honor.
परंतु जर एखाद्याला देवाच्या नावाचा आशीर्वाद मिळाला (गुरुद्वारे) तर एखादा सत्यात लिप्त राहतो आणि खरा सन्मान मिळतो।

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਸੇ ਭਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨ ਕੋਇ ॥੩॥
jo tuDh bhaaveh say bhalay khotaa kharaa na ko-ay. ||3||
O’ God, they alone are good who are pleasing to you. On one’s own saying nobody is good or bad.
हे ’देवा, तुला एकटेच चांगले आहे जे तुला आवडतात । स्वत: च्या म्हणण्यानुसार कोणीही चांगले किंवा वाईट नाही।

ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਸਿ ॥
gur sarnaa-ee chhutee-ai manmukh khotee raas.
We can only be saved (from the vices) in Guru’s shelter, a self-willed person always collects false wealth.
आम्ही केवळ गुरुच्या आश्रयामध्येच (दुर्गुणांमधून) वाचवले जाऊ शकतो, स्वार्थी माणूस नेहमीच खोट्या संपत्ती संकलित करतो।

ਅਸਟ ਧਾਤੁ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿ ॥
asat Dhaat paatisaah kee gharhee-ai sabad vigaas.
The human body, created by God with eight elements, becomes spiritually enlightened when molded by the Guru’s word.
भगवंतांनी आठ घटकांसह तयार केलेले मानवी शरीर गुरुच्या शब्दा प्रमाणे केल्यावर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होते।

ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੂ ਪਵੈ ਖਜਾਨੈ ਰਾਸਿ ॥੪॥
aapay parkhay paarkhoo pavai khajaanai raas. ||4||
And God Himself examines the human souls, He accepts the virtuous ones, and unites them with Himself.
आणि देव स्वतः मानवी आत्म्यांची परीक्षा घेतो, तो सद्गुणांना स्वीकारतो आणि त्यांना स्वतःला जोडतो।

ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭ ਡਿਠੀ ਠੋਕਿ ਵਜਾਇ ॥
tayree keemat naa pavai sabh dithee thok vajaa-ay.
O’ God, I have seen and tried the entire world, but Your worth cannot be determined.
हे ’देवा, मी संपूर्ण जग पाहिले आहे , परंतु तुमची किंमत निश्चित केली जाऊ शकत नाही।

ਕਹਣੈ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ਸਚਿ ਟਿਕੈ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥
kahnai haath na labh-ee sach tikai pat paa-ay.
Just by saying the depth of Your virtues cannot be found. Those who have faith in You have obtained honor,
फक्त आपल्या सद्गुणांची खोली सांगून सापडत नाही। ज्यांचा तुमच्यावर विश्वास आहे त्यांना सन्मान मिळाला,

ਗੁਰਮਤਿ ਤੂੰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੋਰੁ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੫॥
gurmat tooN salaahnaa hor keemat kahan na jaa-ay. ||5||
The Guru’s teaching is that mortals should praise You, and acknowledge that Your worth or limit cannot be described.
गुरूची शिकवण अशी आहे की मनुष्यांनी आपली स्तुती केली पाहिजे आणि कबूल केले पाहिजे की आपल्या योग्यतेचे किंवा मर्यादेचे वर्णन केले जाऊ शकत नाही।

ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਵਈ ਤਿਤੁ ਤਨਿ ਹਉਮੈ ਵਾਦੁ ॥
jit tan naam na bhaav-ee tit tan ha-umai vaad.
The person who does not praise the Naam is infested with ego and strife.
जो व्यक्ती नावाची स्तुती करीत नाही तो अहंकार आणि कलहाने ग्रस्त आहे।

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਸਾਦੁ ॥
gur bin gi-aan na paa-ee-ai bikhi-aa doojaa saad.
Without the Guru, spiritual wisdom is not obtained, and the mind begins craving for the poison of Maya.
गुरूशिवाय आध्यात्मिक बुद्धी प्राप्त होत नाही आणि मनाला मायाच्या विषाबद्दलची तळमळ सुरू होते।

ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਮਾਇਆ ਫੀਕਾ ਸਾਦੁ ॥੬॥
bin gun kaam na aavee maa-i-aa feekaa saad. ||6||
Without spiritual merits nothing else will help, even the pleasures of Maya will taste insipid.
अध्यात्मिक गुणवत्तेशिवाय दुसरे काहीच मदत करणार नाही, अगदी मायेच्या सुखातही विक्षिप्तपणा येईल।

ਆਸਾ ਅੰਦਰਿ ਜੰਮਿਆ ਆਸਾ ਰਸ ਕਸ ਖਾਇ ॥
aasaa andar jammi-aa aasaa ras kas khaa-ay.
A human being is born because of the desires of previous birth, and in this birth also experiences the good and bad results of the desires.
मागील जन्माच्या इच्छेमुळे मनुष्य जन्माला येतो आणि या जन्मामध्ये वासनांचे चांगले आणि वाईट परिणाम देखील अनुभवतात।

ਆਸਾ ਬੰਧਿ ਚਲਾਈਐ ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥
aasaa banDh chalaa-ee-ai muhay muhi chotaa khaa-ay.
Bound down by desires, he isdriven away from this world where he faces severe punishment.
वासनेने बळी पडल्यामुळे, त्याला या जगापासून दूर नेले जाते जेथे त्याला कठोर शिक्षेचा सामना करावा लागतो।

ਅਵਗਣਿ ਬਧਾ ਮਾਰੀਐ ਛੂਟੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਇ ॥੭॥
avgan baDhaa maaree-ai chhootai gurmat naa-ay. ||7||
Trapped in vices he lives sinful life and suffers, it is only by following the Guru’s teachings he can find release from the vices.
दुर्गुणांमध्ये अडकलेले, तो पापी जीवन जगतो आणि दु: ख भोगतो, केवळ गुरुच्या शिकवणुकीचे पालन केल्यानेच त्याला दुर्गुणांमधून मुक्तता मिळू शकते।

error: Content is protected !!