MARATHI PAGE 6

ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ॥
aakhahi gopee tai govind.
Krishna (Hindu Deity) and his devotees (gopis) sing His praises.
श्री कृष्णाची स्तुती या गोपी करतात|

ਆਖਹਿ ਈਸਰ ਆਖਹਿ ਸਿਧ ॥
aakhahi eesar aakhahi siDh.
Shiva (Hindu Deity) and siddhas (people with supernatural powers) praise Him.
शिवची स्तुती सिद्ध पुरुष करतात।

ਆਖਹਿ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਧ ॥
aakhahi kaytay keetay buDh.
Many intellectuals, created by Him praise Him.
काहि विद्वान जे त्यानी बनवलेत ते हि त्याची स्तुती करतात|

ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦੇਵ ॥
aakhahi daanav aakhahi dayv.
The demons admire Him; the deities admire Him.
राक्षस हि त्याची स्तुती करतात आणि भक्त हि त्याची स्तुती करतात|

ਆਖਹਿ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵ ॥
aakhahi sur nar mun jan sayv.
Many godly men, holy saints and their followers sing His praises.
किती सारे देव माणसं आणि कित्येक संत आणि त्याचे शिष्य त्याची स्तुती करतात|

ਕੇਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣਿ ਪਾਹਿ ॥
kaytay aakhahi aakhan paahi.
Many praises Him and try to describe Him.
कित्येक त्याची स्तुती करतात आणि त्याच वर्णन करतात।

ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿ ॥
kaytay kahi kahi uth uth jaahi.
Many have spoken of Him over and over again, and have departed.
कित्येक नि पुनः पुनः त्याच वर्ण केलं आहे आणि मग येथून निवृत्त झाले आहे|

ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰਿ ਕਰੇਹਿ ॥
aytay keetay hor karayhi.
If He were to create as many more as He already has and everybody tried,
आता पर्यंत त्याचे जितके आहे आणि कित्येक जे तो अजून आणू शकतो, आणि जर सर्वानी त्याचा प्रयत्न केला

ਤਾ ਆਖਿ ਨ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay.
even then all His virtues could not be described.
तरी त्याचा सद्गुणांचे विवरण हे मुळीच शक्य नाही|

ਜੇਵਡੁ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡੁ ਹੋਇ ॥
jayvad bhaavai tayvad ho-ay.
He is as Great as He wishes to be.
त्याची जितकी इच्छा आहे तो तितका महान होऊ शकतो|

ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
naanak jaanai saachaa so-ay.
O’ Nanak, only He, the True God knows how great He is.
हे नानक! फक्त तो! सतगुरू च सांगू शकतो तो स्वयं किती महान आहे|

ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲੁਵਿਗਾੜੁ ॥
jay ko aakhai boluvigaarh.
If anyone claims to be able to describe God,
जर कोणी त्याला कथित करायचा दावा केला,

ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰਿ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥
taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26||
consider him as the most ignorant person. ||26||
तर त्याला मोठ्यात मोठ्या अज्ञानी समजा|

Stanza 27
This stanza displays a vision of God’s creation and His might. It states that there is a perfect harmony across the whole creation.Everything is under His command and it is functioning by His Will. Mystically speaking, it gives a feeling that the whole universe is singing His praises.

श्लोक 27
हे श्लोक ईश्वराची सर्जनेचे हेतू दर्शवतात। यात सांगितले आहे कि या संपून रचनेत एक सुंदर संतुलन आहे| सर्व काही त्याची आज्ञेचा खालती आहे आणि त्याची इच्छेनी होत आहे| गूढ रीतीने सांगायचे झाले तर असे वाटते कि त्याचे सर्जन हे त्याची च स्तुती करत असे|

ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
so dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay.
O’ God, what kind of abode can there be, from where You are taking care of Your creation (since you are everywhere)?
हे ईश्वर! अशी कोणती जागा असेल जिथून तू तुझी रचनेची काळजी घेत असेल?

ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥
vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray.
In your creation, countless kinds of celestial music is being sung for you, producing countless melodies.
तुझी रचनेत नाना प्रकारचे संगीत आहे आणि ते तुझी स्तुती करतात आणि अगणित धून तयार करतात|

ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥
kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray.
Countless singers are singing of You in myriad musical measures.
असंख्य गायक असंख्य संगीतमय उपायांमध्ये आपले गाणे गातात।

ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥
gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray.
The winds, the seas, the rainfalls, the fires are all singing your praises by the sounds they produce. The Righteous Justice also is singing your praises.
हि वाहती हवा, समुद्र, पाऊस, आग हे सगळेच जो आवाज करतात त्याच्याने तेतुझी स्तुती करत आहे, नीतिमत्तेने युक्त न्याय सुद्धा तुझीच स्तुती करत आहे|

ਗਾਵਹਿ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਹਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥
gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray.
Chitr and Gupt, the mythical angels, who keep the record of actions, and the Righteous Judge of Dharma who reads this record, are all singing of You.
चित्रगुप्तजे सर्व कर्माचा हिशोब सांभाळून आहे ते सुद्धा आणि जे आपले धर्माचे कर्म वाचत आहे ते सुद्धा तुझीच स्तुती करत आहे

ਗਾਵਹਿ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥
gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray.
Shiva, Brahma and the goddess of Beauty (Hindu deities) always shining in Your splendor are also singing Your praises.
शिव, ब्रह्मा आणि सर्व देव्यांचं ओज सुद्धा तुझीच कांती मध्ये सामावलेलं आहे।

ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥
gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay.
Indra (Hindu Deity) seated on his magnificent throne, along with other gods and goddesses are admiring You in an imploring manner.
इंद्र त्याचा सिंहासना वर बसून आणि त्याचा सोबत चे अन्य देव सुद्धा तुझीच स्तुती करत आहे।

ਗਾਵਹਿ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ॥
gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray.
Siddhas (Holy men with spiritual powers) are praising You imploringly in deep meditation; Saints are also singing of You in deep contemplation.
सिद्ध हे समाधी मध्ये तुझीच स्तुती आणि प्रशंसा करत आहे| संत हे त्यांच्या ध्यान मध्ये तुझेच नाव गात आहे|

ਗਾਵਨਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥
gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray.
The self-disciplined, the philanthropists, the contented and the fearless, all are singing Your praises imploringly.
स्वयं शिस्त , दानवीर , संतोषी आणि निर्भय सर्व जण तुझी तारीफ करत आहे, तुझी स्तुती करत आहे|

ਗਾਵਨਿ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨਿ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥
gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay.
The pandits and the spiritually knowledgeable who for ages have been reading the vedas, are singing Your praises.
विद्वान आणि धार्मिक तद्न्य जे युगां पासून वेद वाचत आहे ते सुद्धा तुझी स्तुती करत आहे|

ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੇ ॥
gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay.
The beautiful fascinating entrappers in heaven, on earth and in nether worlds are singing Your praises imploringly.
सुंदर भव्य स्वर्गलोक , पृथ्वीलोक आणि पाताळलोक चे प्रवेशद्वार सुद्धा तुझ्या नावाचे स्मरण करत आहे|

ਗਾਵਨਿ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥
gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay.
The precious objects, and all the holy places of pilgrimage, created by you seem to be singing Your praises.
सर्वी किमती वस्तू, सर्वे तीर्थस्थळ, जे तुझा द्वारे बनविले गेले आहेत ते तुझी स्तुती करत आहे|

ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray.
Themighty warriors, the saints with great spiritual powers and the creatures from all the four sources of life are singing Your praises.
शक्तिशाली योद्धा, दैवीय शक्ती असणारे संत आणि सर्वे चार आयुष्य देणारे स्थानाचे जीव तुझी प्रशंसा करत आहे|

ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਧਾਰੇ ॥
gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray.
Countless continents, solar systems and galaxies created and supported by You, are singing of You (functioning flawlessly under Your command).
असंख्य द्वीप, सूर्य मंडळ आणि आकाशगंगा हि तुझा द्वारे बनली आहे आणि तूच त्याला आधार हि देतो त्याही तुझेच नावाचा रसास्वाद घेत आहे|

ਸੇਈ ਤੁਧੁਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥
say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay.
Only those can sing your praises who are pleasing to You and are truly devoted and imbued with Your love.
जे तुला खुश करतात, जे तुझ्यात रमलेले आहेतमात्र तेच तुझी स्तुती करू शकतात|

ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥
hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray.
O’ Nanak, so many others sing of You and they do not even come to my mind. How can I describe them all?
हे नानक! असे खूप सारे आहे जे तुझ्या विषयी गातात आणि माझ्या डोक्यात येत नाही! मी कशे काय त्याचे सर्व्यांचे वर्णन करू?

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee.
He and only He (God) exists forever. That Master is existentially True and His greatness is everlasting.
मात्र तो आणि तोच (ईश्वर) हमेशा साठी आहे, शाश्वत आहे| तो सतगुरू सदा साठी सत्य आहे आणि त्याची महानता अनंत आहे|

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee.
He who has created this universe is present now and will always be present. Neither He was born nor He shall die.
ज्याने हे ब्रह्माण्ड बनविले आहे तो आता हि अस्तित्वात आहे आणि हमेशा राहील, त्याचा कधी जन्म हि झाला नाही आणि त्याच कधी मृत्यू हि होणार नाहि।

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥
rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee.
He has created Maya (worldly illusion) of various colors, species and varieties.
त्यानेच वेग वेगळ्या रंगांनी, प्रजातींनी आणि नाना प्रकाराने मायाचे सर्जन केले|

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥
kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee.
Having made the creation, He watches over it with His Greatness.
बनविल्या नंतर तोच त्याला महानता पूर्वक त्याच्या वर लक्ष ठेवतो।

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee.
He does whatever pleases Him. Nobody can order Him what to do.
त्याला जे काही खुश करत तो तेच करतो| त्याला कोणी हिकाही सांगू शकत नाही|

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥
so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||27||
He is the King of kings, the Supreme One; O’ Nanak, it is imperative to live according to His will. ||27||
तो राजांचा राजा आहे, तो सम्राट आहे , हे नानक!त्याच्या हुकुमाने वागणं हे अत्यावश्यक आहे|

Stanza 28
This stanza discredits the ritualistic and meaningless practices used by those supposedly on the spiritual path. The outward appearance is not important. To progress spiritually, you need to inculcate qualities such as purity of mind, faith in the Almighty, and belief in universal brotherhood. These are the qualities that make a Yogi.

श्लोक 28
ह्या श्लोक द्वारे त्यांनी अर्थहीन धार्मिक कृतींची टीका केलेली आहे| बाह्य आडंबर हे आवश्यक नाहीये| अध्यात्मिक उत्थान साठी तुमच्या मध्ये शुद्धता, देवावर विश्वास आणि वैश्विक बंधुता सारखे गुण असले पाहिजे। हे सर्व एका योगी चे गुण आहे|

ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਿ ॥
munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot.
O’ yogi, make contentment your earrings, hard work your begging bowl and sack. Make meditation on Naam the ashes that cover your body.
हे योगी! संतोष हि तुझी कमाई बनव, परिश्रम हे तुझा मागणीचा वाडगा बनव आणि सतनाम वरचे ध्यान हे तुझे शरीर झाकणारी राख बनव।

ਖਿੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਿ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਤਿ ॥
khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet.
Let the awareness of mortality be your patched coat; a high moral character be your way of life and faith in God be your walking stick.
अमरत्व च भान हे तुझे वस्त्र बनव, उच्च नैतिकते असणार चारितत्र्या ला तुझं जीवन बनव, आणि ईश्वर वरचा विश्वास हि तुझी काठी बनव।

ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥
aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet.
Let universal brotherhood be your sect; controlling your temptations is the real way to conquer your mind and soul.
विश्व बंधुता हे तुझा पंथ बनव, इंद्रीची तृप्ती वर नियंत्रण लावणे हे मन आणि आत्मा ला जिंकायचे खरे मार्ग आहे|

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.
मी त्याला नमस्कार करतो, विनम्रतेने नमस्कार करतो|

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੮॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||28||
He is ever existent, immaculate, without beginning, without end, and unchanging through the ages. ||28||
तो शाश्वत, शुद्ध, आरंभहीन आणि अंतहीन आणि कधीही न बदलणारा आहे|

Stanza 29
In this stanza, the Guru advises us how to walk the spiritual path as he refers to a ritual performed by yogis in India.The ritual is that the yogis prepare food, assign a person to distribute it and play a drum to create ‘holy’sound while eating.
The Guru’s advice is to develop faith in the divine wisdom that God is all-pervading and let this faith be the food you prepare; let kindness for all be your dispenser and make every heartbeat your holy sound. The message here is that one should always remember that God is everywhere and be kind and considerate to all.

श्लोक 29
याचा द्वारे गुरु आपल्याला सांगत आहे कि जसे योगी अध्यात्मिक मार्ग वर चालतात तसे आपण कसे काय चालावे|रीत अशी आहे कि योगी स्वयं खायचे बनवितात, याला वाटायला एक वेगळा मनुष्य असतो, आणि खाताना पवित्र नाद उत्पन्न करायसाठी नगारे वाजविले जातात| गुरुची शिकवण आहेकी हे सर्व देवांनी दिलेलं आहे अशी दैवीय श्रद्धा जागृत करा आणि हा विश्वासला च तुमचं अन्न बनवा| दया हा याला वाटणारी व्यक्ती बनवा आणि तुमचे ह्रिदयाचे धबकारे हा पवित्र नाद बनवा| येथे संदेश आहेकी देवाला हरेक क्षणी लक्षात करा आणि सर्वांचा स्वीकार करा|

ਭੁਗਤਿ ਗਿਆਨੁ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ॥
bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad.
O’ Yogi, Let the spiritual wisdom that God is all-pervading be the food you prepare; let compassion be your distributor of the food and let the vibration of divine music in every heart be the drum you use to create sound.
सर्व देवांनी दिलेलं आहे अशी दैवीय श्रद्धा जागृत करा आणि हा विश्वासला च तुमचं अन्न बनवा| दया हा याला वाटणारी व्यक्ती बनवा आणि तुमचे ह्रिदयाचे धबकारे हा पवित्र नाद बनवा|

ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥
aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad.
The Creator Himself is the supreme master of everybody and all His creation is under His control. Indulgence in performing miracles and seeking other pleasures are diversions that take you away from Him.
सर्जनहार ईश्वर हा सम्राट आहे आणि त्याच सर्व सृजन हे त्याचा नियंत्रणात आहे। चमत्कार आणि दुसऱ्या मधून आनंद घेण्याऱ्या गोष्टीं मध्ये प्रवृत्त राहून तुम्ही त्याचा पासून लाम्ब जातात|

ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ॥
sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag.
Union with Him, and separation from Him, come by His Will. We come to receive what is written in our destiny.
त्याचा बरोबर एकरूप होणे आणि त्याचा पासून लांब जाणे हि त्याची इच्छा आहे। आपण आपल्या भाग्यात लिहिलेलं असत ते मिळवायला येतो।