MARATHI PAGE 56

ਮੁਖਿ ਝੂਠੈ ਝੂਠੁ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥
mukh jhoothai jhooth bolnaa ki-o kar soochaa ho-ay.
How can a person be of pure mind who always speaks falsehood ?
एखादी व्यक्ती शुद्ध मनाची असू शकते जी नेहमीच खोटे बोलते।

ਬਿਨੁ ਅਭ ਸਬਦ ਨ ਮਾਂਜੀਐ ਸਾਚੇ ਤੇ ਸਚੁ ਹੋਇ ॥੧॥
bin abh sabad na maaNjee-ai saachay tay sach ho-ay. ||1||
Without the holy water of Guru’s word, the mind cannot be cleaned or purified. From the True One alone comes truth.
गुरुच्या शब्दाच्या पवित्र पाण्याशिवाय मनाचे शुद्धीकरणहोऊ शकत नाही। सत्याकडूनच सत्य येते|

ਮੁੰਧੇ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖੁ ਕੇਹਿ ॥
munDhay gunheenee sukh kayhi.
O soul-bride, without virtue, what happiness can there be?
हे आत्मा-वधू, सद्गुणशिवाय, तेथे काय आनंद असू शकते?

ਪਿਰੁ ਰਲੀਆ ਰਸਿ ਮਾਣਸੀ ਸਾਚਿ ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ ਨੇਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pir ralee-aa ras maansee saach sabad sukh nayhi. ||1|| rahaa-o.
Only that soul-bride will enjoy the spiritual pleasure of union with God who is at peace through the love of the Guru’s word.
केवळ तीच वधू अध्यात्मिक आनंद मिळवू शकेल जी गुरूच्या शब्दाच्या प्रेमामुळे शांत आहे।

ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਝੂਰੇਇ ॥
pir pardaysee jay thee-ai Dhan vaaNdhee jooray-ay.
If God (the groom) does not dwell in the soul-bride’s heart, the separated soul-bride grieves.
जर देव (वर) आत्मा-वधूच्या हृदयात राहत नसेल तर विभक्त आत्मा-वधू दु: खी असतात।

ਜਿਉ ਜਲਿ ਥੋੜੈ ਮਛੁਲੀ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇਇ ॥
ji-o jal thorhai machhulee karan palaav karay-i.
She wails in pain, like a fish in shallow water.
ती उदास पाण्यातील माशासारखे वेदनांनी विव्हळते।

ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੨॥
pir bhaavai sukh paa-ee-ai jaa aapay nadar karay-i. ||2||
Spiritual solace is obtained when it pleases God and He himself is benevolent.
जेव्हा देवाला प्रसन्न वाटते तेव्हा आध्यात्मिक समाधान मिळते आणि तो स्वतः दयाळू आहे।

ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲਿ ॥
pir saalaahee aapnaa sakhee sahaylee naal.
O’ soul-bride, praise God (your groom), in the holy congregation of your friends.
हे आत्मा-वधू, आपल्या मित्रांच्या पवित्र मंडळीत देवाचे (आपल्या वरांचे) स्तवन करा।

ਤਨਿ ਸੋਹੈ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਰਤੀ ਰੰਗਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥
tan sohai man mohi-aa ratee rang nihaal.
Then your body will become beautiful, your mind will be fascinated, and being imbued with His love you would behold Him.
मग तुमचे शरीर सुंदर होईल, तुमचे मन मोहित होईल, आणि त्याच्या प्रेमाने भिजल्यावर तुम्ही त्याला पाहाल।

ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਲਿ ॥੩॥
sabad savaaree sohnee pir raavay gun naal. ||3||
Adorned with the Guru’s word and her virtues, the beautiful soul-bride enjoys the company of her groom (God).
गुरुच्या शब्दाने आणि तिच्या सद्गुणांनी सुशोभित, सुंदर आत्मा-वधू पतीची(देव) संगतीचा आनंद घेते।

ਕਾਮਣਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਖੋਟੀ ਅਵਗਣਿਆਰਿ ॥
kaaman kaam na aavee khotee avgani-aar.
The human life, of an evil soul-bride without any virtues, is wasted in vain.
कोणत्याही सद्गुणांशिवाय, दुष्ट आत्मा-वधूचे मानवी जीवन व्यर्थ आहे।

ਨਾ ਸੁਖੁ ਪੇਈਐ ਸਾਹੁਰੈ ਝੂਠਿ ਜਲੀ ਵੇਕਾਰਿ ॥
naa sukh pay-ee-ai saahurai jhooth jalee vaykaar.
She does not find any peace in this world or in God’s court; she burns (wastes her spiritual life) in falsehood and vices.
तिला या जगात किंवा देवाच्या दरबारा मध्ये कोणतीही शांती मिळत नाही; ती खोटारडेपणाने आणि दुर्गुणांमध्ये जळते (तिचे आध्यात्मिक जीवन वाया घालवते)।

ਆਵਣੁ ਵੰਞਣੁ ਡਾਖੜੋ ਛੋਡੀ ਕੰਤਿ ਵਿਸਾਰਿ ॥੪॥
aavan vanjan daakh-rho chhodee kant visaar. ||4||
Forgotten and abandoned by the groom (God), she is consigned to the torturous cycle of birth and death.
वराला (भगवंताने) विसरून आणि सोडून , ती जन्म आणि मृत्यूच्या कष्टकारक चक्रात अडकते।

ਪਿਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁਤੀ ਸੋ ਕਿਤੁ ਸਾਦਿ ॥
pir kee naar suhaavanee mutee so kit saad.
She used to be the beautiful soul bride of her groom (God). Due to what bad habits has she been deserted?
ती आपल्या वराची (गोड) सुंदर सुंदर वधू असायची कोणत्या वाईट सवयीमुळे ती निर्जन झाली आहे?

ਪਿਰ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਬੋਲੇ ਫਾਦਿਲੁ ਬਾਦਿ ॥
pir kai kaam na aavee bolay faadil baad.
Because the soul-bride indulges in worthless arguments which is of no use for attaining union with the groom-God.
कारण आत्मा-वधू निरर्थक वादविवादामध्ये गुंतल्या आहेत ज्याचा वर-भगवंताशी एकरूप होण्यासाठी काही उपयोग नाही।

ਦਰਿ ਘਰਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਛੂਟੀ ਦੂਜੈ ਸਾਦਿ ॥੫॥
dar ghar dho-ee naa lahai chhootee doojai saad. ||5||
Such a soul-bride who is attracted to other worldly pleasures is deserted and finds no shelter at God’s court.
अशा आत्मा -वधू जो इतर ऐहिक सुखांकडे आकर्षित होतात ते निर्जन बनून राहत आहे आणि त्याला देवाच्या दरबारात आसरा नाही।

ਪੰਡਿਤ ਵਾਚਹਿ ਪੋਥੀਆ ਨਾ ਬੂਝਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
pandit vaacheh pothee-aa naa boojheh veechaar.
The Pandits, read their books but they do not understand the real essence.
पंडितांनी त्यांची पुस्तके वाचली पण त्यांना खरा सार कळत नाही।

ਅਨ ਕਉ ਮਤੀ ਦੇ ਚਲਹਿ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥
an ka-o matee day chaleh maa-i-aa kaa vaapaar.
After preaching to others they depart from this world, because for them preaching is a business to earn wealth.
इतरांना उपदेश केल्यानंतर ते या जगापासून निघून जातात कारण त्यांच्यासाठी उपदेश करणे हा संपत्ती मिळवण्याचा व्यवसाय आहे।

ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗੁ ਭਵੈ ਰਹਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥੬॥
kathnee jhoothee jag bhavai rahnee sabad so saar. ||6||
Indulged in false talks, the entire world keeps wandering around. That living alone is sublime which is in accordance with Guru’s word.
खोट्या बोलण्यात अडकलेले, संपूर्ण जग इकडे तिकडे फिरत राहते। ते एकटे उदात्त आहे जे गुरुच्या शब्दाच्या अनुषंगाने आहे।

ਕੇਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਕੀ ਬੇਦਾ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥
kaytay pandit jotkee baydaa karahi beechaar.
There are so many Pandits and astrologers who ponder over the Vedas.
असे बरेच पंडित आणि ज्योतिषी आहेत जे वेदांवर चिंतन करतात।

ਵਾਦਿ ਵਿਰੋਧਿ ਸਲਾਹਣੇ ਵਾਦੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥
vaad viroDh salaahnay vaaday aavan jaan.
They glorify their disputes and arguments, and in these controversies they continue in the cycle of birth and death.
ते त्यांच्या वाद आणि युक्तिवादाचे गौरव करतात आणि या वादांमध्ये ते जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात सुरूच असतात।

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕਰਮ ਨ ਛੁਟਸੀ ਕਹਿ ਸੁਣਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੁ ॥੭॥
bin gur karam na chhutsee kahi sun aakh vakhaan. ||7||
Without following the Guru’s teachings, they cannot be absolved from the consequences of their deeds, no matter how much they say, hear and explain.
गुरुच्या शिकवणींचे अनुसरण केल्याशिवाय, ते कितीही बोलले, ऐकले आणि स्पष्ट केले तरीही त्यांच्या कर्माच्या परिणामापासून ते मुक्त होऊ शकत नाहीत।

ਸਭਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਖੀਅਹਿ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
sabh gunvantee aakhee-ahi mai gun naahee ko-ay.
All other soul brides (who are pleasing to God) are called virtuous, but I have no virtue at all.
इतर सर्व नववधू (जे भगवंताला संतुष्ट करतात) सद्गुणीम्हटल्या जातात, परंतु माझ्यात मुळीच सद्गुण नाही।

ਹਰਿ ਵਰੁ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੈ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
har var naar suhaavanee mai bhaavai parabh so-ay.
If I also start feeling love for God, I too shall become His beautiful virtuous bride.
जर मलाही देवाबद्दल प्रेम वाटू लागले तर मीसुद्धा त्याची सुंदर पुण्य वधू होईल।

ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵੜਾ ਨਾ ਵੇਛੋੜਾ ਹੋਇ ॥੮॥੫॥
naanak sabad milaavrhaa naa vaychhorhaa ho-ay. ||8||5||
O’ Nanak, through the Guru’s word, union with God is obtained; and after that there is no more separation from Him.
हे ’नानक, गुरूंच्या शब्दाद्वारे, देवाबरोबर एकता प्राप्त झाली; आणि त्यानंतर त्याच्यापासून वेगळे होणे आता नाही।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
सिरी राग, मेहला १

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ ਤੀਰਥਿ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ ॥
jap tap sanjam saaDhee-ai tirath keechai vaas.
One may chant and meditate, practice austerities and self-restraint, and dwell at sacred shrines of pilgrimage;
एखादा जप आणि चिंतन, तपस्या व आत्मसंयम साधू शकतो आणि पवित्र तीर्थक्षेत्रांमध्ये राहू शकतो।

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸੁ ॥
punn daan chang-aa-ee-aa bin saachay ki-aa taas.
he may give donations to charity, and perform good deeds, but without the True One, what is the use of it all?
तो दान देणग्या देऊ शकतो, आणि चांगली कामे करू शकतो, परंतु खर्याशिवाय, या सर्वांचा काय उपयोग?

ਜੇਹਾ ਰਾਧੇ ਤੇਹਾ ਲੁਣੈ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਜਨਮੁ ਵਿਣਾਸੁ ॥੧॥
jayhaa raaDhay tayhaa lunai bin gun janam vinaas. ||1||
As you sow, so shall you harvest. Without virtues, this human life is useless.
तुम्ही पेरता तसे तुम्ही कापणी करता । सद्गुणांशिवाय हे मानवी जीवन निरुपयोगी आहे।

ਮੁੰਧੇ ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
munDhay gun daasee sukh ho-ay.
O’ innocent soul-bride, peace is obtained by acquiringspiritual virtues.
हे ’निरागस आत्मा-वधू, आध्यात्मिक गुण आत्मसात केल्यामुळे शांती प्राप्त होते।

ਅਵਗਣ ਤਿਆਗਿ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
avgan ti-aag samaa-ee-ai gurmat pooraa so-ay. ||1|| rahaa-o.
Renouncing vices, following the Guru’s Teachings, you shall be absorbed into the Perfect One.
दुर्गुणांचा त्याग करुन, गुरुच्या शिकवणुकीचे पालन केल्याने तुम्ही परिपूर्णात लीन व्हाल।

ਵਿਣੁ ਰਾਸੀ ਵਾਪਾਰੀਆ ਤਕੇ ਕੁੰਡਾ ਚਾਰਿ ॥
vin raasee vapaaree-aa takay kundaa chaar.
Just as without capital, the trader looks around in all four directions (and does not reap any profit).
भांडवलाशिवाय, व्यापारी चारही दिशांनी पाहतो (आणि कोणताही नफा घेत नाही)।

ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ ਵਸਤੁ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰਿ ॥
mool na bujhai aapnaa vasat rahee ghar baar.
(Similarly without the capital of Naam), one who does not realize one’s own real essence, his true capital (God’s Name) remains hidden within his heart.
(त्याचप्रमाणे नावाच्या भांडवल शिवाय) ज्याला स्वतःचे वास्तविक अस्तित्व कळत नाही, त्याचे खरे भांडवल (ईश्वराचे नाव) त्याच्या हृदयात लपलेले राहतात।

ਵਿਣੁ ਵਖਰ ਦੁਖੁ ਅਗਲਾ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ ॥੨॥
vin vakhar dukh aglaa koorh muthee koorhi-aar. ||2||
Without the commodity of Naam, there is great pain and the false bride is deceived by falsehood.
नामच्या वस्तूशिवाय, मोठ्या वेदना होतात आणि खोट्या वधू खोटेपणाने फसले जातात।

ਲਾਹਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਉਤਨਾ ਪਰਖੇ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥
laahaa ahinis na-otanaa parkhay ratan veechaar.
One who contemplates and appraises this Jewel of Naam day and night, reaps the profits of spiritual bliss.
जो रात्रंदिवस या नामाच्या दागिन्याचे चिंतन व मूल्यांकन करतो, त्याला आध्यात्मिक आनंद मिळवण्याचा नफा मिळतो।

ਵਸਤੁ ਲਹੈ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਚਲੈ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਿ ॥
vasat lahai ghar aapnai chalai kaaraj saar.
He finds the Creator within his heart , and departs successfully after accomplishing the purpose of human life.
तो आपल्या अंतःकरणात निर्माणकर्ता शोधतो आणि मानवी जीवनाचा हेतू साध्य करून यशस्वीरित्या निघून जातो।

ਵਣਜਾਰਿਆ ਸਿਉ ਵਣਜੁ ਕਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥੩॥
vanjaari-aa si-o vanaj kar gurmukh barahm beechaar. ||3||
O’ my friend,Trade with the saintly persons (who trade in God’s Name) and through the Guru contemplate on the all pervading God.
हे ’माझ्या मित्रा, संत व्यक्तींशी व्यापार करा (जे भगवंताच्या नावावर व्यापार करतात) आणि गुरूमार्फत सर्वव्यापी देवाचा विचार करा।

ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਜੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥
santaaN sangat paa-ee-ai jay maylay maylanhaar.
If God Himself unites us with saintly persons, we obtain the capital of God’s Name in their company.
जर देव स्वतःच आपल्याला संत व्यक्तींसह जोडतो आणि आपण त्यांच्या संगतीत देवाच्या नावाची भांडवल मिळवतो।

ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥
mili-aa ho-ay na vichhurhai jis antar jot apaar.
Once a person, whose heart is filled with the light of infinite God, is united with God. That person shall never again be separated from Him.
एकदा अशी व्यक्ती, ज्याचे हृदय असीम देवाच्या प्रकाशाने भरलेले आहे, ते देवासोबत एकत्र झाले। ती व्यक्ती पुन्हा कधीही त्याच्यापासून विभक्त होणार नाही।

ਸਚੈ ਆਸਣਿ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ॥੪॥
sachai aasan sach rahai sachai paraym pi-aar. ||4||
He remains attuned to the eternal God through true love and devotion.
खर्याप्रेमामुळे आणि भक्तीने तो शाश्वत देवाकडे रुतला आहे।

ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਘਰ ਮਹਿ ਮਹਲੁ ਸੁਥਾਇ ॥
jinee aap pachhaani-aa ghar meh mahal suthaa-ay.
They who have recognized their true self, found God’s presence in their heart.
ज्यांनी आपले खरे अस्तित्व ओळखले आहे, त्यांना आपल्या हृदयात देवाचे अस्तित्व आढळले।

ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸਚੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
sachay saytee rati-aa sacho palai paa-ay.
Imbued with God’s love, they realize the Eternal Truth (God)
भगवंताच्या प्रेमामुळे ओतप्रोत झाल्याने , त्यांना चिरंतन सत्य (देव) कळत।

error: Content is protected !!