MARATHI PAGE 54

ਗਣਤ ਗਣਾਵਣਿ ਆਈਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥
ganat ganaavan aa-ee-aa soohaa vays vikaar.
All of them have come to be counted as his true beloveds but their holy looking red robes are useless.
हे सर्व त्याचे खरे प्रिय म्हणून मानले गेले आहेत परंतु त्यांचे पवित्र दिसणारे लाल वस्त्र निरुपयोगी आहेत।

ਪਾਖੰਡਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਟਾ ਪਾਜੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥
pakhand paraym na paa-ee-ai khotaa paaj khu-aar. ||1||
They cannot win the love of God by hypocrisy and false show ultimately ruins them.
ढोंगीपणा आणि खोटे कार्यक्रम देऊन ते देवाचे प्रेम जिंकू शकत नाहीत आणि शेवटी त्यांचा नाश होतो।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਇਉ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਰਿ ॥
har jee-o i-o pir raavai naar.
“O’ God, a (person) soul- bride can enjoy Your company only if that person is able to please You.
“हे देवा, (व्यक्ती) आत्मा-वधू केवळ संतोष देण्यास सक्षम असेल तरच आपल्या सानिध्याचा आनंद लुटू शकेल।

ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਹਿ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tuDh bhaavan sohaaganee apnee kirpaa laihi savaar. ||1|| rahaa-o.
But only those fortunate ones can please You whom You bless by Your Grace.
परंतु केवळ त्या भाग्यवानांनाच आपण संतुष्ट करू शकता ज्यांना आपण आपल्या कृपेने आशीर्वाद देता।

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਪਿਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥
gur sabdee seegaaree-aa tan man pir kai paas.
The true bride is bedecked with the ornaments of the Guru’s word; her body and mind is dedicated to the service of her Spouse(God).
खरी वधू गुरुच्या शब्दाच्या दागिन्यांसह सजलेलीआहे; तिचे शरीर आणि मन तिच्या जोडीदाराच्या (ईश्वराच्या) सेवेसाठी समर्पित आहे।

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਖੜੀ ਤਕੈ ਸਚੁ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
du-ay kar jorh kharhee takai sach kahai ardaas.
With folded hands in utter humility, she awaits God’s command and offer true prayers.
पूर्णपणे नम्रतेत हात जोडून, ती देवाच्या आज्ञेची वाट पाहते आहे आणि खरीप्रार्थना करते आहे।

ਲਾਲਿ ਰਤੀ ਸਚ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਇ ਰਤੀ ਰੰਗਿ ਰਾਸਿ ॥੨॥
laal ratee sach bhai vasee bhaa-ay ratee rang raas. ||2||
The true bride is the one who remains totally immersed in the love of God and always remains absorbed in the truth and revered fear of God.
खरी वधू अशी आहे जी पूर्णपणे देवाच्या प्रीतीत मग्न राहते आणि नेहमीच सत्यात लीन राहते आणि देवाचा आदर करतो।

ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਂਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥
pari-a kee chayree kaaNdhee-ai laalee maanai naa-o.
The devotee who is devoted to God’s name is known as His hand-maid.
भगवंताच्या नावावर वाहिलेला भक्त त्याचा दास म्हणून ओळखला जातो।

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ ॥
saachee pareet na tut-ee saachay mayl milaa-o.
Her true love never ends; because of her true love, she always remains united with the eternal (Spouse).
तिचे खरे प्रेम, नेहमी शाश्वत (जोडीदारासह) एकत्र राहते।

ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਮਨੁ ਵੇਧਿਆ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੩॥
sabad ratee man vayDhi-aa ha-o sad balihaarai jaa-o. ||3||
I dedicate myself to that soul-bride whose mind is always imbued in the love of God through the Guru’s Word.
मी स्वतःला त्या आत्म-वधूला समर्पित करतो ज्याचे मन नेहमीच गुरूच्या वचनाद्वारे देवावरील प्रीतीत गुंतलेले असते।

ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਨ ਬੈਸਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥
saa Dhan rand na bais-ee jay satgur maahi samaa-ay.
That soul-bride,who fully merges in the true Guru (faithfully follows the Guru’s teachings), is never forsaken by God.
खर्यागुरुमध्ये पूर्णपणे विलीन झालेल्या (आत्मविश्वासाने गुरुच्या शिकवणांचे पालन करतात) ती आत्मा-वधू, देव कधीही सोडत नाही|

ਪਿਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਨਉਤਨੋ ਸਾਚਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥
pir reesaaloo na-otano saacha-o marai na jaa-ay.
The ever-youthful, always loving and ever existing God is neither born,nor dies.
सदैव तरूण, प्रेमळ आणि सदैव अस्तित्त्वात असलेला देव जन्मला येत नाही आणि मरत नाही।

ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਦਰਿ ਰਜਾਇ ॥੪॥
nit ravai sohaaganee saachee nadar rajaa-ay. ||4||
Such a wedded bride (the united soul) who has been bestowed with God’s true glance of grace, always enjoy His blissful company.
अशी एक विवाहित वधू (एकात्मिक आत्मा) ज्याला देवाच्या कृपेची वास्तविक दृष्टी दिली गेली आहे, नेहमीच त्याच्या आनंदात राहते।

ਸਾਚੁ ਧੜੀ ਧਨ ਮਾਡੀਐ ਕਾਪੜੁ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾਰੁ ॥
saach Dharhee Dhan maadee-ai kaaparh paraym seegaar.
She bedecks her tresses with the plaits of truth. She wears the ornaments and dresses of God,s love.
ती वस्त्रांना सत्याने अलंकारात करते। ती देवाच्या प्रेमाचे दागिने आणि वस्त्रे घालते।

ਚੰਦਨੁ ਚੀਤਿ ਵਸਾਇਆ ਮੰਦਰੁ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥
chandan cheet vasaa-i-aa mandar dasvaa du-aar.
She applies the perfume of enshrining God in the mind, and her temple is the inner conscious mind (where she experiences the glimpse of God).
ती मनामध्ये देवाला बसविण्याचा अत्तर लावते आणि तिचे मंदिर म्हणजे आतील जाणीव असलेले मन (जिथे तिला देवाची झलक दिसते)।

ਦੀਪਕੁ ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ॥੫॥
deepak sabad vigaasi-aa raam naam ur haar. ||5||
There she lights the lamp of Guru’s word (by making Guru’s advice as her guide) and wears the necklace of God’s Name
तेथे तिने गुरुच्या शब्दाचा दिवा लावला (गुरुचा सल्ला तिचा मार्गदर्शक बनवून) आणि देवाच्या नावाचा हार घातला।

ਨਾਰੀ ਅੰਦਰਿ ਸੋਹਣੀ ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ ਪਿਆਰੁ ॥
naaree andar sohnee mastak manee pi-aar.
The true devotee (bride soul) bedecks her forehead with the jewel of God’s love and looks the most beautiful among women.
खरा भक्त (वधू आत्मा) तिच्या कपाळावर देवाच्या प्रेमाचे दागदागिने घालतो आणि स्त्रियांमध्ये सर्वात सुंदर दिसतो|

ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਅਪਾਰ ॥
sobhaa surat suhaavanee saachai paraym apaar.
Her glory is that she cherishes in her mind true love for the infinite God.
तिचा गौरव असा आहे की ती मनामध्ये असीम देवाबद्दल खरी प्रीती बाळगते।

ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੬॥
bin pir purakh na jaan-ee saachay gur kai hayt pi-aar. ||6||
Being guided by love and the guidance of the Guru,she knows none other than her beloved Spouse(God).
प्रेमामुळे आणि गुरूंच्या मार्गदर्शनामुळे तिला तिचा प्रिय पति (देवा) सोडून इतर कोणाचीही माहिती नाही।

ਨਿਸਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਸੁਤੀਏ ਕਿਉ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥
nis anDhi-aaree sutee-ay ki-o pir bin rain vihaa-ay.
Sleeping in dark night (of ignorance),how can you pass your night (oflife) without the company of your Spouse(God)?
काळोख्या रात्री झोपून (अज्ञानामुळे) आपण आपल्या जोडीदाची (देवाची) संगतीशिवाय रात्र कशी घालवू शकता?

ਅੰਕੁ ਜਲਉ ਤਨੁ ਜਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਇ ॥
ank jala-o tan jaalee-a-o man Dhan jal bal jaa-ay.
May that body burn limb by limb, may also burn the mind and wealth,
एक-एक अवयव करून अंग जळेल, आपले मन आणि संपत्ती देखील जाळेल,

ਜਾ ਧਨ ਕੰਤਿ ਨ ਰਾਵੀਆ ਤਾ ਬਿਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਜਾਇ ॥੭॥
jaa Dhan kant na raavee-aa taa birthaa joban jaa-ay. ||7||
If a bride has not enjoyed the bliss of her Groom’s company, her youth goes waste.
जर एखाद्या वधूने तिच्या वरच्या संगतीचा आनंद उपभोगला नसेल तर तिचे यौवन वाया गेले आहे।

ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਮਹੇਲੜੀ ਸੂਤੀ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
sayjai kant mahaylrhee sootee boojh na paa-ay.
The ignorant bride is unaware that God is always with her but she does not recognise Him.
अज्ञानी वधूला हे माहित नाही की देव नेहमी तिच्याबरोबर असतो परंतु ती त्याला ओळखत नाही।

ਹਉ ਸੁਤੀ ਪਿਰੁ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸ ਕਉ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥
ha-o sutee pir jaagnaa kis ka-o poochha-o jaa-ay.
Me the bride is lost (sleep) in worldly comforts while the groom (God) is awake.To whom may I go and ask for guidance?
मी वधू सांसारिक सुखमध्ये हरवली आहे आणि वर(ईश्वर) हा जागृत आहे ।तेव्हा मी कोणाकडे जाऊन मार्गदर्शन मागू शकतो?

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਭੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸਖਾਇ ॥੮॥੨॥
satgur maylee bhai vasee naanak paraym sakhaa-ay.
||8||2|| O’ Nanak, only when the true Guru unite the soul bride with (God), she learn to live in His fear and loving companionship
हे ’नानक, जेव्हा खरे गुरू आत्मा वधूलाएकत्र करतो तेव्हाच ती त्याच्या(देवाचा) भीतीत आणि प्रेमळ सहवासात राहायला शिकते।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
सिरी राग, मेहला १

ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥੈ ਆਪੇ ਸੁਣਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
aapay gun aapay kathai aapay sun veechaar.
O’ God, You Yourself has all the virtues and You Yourself describe those and hearing those You Yourself ponders over them
हे ’देवा, तुझा कडे सर्व गुण आहेत आणि तू स्वत: त्या गोष्टींचे वर्णन करतोस आणि त्या गोष्टी ऐकतो तू स्वत: त्यांच्याविषयी विचार करतोस।

ਆਪੇ ਰਤਨੁ ਪਰਖਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੋਲੁ ਅਪਾਰੁ ॥
aapay ratan parakh tooN aapay mol apaar.
O’ God, You Yourself are the Jewel (of your Naam), Yourself it’s assayer and Yourself are its infinite value.
हे ’देवा, तू स्वत: रत्न आहेस (तुझ्या नावाचे), स्वत: हे एक सहाय्यक आहे आणि तूच त्याचे अनंत मूल्य आहेस।

ਸਾਚਉ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੧॥
saacha-o maan mahat tooN aapay dayvanhaar. ||1||
You Yourself are the everlasting glory and honor, and You Yourself are the giver (of honor to Your creatures)
आपण स्वतः चिरंतन गौरव आणि सन्मान आहात आणि आपणच देणारे(आपल्या जीवांचा सन्मान करणारे) आहात।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰੁ ॥
har jee-o tooN kartaa kartaar.
“O’ God, You are the creator and maker of everything
हे देवा, तू सर्व काही निर्माण करणारा आणि निर्माता आहेस।

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ji-o bhaavai ti-o raakh tooN har naam milai aachaar. ||1|| rahaa-o.
Save me as it pleases You.(My prayer is that) I may be blessed with the lifestyle of devotion to Your Name.
तुझ्या इच्छेप्रमाणे मला वाचव (माझी प्रार्थना अशी आहे की) तुझ्या नावाची भक्ती करण्याची जीवनशैली मला लाभेल।

ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ॥
aapay heeraa nirmalaa aapay rang majeeth.
You Yourself is pure diamond and You Yourself is the long lasting love, like the fast madder dye.
आपण स्वत:शुद्ध हिरा आहात आणि आपले प्रेम हे मंजिष्ठाचा रंगा सारखे चिरस्थायी आहे।

ਆਪੇ ਮੋਤੀ ਊਜਲੋ ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਠੁ ॥
aapay motee oojlo aapay bhagat baseeth.
You Yourself is the shining pearl and Yourself is the mediator between the devotee and Yourself.
आपण स्वतः एक चमकणारा मोती आहे आणि स्वत: भक्त आणि स्वतः दरम्यान मध्यस्थ आहे।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਣਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਡੀਠੁ ਅਡੀਠੁ ॥੨॥
gur kai sabad salaahnaa ghat ghat deeth adeeth. ||2||
Through the Guru’s word, we should praise such a God who is pervading both visibly and invisibly in all hearts.
गुरुच्या शब्दाद्वारे आपण अशा देवाची स्तुती केली पाहिजे जे सर्व अंतःकरणामध्ये दृश्यमान आणि अदृश्यपणे व्यापत आहे।

ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਹਿਥਾ ਆਪੇ ਪਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥
aapay saagar bohithaa aapay paar apaar.
You Yourself are the ocean (world) and You Yourselfthe ship:You Yourself are this shore and the one beyond
आपण स्वत: समुद्र आणि जग आहात आणि आपण स्वतः जहाज आहेत। आपण स्वतः हा किनारा आणि त्यापलीकडे एक आहात।

ਸਾਚੀ ਵਾਟ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂੰ ਸਬਦਿ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥
saachee vaat sujaan tooN sabad laghaavanhaar.
You Yourself are the true path and You are the wise guide to ferry us across through the Guru’s word
आपण स्वतः खरा मार्ग आहात आणि गुरुच्या शब्दाद्वारे आम्हाला नेण्यासाठी आपण सुज्ञ मार्गदर्शक आहात|

ਨਿਡਰਿਆ ਡਰੁ ਜਾਣੀਐ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ॥੩॥
nidri-aa dar jaanee-ai baajh guroo gubaar. ||3||
The fear of this worldly ocean is for those who are not afraid of God; without (the Guru’s guidance),they live in pitch darkness (of ignorance).
या सांसारिक समुद्राची भीती जे देवाला घाबरत नाहीत त्यांना आहे; (गुरूंच्या मार्गदर्शनाशिवाय) ते गडद अंधारात (अज्ञानाने) जगतात।

ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਤਾ ਦੇਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕੇਤੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
asthir kartaa daykhee-ai hor kaytee aavai jaa-ay.
The Creator alone is seen to be Eternal; all others come and go
एकटा निर्माणकर्ता अनंत आहे असे दिसते; इतर सर्व येतात आणि जातात।

ਆਪੇ ਨਿਰਮਲੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੰਧੀ ਧੰਧੈ ਪਾਇ ॥
aapay nirmal ayk tooN hor banDhee DhanDhai paa-ay.
“O’ God,You Yourself are the only one who is Immaculate (free from worldly attachments),all others are bound up in worldly tasks.
“हे’ देवा, तू स्वतःच एकमेव जो पवित्र आहे (सांसारिक आसक्तीपासून मुक्त आहे), इतर सर्व सांसारिक कार्यात बंधनकारक आहेत।

ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੪॥
gur raakhay say ubray saachay si-o liv laa-ay. ||4||
They whom the Guru has saved (from worldly affairs) have been emancipated by cherishing love for the Eternal (God)
ज्यांना गुरूंनी वाचवले आहे (सांसारिक गोष्टींपासून) त्यांना चिरंतन (ईश्वरा) प्रेमापोटी मुक्त केले गेले आहे।