MARATHI PAGE 50

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਹਿਰ ਗਭੀਰੁ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅਘਖੰਡੁ ॥
satgur gahir gabheer hai sukh saagar agh-khand.
The true Guru is like a deep and profound ocean of peace and destroyer of sins.
खरा गुरू शांततेचा आणि खोल पापांचा नाश करणारा समुद्र आहे।

ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ ਜਮਦੂਤ ਨ ਲਾਗੈ ਡੰਡੁ ॥
jin gur sayvi-aa aapnaa jamdoot na laagai dand.
To the true devotees, even the messenger of death does not punish.
खऱ्या भक्तांना मृत्यूचा दूतसुद्धा शिक्षा देत नाही।

ਗੁਰ ਨਾਲਿ ਤੁਲਿ ਨ ਲਗਈ ਖੋਜਿ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੁ ॥
gur naal tul na lag-ee khoj dithaa barahmand.
There is none to compare with the Guru; I have searched and looked throughout the universe.
गुरू सारखे कोणी नाही; मी संपूर्ण विश्वामध्ये शोधले आणि पाहिले।

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਹਿ ਮੰਡੁ ॥੪॥੨੦॥੯੦॥
naam niDhaan satgur dee-aa sukh naanak man meh mand. ||4||20||90||
O’ Nanak, whom the true Guru has blessed with the treasure of God’s Name that person is in spiritual bliss.
हे ’नानक, ज्यांना खर्या गुरूने देवाच्या नावाचा खजिना देऊन आशीर्वाद दिला आहे ती व्यक्ती आध्यात्मिक आनंदात आहे।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਮਿਠਾ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਇਆ ਕਉੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਦੁ ॥
mithaa kar kai khaa-i-aa ka-urhaa upji-aa saad.
Considering worldly pleasures as sweet, one indulges in them but later finds them to be bitter and painful.
सांसारिक सुखांना गोड मानून, त्यामध्ये व्यक्ति गुंतते परंतु नंतर त्यांना कडू व वेदनादायक वाटते।

ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਰਿਦ ਕੀਏ ਬਿਖਿਆ ਰਚਿਆ ਬਾਦੁ ॥
bhaa-ee meet surid kee-ay bikhi-aa rachi-aa baad.
One might develop love for one’s brothers and friends, but in the end finds out that he has built nothing but a network of pain and suffering.
एखाद्याला भावाबद्दल आणि मित्रांबद्दल प्रेम वाढू शकते, परंतु शेवटी त्याला हे समजते की त्याने वेदना आणि दु: खाच्या जाळ्याशिवाय काही तयार केलेले नाही।

ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨ ਹੋਵਈ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥੧॥
jaaNday bilam na hova-ee vin naavai bismaad. ||1||
It does not take any time for this network to disappear. Without God’s Name one is left bewildered.
हे जाळ्याला अदृश्य होण्यास वेळ लागत नाही। देवाच्या नावाशिवाय एखादा असमंजस मध्ये राहतो।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥
mayray man satgur kee sayvaa laag.
O’ my Mind, engage in the service (follow the teachings) of the true Guru.
हे ’मनाखर्या गुरूच्या सेवेत (शिक्षणाचे अनुसरण करा) गुंतून रहा।

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਵਿਣਸਣਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jo deesai so vinsanaa man kee mat ti-aag. ||1|| rahaa-o.
Give up the habit of following your mind, because whatever you see (worldly illusion) is perishable.
आपल्या मनाचे अनुसरण करण्याची सवय सोडून द्या, कारण आपण जे काही पहाता (ऐहिक माया) नाशवंत आहे।

ਜਿਉ ਕੂਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥
ji-o kookar harkaa-i-aa Dhaavai dah dis jaa-ay.
Like the mad dog running around in all directions,
जसा वेडा कुत्रा सर्व बाजू पळतो।

ਲੋਭੀ ਜੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਖੁ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖਾਇ ॥
lobhee jant na jaan-ee bhakh abhakh sabh khaa-ay.
the greedy person, unaware of the evil consequences, consumes everything. (eats everything, be it edible or inedible)
लोभी व्यक्ती, दुष्परिणामांविषयी असमज, सर्व काही ग्रहण करून टाकते (सर्व काही ग्रहण करतोमग ते ग्राह्य असो किंवा नसो)।

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦਿ ਬਿਆਪਿਆ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥੨॥
kaam kroDh mad bi-aapi-aa fir fir jonee paa-ay. ||2||
Engrossed in the intoxication of lust and anger, people wander through cycle of birth and death.
वासना आणि क्रोधाच्या नशामध्ये मग्न, लोक जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात भटकतात।

ਮਾਇਆ ਜਾਲੁ ਪਸਾਰਿਆ ਭੀਤਰਿ ਚੋਗ ਬਣਾਇ ॥
maa-i-aa jaal pasaari-aa bheetar chog banaa-ay.
(Like a hunter) God has spread the net of Maya, and in it He has placed the bait (of worldly riches and power)
(शिकारी प्रमाणे) देवाने मायेचे जाळे पसरवले आणि त्यात त्याने आमिष ठेवले (सांसारिक संपत्ती आणि सामर्थ्य)।

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ ਨਿਕਸੁ ਨ ਪਾਏ ਮਾਇ ॥
tarisnaa pankhee faasi-aa nikas na paa-ay maa-ay.
O’ my mother, the soul-birds (human beings) driven by the love for Maya, get caught in the trap and cannot find any escape.
हे ’माझी आई, मायेवर असलेल्या प्रेमामुळे चालणारे आत्मा-पक्षी (माणुस) सापळ्यात अडकतात आणि त्यामधून सुटका मिळत नाही ।

ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥
jin keetaa tiseh na jaan-ee fir fir aavai jaa-ay. ||3||
One who does not realize the Creator, keeps going in the cycle of birth and death.
ज्याला निर्माणकर्त्याची जाणीव नसते, तो जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात जात असतो।

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਮੋਹਿਆ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
anik parkaaree mohi-aa baho biDh ih sansaar.
This world has been enticed (by maya) in so many different ways and forms.
या जगाने (मायाने) बर्याच वेगवेगळ्या प्रकारे आणि रूपांमध्ये मोहित केले आहे।

ਜਿਸ ਨੋ ਰਖੈ ਸੋ ਰਹੈ ਸੰਮ੍ਰਿਥੁ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥
jis no rakhai so rahai samrith purakh apaar.
They alone are saved, whom the infinite and Almighty God protects.
ते एकटेच तारले गेले आहेत, ज्याचा अनंत व सर्वशक्तिमान देव संरक्षण करतो।

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਲਿਵ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੁ ॥੪॥੨੧॥੯੧॥
har jan har liv uDhray naanak sad balihaar. ||4||21||91||
O’ Nanak, I dedicate myself forever to the devotees of God, who are saved by their attachment to Him.
हे ’नानक, मी नेहमीच देवाच्या भक्तांना स्वत: ला समर्पित करतो, जे देवा बद्दलच्या आसक्तीने तारले जातात।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥
sireeraag mehlaa 5 ghar 2.
Siree Raag, by the Fifth Guru, Second Beat
सीरी राग, मेहला ५, घर २।

ਗੋਇਲਿ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ਡੰਫੁ ਪਸਾਰੁ ॥
go-il aa-i-aa go-ilee ki-aa tis damf pasaar.
The herdsman (human being) has come into the green pasture (this world) for a very short period. Why should one make a show of one’s false (short lived) possessions?
मेंढपाळ (मनुष्य) फारच कमी काळासाठी हिरव्या कुरणात (या जगात) आला आहे। एखाद्याने खोटी (अल्पायुषी) मालमत्ता का दर्शविली पाहिजे?

ਮੁਹਲਤਿ ਪੁੰਨੀ ਚਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਮਲੁ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੧॥
muhlat punnee chalnaa tooN sammal ghar baar. ||1||
O’ mortal, When your allotted time is up, you will have to leave this world. You should take care of your real abode.
हे ’नश्वर, जेव्हा आपला दिलेला वेळ संपेल, तेव्हा आपणास हे जग सोडावे लागेल। आपण आपल्या वास्तविक निवासस्थानाची काळजी घेतली पाहिजे।

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪਿਆਰਿ ॥
har gun gaa-o manaa satgur sayv pi-aar.
O’ my mind, sing the Praises of the God, and serve (follow the teachings of) the true Guru with love.
हे माझ्या मना! परमेश्वराची स्तुती करा, आणि खर्या गुरूची प्रीतीने प्रेमाने सेवा करा|

ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ki-aa thorh-rhee baat gumaan. ||1|| rahaa-o.
For this short period of life, why have pride and ego?
आयुष्याच्या या अल्प कालावधीसाठी, अभिमान आणि अहंकार का आहे?

ਜੈਸੇ ਰੈਣਿ ਪਰਾਹੁਣੇ ਉਠਿ ਚਲਸਹਿ ਪਰਭਾਤਿ ॥
jaisay rain paraahunay uth chalsahi parbhaat.
just as a guest, who comes to stays for the night, departs in the morning (similarly you would depart from here when your life comes to an end).
ज्याप्रमाणे एखादा पाहुणा रात्री मुक्काम करायला येतो तो सकाळी निघतो (त्याचप्रमाणे आपले जीवन संपेल तेव्हा येथून निघून जायला लागेल)

ਕਿਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਗਿਰਸਤ ਸਿਉ ਸਭ ਫੁਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਤਿ ॥੨॥
ki-aa tooN rataa girsat si-o sabh fulaa kee baagaat. ||2||
Why are you so attached to the household? It is all like flowers in the garden (that wither away after a short while).
आपण घराबद्दलइतके मोहित का आहात? हे सर्व बागेतल्या फुलांसारखे आहे (थोड्या वेळाने ते वाळून जाईल)

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲੋੜਿ ॥
mayree mayree ki-aa karahi jin dee-aa so parabh lorh.
Why do you say, “Mine, mine”? Look to God, who has given it to you.
आपण “माझे, माझे” का म्हणता? ज्याने तुला ते दिले त्या देवाकडे पाहा।

ਸਰਪਰ ਉਠੀ ਚਲਣਾ ਛਡਿ ਜਾਸੀ ਲਖ ਕਰੋੜਿ ॥੩॥
sarpar uthee chalnaa chhad jaasee lakh karorh. ||3||
It is certain that one day you must depart from this world, and leave behind your thousands and millions (all worldly wealth).
हे निश्चित आहे की एक दिवस आपण या जगापासून निघून जाऊ आणि आपल्या हजारो आणि कोट्यावधी लोकांना (सर्व जगिक संपत्ती) मागे सोडू।

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭ੍ਰਮਤਿਆ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥
lakh cha-oraaseeh bharmati-aa dulabh janam paa-i-o-ay.
After wandering through millions of incarnations, you have obtained this invaluable human life.
लाखो अवतारांमध्ये भटकल्यानंतर आपण हे अनमोल मानवी जीवन प्राप्त केले आहे।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ ਸੋ ਦਿਨੁ ਨੇੜਾ ਆਇਓਇ ॥੪॥੨੨॥੯੨॥
naanak naam samaal tooN so din nayrhaa aa-i-o-ay. ||4||22||92||
O’ Nanak, enshrine the Name of the God in your heart; the day of departure is drawing near.
हे’नानक, देवाचे नाव अंतःकरणात ठेवा; निघण्याचा दिवस जवळ आला आहे।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਤਿਚਰੁ ਵਸਹਿ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਲਿ ॥
tichar vaseh suhaylrhee jichar saathee naal.
Like a bride is happy as long as her groom is with her, the body is happy (alive) when the her companion (soul) is residing in the body.
ज्याप्रमाणे वधू बरोबर वर असतो तोपर्यंत ती आनंदी असते , तशी तिची सोबती (आत्मा) शरीरात रहाते तेव्हा शरीर आनंदी (जिवंत) असते।

ਜਾ ਸਾਥੀ ਉਠੀ ਚਲਿਆ ਤਾ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲਿ ॥੧॥
jaa saathee uthee chali-aa taa Dhan khaakoo raal. ||1||
But when the companion (soul) departs from this world, then the body will mingle with dust.
परंतु जेव्हा साथी (आत्मा) या जगापासून निघून जाईल, तेव्हा शरीर धूळमध्ये मिसळेल।

ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥
man bairaag bha-i-aa darsan daykh-nai kaa chaa-o.
My mind has become detached from the world; it longs to see the Vision of God.
माझे मन जगातून अलिप्त झाले आहे; ते देवाचे दर्शन पाहण्याची आतुरतेने वाट पाहतात।

ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Dhan so tayraa thaan. ||1|| rahaa-o.
O’ God, blessed is Your Place (God’s court).
हे ’देवा, तुझे स्थान धन्य आहे (देवाचे दरबार)

ਜਿਚਰੁ ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ ਘਰਿ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਭਿ ਕਹਾਤਿ ॥
jichar vasi-aa kant ghar jee-o jee-o sabh kahaat.
As long as the groom (soul) is in the house (body), everyone respects the bride-body.
जोपर्यंत वर (आत्मा) घरात (शरीर) असतो तोपर्यंत प्रत्येकजण वधू-शरीराचा आदर करतो।

ਜਾ ਉਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ॥੨॥
jaa uthee chalsee kant-rhaa taa ko-ay na puchhai tayree baat. ||2||
But as soon as the groom (soul) departs, no one cares for the body.
परंतु वर (आत्मा) निघताच कोणालाही शरीराची काळजी नाही।

ਪੇਈਅੜੈ ਸਹੁ ਸੇਵਿ ਤੂੰ ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਖਿ ਵਸੁ ॥
pay-ee-arhai saho sayv tooN saahurrhai sukh vas.
O’ bride (soul), as long as you are in your parent’s house (in this world), keep meditating on your husband-God, so that you may live peacefully in your in- law’s house (God’s court)
हे ’वधू (आत्मा), जोपर्यंत आपण आपल्या पालकांच्या घरात (या जगात) आहात तोपर्यंत आपल्या पती-देवाचे मनन करा, जेणेकरून आपण आपल्या सासऱ्यांच्याघरात शांततेने जगू शकता (देवाचे दरबार)।

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ਸਿਖੁ ਤੁਧੁ ਕਦੇ ਨ ਲਗੈ ਦੁਖੁ ॥੩॥
gur mil chaj achaar sikh tuDh kaday na lagai dukh. ||3||
Meeting with the Guru, learn proper etiquette and manners, so that you may never suffer.
गुरूशी भेटून , योग्य शिष्टाचार व आचरण शिकून घ्या म्हणजे तुम्हाला कधीही त्रास होऊ नये।

ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੈ ਵੰਞਣਾ ਸਭਿ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ ॥
sabhnaa saahurai vanj-naa sabh muklaavanhaar.
All have to depart from this world, everyone is subject to be called by Him.
सर्वांना या जगापासून निघून जावे लागेल, प्रत्येकजण त्याच्याद्वारे बोलला जाईल।