MARATHI PAGE 47

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੀਤਿ ਧ੍ਰਿਗੁ ਸੁਖੀ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
maa-i-aa moh pareet Dharig sukhee na deesai ko-ay. ||1|| rahaa-o.
Accursed is emotional attachment and love of Maya; no one in love with Maya is seen to be at peace.
भावनात्मक आसक्ती आणि मायेचे प्रेमशापित आहे; मायावर प्रेम करणाऱ्याकुणालाही शांती मिळालेली दिसत नाही।

ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤੁ ਨਿਰਮਲੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥
daanaa daataa seelvant nirmal roop apaar.
God is Wise, beneficent, tender-hearted, immaculate, and infinitely handsome.
देव शहाणा, दयाळू, कोमल मनाचा, पवित्र आणि अमर्याद देखणा आहे।

ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਤਿ ਵਡਾ ਊਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ ॥
sakhaa sahaa-ee at vadaa oochaa vadaa apaar.
He is a great Companion and Helper, He is highest of the high and limitless.
तो एक महान साथीदार आणि मदतनीश आहे, तो सर्वोच्च आणि अमर्याद आहे।

ਬਾਲਕੁ ਬਿਰਧਿ ਨ ਜਾਣੀਐ ਨਿਹਚਲੁ ਤਿਸੁ ਦਰਵਾਰੁ ॥
baalak biraDh na jaanee-ai nihchal tis darvaar.
He is beyond aging and His justice system is resolute.
तो वयस्क होण्यापलीकडे आहे आणि त्याची न्याय व्यवस्था दृढ आहे।

ਜੋ ਮੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥
jo mangee-ai so-ee paa-ee-ai niDhaaraa aaDhaar. ||2||
Whatever we seek from Him, we receive. He is the Support of the supportless.
आपण त्याच्याकडे जे काही मागतो ते आपल्याला प्राप्त होते। तो निराधारांचा आधार आहे।

ਜਿਸੁ ਪੇਖਤ ਕਿਲਵਿਖ ਹਿਰਹਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਹੋਵੈ ਸਾਂਤਿ ॥
jis paykhat kilvikh hireh man tan hovai saaNt.
Beholding Him, all our sins are destroyed; mind and body become tranquil.
त्याच्याकडे पाहताना आमची सर्व पापे नष्ट होतात; मन आणि शरीर शांत होते।

ਇਕ ਮਨਿ ਏਕੁ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਕੀ ਲਾਹਿ ਭਰਾਂਤਿ ॥
ik man ayk Dhi-aa-ee-ai man kee laahi bharaaNt.
By meditating on God with one pointed mind the doubts of the mind are dispelled.
एकलक्ष मन करून परमेश्वराचे ध्यान केल्याने मनातील शंका दूर होतात।

ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਨਵਤਨੁ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੀ ਦਾਤਿ ॥
gun niDhaan navtan sadaa pooran jaa kee daat.
He is the Treasure of virtues, is ever young, and whose Gifts are Perfect.
तो सद्गुणांचा खजिना आहे, तो तरूण आहे आणि ज्याच्या भेटी परिपूर्ण आहेत।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਦਿਨੁ ਵਿਸਰਹੁ ਨਹੀ ਰਾਤਿ ॥੩॥
sadaa sadaa aaraaDhee-ai din visrahu nahee raat. ||3||
Forever and ever, worship and adore Him. Do not forget Him, during the day or at night.
सदासर्वकाळ त्याची उपासना करा आणि त्याला प्रेम करा। दिवस असोकिंवा रात्र, त्याला विसरू नका।

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥
jin ka-o poorab likhi-aa tin kaa sakhaa govind.
Those who are so pre-ordained, have God as their friend and companion.
जे इतके पूर्व-नियोजित आहेत, त्यांचा देव आणि मित्र म्हणून देव आहे।

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਜਿੰਦੁ ॥
tan man Dhan arpee sabho sagal vaaree-ai ih jind.
I surrender my body, mind and wealth to Him. I totally dedicate my life to Him.
मी माझे शरीर, मन आणि संपत्ती त्याच्या स्वाधीन करतो। मी माझे जीवन पूर्णपणे त्याला समर्पित करतो।

ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਰਿ ਸਦ ਘਟਿ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਰਵਿੰਦੁ ॥
daykhai sunai hadoor sad ghat ghat barahm ravind.
Dwelling in each and every heart, God hears everything and sees every action.
प्रत्येक मनात वसणारा देव सर्व काही ऐकतो आणि प्रत्येक क्रिया पाहतो।

ਅਕਿਰਤਘਣਾ ਨੋ ਪਾਲਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥੪॥੧੩॥੮੩॥
akirat-ghanaa no paaldaa parabh naanak sad bakhsind. ||4||13||83||
O’ Nanak, God is so kind and forgiving that He cherishes even the ungrateful human beings.
हे ’नानक, देव इतका दयाळू आणि क्षमा करणारा आहे की तो कृतघ्न माणसांचीही काळजी घेतो।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਆ ਰਖਿਆ ਸਹਜਿ ਸਵਾਰਿ ॥
man tan Dhan jin parabh dee-aa rakhi-aa sahj savaar.
God who has given our mind, body and wealth and has sustained us in such a beautiful and perfect way.
देव ज्याने आपले मन, शरीर आणि संपत्ती दिली आहे आणि अशा सुंदर आणि परिपूर्ण मार्गाने आपल्याला टिकविले आहे।

ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਥਾਪਿਆ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥
sarab kalaa kar thaapi-aa antar jot apaar.
He has blessed our body with power, and infused within it His Infinite Light.
त्याने आपल्या शरीराला सामर्थ्य दिले आहे, आणि त्यामध्ये स्वतःचा अनंत प्रकाश तयार केला आहे।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰੀਐ ਅੰਤਰਿ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੧॥
sadaa sadaa parabh simree-ai antar rakh ur Dhaar. ||1||
Forever and ever, we should meditate on God with loving devotion by always keeping Him enshrined in our heart.
आपण नेहमीच अंतःकरणात त्याला ठेऊन त्याची प्रेमपूर्वक भक्ती केले पाहिजे।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
mayray man har bin avar na ko-ay.
O my mind, without God, there is none other at all (who can help).
माझ्या मना, देवाशिवाय इतर कोणी नाही (जे मदत करू शकेल)।

ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਰਹੁ ਦੂਖੁ ਨ ਵਿਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
parabh sarnaa-ee sadaa rahu dookh na vi-aapai ko-ay. ||1|| rahaa-o.
Remain in God’s Sanctuary forever, and no suffering shall afflict you.
देवाच्या पवित्र मंदिरात कायमचे रहा आणि तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची पीडा होणार नाही।

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥
ratan padaarath maankaa su-inaa rupaa khaak.
Jewels, treasures, pearls, gold and silver (all the worldly wealth) will ultimately be like dust for you at the time of death.
रत्न, खजिना, मोती, सोने आणि चांदी (सर्व सांसारिक संपत्ती) मृत्यूच्या वेळी शेवटी आपल्यासाठी धूळ होईल।

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪਾ ਕੂੜੇ ਸਭੇ ਸਾਕ ॥
maat pitaa sut banDhpaa koorhay sabhay saak.
Mother, father, children and relatives-all relations are false (short lived).
आई, वडील, मुले आणि नातेवाईक-सर्व संबंध खोटे आहेत (अल्पकालीन)।

ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਈ ਮਨਮੁਖ ਪਸੁ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥
jin keetaa tiseh na jaan-ee manmukh pas naapaak. ||2||
The self-willed person who does not recognize His Creator, is an unholy beast.
स्वत: ची इच्छा बाळगणारा माणूस जो आपल्या निर्मात्याला ओळखत नाही, तो अपवित्र प्राणी आहे।

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਣੈ ਦੂਰਿ ॥
antar baahar rav rahi-aa tis no jaanai door.
God is pervading within and beyond, and yet he think that God is far away.
देव सर्वत्र व्यापतो आहे आणि तरीही तो देव फार दूर आहे असा विचार करतो।

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਗੀ ਰਚਿ ਰਹਿਆ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਕੂਰਿ ॥
tarisnaa laagee rach rahi-aa antar ha-umai koor.
The mortal is afflicted with the desire for Maya, and is full of ego and falsehood.
नश्वर हा मायाच्या इच्छेने ग्रस्त आहे आणि तो अहंकार आणि खोटापणाने परिपूर्ण आहे।

ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਆਵਹਿ ਵੰਞਹਿ ਪੂਰ ॥੩॥
bhagtee naam vihooni-aa aavahi vanjahi poor. ||3||
Without devotion to the Naam, crowds of people depart from this world empty handed.
नावाची भक्ती न करता लोकांचा समूहरिकाम्या हाताने या जगातून निघून जातो।

ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਣਹਾਰ ਜੀਅ ਜੰਤ ਕਰਿ ਦਇਆ ॥
raakh layho parabh karanhaar jee-a jant kar da-i-aa.
O’ Creator, please show mercy and save them (from the fire of desires).
हे ’निर्माणकर्ता, कृपया दया दाखवा आणि त्यानां वाचव (इच्छांच्या आगीतून)।

ਬਿਨੁ ਪ੍ਰਭ ਕੋਇ ਨ ਰਖਨਹਾਰੁ ਮਹਾ ਬਿਕਟ ਜਮ ਭਇਆ ॥
bin parabh ko-ay na rakhanhaar mahaa bikat jam bha-i-aa.
O’ God, there is none other than You who can save them from the demon of death who is terrible and dreadful.
देवा, तुझ्याशिवाय कोणीही नाही जो मृत्यूच्या राक्षसापासून वाचवू शकतो जो भयंकर आणि भयानक आहे।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰਉ ਕਰਿ ਅਪੁਨੀ ਹਰਿ ਮਇਆ ॥੪॥੧੪॥੮੪॥
naanak naam na veesra-o kar apunee har ma-i-aa. ||4||14||84||
O’ Nanak, may I never forget the Naam. O’ God, please show Your Mercy.
हे ’नानक, मी कधीच नाव विसरणार नाही। हे ’देवा, कृपया तुझी दया दाखव।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਅਰੁ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰੂਪ ਮੈ ਦੇਸੁ ॥
mayraa tan ar Dhan mayraa raaj roop mai days.
(O’ mortal, you may think that) I have such a handsome body, I have so much wealth and I rule over such a vast territory.
(हे ’नश्वर, तू असा विचार करशील की) माझ्याकडे इतक देखण शरीर आहे, माझ्याकडे खूप संपत्ती आहे आणि मी इतक्या विस्तीर्ण प्रदेशावर राज्य करतो।

ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਬਨਿਤਾ ਅਨੇਕ ਬਹੁਤੁ ਰੰਗ ਅਰੁ ਵੇਸ ॥
sut daaraa banitaa anayk bahut rang ar vays.
I have children, a wife and many relatives; I enjoy all sorts of pleasures and fine clothes.
मला मुले, पत्नी आणि बरेच नातेवाईक आहेत; मी सर्व प्रकारच्या सुख आणि चांगल्या कपड्यांचा आनंद घेत आहे।

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਨ ਵਸਈ ਕਾਰਜਿ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖਿ ॥੧॥
har naam ridai na vas-ee kaaraj kitai na laykh. ||1||
And yet, if God’s Name does not dwell within your heart, none of it has any use.
आणि तरीही, जर देवाचे नाव आपल्या अंतःकरणामध्ये राहिले नाही तर त्यापैकी कोणाचाही काही उपयोग नाही।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
mayray man har har naam Dhi-aa-ay.
O’ my mind, meditate on God’s name with love and devotion.
हे ’माझ्या मना, देवाच्या नावाचे प्रेम आणि भक्तीने ध्यान कर।

ਕਰਿ ਸੰਗਤਿ ਨਿਤ ਸਾਧ ਕੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar sangat nit saaDh kee gur charnee chit laa-ay. ||1|| rahaa-o.
Always keep the Company of the Holy and humbly focus your consciousness on the teachings of the Guru.
पवित्र संगतीची नेहमी साथ ठेवा आणि नम्रपणे गुरुच्या शिकवणुकीवर आपली चेतना केंद्रित करा।

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਧਿਆਈਐ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥
naam niDhaan Dhi-aa-ee-ai mastak hovai bhaag.
Only the one who is predestined can meditate on the precious Naam.
ज्याचे पूर्वनिर्धारित नशीब आहे तेच मौल्यवान नामाचे ध्यान करू शकते।

ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰੀਅਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥
kaaraj sabh savaaree-ah gur kee charnee laag.
By humbly following the Guru’s teachings, all our tasks are accomplished’
गुरुच्या शिकवणुकीचे नम्रपणे पालन केल्याने आपली सर्व कामे पूर्ण होतात ।

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਗੁ ॥੨॥
ha-umai rog bharam katee-ai naa aavai naa jaag. ||2||
the diseases of ego and doubt are cast out; and we do not go into the cycle of birth and death.
अहंकार आणि शंका यांचे रोग काढून टाकले जातात; आणि आपण जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात जात नाही।

ਕਰਿ ਸੰਗਤਿ ਤੂ ਸਾਧ ਕੀ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਉ ॥
kar sangat too saaDh kee athsath tirath naa-o.
Join the Saadh Sangat, the Company of the Holy. This is like bathing at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage.
पवित्र संगतीत सामील व्हा। हे अडुसष्ठ तीर्थक्षेत्रांमधील पवित्र स्थानांवर स्नान करण्यासारखे आहे।

ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰੇ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥
jee-o paraan man tan haray saachaa ayhu su-aa-o.
By this your soul, breath of life, mind and body would bloom with spiritual enlightenment, which is the true purpose of life.
याद्वारे आपला आत्मा, जीवनाचा श्वास, मन आणि शरीर आध्यात्मिक आत्म्याने खिलले जाईल, जे जीवनाचा वास्तविक हेतू आहे।