MARATHI PAGE 42

ਓਨੀ ਚਲਣੁ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਿਆ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲੀਆ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥
onee chalan sadaa nihaali-aa har kharach lee-aa pat paa-ay.
They keep death constantly before their eyes; they gather the wealth of God’s Name, and receive honor (in this world and in God’s court).
ते त्यांच्या डोळ्यांसमोर सतत मृत्यू ठेवतात। ते देवाच्या नावाची संपत्ती गोळा करतात आणि सन्मान प्राप्त करतात (या जगात आणि देवाच्या दरबारात)|

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਮੰਨੀਅਹਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਲਏ ਗਲਿ ਲਾਇ ॥੨॥
gurmukh dargeh manee-ah har aap la-ay gal laa-ay. ||2||
These Guru’s followers are honored in God’s court. God Himself takes them in His protection.
या गुरूच्या अनुयायांचा देवाच्या दरबारात सन्मान आहे। देव स्वत: त्यांना त्यांच्या संरक्षणात घेतात।

ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪੰਥੁ ਪਰਗਟਾ ਦਰਿ ਠਾਕ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇ ॥
gurmukhaa no panth pargataa dar thaak na ko-ee paa-ay.
The divine path is revealed to the Guru’s followers and they face no hurdles in their way to God’s court.
दैवी मार्ग गुरुच्या अनुयायां समोर प्रकट झाला आहे आणि त्यांना देवाच्या दरबारात जाण्यात कोणत्याही अडथळ्याचा सामना करावा लागत नाही।

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਨਾਮਿ ਰਹਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
har naam salaahan naam man naam rahan liv laa-ay.
They praise God’s Name and keep Naam in their minds.They remain attuned to His Name at all time.
ते देवाच्या नावाची स्तुती करतात आणि त्यांच्या मनात नाव ठेवतात. सर्वकाळ त्याच्या नावावर प्रेम करतात।

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰਿ ਵਜਦੇ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੩॥
anhad Dhunee dar vajday dar sachai sobhaa paa-ay. ||3||
In their hearts flows the unstruck melody of God’s Name, and they are received with honor in God’s court.
त्यांच्या अंत: करणात देवाच्या नावाची अखंड गाणी वाहात आहेत आणि त्यांना देवाच्या दरबारात सन्मान मिळाला आहे।

ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿਆ ਤਿਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਸਾਬਾਸਿ ॥
jinee gurmukh naam sahaali-aa tinaa sabh ko kahai saabaas.
Those Guru’s followers who praise Naam are applauded by everyone.
ज्या गुरुचे अनुयायिंनीनामस्मरण केले त्यांचे प्रत्येकाने कौतुक केले आहे।

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੈ ਜਾਚਿਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
tin kee sangat deh parabh mai jaachik kee ardaas.
O’ God, grant me their company, this is my prayer of a beggar at Your door.
हे ’देवा, मला त्यांची साथ दे, ही तुझ्या दारात माझ्या सारखा भिक्षुकाची प्रार्थना आहे।

ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਵਡੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੪॥੩੩॥੩੧॥੬॥੭੦॥
naanak bhaag vaday tinaa gurmukhaa jin antar naam pargaas. ||4||33||31||6||70||
O’ Nanak, great is the fortune of those Guru’s followers, whose heart is illuminated by theLight of God’s Name.
हे ’नानक, त्या गुरुच्या अनुयायांचे भवितव्य मोठे आहे, ज्यांचे हृदय देवाच्या नावाने प्रकाशित झाले आहे।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 5 ghar 1.
Siree Raag, by the Fifth Guru, First Beat:
सिरी राग, मेहला ५ घर १

ਕਿਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸੀਗਾਰ ॥
ki-aa too rataa daykh kai putar kaltar seegaar.
Why are you so thrilled by the sight of your sons and your beautifully decorated wife?
आपल्या मुलांना आणि आपल्या सुंदर सजलेल्या पत्नीला पाहून तू इतका रोमांचित का आहेस?

ਰਸ ਭੋਗਹਿ ਖੁਸੀਆ ਕਰਹਿ ਮਾਣਹਿ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ॥
ras bhogeh khusee-aa karahi maaneh rang apaar.
You enjoy delicacies, you have lots of fun, and indulge in endless pleasures.
तुम्ही चविष्ट पदार्थांचा आनंद घेतात , तुम्ही मजा करतात, आणि अनंत गोष्टींपासून आनंद मिळवतात।

ਬਹੁਤੁ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਇਸੀ ਵਰਤਹਿ ਹੋਇ ਅਫਾਰ ॥
bahut karahi furmaa-isee varteh ho-ay afaar.
You give all sorts of commands, and you act so superior.
तुम्ही सर्व प्रकारच्या आज्ञा देतात आणि तुम्ही श्रेष्ठ आहेत असे वागतात।

ਕਰਤਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥
kartaa chit na aavee manmukh anDh gavaar. ||1||
O’ you self-conceited, spiritually blind and ignorant fool,The Creator does not come to your mind.
हे ’तुम्ही अहंकारी , आध्यात्मिकदृष्ट्या अंध आणि अज्ञानी मूर्ख, निर्माणकर्ता तुमच्या मनात येत नाही।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥
mayray man sukh-daata har so-ay.
O my mind, God alone is the Giver of peace.
माझ्या मना, फक्त देवच शांती देतो।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur parsaadee paa-ee-ai karam paraapat ho-ay. ||1|| rahaa-o.
God is realized by the Guru’s grace and His mercy.
गुरुची कृपा आणि दया यांच्याद्वारे देवाचा साक्षात्कार होतो।

ਕਪੜਿ ਭੋਗਿ ਲਪਟਾਇਆ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥
kaparh bhog laptaa-i-aa su-inaa rupaa khaak.
You are engrossed in the enjoyment of fine garments, delicacies and amassing wealth (gold and silver), which will one day be reduced to dust.
आपण सुंदर वस्त्र, चवदार पदार्थ आणि संपत्ती (सोने आणि चांदी) च्या आनंदात मग्न आहात, जे एक दिवस धुळीत परिवर्तित होईल|

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ ॥
haivar gaivar baho rangay kee-ay rath athaak.
You acquire beautiful horses and elephants, and ornate carriages of many kinds.
आपण सुंदर घोडे आणि हत्ती, आणि अनेक प्रकारची शोभेच्या गाड्या मिळवता।

ਕਿਸ ਹੀ ਚਿਤਿ ਨ ਪਾਵਹੀ ਬਿਸਰਿਆ ਸਭ ਸਾਕ ॥
.kis hee chit na paavhee bisri-aa sabh saak.
You are so absorbed in these things that you have forgotten even your near and dear ones.
आपण या गोष्टींमध्ये इतके लीन आहात की आपण आपल्या जवळच्या आणि प्रियजनांना देखील विसरलात।

ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥
sirjanhaar bhulaa-i-aa vin naavai naapaak. ||2||
Without God’s name you are so impure that the Creator has forsaken you.
देवाच्या नावाशिवाय आपण इतके अपवित्र आहात की सर्जनहारनी आपल्याला सोडले आहे।

ਲੈਦਾ ਬਦ ਦੁਆਇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਹਿ ਇਕਤ ॥
laidaa bad du-aa-ay tooN maa-i-aa karahi ikat.
Amassing the worldly wealth (by deceit), you earn the curses of others.
सांसारिक संपत्ती (कपट करून) मिळवून आपण इतरांचा शाप मिळविता।

ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਪਤੀਆਇਦਾ ਸੋ ਸਣੁ ਤੁਝੈ ਅਨਿਤ ॥
jis no tooN patee-aa-idaa so san tujhai anit.
Those whom you wish to please shall perish along with you.
ज्यांना आपण संतुष्ट करू इच्छिता ते आपल्याबरोबर नाश पावतील।

ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਵਿਆਪਿਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ॥
ahaNkaar karahi ahaNkaaree-aa vi-aapi-aa man kee mat.
O’ the egotistical, trapped in the dictate of your mind, you indulge in egotism (of your wealth)
हे ’अहंकारी, तू आपल्या मनाच्या हुकूमात अडकलेला आहेस, अहंकार (आपल्या संपत्तीच्या) मध्ये गुंतलेला आहेस ।

ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤਿਸੁ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ॥੩॥
tin parabh aap bhulaa-i-aa naa tis jaat na pat. ||3||
one who is forsaken by God Himself has no status in this world and no honor in God’s court).
ज्याला भगवंताने सोडले आहे त्याला या जगात कोणताही दर्जा नाही आणि देवाच्या दरबारात त्याचा सन्मान नाही)

ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੁਰਖਿ ਮਿਲਾਇਆ ਇਕੋ ਸਜਣੁ ਸੋਇ ॥
satgur purakh milaa-i-aa iko sajan so-ay.
They whom the true Guru has united with God, for them He is their only friend.
ज्यांचा खरा गुरु भगवंताशी एकरूप झाला आहे, त्यांच्यासाठी तो त्यांचा एकुलता एक मित्र आहे।

ਹਰਿ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹੈ ਕਿਆ ਮਾਣਸ ਹਉਮੈ ਰੋਇ ॥
har jan kaa raakhaa ayk hai ki-aa maanas ha-umai ro-ay.
God is the protector of His devotees and no one can harm them. Egoistic people cry out in trying to harm them.
देव आपल्या भक्तांचा रक्षणकर्ता आहे आणि कोणीही त्यांना इजा करु शकत नाही। अहंकारी लोक त्यांना इजा करण्याचा प्रयत्न करीता रडतात।

ਜੋ ਹਰਿ ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਦਰਿ ਫੇਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
jo har jan bhaavai so karay dar fayr na paavai ko-ay.
God does whatever His devotee likes. None of his request is denied at His court.
देव त्याच्या भक्ताला आवडेल ते करतो। त्याच्या दरबारात त्यांची कोणतीही विनंती नाकारली जात नाही।

ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਰੰਗਿ ਹਰਿ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੭੧॥
naanak rataa rang har sabh jag meh chaanan ho-ay. ||4||1||71||
O’ Nanak, one who is imbued with God’s love, becomes Lighthouse for the entire world. (He becomes role-model for others)
हे ’नानक, जो देवाच्या प्रेमाने रंगलेला आहे, तो संपूर्ण जगासाठी प्रकाशाचे स्रोत बनतो। (तो इतरांसाठी आदर्श बनतो)

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਮਨਿ ਬਿਲਾਸੁ ਬਹੁ ਰੰਗੁ ਘਣਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਭੂਲਿ ਖੁਸੀਆ ॥
man bilaas baho rang ghanaa darisat bhool khusee-aa.
People are led astray with their minds caught up in the playful pleasures, involving all sorts of amusements and sights that stagger the eyes.
डोळे विस्मित करणारे मनोरंजन आणिआकर्षक खेळांमध्ये लोकांचे मन अडकलेले आहेत आणि त्यांची दिशाभूल झाली आहे ।

ਛਤ੍ਰਧਾਰ ਬਾਦਿਸਾਹੀਆ ਵਿਚਿ ਸਹਸੇ ਪਰੀਆ ॥੧॥
chhatarDhaar baadisaahee-aa vich sahsay paree-aa. ||1||
Even the emperors sitting on their thrones are consumed by anxiety.
त्यांच्या सिंहासनावर बसलेले सम्राटसुद्धा चिंतेने ग्रस्त आहेत।

ਭਾਈ ਰੇ ਸੁਖੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਇਆ ॥
bhaa-ee ray sukh saaDhsang paa-i-aa.
O’ brother, peace is found only in the Company of the Holy
हे ’भाऊ, शांती केवळ पवित्र संगतीत च आढळते।

ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਤਿਨਿ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ ਦੁਖੁ ਸਹਸਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
likhi-aa laykh tin purakh biDhaatai dukh sahsaa mit ga-i-aa. ||1|| rahaa-o.
They, in whose destiny the Supreme God has so written, all their anxiety and suffering are erased.
ज्यांच्या नशिबात सर्वोच्च देवाने लिहिले आहे, त्यांची सर्व चिंता आणि दु: ख मिटवले गेले आहे।

ਜੇਤੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਾ ਤੇਤੇ ਭਵਿ ਆਇਆ ॥
jaytay thaan banantaraa taytay bhav aa-i-aa.
If a person has visited all the beautiful places and spots of the world,
एखाद्या व्यक्तीने जगातील सर्व सुंदर ठिकाणे पाहिले असेल,

ਧਨ ਪਾਤੀ ਵਡ ਭੂਮੀਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਪਰਿਆ ॥੨॥
Dhan paatee vad bhoomee-aa mayree mayree kar pari-aa. ||2||
Even if he is extremely wealthy, and a big landlord, still such a person die crying out, “this is mine! this is mine!”
जरी तो अत्यंत श्रीमंत आणि मोठा जमीनदार आहे, तरीही अशी व्यक्ती ओरडत मरतात, “हे माझे आहे! हे माझे आहे!”

ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਨਿਸੰਗ ਹੋਇ ਵਰਤੈ ਅਫਰਿਆ ॥
hukam chalaa-ay nisang ho-ay vartai afri-aa.
If a person issues his commands fearlessly, and acts in great pride.
जर एखाद्या व्यक्तीने निर्भयपणे आपल्या आज्ञा दिल्या आणि मोठ्या अभिमानाने वागले तर।

ਸਭੁ ਕੋ ਵਸਗਤਿ ਕਰਿ ਲਇਓਨੁ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਖਾਕੁ ਰਲਿਆ ॥੩॥
sabh ko vasgat kar la-i-on bin naavai khaak rali-aa. ||3||
If he had subdued everyone, yet without God’s name they mingle in dust.
जर त्याने सर्वांना वश केले असते, परंतु देवाच्या नावाशिवाय ते धूळात मिसळत आहेत।

ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਸੇਵਕਾ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਦਰਿ ਖਰਿਆ ॥
kot taytees sayvkaa siDh saaDhik dar khari-aa.
(If a person becomes so powerful that) countless angels become his servants and Siddhas (people with supernatural powers) and the Sadhus stand at his door to serve him,
(जर एखादी व्यक्ती इतकी शक्तिशाली बनली की) असंख्य देवदूत त्याचे सेवक होतात आणि सिद्ध (अलौकिक शक्ती असलेले लोक) आणि साधू त्याच्या दाराजवळ त्याची सेवा करण्यासाठी उभे असतात,

ਗਿਰੰਬਾਰੀ ਵਡ ਸਾਹਬੀ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਸੁਪਨੁ ਥੀਆ ॥੪॥੨॥੭੨॥
girambaaree vad saahbee sabh naanak supan thee-aa. ||4||2||72||
holds dominion over mountains, oceans, and vast empires, (still without God’s Name), all disappears like a dream.
पर्वत, समुद्र आणि अफाट साम्राज्य यावर प्रभुत्व आहे (अद्याप ईश्वराच्या नावाशिवाय) सर्व काही एखाद्या स्वप्नासारखे अदृश्य होते।