MARATHI PAGE 4

Stanza 18
As in the previous stanza, every line in this stanza also starts with the word ‘Asankh’ which means countless or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment at the various forms of evils prevalent in the world. In the end, he states that God alone is eternal and formless one and whatever pleases Him is best for all.

श्लोक 18
मागील श्लोकप्रमाणे या श्लोकातल्या प्रत्येक ओळीची सुरूवातही ‘असंख’ या शब्दापासून होते ज्याचा अर्थ अगणित किंवा असीम आहे। गुरु नानक जगातील सर्व प्रकारच्या वाईट गोष्टींवर आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत। सर्व्यात शेवटी ते असे म्हणतात की देव एकटाच शाश्वत आणि निराकार आहे आणि त्याला जे आवडते तेच सर्वांसाठी चांगले आहे।

ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥
asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar.
Countless devotees contemplate the virtues and wisdom of the Almighty.
असंख्य लोक देवाचा नावावर आणि त्यांचा सद्गुणां वर चिंतन करतात।

ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥
asaNkh satee asaNkh daataar.
There are countless holy persons and countless the philanthropists.
असंख्य संत आणि आंख्य दानवीर आहेत।

ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੁਹ ਭਖ ਸਾਰ ॥
asaNkh soor muh bhakh saar.
There are countless spiritual heroic warriors, who bear the brunt of attack in the battlefield of life.
असे असंख्य धार्मिक योद्धा आहेत ज्यांना आयुष्याचा रण मैदानात मोठे हल्ले सहन करावे लागले आहेत।

ਅਸੰਖ ਮੋਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥
asaNkh mon liv laa-ay taar.
There are countless silent devotees who are attuned to the Almighty in single-minded devotion.
असे असंख्य शांत भक्त आहे जे एकाग्रताने देवाला पावतात।

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
As powerless as I am, how can I describe Your immense creation.
मी इतका शक्तिहीन आहे कि, मी या विशाल सर्जनेचे कसे वर्णन करू?

ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness. Offering even my life will not suffice.
माझ्या कडे असे काही हि नाही जे तुझ्या समकक्ष हि असेल। माझ स्वःताच आयुष्य सुद्धा नाही।

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
Whatever pleases You, is best for all.
हे ईश्वर! जे हि तुला खुश करत तेच आमच्या साठी चांगलं आहे। तू शाश्वत आहे आणि निरंकार आहे। ||

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||17||
You alone are the Eternal and the Formless one. ||17||
तू शाश्वत आहे आणि निरंकार आहे। ||

ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥
asaNkh moorakh anDh ghor.
Countless are fools, blinded by ignorance.
असंख्य मूर्ख आहेत जे उपेक्षा केल्यामुळे अंध आहेत।

ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ॥
asaNkh chor haraamkhor.
Countless are thieves and embezzlers.
असंख्य चोर आहेत।

ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਜੋਰ ॥
asaNkh amar kar jaahi jor.
Countless impose their will by force.
असंख्य जोर जबरदस्ती करणारे आहेत।

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹਿ ॥
asaNkh galvadh hati-aa kamaahi.
Countless are cut-throats and ruthless killers.
असंख्य गळे कापणारे निर्दयी खुनी आहेत।

ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ॥
asaNkh paapee paap kar jaahi.
Countless are sinners who keep on sinning.
असंख्य पापी आहेत जे पाप करत राहतात।

ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹਿ ॥
asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi.
Countless are liars, wandering lost in their lies.
असंख्य खोटे लोक आहेत जे त्यांच्या असत्यात हरवलेले आहेत।

ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਖਿ ਖਾਹਿ ॥
asaNkh malaychh mal bhakh khaahi.
Countless are wicked who thrive on immoral behavior.
असंख्य कपटी आहेत जे भ्रष्ट चारित्र्याचे धनी आहेत।

ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰਿ ਕਰਹਿ ਭਾਰੁ ॥
asaNkh nindak sir karahi bhaar.
Countless are slanderers who continue committing sins by speaking ill of others.
असेही कितीक आहे जे दुसर्याचं वाईट बोलून पाप करतात।

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
naanak neech kahai veechaar.
Nanak describes the state of the lowly (in the stanzas aforesaid).
नानक खालचा पातळीच्या स्तरा चे विवरण करतात।

ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life.
माझ्या कडे असे काही हि नाही जे तुझ्या समकक्ष हि असेल। माझ स्वःताच आयुष्य सुद्धा नाही।

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
Whatever pleases You, is good for all.
हे ईश्वर! जे हि तुला खुश करत तेच आमच्या साठी चांगलं आहे।

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||18||
You alone are Eternal and Formless one. ||18||
तू शाश्वत आहे आणि निरंकार आहे। ||

Satnza 19
As in the previous Stanza, each line here as well starts with the word ‘Asankh’, which means countless or infinite. In this stanza, Guru Nanak says in amazement that God’s creation is so vast that no words have the ability to describe its greatness.

श्लोक 19
मागील श्लोक प्रमाणे येथेही प्रत्येक ओळी “असंच” शब्दापासून सुरू होते, ज्याचा अर्थ अगणित किंवा असीम आहे. या श्लोकात, गुरु नानक आश्चर्यचकित झाले आहेत की, ईश्वराची निर्मिती इतकी विस्तीर्ण आहे की त्याच्या शब्दाचे वर्णन करण्याची क्षमता कोणत्याही शब्दात नाही|

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥
asaNkh naav asaNkh thaav.
Countless are the names of your creations and countless of their places.
असंख्य तुझी आहेत आणि असंख्य त्यांची जागा आहेत।

ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥
agamm agamm asaNkh lo-a.
There are countless worlds that are inaccessible and unapproachable.
असे कितीक विश्व आहेत ज्यांच्या पर्यंत पोहोचू शकत नाही।

ਅਸੰਖ ਕਹਹਿ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥
asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay.
Even the word countless cannot represent the infinite nature of His creation.
अनंत हा शब्द सुद्धा त्याच्या अनंत अमाप सर्जन साठी बरोबर नाही।

ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥
akhree naam akhree saalaah.
It is by the use of the words that His name can be recited; it is by the use of the words that His praises can be sung.
मात्र शब्दानं आपण त्याच्या नावाचे मनन करू शकतो आणि त्याची स्तुति गाऊ शकतो।

ਅਖਰੀ ਗਿਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥
akhree gi-aan geet gun gaah.
It is through the medium of words that Divine Knowledge can be acquired, His praises sung and the virtues known.
मात्र शब्दानं द्वारे आपण त्याचे आध्यत्मिक ज्ञान मिळवू सह्कतो आणि त्याच्या सद्गुणांची स्तुती करू शकतो।

ਅਖਰੀ ਲਿਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਣਿ ॥
akhree likhan bolan baan.
The written and spoken language can only be expressed using words.
बोलू आणि लिहू शकणारी भाषांना सुद्धा शब्दाची गरज आहे।

ਅਖਰਾ ਸਿਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਣਿ ॥
akhraa sir sanjog vakhaan.
Only through words one’s destiny can be explained.
मात्र शब्दानं द्वारे मनुष्याचं भाग्य सांगू शकतो।

ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸੁ ਸਿਰਿ ਨਾਹਿ ॥
jin ayhi likhay tis sir naahi.
He, who has written everybody’s destiny, is beyond destiny for Himself.
ज्यानी दुसर्याचें भाग्य लिहिले आहे तो तर त्या भाग्य च्या हि पलीकडे आहे।

ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹਿ ॥
jiv furmaa-ay tiv tiv paahi.
As He ordains, so do we receive.
तो जे आज्ञा करतो, तेच आपल्याला मिळत।

ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ॥
jaytaa keetaa taytaa naa-o.
The universe is the manifestation of Your Name.
हे ब्रह्माण्ड हि तुमच्या नावाचेच प्रकटीकरण आहे।

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥
vin naavai naahee ko thaa-o.
There is no place where He is not.
अशी कोणतीही जागा नाही जिथे तो नाही।

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
How can I describe Your Creative Power?
मी तुझ्या कल्पनाशक्ती चे कसे विवरण करू ?

ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I cannot even once be a sacrifice to You.
मी कुठे हि तुझं बलिदान देऊ शकत नाही। (विसरू शकत नाही।)

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
Whatever pleases You, is what is truly good.
हे ईश्वर! जे हि तुला खुश करत तेच आमच्या साठी चांगलं आहे। तू शाश्वत आहे आणि निरंकार आहे। ||

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||19||
You are the Eternal and Formless one. ||19||
हे ईश्वर! जे हि तुला खुश करत तेच आमच्या साठी चांगलं आहे। तू शाश्वत आहे आणि निरंकार आहे। ||

Stanza 20
In this stanza, Guru Nanak emphasizes the importance of spiritual ‘cleansing’ of mind. Evil thoughts and bad deeds are harmful to our minds. This pollution canbe removed from the mind by meditating on God with loving devotion. In this hymn, Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic processes but by immersing in God’s Name with love and devotion.

श्लोक 20
या श्लोकात, गुरु नानक मनाच्या अध्यात्मिक ‘शुद्धीकरण’ च्या महत्त्वावर वजन देतात। वाईट विचार आणि वाईट कृत्ये आपल्या मनास हानिकारक आहेत। भगवंताचे प्रेमपूर्वक भक्तिभावाने ध्यान करून हे प्रदूषण मनातून काढून टाकले जाऊ शकते। या स्तोत्रात, गुरु नानक म्हणतात की एखादी व्यक्ती कर्मकांडांच्या प्रक्रियेने नव्हे तर देवाच्या नावाने प्रेम आणि भक्तीने विसर्जित करून शुद्ध होते।

ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥
bharee-ai hath pair tan dayh.
When the hands, feet and the body get dirty,
जेव्हा हात, पाय आणि शरीर घाण होत

ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ ॥
paanee Dhotai utras khayh.
water can wash away the dirt.
तर त्याला साफ करूनटाकत।

ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ ॥
moot paleetee kaparh ho-ay.
When clothes are soiled and stained by urine etc.,
जेव्हा कपड्याला डाग लागतो,

ਦੇ ਸਾਬੂਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥
day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay.
soap can wash them clean.
साबू वापरल्याने ते हि साफ होऊ शकतात।

ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
bharee-ai mat paapaa kai sang.
But when the mind is polluted by evil thoughts and sins,
पण जेव्हामन हे वाईट विचारांनी आणि पाप नि प्रदूषित होत,

ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
oh Dhopai naavai kai rang.
it can be cleansed by only the recitation and love of Naam.
ते मात्र सत्गुरुच्या नावाच्या स्मरणाने च शुद्ध होत।

ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ ॥
punnee paapee aakhan naahi.
‘Virtuous’ or ‘sinner’ are not just names;
सद्गुणी किंवा “पापी” होणे हे मात्र नाव नाहीये

ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ ਲੈ ਜਾਹੁ ॥
kar kar karnaa likh lai jaahu.
we become virtuous or sinner by the kind of deeds we commit and we carry those deeds over to the next life.
पण आपल्या कर्माद्वारे आपण सद्गुणी किंवा पापी बनतो आणि हे च कर्म आपण आपल्या पुढच्या जन्मात सुद्धा नेतो।

ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥
aapay beej aapay hee khaahu.
You shall harvest what you plant.
जे पेराल ते च पिकेल|

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥
naanak hukmee aavhu jaahu. ||20||
(Rewards and punishments are the fruits of our deeds). O’ Nanak, as per His divine laws, you come and depart from this world based on your deeds. ||20||
बक्षीस आणि शिक्षा हे आपल्या कर्माचे फळ असतात। हे नानक! त्याच्यादैवीय नियमाने च तूयेतो आणि येथून जातो।

Stanza 21
In this stanza, Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic bathing etc. in a holy place, but by immersing in God’s Name with love and devotion. No matter how much knowledge a person may gain, it is not possible to fathom His greatness or know the secrets of His Creation. No matter how knowledgeable a person becomes, it is impossible to know things like when and how He created the Universe.

श्लोक 21
या श्लोक मध्ये सांगितले आहे कि मनुष्य तीर्थस्नान वैगेरे विगेरेशुद्ध होत नाही पण सतनाम चे स्मरण करून आणि भक्तमध्ये बुडून तो शुद्ध होतो। कित्ती जरी ज्ञान आले तरीही त्याची महानता जाणणे, त्याची रचना चे रहस्य जाणणे हे शक्य होत नाही। मनुष्य किती जरी ज्ञानी जाला तरीही ह्या ब्रह्माण्ड ची रचना कधी आणि कशी झाली ते सांगता येत नाही।

ਤੀਰਥੁ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥
tirath tap da-i-aa dat daan.
Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity
तीर्थयात्रा, धर्मपंथ, करुणा आणि दान हे स्वतःच आपल्या मध्ये आनंदाची भावना आणतात।

ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥
jay ko paavai til kaa maan.
by themselves, bring only an iota of inner bliss.
जो भक्ती पुर्नव देवाचे नाव घेतो,

ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥
suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o.
A person who listens to Naam with complete devotion with love in heart
तो खर्या अर्थात तीर्थ यात्रा करून स्वतःला शुद्ध करतो।

ਅੰਤਰਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ ॥
antargat tirath mal naa-o.
is doing the real pilgrimage by thoroughly cleansing his inner self. (by immersing in Naam)
(नाम मध्ये विसर्जित होऊन)तो स्वतःला शुद्ध करून खरी तीर्थयात्रा करत आहे।

ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
sabh gun tayray mai naahee ko-ay.
Acquiring virtues is possible only by surrendering ego and reciting Naam.
सद्गुण मिळवणं शक्य आहे आपल्या अहं ला काढून आणि सतनाम च स्मरण करून।

ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
vin gun keetay bhagat na ho-ay.
All virtue is in praising You, O’ Almighty! Without virtue, there can be no devotional worship.
सर्व सद्गुण हि तझी स्तुती कराय मध्ये च आहे। हे परमेश्वर! याचा शिवाय तुझी भक्ती होऊच नाही शकत।

ਸੁਅਸਤਿ ਆਥਿ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥
su-asat aath banee barmaa-o.
I bow to You, the creator of Maya and the creator of the Divine Word.
हे माया आणि या विश्वाच्या सर्जक! मी तुज्या समोर हात जोडतो!

ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥
sat suhaan sadaa man chaa-o.
You are eternal, beautiful and always everlasting inner joy.
तू शाश्वत आहेस, तू सुंदर आणि तू हमेशा राहणारा आनंदआहेस

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਥਿਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥
kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar.
What was that time, and what was that moment? What was that day, and what was that date?
कोणता समय होता, कोणता क्षण होता कोणता दिवस होता कोणती तारीख होती।?

ਕਵਣਿ ਸਿ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥
kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar.
What was that season, and what was that month, when the Universe was created?
कोणती ऋतू होती, कोणता महिना होता जेव्हा या ब्रह्माण्डाचे सर्जन झाले।

ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜਿ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥
vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan.
The Pandits (the Hindu scholars) did not know the time when the universe was created, otherwise they would have recorded it in the Puranas (Hindu Scriptures).
पंडितांना माहित असते कि सृष्टीचे निर्माण कसे झाले तर त्यांनी पुराणांनी मध्ये लिहिले असते।

ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜਿ ਲਿਖਨਿ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan.
The Qadis (the Muslim scholars) did not know it either, otherwisethey would have recorded it in the Quran.
कादींना माहीत असते तर त्यांनी कुरआन मध्ये लिहिले असते।

ਥਿਤਿ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤਿ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥
thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee.
The day, the date, the month or the season when the Universe was created were not known to the Yogis either.
कोणत्या दिवशी, कोणती तारीख मध्ये आणि कोणत्या ऋतू मध्ये ब्रह्माण्डचे सर्जन झाले हे योगिनां सुद्धा माहित नाही।

ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥
jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee.
The Creator alone knows when He created the universe.
मात्र तो अकाल पुरूष ईश्वर च जाणतो कि त्याने केंव्हा ह्या सृष्टीचे सर्जन केले।

ਕਿਵ ਕਰਿ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ॥
kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa.
How can I speak of His Greatness? How can I praise Him? How canI describe His virtues? How can I know Him?
त्याची म्हणता विषयी मी काय सांगू? मी त्याची प्रशंसा कशी करू? मी त्याची सद्गुणांची स्तुती कशी करू? मी त्याला कसा ओळखू?

error: Content is protected !!