MARATHI PAGE 3

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||9||
By listening to God’s word with love and devotion, all the pain, sorrows and sins are erased. ||9||
काल पुरुषाचा दैवीय शब्दांना प्रेम आणि भक्तीनी ऐकल्याने सर्व दुःख आणि पापांचा नाश होतो।

Stanza 10
As in the previous two stanzas, every line in this stanza starts with the word ’Sunjae’. This word ‘Sunjae’ means listening with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension about accepting what you are listening.

श्लोक 10
आधी च्या दोन श्लोकां प्रमाणे यात सुद्धा “सुने” शब्दाचा प्रयोग आहे याचा अर्थ होतो कि त्याला संपूर्ण एकाग्रताने, अतूट भक्ती ने आणि कुठली हि अनिच्छा किंवा भीती शिवाय ऐकणे।

ਸੁਣਿਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗਿਆਨੁ ॥
suni-ai sat santokh gi-aan.
By listening to God’s word with love and devotion, one acquires truthfulness, contentment and spiritual knowledge.
काल पुरुषाचा दैवीय शब्दांना प्रेम आणि भक्तीनी ऐकल्यानेव्यक्तीला सत्यता, संतोष आणि दैवीयज्ञान मिळत।

ਸੁਣਿਐ ਅਠਸਠਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥
suni-ai athsath kaa isnaan.
By listening to God’s word with love and devotion, one becomes pious.
काल पुरुषाचा दैवीय शब्दांना प्रेम आणि भक्तीनी ऐकल्यानेव्यक्ती धार्मिक बनतो।

ਸੁਣਿਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥
suni-ai parh parh paavahi maan.
By listening to God’s word with love and devotion, one receives Divine knowledge and true honor.
काल पुरुषाचा दैवीय शब्दांना प्रेम आणि भक्तीनी ऐकल्यानेव्यक्तीला दाविय ज्ञान सोबत खरा सन्मानमिळतो।

ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥
suni-ai laagai sahj Dhi-aan.
By listening to God’s word with love and devotion, one’s mind is effortlessly attuned to intuitive meditation.
काल पुरुषाचा दैवीय शब्दांना प्रेम आणि भक्तीनी ऐकल्याने व्यक्ती सहजतेने अंतर्ज्ञानी बनतो।

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
हे नानक! देवांचे भक्त नेहमी आनंदाची अवस्थेत असतात।

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||10||
By listening to God’s word with love and devotion, all pain, sorrows and sins are erased. ||10||
काल पुरुषाचा दैवीय शब्दांना प्रेम आणि भक्तीनी ऐकल्याने सर्व दुःख आणि पापांचा नाश होतो।

Stanza 11
This stanza further emphasizes the importance of listening with concentration and accepting Guru’s word completely, without hesitation.

श्लोक 11
या श्लोक मध्ये देवाच्या शब्दांना एकाग्रता पूर्वक ऐकल्याने आणि सतगुरू च्या शब्दांना स्वीकार करायाचे महत्व दिले आहे।

ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥
suni-ai saraa gunaa kay gaah.
By listening to God’s word with love and devotion, one becomes immensely virtuous.
काल पुरुषाचा दैवीय शब्दांना प्रेम आणि भक्तीनी ऐकल्याने व्यक्ती सद्गुणी बनतो।

ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥
suni-ai saykh peer paatisaah.
By listening to God’s word with love and devotion, one attains spiritual bliss.
काल पुरुषाचा दैवीय शब्दांना प्रेम आणि भक्तीनी ऐकल्याने व्यक्ती ला दैवीय आनंदाची अनुभूती प्राप्त होती।

ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੁ ॥
suni-ai anDhay paavahi raahu.
By listening to God’s word with love and devotion, even a spiritually ignorant person becomes enlightened and finds the right path.
काल पुरुषाचा दैवीय शब्दांना प्रेम आणि भक्तीनी ऐकल्यानेजो व्यक्ती अध्यात्मिक रीतीनं अज्ञान असलेला सुद्धा परम ज्ञानी होऊन सत्याचा मार्ग शोधतो।

ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥
suni-ai haath hovai asgaahu.
Listening-the Unreachable comes within your grasp.
काल पुरुषाचा दैवीय शब्दांना प्रेम आणि भक्तीनी ऐकल्याने (तुमच्याहून) लांब गेलेला हितुमच्या जवळ येतो।

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
हे नानक! देवांचे भक्त नेहमी आनंदाची अवस्थेत असतात।

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||11||
By listening to God’s word with love and devotion, all pain, sorrows and sins are erased.||11||
काल पुरुषाचा दैवीय शब्दांना प्रेम आणि भक्तीनी ऐकल्याने सर्व दुःख आणि पापांचा नाश होतो।

Stanza 12
This stanza and the three stanzas that follow, are about having total faith in the Almighty God.
The word ‘Mannay’ means completely accepting God’s will with no exception. The spiritual level of a person in the state of ‘Mannay’ is so high that no words can explain it. It means one having complete trust in whatever God Almighty does.
It also means living the faith and not just being aware of it.

श्लोक 12
मन्नेया शब्दाचा अर्थ होतो कि ईश्वराची आज्ञे चा स्वीकार करावा कुठल्याही अपवाद शिवाय।
मन्ने या अवस्थेत व्यक्तीचे अध्यात्मिक स्तर इतक्या श्रेष्ठ स्तराचे असतात कि त्याला कोणतेही शब्द समजावू शकत नाही। याचा अर्थ होतो कि अकाल पुरुष जे काही करत आहे त्याच्या वर संपूर्ण विश्वास आणि श्रद्धा ठेवावी।
याचा अर्थ असाही होतो कि मात्र या विचारा हुन अवगत न होणे तर याच विचार वर जगणे।

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
mannay kee gat kahee na jaa-ay.
The spiritual state of a mind with complete faith in God’s Name is so high that no words can describe it.
या अवस्थेत व्यक्तीचे अध्यात्मिक स्तर इतक्या श्रेष्ठ स्तराचे असतात कि त्याला कोणतेही शब्द समजावू शकत नाही।

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
One who tries to describe it, shall regret the attempt.
जे कोणी समजवायचा प्रयत्न जरी करतात तर प्रयत्ना नंतर मात्र पश्चाताप च होतो।

ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kaagad kalam na likhanhaar. mannay kaa bahi karan veechaar.
People tend to value the spiritual state of such an elevated soul but no one is able to capture it and pen it down
लोक या श्रेष्ठ अध्यात्मिक स्तरा वर पोहोचलेल्या आत्म्याचे मुल्यांकन करायचे प्रयत्न करतात पण कोणी हि ते दर्शवू शकतच नाही।

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੨॥
aisaa naam niranjan ho-ay, jay ko man jaanai man ko-ay. ||12||
God’s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives according to Guru’s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||12||
सतनाम (ईश्वराचं नाव) हे च शुद्ध आहे पण मात्र ज्यांना याच्या वर विश्वास आहे आणि जे गुरूच्या आदर्शांवर जगतात त्यांनाच त्याच्या अध्यात्मिक परिशुध्दते चा अनुभव होतो।

Stanza 13
In the previous stanza, the word ‘Mannay’ was used, which meant one who loves God dearly and has full faith in Him. In this stanza and in the two stanzas that follow, every line starts with the word ‘Mannai’ which stands for ‘By the act of having complete faith in God and living that faith earnestly’. The stanza also gives us the benefits of living that faith.।।१२५।।

श्लोक 13
मागच्याश्लोक मध्ये “मन्ने ” चा वापर हे दर्शवायला झाला कि जो देवावर आपुलकी पूर्वक प्रेम करतो आणि ज्याला त्याचा वर श्रद्धा आहे। या श्लोक मध्ये आणि याच्या नंतर येणाऱ्या दोन श्लोकां मध्ये प्रत्येक पंक्ती हि “मन्ने” नि सुरु होती ज्याच्या अर्थ होतो कि ” देवावर संपूर्ण विश्वासठेवावा आणि त्याच अटल विश्वासा वर जगणे।) ह्या शोक मध्ये अश्याविश्वासात जगायचे फायदे हि दर्शविण्यात आले आहे।

ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥
mannai surat hovai man buDh.
By having complete faith in God, one acquires intuitive awareness and becomes spiritually enlightened
देवावर संपूर्ण विश्वास ठेवल्याने , मनुष्य जागृत अवस्था प्राप्त करतो आणि त्याला अध्यात्मिक साक्षात्कार होतो।

ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥
mannai sagal bhavan kee suDh.
By having complete faith in God, one attains spiritual understanding that God is all-pervading.
देवावर संपूर्ण विश्वास ठेवल्याने,व्यक्तीला बोध होतो कि ईश्वर हे सर्वव्यापी आहे।

ਮੰਨੈ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
mannai muhi chotaa naa khaa-ay.
By having complete faith in God, one does not suffer from the pain of worldly evils.
देवावर संपूर्ण विश्वास ठेवल्याने, व्यक्तीला या विश्वा मध्ये व्याप्त वाईट तत्वांचे त्रास होत नाही।

ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ ॥
mannai jam kai saath na jaa-ay.
By having complete faith in God, one’s cycle of birth and death ends.
देवावर संपूर्ण विश्वास ठेवल्याने,व्यक्तीच्या जन्म आणि मृत्यूचा चक्राचा अंत येतो।

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੩॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||13||
God’s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives according to Guru’s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||13||
सतनाम (ईश्वराचं नाव) हे च शुद्ध आहे पण मात्र ज्यांना याच्या वर विश्वास आहे आणि जे गुरूच्या आदर्शांवर जगतात त्यांनाच त्याच्या अध्यात्मिक परिशुध्दते चा अनुभव होतो।

Stanza 14
As in the previous stanza, in this stanza and in the next one also, every line starts with the word ‘Mannai’ which stands for ‘By the act of having complete faith in God and living that faith earnestly’. The stanza also gives us the benefits of living that faith.

श्लोक 14
मागच्याश्लोक मध्ये “मन्ने ” चा वापर हे दर्शवायला झाला कि जो देवावर आपुलकी पूर्वक प्रेम करतो आणि ज्याला त्याचा वर श्रद्धा आहे। या श्लोक मध्ये आणि याच्या नंतर येणाऱ्या दोन श्लोकां मध्ये प्रत्येक पंक्ती हि “मन्ने” नि सुरु होती ज्याच्या अर्थ होतो कि ” देवावर संपूर्ण विश्वासठेवावा आणि त्याच अटल विश्वासा वर जगणे।) ह्या शोक मध्ये अश्याविश्वासात जगायचे फायदे हि दर्शविण्यात आले आहे।

ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥
mannai maarag thaak na paa-ay.
By having complete faith in God, the spiritual path of the faithful will never be hindered (by any kind of vices etc).
देवावर संपूर्ण विश्वास ठेवल्याने, व्यक्तीचा अध्यात्मिक रास्ता च्या आड संकट येत नाहीत।

ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
mannai pat si-o pargat jaa-ay.
By having complete faith in God, The faithful will depart (from the world) in a high spiritual state.
देवावर संपूर्ण विश्वास ठेवल्याने, तो उच्च आध्यात्मिकतेला पावेल।

ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥
mannai mag na chalai panth.
By having faith in God, one does not follow the path of ritualistic religious sects.
देवावर संपूर्ण विश्वास ठेवल्याने, व्यक्ती धर्म मधील क्रिया कांड आणि पंथांना मानणार नाही।

ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥
mannai Dharam saytee san-banDh.
By having faith in God the faithful are firmly bound to the path of truth and righteousness.
देवावर संपूर्ण विश्वास ठेवल्याने, विश्वासू व्यक्ती दृढपणे सत्याचा आणि धर्माच्या मार्गला लागतील।

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੪॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||14||
God’s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives according to Guru’s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||14|
सतनाम (ईश्वराचं नाव) हे च शुद्ध आहे पण मात्र ज्यांना याच्या वर विश्वास आहे आणि जे गुरूच्या आदर्शांवर जगतात त्यांनाच त्याच्या अध्यात्मिक परिशुध्दते चा अनुभव होतो।

Stanza 15
This is the last of the three stanzas where every line starts with the word ‘Mannai’ which stands for ‘By the act of having complete faith in God and living that faith earnestly’. The stanza also shows us the benefits of living that faith.

श्लोक 15
या श्लोक मध्ये आणि याच्या नंतर येणाऱ्या दोन श्लोकां मध्ये प्रत्येक पंक्ती हि “मन्ने” नि सुरु होती ज्याच्या अर्थ होतो कि ” देवावर संपूर्ण विश्वासठेवावा आणि त्याच अटल विश्वासा वर जगणे।) ह्या शोक मध्ये अश्याविश्वासात जगायचे फायदे हि दर्शविण्यात आले आहे।

ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
mannai paavahi mokh du-aar.
By having full faith in God, one attains liberation by becoming free from the cycle of birth and death.
देवावर संपूर्ण विश्वास ठेवल्याने, व्यक्तीला जन्म आणि मरण पासून मोक्ष मिळतो।

ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥
mannai parvaarai saaDhaar.
By having full faith in God, one engages all his sensory organs in meditation on Naam.
देवावर संपूर्ण विश्वास ठेवल्याने, व्यक्ती त्याचे सर्व इंद्रियांना सतगुरु च्या ध्यान मध्ये अडकवतो।

ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥
mannai tarai taaray gur sikh.
By having faith in God, one crosses over the world-ocean of vices and also helps other disciples of the Guru to get liberated from the cycle of birth and death.
देवावर संपूर्ण विश्वास ठेवल्याने,मनुष्य भवसागर चा समुद्र पार करतो आणि गुरूच्या दुसऱ्या शिष्यान्ना सुद्धा जन्म आणि मरणाचा बंधन पासून मुक्त करतो।

ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥
mannai naanak bhavahi na bhikh.
By having faith in God, O’ Nanak, one does not wander around fulfilling his needs from anyone else..
देवावर संपूर्ण विश्वास ठेवल्याने, हे नानक! मनुष्य स्वतःची इच्छापूर्ती साठी लोकां कडे भटकत नाही।

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੫॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||15||
God’s Name is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives according to the Guru’s advice can taste His Divine Purity. ||15||
सतनाम (ईश्वराचं नाव) हे च शुद्ध आहे पण मात्र ज्यांना याच्या वर विश्वास आहे आणि जे गुरूच्या आदर्शांवर जगतात त्यांनाच त्याच्या अध्यात्मिक परिशुध्दते चा अनुभव होतो।

Stanza 16
In this stanza, the word ‘Panch’ has been used several times. Panch means ‘the chosen one’.In old times in India, five respectable and responsible people in a village were chosen to resolve disputes among people and make proper decisions.They were called ‘Panch’ – the chosen ones.Here Guru Nanak refers to Panch as the chosen ones who practice ‘Suni-ai’ (listening to God’s Name with love and devotion) and ‘Mannai’ (having complete faith in God). ‘Suni-ai’ and ‘Mannai ‘‘have been explained in the last stanzas.

श्लोक 16
या श्लोक मध्ये ‘पंच’ या शब्दाचा कित्तेकदा प्रयोग केलेला आहे। पंच अर्थात निवडणूक केलेले। आधीच्या काळात भारतात गावातले पाच जबाबदार आणि सन्मानित व्यक्तींना लोकांचे वादविवाद च्या निराकरण साठी निवडाय मध्ये येईचे। त्यांना ‘पंच- निवडलेले पाच व्यक्ती’असे सांगायचे। येथे गुरु नानक पंच म्हणून अश्याना निर्देशित करत आहेत जे “सुनिए”(जे देवाचं नाव प्रेम आणि भक्ती पूर्वक ऐकतात) आणि ‘मन्ने'(ईश्वरा वर संपूर्ण श्रद्धा ठेवतात)च पालन करतात। आधीच्या श्लोक मध्ये सुनीए आणि मन्ने विषयी दर्शविले आहे।

ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥
panch parvaan panch parDhaan panchay paavahi dargahi maan.
Those imbued in the Name of God are blessed to be spiritually escalated and honored.
जेदेवांच्या नावात रंगलेला आहे, त्यांना श्रेष्ठ बनायचा अध्यात्मिक सन्मान मिळतो।

ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥
panchay sohahi dar raajaan. panchaa kaa gur ayk Dhi-aan.
Those very souls, imbued in the Name of God are the distinguished ones and their focus is always on the Divine word of God.
तशे मनुष्य जेदेवांच्या नावात रंगलेले आहे ते सगळ्यां पेक्षा वेगळे आहे आणि त्याचं लक्षदेवांच्या वचन मध्ये च आहे।

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥
jay ko kahai karai veechaar. kartay kai karnai naahee sumaar.
If one tries to describe Him, it will be clear that it is impossible to describe Him because there is no end to His creation.
जर कोणी त्यांचं वर्णन करायच प्रयत्न केलं तर ते अशक्य आहे कारण त्याचा सर्जनेला काही अंत च नाही ये।

ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥
Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot.
Righteousness (or Religion) is an offspring of compassion; This force of righteousness is the mythical bull that supports the world.
धर्म हे प्रेम ची भावनेचाच एक पंथ आहे, आणि धर्माचं हे बळ एक काल्पनिकवृषभ(बैल) सामान आहे जे विश्वाला टिकवून ठेवत।

ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ ॥
santokh thaap rakhi-aa jin soot.
The balance in nature is maintained by righteousness, compassion and contentment. These three virtues keep the world in perfect order like beads in a thread.
प्रकृतीचं संतुलन हे धर्म, प्रेम आणि आत्म-संतोष वर टाकलेलं आहे। हे तीन सद्गुण विश्वाला एक संतुलन मध्ये ठेवतात जसे माळीतले मणी हे त्याच्या दोर्याने संतुलित ठेवलेले असतात।

ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥ ਧਵਲੈ ਉਪਰਿ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ ॥
jay ko bujhai hovai sachiaar. Dhavlai upar kaytaa bhaar.
One who understands this balance of virtues, becomes the true one; It is the Divine Laws that keep the universe in balance (and not the bull as per old Hindu belief).
जो मनुष्य हे सद्गुणांच्या संतुलन बद्दल समजतो, तो एक सत्य बनतो। हा एक दैवीय नियम आहे जो संपूर्ण ब्रह्माण्डला संतुलित ठेवतो। (आणि हिंदू मान्यते अनुसार बैल नाही।)

ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥
Dhartee hor parai hor hor. tis tay bhaar talai kavan jor.
So many worlds there are beyond this world, so very many! And beyond them, more and more!What power holds them, and supports their weight?
या विश्व शिवाय पण अनेक विश्व आहेत। खूपसगे। आणि त्याच्या पुढे हि अधिक, जास्त आणि जास्त। कोणती शक्ती त्यांना जोडून ठेवतेआणि त्यांचा वजनाला टिकवून ठेवते।

ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ॥
jee-a jaat rangaa kay naav. sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam.
The names and the colors of the many varieties of common species were all inscribed by the Ever-flowing Pen of God.
देवांच्या कधीही न संपणाऱ्या अखंड अनंत लेखनि ने सर्व प्रकारचे वेग वेगळे नाव आणि रंग बनविले एकचप्रजातीचे।

ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ ॥
ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay.
How can anyone ever write an account of this? It would be an account with no end!
कोणी कसे करून हे लिहू शकेल? याचा हिशोब च कधी संपणारा नाही ये।

ਕੇਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਲਿਹੁ ਰੂਪੁ ॥ ਕੇਤੀ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂਤੁ ॥
kaytaa taan su-aalihu roop. kaytee daat jaanai koun koot.
How great His power! How fascinating His beauty! And how great the gifts! (nature’s bounties); Who can know their extent?
काय महान ती ताकत ! किती आश्चर्यचकित करणारी ती सुंदरता! आणि काय सुंदर भेट! कोण त्याच्या अंत जाणू शकेल?

ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥
keetaa pasaa-o ayko kavaa-o. tis tay ho-ay lakh daree-aa-o.
You created the vast expanse of the Universe with One Word! And, hundreds of thousands of lives emerged.
ईश्वर तूच हे विशाळ विश्व बनवलं आहे मात्र एक शब्दानी। आणि शेंकडो हज़ारो जीव निर्माण झाले।

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar. vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have no power to even begin to describe your creation; I have nothing to offer that befits your greatness, not even my life.
माझ्यात ती क्षमता नाही ये ज्याने मी हे वर्णन करू शकतो। माझ्या कडे असे काही हि नाही जे तुझ्या समकक्ष हि असेल। माझ स्वःताच आयुष्य सुद्धा नाही।

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. too sadaa salaamat nirankaar. ||16||
O’ God, whatever pleases you is good for us. You are the Eternal and Formless One. ||16||
हे ईश्वर! जे हि तुला खुश करत तेच आमच्या साठी चांगलं आहे। तू शाश्वत आहे आणि निरंकार आहे। ||

Stanza 17
Every line in the next three stanzas starts with the word ‘Asankh’, which means countless or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment and admiration of the vastness of God’s Creation in these stanzas.

श्लोक 17
पुढच्या तीन श्लोकांची प्रत्येक पहिली पंक्ती मध्ये ‘असंख्य’ या शब्दा चा उल्लेख आहे. याचा अर्थ अंत असा होतो। गुरु नानक साहेब यांच्यात ईश्वराचे सर्जनेची विशालतेचे कौतुक करत आहेत।

ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ॥
asaNkh jap asaNkh bhaa-o. asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o.
Countless meditate on Your Name with Love. Countless are those who worship You and exercise countless austere disciplines.
अनंत लोक तुझ्या नावाचे ध्यान प्रेमाने लावतात। अनंत लोक तुझी पूजा- भक्ती करतात आणि वेग वेगळ्या पंथाचं पालन हि करतात।

ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਖਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ॥ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨਿ ਰਹਹਿ ਉਦਾਸ ॥
asaNkh garanth mukh vayd paath. asaNkh jog man rahahi udaas.
Countless are the scriptures and the ritual recitations of the Vedas. Countless are the Yogis, whose minds remain detached from the world.
अनंत शास्त्र आणि पद्धती वेदां मध्ये आहे। असे कितीक योगी आहेत ज्यांचं मन या विश्वा पासून आसक्त आहे।

error: Content is protected !!