MARATHI PAGE 5

ਨਾਨਕ ਆਖਣਿ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਸਿਆਣਾ ॥
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa.
O’ Nanak, everyone speaks of Him, acting wiser than the rest.
हे नानक! जे व्यक्ती त्याच्या विषयी बोलतात ते दुसर्यान पेक्षा समजदारीनी वागतात।

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥
vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai.
Great is the Master, Great is His Name. Everything happens according to His Will.
मालिक हा महान आहे, त्याच नाव महान आहे| सर्व काही त्याची इच्छे अनुसार होत।

ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥
naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21||
O’ Nanak, one who claims to know the unknowable God fully,is not going to be worthy of His grace. ||21||
हे नानक! जे कोणी सांगत कि त्याने न कळण्यारा ईश्वरा विषयी ज्ञान मिळवले आहे,तो त्याची कृपा मिळायचा हकदार नाहीये।

Stanza 22
This stanza states that God’s Creation is so vast that it is beyond all limits known to man. No words can describe it. Only the Creator knows how large His Creation is. (as it is continually being created and destroyed)

श्लोक 22
हा श्लोक प्रमाणे, देवांची सर्जना हि मनुष्याच्या समज च्या पलीकडची आहे।कोणे हि सहबाद त्याचे वर्णन करू शकत नाही। मात्र ईश्वरालाच माहिती आहे हे किती मोठे आहे । (कारण सर्व काही पुनः बनत आणि नाश होत आहे ।)

ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥
paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas.
There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of thousands of heavenly worlds above.
आपल्या खाल सुद्धा अनेकानेक विश्व आहेत आणि आपल्या वर हि शेकडो हज़ारो विश्व आहेत।

ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਨਿ ਇਕ ਵਾਤ ॥
orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat.
The vedas say that scholars have exhausted themselves trying to find the limits of His creation.
वेदांच्या सांगितले प्रमाणे विद्वान हि थकलेआहे, त्याची सर्जनेची हद्द शोधून।

ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਨਿ ਕਤੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥
sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat.
The scriptures say that there are 18,000 worlds. But in reality, they are innumerous; There is only one origin of all of them, God Himself.
शास्त्रांच्या प्रमाणे १८००० विश्व आहेत! पण खरे तर,अनंत आहेत| त्या सगळ्यांच उत्पत्ती स्थान एक च आहे,ते म्हणजे ईश्वर! देवांचे अनंत सृजन मोजणे हे शक्य नाहीये ।

ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਤ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਵਿਣਾਸੁ ॥
laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas.
Accounting for the infinite creation of God is just not possible. (No numbers even exist that could be used to describe that)
त्याचे वर्ण करू शकू इतके अंक सुद्धा नाहीये|

ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥
naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22||
O’ Nanak, God is great; He alone knows how great He is. ||22||
हे नानक! ईश्वर महान आहे! त्याला सुद्धा त्याची महानतामाहिती आहे।

Stanza 23
The synopsis of this stanza is that God’s Creation is beyond the comprehension of even His closest devotees and admirers.

श्लोक 23
याच्या प्रमाणे देवाची सर्जना इतकी विशाल आहे कि त्याच्या जवळच्या भक्तांना आणि प्रशंसकांच्यावर्णन पेक्षा पण पलीकडची आहे|

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥
saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa.
Those who praise the admirable God, (unite with Him but) cannot assess the magnitude of His splendor and glory.
जे त्याची स्तुती करतात त्यांना सुद्धा त्याचा तेजस्वितेच्या आणि महानतेची कल्पना नाही|

ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ॥
nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi.
That is like the streams and rivers which flow into the ocean and unite with it but cannot realize its vastness.
हे असं आहे कि जशे नदया समुद्र कडे वाहतात, आणि सागराला मिळतात पण त्याची विशालतेचे अनुभव करू शकत नाही।

ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥
samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan.
(Even) the kings and emperors with mountains of property and oceans of wealth
मोठे सम्राट आणि महाराजे ज्यांच्या कडे पर्वता इतकी संपत्ती आणि समुद्र इतके धन आहे,

ਕੀੜੀ ਤੁਲਿ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਹਿ ॥੨੩॥
keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23||
are no match to the poorest of the poor who do not ever forget God. ||23||
ते हि अश्यागिरीबाची बरोबरी नाही करू शकत जो नेहमी ईश्वराचे स्मरण करतो ।

Stanza 24
It is stated here that there is no end to God’s creation. It is so vast that it is impossible to know or describe its boundaries. Also, it is not possible to know all His virtues or even His motives. He alone knows His Lofty and Exalted State.

श्लोक 24
इथे सांगितले आहे कि देवाच्या सर्जनेचे काही अंत आंही ये| हे इतके मोठे आहे कित्याच वर्णन करू शकत नाही। आणि

ਅੰਤੁ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ant na siftee kahan na ant.
Endless are God’s virtues; endless is their description.
देवांचे सद्गुण हे अनंत आहे, आणि त्याचे वर्णन हि।

ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ant na karnai dayn na ant.
There is no end to His creation; there is no end to His gifts.
त्याची सर्जनेचे अंतनाही आणि त्यांनी दिलेले भेट चे|

ਅੰਤੁ ਨ ਵੇਖਣਿ ਸੁਣਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ant na vaykhan sunan na ant.
There can be found no end to the sights of His creation and no end to the sounds of His nature even if one tried for the longest period possible.
त्यांनी केलेल्या अनुपम सर्जनेचे अंत नाही आणि सुन्दर प्रकृतीचे सुद्धा| जरी कोणी खूप मोठ्या साम्य पर्यंत सुद्दा त्याला समजायचा प्रयत्न केला।

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਿ ਮੰਤੁ ॥
ant na jaapai ki-aa man mant.
It is impossible to know the limit of His designs.
त्याची कल्पनेचे अंदाज बांधणे हि अशक्य आहे।

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥
ant na jaapai keetaa aakaar.
The limits of the created universe cannot be perceived.
बनलेल्या ब्रह्माण्ड चे हि अंदाज बांधणे शक्य नाहीत।

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ant na jaapai paaraavaar.
It is impossible to know where His creation starts and where it ends.
त्याची सर्जन कुठे संपती आणि कुठे सुरु होती हे सांगणे सुद्धा अशक्य आहे|

ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ ॥
ant kaaran kaytay billaahi.
Many struggle to know His limits,
सर्वे संघर्ष करतात त्याचा अंत शोधायचे

ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ ॥
taa kay ant na paa-ay jaahi.
but His limits cannot be found.
पण तो अंत शोधू शकत नाही।

ਏਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ayhu ant na jaanai ko-ay.
No one can know these limits.
कोणाला हि ते माहिती नाही।

ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ ॥
bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay.
The more you say about them, the more there still remains to be said.
तुंजी जेवढे जास्तसांगाल, तेवढे जास्त बाकी राहील।

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
vadaa saahib oochaa thaa-o.
Great is the Master, limitless is His Heavenly Home.
मालिक महान आहे आणि त्याच विशाल अनंत स्वर्गीय घर सुद्धा।

ਊਚੇ ਉਪਰਿ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥
oochay upar oochaa naa-o.
Highest of the High is His Name.
त्याचेनाव मोठ्या पेक्षाही मोठे आहे।

ਏਵਡੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥
ayvad oochaa hovai ko-ay.
Only someone as great as Him,
मात्र त्याच्या एवढा महान च

ਤਿਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥
tis oochay ka-o jaanai so-ay.
can know His Lofty and Exalted State.
त्याची विशालता आणि त्याची भव्यता ओळखू शकेल।

ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਆਪਿ ॥
jayvad aap jaanai aap aap.
O’ Nanak, by His Grace, He bestows His Blessings. ||24||
हे नानक! त्याची कृपेने तो आपल्याला आशीर्वाद देतो।

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ ॥੨੪॥
naanak nadree karmee daat. ||24||
O’ Nanak, by His glance of grace, He bestows His blessings.
हे नानक! त्याची देवदृष्टी ने तो आपल्याला आशीर्वाद देतो|

Stanza 25
In this stanza, Guru Nanak states that God bestows upon us immeasurable amounts of gifts; He keeps giving even to those who deny receiving anything from Him and even when they deny His existence. Due to ignorance, we forget to thank Him even as we consume His bounties.Everything happens by His Will.
Desire to remember Him with love and devotion is the greatest treasure we can have, and this treasure is also gifted as a blessing from God.

श्लोक 25
यांच्यात सांगितले आहे कि देव आपण मोजू शकत नाही इको बक्षीस आणि भेट देतो, जे त्याचा कडून स्वीकारत आणि त्याला सुद्धा स्वीकारत नाही त्यांना सुद्धा तो देतो| आपल्या उपेक्षे मुले आपण त्याला धन्यवाद सांगायचे विसरतो। सर्व काही त्याची इची अनुसार च होत|

ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.
His Blessings are so abundant that they cannot be accounted for.
त्याला प्रेम भक्तीने स्मराईची इच्छेचा खजिना महान आहे जो आपल्या कडे औ शकतो आणि खजिना सुद्धा त्याच्या द्वारे दिलेला आहे|

ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥
vadaa daataa til na tamaa-ay.
The Great Giver believes only in giving and has not an iota of avarice.
त्याचे आशीर्वाद इतके सांगे आहेत कि त्याचा काहीही हिशोब नाही| हे सर्व देणारा मात्र द्येय मधेच विश्वास ठेवतो आणि त्याला कुठली ही लालसा नाही|

ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥
kaytay mangahi joDh apaar.
So many great heroic warriors beg from the Infinite God!
खूप सारे महान योद्धानी देवा कडे मदद मागितली आहे|

ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kayti-aa ganat nahee veechaar.
So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted.
खूप सांगे त्याचात बुडून त्याची प्रतीक्षा करतात कि त्यांची पण स्वीकृती व्हावी।

ਕੇਤੇ ਖਪਿ ਤੁਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ॥
kaytay khap tutahi vaykaar.
So many are consumed in vices and perish in anxiety.
खूप सारे कुकर्मात अडकतात आणि चिंते मध्ये मृत्यू मुखी पडतात।

ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ ॥
kaytay lai lai mukar paahi.
So many keep enjoying God’s gifts, but deny receiving them (by never acknowledging Him).
खूप सारे ईश्वराची भेट चा आनंद घेतात आणि तरी सुद्धा स्वीकार करत नाही कि त्यांना हे ईश्वरा द्वारा प्राप्त आहे ।

ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥
kaytay moorakh khaahee khaahi.
So many ignorant keeps on consuming (But forget the Giver).
खूप सारे उपेक्षित लोक त्याच्या कडून घेत राहतात (मात्र देणारा कोण आहे ते विसरून जातात)

ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥
kayti-aa dookh bhookh sad maar.
So many are destined to endure distress, deprivation and constant abuse.
खूप सारे लोकांचा भाग्यात संताप,अधोगती आणि दुःख लिहिलेले आहे।

ਏਹਿ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥
ayhi bhe daat tayree daataar.
These sufferings are also Your blessings, O’ Great Giver (because they divert us back to you for your benevolence).
हे दुःख सुद्धा तू दिलेले आहे हे ईश्वर! कारण ते सुद्धा आमाला तुच्या दये कडेच नेतात।

ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥
band khalaasee bhaanai ho-ay.
Freedom from ego and worldly attachments is achieved only by accepting Your Will.
अहंभाव आणि लालसा पासून मुक्ती हि तुझी आज्ञाची स्वीकृती करूनच मिळती।

ਹੋਰੁ ਆਖਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
hor aakh na sakai ko-ay.
No one else has any say in it.
याचा अतिरिक्त सांगायला कोना कडे काहीही नाही।

ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਣਿ ਪਾਇ ॥
jay ko khaa-ik aakhan paa-ay.
If some ignorant person suggests some way other than accepting God’s will to overcome attachment to Maya,
कोणी अज्ञानी जर का देवाची आज्ञाची स्वीकृती शिवाय या बंधनातून मुक्त व्हायचा कोणता वेगळा मार्ग सांगत असेल

ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥
oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay.
he shall face the effects of his folly.
तर त्याला त्याचे मूर्खताचे परिणाम भोगायला लागतात।

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
aapay jaanai aapay day-ay.
He Himself knows (our needs) and keeps fulfilling them.’
त्याला स्वःताला (आपल्या गरजा) माहीत आहे आणि तोच त्यांना पूर्ण करतो

ਆਖਹਿ ਸਿ ਭਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
aakhahi se bhe kay-ee kay-ay.
Few acknowledge this fact.
कित्येकांना हे सत्य माहीत आहे।

ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥
jis no bakhsay sifat saalaah.
O’ Nanak, one who is blessed with the treasure of praising God,
हे नानक! ज्याला ईश्वराची स्तुती करायचा खजिना मिळाला

ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥
naanak paatisaahee paatisaahu. ||25||
is spiritually the richest person in the world. || ||25||
तो खूप धनिक ऐश्वर्यवान आहे।

Stanza 26
In this stanza, Guru Nanak states that cultivating God’s invaluable qualities in ourselves is the purpose of our coming to this world and those who succeed in acquiring these Godly qualities, themselves become priceless. God’s virtues and His blessings are countless and beyond human comprehension.

श्लोक 26
या श्लोक मध्ये गुरु नानक सांगत आहे कि,देवा सारखे सद्गुण आपल्यात स्थापित करणे हेआपले या सृष्टी मध्ये येणाचे हे तात्पर्य आहे। जे स्वताःमध्ये हे दैव्य सद्गुण प्राप्त कराय मध्ये सफल होतात ते स्वतःमध्येच अमोल बनून जातात| देवताची पुण्याई हे मनुष्याच्या कल्पने बाहेर ची आहे|

ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥
amul gun amul vaapaar.
Priceless are God’s Virtues; Priceless is the effort to acquire those virtues.
देवांचे सद्गुण अमोल आहे, आणि त्याला प्राप्त कराय साठी केलेले प्रयत्न!

ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ ॥
amul vaapaaree-ay amul bhandaar.
Priceless are those who acquire His Virtues and priceless are His Treasures.
जे त्याचे सद्गुण प्राप्त करतात हे हि अनमोल आहे आणि त्याचा खजिना सुद्धा अनमोल आहे।

ਅਮੁਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥
amul aavahi amul lai jaahi.
Priceless are those who come into this world and depart after acquiring His Virtues.
जे या पृथ्वी वर जन्म घेतात आणि जे त्याचे सद्गुण प्राआप्त करतात ते हि अनमोल आहेत|

ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਹਿ ॥
amul bhaa-ay amulaa samaahi.
Priceless are those who are imbued in his love. Priceless are those who are absorbed in Him.
जे प्याच प्रेमात पडतात ते हि अनमोल आहेत आणि जे त्याचात रचलेले राहतात ते हि अनमोल आहेत|

ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥
amul Dharam amul deebaan.
Priceless is His Divine Law of Dharma, Priceless is His Divine Court of Justice.
त्याच्या धर्माचे नियम हि अनमोल आहेत आणि त्याच न्याय देणार अध्यायात्मिक न्यायलय।

ਅਮੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
amul tul amul parvaan.
Priceless is His system of justice, priceless are the laws of Divine Justice.
त्याची न्याय द्यायची पद्धत सुद्धां अनमोल आहेत आणि त्याचे धार्मिक नियम सुद्धा।

ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
amul bakhsees amul neesaan.
Priceless are His blessings and priceless are His bounties.
त्याची कृपा आणि त्याचे आशीर्वाद हि अनमोल आहेत|

ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥
amul karam amul furmaan.
Priceless is His Mercy; Priceless is His Royal Command.
त्याची दया आणि त्याचे हुकूम सुद्धा अनमोल आहेत|

ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥
amulo amul aakhi-aa na jaa-ay.
He is Priceless – Priceless beyond expression!
तो स्वतः अनमोल आहे! कल्पना बाहेर चे त्याचे मौल्!

ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
aakh aakh rahay liv laa-ay.
Many, by reciting Naam, in deep meditation get absorbed in Him but fail to describe Him fully.
खूपलोक, त्याचे सतनाम स्मरण करून त्याच्यात सामावून सुद्धा त्याच विवरण करू शकत नाही

ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥
aakhahi vayd paath puraan.
The writings in the holy scriptures (Vedas and Puranas) describe Him.
शास्त्रां मध्ये त्याचे विवरण केलेले आहे|

ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ॥
aakhahi parhay karahi vakhi-aan.
The scholars speak of Him and give discourses about Him.
विद्वान त्याचा वषयी बोलतात आणि सत्संग पण करतात|विद्वान त्याचा वषयी बोलतात आणि सत्संग पण करतात|

ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥
aakhahi barmay aakhahi ind.
Countless Brahmas and Indras speak of God.
ब्रह्मा आणि इंद्र नि पण देवा विषयी खूप सांगितले आहे|