MARATHI PAGE 25

ਜੇਹੀ ਸੁਰਤਿ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹੁ ॥
jayhee surat tayhaa tin raahu.
As is their level of consciousness, so is their way of life.
ज्यांची ज्या स्तराची चेतना असते, त्यांचे जीवन त्या रीतीने असतात|

ਲੇਖਾ ਇਕੋ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੧॥
laykhaa iko aavhu jaahu. ||1||
According to our deeds, we come and go in reincarnation.
आपल्या कर्मा प्रमाणेआपला पुनर्जन्म होतो, आपण येतो आणि जातो|

ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥
kaahay jee-a karahi chaturaa-ee.
Why, O soul, why do you try to be so clever?
हे आत्मा! तू इतके हुशार व्ह्यायचे प्रयत्न का करत आहे?

ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿਲ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
layvai dayvai dhil na paa-ee. ||1|| rahaa-o.
God does not hesitate in giving or taking away (our consciousness).
देव घ्याय मध्ये आणि द्याय मध्ये संकोच करत नाही। (आपली चेतना)

ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਜੀਆ ਕਾ ਤੋਹਿ ॥
tayray jee-a jee-aa kaa tohi.
All creatures are Yours and You are their Master.
सर्व जीव हे तुझे आहे आणि तू त्यांच्या मालिक आहे|

ਕਿਤ ਕਉ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਰੋਹਿ ॥
kit ka-o saahib aavahi rohi.
(How can we think) that God is angry with us?
(आपण कसे विचार करतो) कि देव आपल्या वर क्रोधीत आहे?

ਜੇ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਰੋਹਿ ॥
jay too saahib aavahi rohi.
(Even if) we think that the Master is not happy with me,
(जरी आपण) असा विचार केला कि मालिक आपल्या वर खुश नाही।

ਤੂ ਓਨਾ ਕਾ ਤੇਰੇ ਓਹਿ ॥੨॥
too onaa kaa tayray ohi. ||2||
they belong to You and You belong to them,
ते तुझे आहे आणि तू त्यांचा आहे।

ਅਸੀ ਬੋਲਵਿਗਾੜ ਵਿਗਾੜਹ ਬੋਲ ॥
asee bolvigaarh vigaarhah bol.
By our foul language we spoil everything with our foul words.
आपल्या खराब भाषेनी, आपल्या खराब शब्दांनीपण सर्वकेलेले सत्कर्म घालवले जातात।

ਤੂ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰਿ ਤੋਲਹਿ ਤੋਲ ॥
too nadree andar toleh tol.
You still judge our actions with Your graceful glance.
तू तुझ्या कृपादृष्टीने आमचे कर्म आंकतो।

ਜਹ ਕਰਣੀ ਤਹ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ॥
jah karnee tah pooree mat.
When one’s conduct is good, then one’s consciousness also becomes perfect.
जेव्हा व्यक्तीचे आचरण चांगले असतात, तेव्हा त्याची चेतना सुद्धा श्रेष्ठ बनती।

ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਘਟੇ ਘਟਿ ॥੩॥
karnee baajhahu ghatay ghat. ||3||
Without good deeds, (level of consciousness) decreases.
सत्कर्म शिवाय , (चेतनाचे स्तर) कमी होतात|

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਇ ॥
paranvat naanak gi-aanee kaisaa ho-ay.
Nanak beseeches, what kind of person is a wise man?
नानक विनवणी करत आहे कि, ज्ञानी माणूस कसा असतो|

ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥
aap pachhaanai boojhai so-ay.
(Wise men) are those who have self-realization (feel part of God).
(ज्ञानी माणूस) ते आहे ज्यांना आत्म साक्षात्कार झाला आहे| (देवाचा भाग असण्याचा अनुभव|)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
gur parsaad karay beechaar.
(This self-realization comes from) Grace of the Guru and contemplating Gurbani.
(हा आत्मसाक्षात्कार ) गुरुची कृपा मुळे आणि गुरबानी चे चिंतन करून होतो।

ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੩੦॥
so gi-aanee dargeh parvaan. ||4||30||
Such wise people are accepted in God’s court.
अशे ज्ञानी मनुष्य देवाच्या दरबारात स्वीकारले जातात|

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 4.
Sri Raag, by the first Guru, Fourth Beat.
श्री राग, मेहला १, घर ४

ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈ ਮਛੁਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤੁ ਲਹਾ ॥
too daree-aa-o daanaa beenaa mai machhulee kaisay ant lahaa.
You are like a vast river, All-knowing and All-seeing. I am a small fish (in your vast river; therefore) how can I understand Your limits?
तू एक मोठी नदी सारखा हे, सर्व तुला माहीत आहे, आणि तू सर्व बघतोय . मी छोटासा मासा आहे(त्या नदीतला) मी तुझी मर्यादा कशी ओळखू शकतो|

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਤੂ ਹੈ ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਫੂਟਿ ਮਰਾ ॥੧॥
jah jah daykhaa tah tah too hai tujh tay niksee foot maraa. ||1||
Wherever I look, I only see You water; when I (as a small fish) am taken out (of the water), I die crying in pain (because of separation from You).
मी जिथे बघतो, मी तुझ्याच पाण्याला बघतो, जेव्हा मी (छोटा मासा सारखा) बाहेर काढले जातो (पाण्यामधून), मी दुःखात आक्रन्द करतो(तुझ्यापासून वेगळे झाल्या मुळे)

ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ ॥
na jaanaa may-o na jaanaa jaalee.
I am not fearful of the fisherman or the net ( death or the cause of Death).
मी त्या मच्छीमार नि किंवा त्या जाळ नि घाबरत नाहीये(मृत्यू किंवा मृत्यू च्या कारणनी )

ਜਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaa dukh laagai taa tujhai samaalee. ||1|| rahaa-o.
But when the pain (of Death) comes, then I will call upon You.
पण जेव्हा त्रास (मृत्यूचा) येतो, तेव्हा मी तुला बोलावेल।

ਤੂ ਭਰਪੂਰਿ ਜਾਨਿਆ ਮੈ ਦੂਰਿ ॥
too bharpoor jaani-aa mai door.
(O’my God),You are always omnipresent; But it is I who have deemed You to be far away.
(हे माझे ईश्वर) तू सर्वव्यापी आहे, पण हा मी आहे जो तुझा पासून लांब जातोय|

ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਤੇਰੈ ਹਦੂਰਿ ॥
jo kachh karee so tayrai hadoor.
Whatever I do, I do in Your Presence.
मी जे काही करतो ए तुझ्या उपस्थितीत करतो।

ਤੂ ਦੇਖਹਿ ਹਉ ਮੁਕਰਿ ਪਾਉ ॥
too daykheh ha-o mukar paa-o.
You see all my actions, and yet I ignore Your presence.
तू माझे सर्व कर्म बघत आहेस ,तरी मी तुझी उपस्थितीची उपेक्षा करतो|

ਤੇਰੈ ਕੰਮਿ ਨ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ॥੨॥
tayrai kamm na tayrai naa-ay. ||2||
I have not done deeds ordained by You, or remembered You with love.
मी तू नेमलेले कार्य करत नाही, आणि तुला प्रेमानी आठवण सुद्धा करत नाही।

ਜੇਤਾ ਦੇਹਿ ਤੇਤਾ ਹਉ ਖਾਉ ॥
jaytaa deh taytaa ha-o khaa-o.
Whatever You give me, that is what I eat.
तू जे काही देतो, मी ते खातो|

ਬਿਆ ਦਰੁ ਨਾਹੀ ਕੈ ਦਰਿ ਜਾਉ ॥
bi-aa dar naahee kai dar jaa-o.
There is no other door-unto which door should I go?
असे कोणते हि दार नाहीये- मी कोणत्या द्वारी जावे?

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
naanak ayk kahai ardaas.
Nanak offers this one prayer:
नानक हि प्रार्थना (अरदास) करतो।

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ ॥੩॥
jee-o pind sabh tayrai paas. ||3||
this body and soul are totally Yours.
हे शरीर हि आत्मा दोन्ही तुझे आहे|

ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਦੂਰਿ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਮੰਝਿ ਮਿਆਨੋੁ ॥
aapay nayrhai door aapay hee aapay manjh mi-aano.
He Himself is near, and far away; He Himself is in-between. He is everywhere.
तो स्वतःच जवळ आहे, आणि तो स्वतःच लांब आहे, तोच मध्य माडे विध्यमान आहे। तो सर्वत्र आहे|

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋੁ ॥
aapay vaykhai sunay aapay hee kudrat karay jahaano.
He Himself beholds, and listens. By His Creative Power, He created the world.
तो च पाहणारा आहे, तोच ऐकणारा आहे. त्याचा सर्जन शक्तीने त्याने हि पृथ्वी बनविली आहे|

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੋੁ ॥੪॥੩੧॥
jo tis bhaavai naankaa hukam so-ee parvaano. ||4||31||
Whatever pleases Him, that command is acceptable, says Nank.
त्याला जे काही खुश करत, तो हुकूम मला मान्य आहे| असे नानक म्णतात।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 4.
Sri Raag, by the first Guru, Fourth beat:
श्री राग, मेहला १, घर ४।

ਕੀਤਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮਨਿ ਮਾਨੁ ॥
keetaa kahaa karay man maan.
Why should the created beings feel pride in their minds?
सर्जन झालेला जीव का स्वतः वर गर्व करतो?

ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਕੈ ਹਥਿ ਦਾਨੁ ॥
dayvanhaaray kai hath daan.
The Gift is in the Hands of the Great Giver.
भेट देणं हे तर त्या परम दाताच्या हातात आहे|

ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਨ ਦੇਈ ਸੋਇ ॥
bhaavai day-ay na day-ee so-ay.
It is his pleasure whether He gives or not.
हे त्याची कृपा आहे कि तो देतो कि नाही|

ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਹਿਐ ਕਿਆ ਹੋਇ ॥੧॥
keetay kai kahi-ai ki-aa ho-ay. ||1||
What can be done by the order of the created beings?
जो सर्जन झालेला जीव आहे त्याच्या हुकुमाने काय होणार?

ਆਪੇ ਸਚੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਸਚੁ ॥
aapay sach bhaavai tis sach.
God Himself is Truth; and Truth pleases Him.
देव च सत्य आहे| आणि सत्यच त्याला खुश करत|

ਅੰਧਾ ਕਚਾ ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
anDhaa kachaa kach nikach. ||1|| rahaa-o.
False and shallow is the blind ( ignorant) person.
खोत आणि अज्ञानी हे अंध आहे|

ਜਾ ਕੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਆਰਾਉ ॥
jaa kay rukh birakh aaraa-o.
The One who owns the trees of the forest and the plants of the garden, embellishes them.
जंगलातले वृक्ष ज्याचे आहे आणि बाग मधील झाडे ज्याची आहे, तो च त्यांना सुशोभित करतो।

ਜੇਹੀ ਧਾਤੁ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ॥
jayhee Dhaat tayhaa tin naa-o.
according to their origin, He gives them all their names.
त्यांच्या रचनेचा हिशोबानी तो त्यांना नाव देतो|

ਫੁਲੁ ਭਾਉ ਫਲੁ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ ॥
ful bhaa-o fal likhi-aa paa-ay.
The Flower and the Fruit of God’s Love are obtained by pre-ordained destiny.
देवाची कृपेचे पुष्पआणि फळ हे तर विधी लिखित आहे।

ਆਪਿ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਇ ॥੨॥
aap beej aapay hee khaa-ay. ||2||
As we plant, so do we harvest and eat.
आपण जसे पेरतो, तेच उगत आणि आपण तेच खातो।

ਕਚੀ ਕੰਧ ਕਚਾ ਵਿਚਿ ਰਾਜੁ ॥
kachee kanDh kachaa vich raaj.
Our body is like a house with weak walls and our mind (the mason) is also untrained.
आपलं शरीर हे अशक्त भिंतींच घर आहे, आणि आपलं मन(चिनाई)हे अप्रशिक्षित आहे|

ਮਤਿ ਅਲੂਣੀ ਫਿਕਾ ਸਾਦੁ ॥
mat aloonee fikaa saad.
The flavor of the intellect is bland and insipid without the Salt.
बुद्धी हि बेचव आणि उग्र आहे, मीठ शिवायची।

ਨਾਨਕ ਆਣੇ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥
naanak aanay aavai raas.
O’ Nanak, as He wills, He makes things right.
हे नानक! त्याला जसे वाटतात त्या रीतीने तो त्यांना घडवतो।

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਸਾਬਾਸਿ ॥੩॥੩੨॥
vin naavai naahee saabaas. ||3||32||
Without meditating on God’s Name, no one is approved in His court.
देवाचा नावाच्या स्मरण शिवाय , त्याच्या दरबारात कोणाचे हि स्वागत होत नाही।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 5.
Sri Raag, by the First Guru, Fifth Beat:
श्री राग, मेहला १ घर ५

ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰਿ ਸਕੈ ॥
achhal chhalaa-ee nah chhalai nah ghaa-o kataaraa kar sakai.
Neither the unperceivable ( Maya) can be deceived, nor any dagger can neutralize its evil effect.
मायाला फसवू शकत नाही। आणि कोणतीही कट्यार त्याची दुष्टता संपवू शकत नाही।

ਜਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ ਇਸੁ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ ॥੧॥
ji-o saahib raakhai ti-o rahai is lobhee kaa jee-o tal palai. ||1||
As our Master keeps us, so do we exist.The mind of a greedy person starts wavering.
आपला मालिक आपल्याला जसा ठेवतो आपण तसे राहतो| लालची मनुष्याचे मन डोलायला लागत।

ਬਿਨੁ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉ ਜਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin tayl deevaa ki-o jalai. ||1|| rahaa-o.
How can the lamp of divine wisdom be lighted without the oil of meditation on God’s Name?
दैवीय शहाणपण चा दिवा ध्यानाच्या तेल शिवाय कसा प्रकट होणार?

ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ॥ ਭਉ ਵਟੀ ਇਤੁ ਤਨਿ ਪਾਈਐ ॥
pothee puraan kamaa-ee-ai. bha-o vatee it tan paa-ee-ai.
Let the reading of your prayer book be the oil, and let the Fear of God be the wick for the lamp of this body.
तुमच्या प्रार्थनाच्या पुस्तक च वाचन हे ते तेल असुद्या आणि देवाची भीती हे या शरीराची वात असुद्या।

ਸਚੁ ਬੂਝਣੁ ਆਣਿ ਜਲਾਈਐ ॥੨॥
sach boojhan aan jalaa-ee-ai. ||2||
Light this lamp with the understanding of Truth.
सत्याला समजून ह्या दिवाचे प्राकट्य करा|

ਇਹੁ ਤੇਲੁ ਦੀਵਾ ਇਉ ਜਲੈ ॥
ih tayl deevaa i-o jalai.
This is the way how this lamp (of divine wisdom) is lighted.
ह्या रीतीने हा दिवा प्रकट होऊ शकतो।

ਕਰਿ ਚਾਨਣੁ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar chaanan saahib ta-o milai. ||1|| rahaa-o.
It is only when you enlighten your mind (with divine wisdom), only then God is realized.
कि जेव्हा तुम्ही दैवीय ज्ञान चे प्रकटीकरण मनात कराल, तेव्हाच देवाचा अनुभव होईल|

ਇਤੁ ਤਨਿ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥
it tan laagai baanee-aa.
When the Guru’s word shows its effect on the body,
जेव्हा गुरुचे वचन शरीर वर त्याची असर दाखवतात।

ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆ ॥
sukh hovai sayv kamaanee-aa.
then joy and peace is received by humbly meditating on His Name.
तेव्हा त्याचे नाव घेतल्याने आनंद आणि शांतीचा अनुभव होतो|