MARATHI PAGE 192

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
gur kaa sabad raakh man maahi.
Keep the Word of the Guru in your mind.
गुरुचे वचन आपल्या मनात ठेवा।

ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹਿ ॥੧॥
naam simar chintaa sabh jaahi. ||1||
All worries go away by remembering God with love and devotion .
प्रेम आणि भक्तीने देवाचे स्मरण करून सर्व चिंता दूर होतात।

ਬਿਨੁ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਇ ॥
bin bhagvant naahee an ko-ay.
Besides God, there is no one else to support the beings.
भगवंताशिवाय इतर कोणी नाही।

ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
maarai raakhai ayko so-ay. ||1|| rahaa-o.
He is the one alone, who destroys or protects the beings.
तो एकटाच आहे, जो प्राण्यांचा नाश करतो किंवा त्यांचे रक्षण करतो।

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
gur kay charan ridai ur Dhaar.
Enshrine the Guru’s immaculate words in your heart.
गुरुचे पवित्र शब्द आपल्या अंतःकरणात आत्मसात करा।

ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਜਪਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੨॥
agan saagar jap utreh paar. ||2||
Remember God with love and devotion, and swim across the fiery ocean of worldly desires.
भगवंताचे प्रेम व भक्तीने स्मरण करा आणि ऐहिक वासनाच्या ज्वालाग्राही महासागर पार करा |

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਿਉ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ ॥
gur moorat si-o laa-ay Dhi-aan.
Focus your attention on Guru’s Word.
गुरुच्या शब्दावर आपले लक्ष केंद्रित करा।

ਈਹਾ ਊਹਾ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੩॥
eehaa oohaa paavahi maan. ||3||
Here (in this world) and hereafter (God’s court), you shall be honored.
येथे (या जगात) आणि नंतर (देवाचा दरबार), तुमचा सन्मान होईल।

ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥
sagal ti-aag gur sarnee aa-i-aa.
Renouncing everything, the one who comes to the Guru’s Sanctuary.
प्रत्येक गोष्टीचा त्याग करून, जो गुरुच्या शरणी येतो।

ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬੧॥੧੩੦॥
mitay andaysay naanak sukh paa-i-aa. ||4||61||130||
O’ Nanak, all his worries are erased and he enjoys bliss.
हे’नानक, त्याच्या सर्व चिंता मिटल्या जातात आणि त्याला आनंद प्राप्त होतो।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
jis simrat dookh sabh jaa-ae.
Remember that God, by remembering whom all sorrows go away,
देवाची आठवण ठेवा, ज्याचे स्मरण करून सर्व दुःख दूर होते ।

ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥
naam ratan vasai man aa-ay. ||1||
and His jewel-like precious Name comes to dwell in the heart.
आणि त्याचे रत्नजडित बहुमोल नाव हृदयात राहतात।

ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
jap man mayray govind kee banee.
O’ my mind, meditate on that word of God with love and devotion,
हे’माझ्या मना!, देवाच्या वचनावरप्रेमाने व भक्तीने मनन कर,

ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮੁ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saaDhoo jan raam rasan vakhaanee. ||1|| rahaa-o.
with which The Holy People recite God’s praises.
ज्याने पवित्र लोक देवाची स्तुती करतात।

ਇਕਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥
ikas bin naahee doojaa ko-ay.
Besides the One God there is no other at all.
एका ईश्वराशिवायइतर कोणी नाही।

ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥
jaa kee darisat sadaa sukh ho-ay. ||2||
By whose Glance of Grace, eternal peace is obtained.
ज्याच्या कृपेने , चिरंतन शांती प्राप्त होते।

ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਕਰਿ ਏਕੁ ॥
saajan meet sakhaa kar ayk.
Make God as your only friend, companion and confidant,
देवाला आपला एकमेव मित्र, सहकारी आणि विश्वासू बनवा,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਖਰ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖੁ ॥੩॥
har har akhar man meh laykh. ||3||
and enshrine Him in your mind.
आणि आपल्या मनात त्याला बसवा।

ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ॥
rav rahi-aa sarbat su-aamee.
The Master is totally pervading everywhere.
मालिक सर्वत्र व्यापत आहे।

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੬੨॥੧੩੧॥
gun gaavai naanak antarjaamee. ||4||62||131||
and Nanak keeps singing praises of that Inner Knower.
आणि नानक त्या आद्य ज्ञानाची स्तुती करीत राहतात।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by theFifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਭੈ ਮਹਿ ਰਚਿਓ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥
bhai meh rachi-o sabh sansaaraa.
The entire world is engrossed in fear.
संपूर्ण जग भयभीत आहे।

ਤਿਸੁ ਭਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥
tis bha-o naahee jis naam aDhaaraa. ||1||
Only that person has no fear, who has the support of God.
केवळ त्या व्यक्तीलाच भीती नसते ज्याला देवाचा पाठिंबा असतो।

ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥
bha-o na vi-aapai tayree sarnaa.
O’ God, no fear afflicts the one who seeks Your refuge,
हे ’देवा, तुझा आसरा शोधणाऱ्याला भय दुःख देत नाहीत,

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jo tuDh bhaavai so-ee karnaa. ||1|| rahaa-o.
Because such a person does only that which pleases You.
कारण अशी एखादी व्यक्ती तुम्हाला आवडेल असेच करते।

ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਹਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
sog harakh meh aavan jaanaa.
The one who remains affected by pain and pleasure, remains bound to rounds of birth and death.
जो दु: ख आणि सुखानं प्रभावित राहतो, तो जन्म आणि मृत्यूच्या फेऱयांमध्ये बांधलेला असतो।

ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ॥੨॥
tin sukh paa-i-aa jo parabh bhaanaa. ||2||
The one who is pleasing to God, finds peace.
जो देवाला प्रसन्न करतो त्याला शांती मिळते।

ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਮਹਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥
agan saagar mahaa vi-aapai maa-i-aa.
This world is like an ocean of fire, where the desire for worldly pleasure keeps afflicting the minds of human beings.
हे जग हे अग्नीच्या महासागरासारखे आहे, जेथे सांसारिक सुखांची इच्छा माणसांच्या मनावर त्रास देत राहते।

ਸੇ ਸੀਤਲ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥
say seetal jin satgur paa-i-aa. ||3||
Those who have found the True Guru are calm and cool
ज्यांना खरा गुरु सापडला आहे तेशांत आहे।

ਰਾਖਿ ਲੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥
raakh lay-ay parabh raakhanhaaraa.
It is only God, the savior, who saves the mortals from the evils of the world.
तो फक्त देव, तारणहार आहे, त्याने जगाच्या वाईट गोष्टींपासून मनुष्यांना वाचविले।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੪॥੬੩॥੧੩੨॥
kaho naanak ki-aa jant vichaaraa. ||4||63||132||
Says Nanak, what helpless these human beings are?
नानक म्हणतात, हे मनुष्य किती असहाय आहेत?

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥
tumree kirpaa tay japee-ai naa-o.
O’ God, it is only by your Grace that we can meditate on Your Name.
हे ’देवा, आम्ही तुझ्या नावाचा अभ्यास करतोतुझ्या कृपेनेच।

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਦਰਗਹ ਥਾਉ ॥੧॥
tumree kirpaa tay dargeh thaa-o. ||1||
It is by Your Grace that we can obtain honor in Your court.
तुमच्या कृपेमुळेच आम्हाला तुमच्या दरबारात सन्मान मिळतो।

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
tujh bin paarbarahm nahee ko-ay.
O’ Supreme God, besides You, there is no one else.
हे ’सर्वोच्च देवा, तुझ्याशिवाय इतर कोणी नाही।

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tumree kirpaa tay sadaa sukh ho-ay. ||1|| rahaa-o.
By Your Grace, everlasting peace is obtained.
तुझ्या कृपेने, सार्वकालिक शांती प्राप्त होते।

ਤੁਮ ਮਨਿ ਵਸੇ ਤਉ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
tum man vasay ta-o dookh na laagai.
If You dwell in the mind, we do not suffer in sorrow.
जर तुम्ही मनामध्ये वास केला तर आम्ही दु: खात नाही।

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੨॥
tumree kirpaa tay bharam bha-o bhaagai. ||2||
By Your Grace, doubt and fear run away.
आपल्या कृपेने, शंका आणि भीती पळून जाईल।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ॥
paarbarahm aprampar su-aamee.
O’ Supreme God, O’ infinite Master,
हे ’सर्वोच्च देव, हे’ अनंत गुरु!

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩॥
sagal ghataa kay antarjaamee. ||3||
You are the Inner-Knower of all the minds.
आपण सर्व मनाला जाणणारे आहात।

ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ਅਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
kara-o ardaas apnay satgur paas.
I make this prayer before my True Guru:
मी ही प्रार्थना माझ्या खऱ्या गुरूसमोर करतो:

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ॥੪॥੬੪॥੧੩੩॥
naanak naam milai sach raas. ||4||64||133||
that, I Nanak, may be blessed with the treasure of God’s Name.
की, मी नानक, देवाच्या नावाचा खजिना मिळवू शकेल।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥
kan binaa jaisay thothar tukhaa.
Just as the husk is empty without the grain,
जशी भुसा धान्याशिवाय रिकामी असते तसेच

ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ ॥੧॥
naam bihoon soonay say mukhaa. ||1||
so is the mouth empty without God’s Name.
देवाच्या नावाशिवाय मुख रिकामे आहे।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
har har naam japahu nit paraanee.
O’ mortal, always meditate on God’s Name with love and devotion,
हे’नश्वर, प्रेम आणि भक्तीने नेहमीच देवाच्या नावाचे चिंतन करा,

ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਧ੍ਰਿਗੁ ਦੇਹ ਬਿਗਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam bihoon Dharig dayh bigaanee. ||1|| rahaa-o.
(because when death comes), without Name, this body is considered accursed.
(कारण जेव्हा मृत्यू येतो), नावाशिवाय, हे शरीर शापित मानले जाते|

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਖਿ ਭਾਗ ॥
Naam bina nahi mukh bhaag.
No fortune smiles on a person’s destiny without meditation on God’s Name.
देवाच्या नावावर चिंतन केल्याशिवाय एखाद्याच्या नशिबी कोणतेही सदभाग्य हसत(येत) नाही।

ਭਰਤ ਬਿਹੂਨ ਕਹਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥
bharat bihoon kahaa sohaag. ||2||
Without the Husband, where is the marriage?Just like there can be no happily married life without the groom.
नवराशिवाय लग्न कुठे आहे? ज्याप्रमाणे पतिशिवाय सुखी वैवाहिक जीवन असू शकत नाही|

ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਲਗੈ ਅਨ ਸੁਆਇ ॥
naam bisaar lagai an su-aa-ay.
Forgetting the Naam, one who engages in other pursuits,
नाम विसरुन, जो इतर साधनांमध्ये गुंतलेला आहे,

ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਜੈ ਕਾਇ ॥੩॥
taa kee aas na poojai kaa-ay. ||3||
none of his desires are fulfilled.
त्याची कोणतीही इच्छा पूर्ण होत नाही।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੀ ਦਾਤਿ ॥
kar kirpaa parabh apnee daat.
The one on whom God becomes merciful and bestows the Gift of Naam.
ज्याच्यावर देव दयाळू होतो आणि त्याला ते नाव देते।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥੪॥੬੫॥੧੩੪॥
naanak naam japai din raat. ||4|
O’ Nanak, he always meditates on Your Name with love and devotion.
हे ’नानक, तो नेहमीच तुझ्या नावाचा प्रेम आणि भक्तीने ध्यान करतो।