MARATHI PAGE 191

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥
kal kalays gur sabad nivaaray.
The Guru’s word has eliminates all my strife and sorrow.
गुरूच्या शब्दाने माझे सर्व कलह आणि दु: ख दूर झाले आहे।

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ॥੧॥
aavan jaan rahay sukh saaray. ||1||
My comings and goings (in and out of this world) have ended and I have obtained all kinds of comforts.
माझे येणे आणि जगणे (या जगात आणि बाहेर) संपले आहेत आणि मला सर्व प्रकारच्या सुखसोयी मिळाल्या आहेत।

ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhai binsay nirbha-o har Dhi-aa-i-aa.saaDhsang har kay gun gaa-i-aa.
In the company of saints, I sang praises of God, and when I meditated on the fearless God, all my fears vanished away.
संतांच्या सहवासात मी देवाची स्तुती केली आणि जेव्हा मी निर्भय देवाचे ध्यान केले तेव्हा माझे सर्व भय नाहीसे झाले।

ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੇ ॥
charan kaval rid antar Dhaaray.
They who enshrined the immaculate Name of God in their hearts,
ज्यांनी आपल्या अंत: करणात देवाचे नाव पवित्र केले आहे,

ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਗੁਰਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ ॥੨॥
agan saagar gur paar utaaray. ||2||
were ferried by the Guru across the fiery ocean of worldly desires.
गुरूंनी सांसारिक वासनांच्या ज्वालाग्रहाच्या समुद्रापलीकडे नेले होते।

ਬੂਡਤ ਜਾਤ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਕਾਢੇ ॥
boodat jaat poorai gur kaadhay.
They, who were drowning in the worldly ocean of vices, the Guru pulled them out,
ते, जे दुर्गुणांच्या सांसारिक समुद्रात बुडत होते, गुरूंनी त्यांना बाहेर खेचले,

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਢੇ ॥੩॥
janam janam kay tootay gaadhay. ||3||
and reunited them with God from whom they were separated for many births.
-आणि त्यांना देवाबरोबर पुन्हा एकत्र केले ज्याच्यापासून ते बर्याच जन्मापासून विभक्त होते।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥
kaho naanak tis gur balihaaree.
Nanak say, I dedicate my life to the Guru,
नानक म्हणतात, मी माझे जीवन गुरुला समर्पित करतो,

ਜਿਸੁ ਭੇਟਤ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੫੬॥੧੨੫॥
jis bhaytat gat bha-ee hamaaree. ||4||56||125||
meeting whom, I was liberated.
-ज्यांना भेटून, मी मुक्त झालो।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी , मेहला ५

ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰਹੁ ॥
saaDhsang taa kee sarnee parahu.
In the holy congregation, seek the refuge of God.
पवित्र संगतमध्ये देवाचा आश्रय घ्या।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਆਗੈ ਧਰਹੁ ॥੧॥
man tan apnaa aagai Dharahu. ||1||
Surrender your body and mind before Him.
आपले शरीर आणि मन त्याच्यापुढे समर्पित करा।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
amrit naam peevhu mayray bhaa-ee.
O’ brother, relish the Ambrosial Nectar of God’s name.
हे ’भाऊ, देवाच्या नावाचा अमृतचा स्वाद घ्या।

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਭ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
simar simar sabh tapat bujhaa-ee. ||1|| rahaa-o.
One who has meditated on God’s Name with love and devotion, he has calmed the fire of vices.
ज्याने प्रेमाने आणि भक्तीने भगवंताच्या नावाचे ध्यान केले, त्याने दुर्गुणांची आग शांत केली।

ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨਿਵਾਰਹੁ ॥
taj abhimaan janam maran nivaarahu.
Renounce your ego, and liberate yourself from the cycles of birth and death.
आपल्या अहंकाराचा त्याग करा आणि जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून स्वतःला मुक्त करा।

ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਣ ਨਮਸਕਾਰਹੁ ॥੨॥
har kay daas kay charan namaskaarahu. ||2||
Bow in humility to the feet of God’s servants .
देवाच्या सेवकांना नम्रतेने नमन करा।

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਹਿ ਸਮਾਲੇ ॥
saas saas parabh maneh samaalay.
Remember God in your mind, with each and every breath.
प्रत्येक श्वासाने आपल्या मनात देवाची आठवण ठेवा।

ਸੋ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ ॥੩॥
so Dhan sanchahu jo chaalai naalay. ||3||
Gather only the wealth of God’s Name which shall go with you.
तुमच्याबरोबरच असलेल्या देवाच्या नावाची संपत्ती मिळवा।

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ॥
tiseh paraapat jis mastak bhaag.
He alone obtains this wealth, in whose destiny it is so written.
ज्याच्या नशिबात असे लिहिलेले आहे हि संपत्ती त्यालाच मिळते।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥੪॥੫੭॥੧੨੬॥
kaho naanak taa kee charnee laag. ||4||57||126||
Nanak says, O mortal serve with humility that devotee who has obtained this wealth of God’s Name.
नानक म्हणतात, हे नश्वर! ज्या भक्तांनी देवाच्या नावाची ही संपत्ती घेतली आहे त्यांची नम्रतेने सेवा कर।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ॥
sookay haray kee-ay khin maahay.
In an instant the Guru has revived the spiritually dead people.
एका क्षणी गुरूंनी आध्यात्मिकरित्या मृत झालेल्या लोकांचे पुनरुत्थान केले।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੰਚਿ ਜੀਵਾਏ ॥੧॥
amrit darisat sanch jeevaa-ay. ||1||
His Ambrosial Glance irrigates and revives their souls.
त्याची अमृत दृष्टी त्यांच्या जीवनास सिंचन आणि संजीवनी प्रदान करते।

ਕਾਟੇ ਕਸਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥
kaatay kasat pooray gurdayv.
The Perfect Guru has removed all the difficulties of His servant,
परिपूर्ण गुरुने आपल्या सेवकाच्या सर्व अडचणी दूर केल्या आहेत,

ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੀਨੀ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sayvak ka-o deenee apunee sayv. ||1|| rahaa-o.
by blessing him with his service.
त्याच्या सेवेत आशीर्वाद देऊन।

ਮਿਟਿ ਗਈ ਚਿੰਤ ਪੁਨੀ ਮਨ ਆਸਾ ॥
mit ga-ee chint punee man aasaa.
All his worries have been removed, and the desires of mind have been fulfilled.
त्याच्या सर्व चिंता दूर केल्या गेल्या आहेत आणि मनाच्या इच्छा पूर्ण झाल्या आहेत।

ਕਰੀ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੨॥
karee da-i-aa satgur guntaasaa. ||2||
when the True Guru, the Treasure of virtues, has shown His Kindness.
जेव्हा सद्गुणांचा खजिना खऱ्या गुरूने कृपा दर्शविली,

ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਆਇ ਸਮਾਏ ॥
dukh naathay sukh aa-ay samaa-ay.
The sorrows have departed and peace has come in his life,
त्याच्या दु: खाचा अंत झाला आहे आणि त्याच्या आयुष्यात शांतता आली आहे।

ਢੀਲ ਨ ਪਰੀ ਜਾ ਗੁਰਿ ਫੁਰਮਾਏ ॥੩॥
dheel na paree jaa gur furmaa-ay. ||3||
no delay occurs when the Guru so commands.
जेव्हा गुरु आज्ञा करतात तेव्हा विलंब होत नाही।

ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ॥
ichh punee pooray gur milay.
They who have met the perfect Guru, their desire has been fulfilled.
ज्यांना परिपूर्ण गुरु भेटले आहेत, त्यांची इच्छा पूर्ण झाली आहे।

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੁਫਲ ਫਲੇ ॥੪॥੫੮॥੧੨੭॥
naanak tay jan sufal falay. ||4||58||127||
O’ Nanak, the life of those devotees has become most successful and fruitful.
हे ’नानक, त्या भक्तांचे जीवन सर्वात यशस्वी आणि फलदायी झाले आहे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by Fifth the Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਂਤਿ ॥
taap ga-ay paa-ee parabh saaNt.
All our maladies have departed; God has showered us with peace and tranquility.
आमचे सर्व आजार निघून गेले आहेत; देवाने आम्हाला शांती दिली आहे।

ਸੀਤਲ ਭਏ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਿ ॥੧॥
seetal bha-ay keenee parabh daat. ||1||
They, whom God grants the gift of His Name, become very peaceful.
ज्यांना देव आपल्या नावाची देणगी देतो, ते खूपच शांत होतात।

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ॥
parabh kirpaa tay bha-ay suhaylay.
By God’s Grace, they have become comfortable.
देवाच्या कृपेने, ते सुखी झाले आहेत।

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਬਿਛੁਰੇ ਮੇਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
janam janam kay bichhuray maylay. ||1|| rahaa-o.
They who were separated from Him for many births, God has re-united them with Him
जे अनेक जन्मापासून त्याच्यापासून विभक्त झाले होते, देवाने त्यांना त्याच्याबरोबर पुन्हा एकत्र केले।

ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥
simrat simrat parabh kaa naa-o.
By remembering God with love and devotion,
प्रेमाने आणि भक्तीने देवाचे स्मरण करून,

ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਉ ॥੨॥
sagal rog kaa binsi-aa thaa-o. ||2||
Raag Gauree, by Fifth the Guru:
सर्व रोगांचे मूळ नष्ट होते।

ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥
sahj subhaa-ay bolai har banee.
In intuitive peace and poise, he keep chanting the Divine Words (Gurbani).
आंतरिक शांततेत, तो दिव्य शब्दांचा (गुरबानी) जप करत राहतो।

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥੩॥
aath pahar parabh simrahu paraanee. ||3||
O mortals, you also always keep remembering God with love and devotion.
हे नश्वर! तू नेहमीच प्रेमाने आणि भक्तीने देवाचे स्मरण करतोस।

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥
dookh darad jam nayrh na aavai.
Pain, suffering and the fear of death do not even approach that one,
वेदना, दु: ख आणि मृत्यूची भीती त्या जवळही येत नाही,

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੪॥੫੯॥੧੨੮॥
kaho naanak jo har gun gaavai. ||4||59||128||
who sings the Glorious Praises of God, Says Nanak,
जो देवाच्या स्तुतिगीते गातो, नानक म्हणतो,

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਭਲੇ ਦਿਨਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ॥
bhalay dinas bhalay sanjog.
Auspicious are the days, and blessed are the moments of union,
ते दिवस शुभ आहेत आणि एकत्र होण्याचे ते क्षण धन्य आहेत।

ਜਿਤੁ ਭੇਟੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਜੋਗ ॥੧॥
jit bhaytay paarbarahm nirjog. ||1||
when I see the sight of Supreme God, who is detached from Maya.
जेव्हा मी परात्पर देवाचे दर्शन करतो, जो मायापासून दूर आहे।

ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
oh baylaa ka-o ha-o bal jaa-o.
I am a sacrifice to that time,
मी त्या काळासाठी समर्पित आहे,

ਜਿਤੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jit mayraa man japai har naa-o. ||1|| rahaa-o.
when my mind remembers God with love and devotion.
जेव्हा माझे मन देवाला प्रेमाने आणि भक्तीने आठवते।

ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲ ਓਹ ਘਰੀ ॥
safal moorat safal oh gharee.
Blessed is that moment, and blessed is that time,
तो क्षण धन्य आहे, आणि तो काळ धन्य आहे,

ਜਿਤੁ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਹਰੀ ॥੨॥
jit rasnaa uchrai har haree. ||2||
when my tongue chants the Name of God.
जेव्हा माझी जीभ देवाच्या नावाचा जयघोष करते।

ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਰਸਿ ॥
safal oh maathaa sant namaskaaras.
Blessed is that forehead , which bows in humility to the Saints.
धन्य ते कपाळ, जे संतांना नम्रतेने नमस्कार करते।

ਚਰਣ ਪੁਨੀਤ ਚਲਹਿ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ॥੩॥
charan puneet chaleh har maarag. ||3||
Sacred are those feet, who follow the pathholy congregation.
पवित्र ते पाय आहेत जे संगतच्या मार्गावर चालतात।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ॥
kaho naanak bhalaa mayraa karam.
Nanak say, auspicious was that deed of mine
नानक म्हणतात, माझे ते कर्म शुभ होते

ਜਿਤੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥੬੦॥੧੨੯॥
jit bhaytay saaDhoo kay charan. ||4||60||129||
which has led me to I met with the Guru.
ज्यामुळे मी गुरुशी भेटलो।