MARATHI PAGE 189

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਛੋਟ ॥੧॥
sant parsaad janam maran tay chhot. ||1||
By the Grace of the Saints, one is released from the cycles of birth and death.
संतांच्या कृपेने, एक जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होते।

ਸੰਤ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪੂਰਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥
sant kaa daras pooran isnaan.
The Blessed Vision of the Saints is like a perfect bath at the holy places.
संतांचे धन्य दर्शन पवित्र ठिकाणी अभ्यंग स्नान करण्यासारखे आहे।

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sant kirpaa tay japee-ai naam. ||1|| rahaa-o.
By the Grace of the Saints, one starts to meditate on God’s Name.
संतांच्या कृपेने, आपण देवाच्या नावाचे चिंतन करू लागतो।

ਸੰਤ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟਿਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
sant kai sang miti-aa ahaNkaar.
In the congregation of the Saints, egotism is destroyed,
संतांच्या मंडळीत अहंकार नष्ट होतो,

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਆਵੈ ਸਭੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੨॥
darisat aavai sabh aykankaar. ||2||
and God is seen pervading everywhere.
आणि देव सर्वत्र व्यापलेला दिसतो।

ਸੰਤ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਆਏ ਵਸਿ ਪੰਚਾ ॥
sant suparsan aa-ay vas panchaa.
By the pleasure of the Saints, the five vices come under control,
संतांच्या इच्छेने पाच दुर्गुण नियंत्रित होतात,

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਲੈ ਸੰਚਾ ॥੩॥
amrit naam ridai lai sanchaa. ||3||
and the person collects the Ambrosial Name of God in his heart.
आणि ती व्यक्ती आपल्या अंत: करणात देवाचे अमृत नाव एकत्रित करते।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ॥
kaho naanak jaa kaa pooraa karam.
Says Nanak, the one whose karma (destiny) is perfect,
नानक म्हणतात, ज्याचे कर्म (प्रारब्ध) परिपूर्ण आहे,

ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥੪੬॥੧੧੫॥
tis bhaytay saaDhoo kay charan. ||4||46||115||
touches the feet of the Holy. (has the fortune of meeting with the Guru).
तेच पवित्र पाय स्पर्श करतात(गुरुशी भेटण्याचे भाग्य आहे)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਪਤ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੈ ॥
har gun japat kamal pargaasai.
Meditating the virtues of God, one feels delighted.
भगवंताचे गुण ध्यानात घेतल्यास एखाद्याला आनंद होतो।

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤ੍ਰਾਸ ਸਭ ਨਾਸੈ ॥੧॥
har simrat taraas sabh naasai. ||1||
By remembering God with love and devotion, all fears are dispelled.
प्रेमाने आणि भक्तीने परमेश्वराचे स्मरण केल्यास सर्व भीती दूर होतात।

ਸਾ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥
saa mat pooree jit har gun gaavai.
Perfect is that intellect, by which the Glorious Praises God are sung.
परिपूर्ण म्हणजे ती बुद्धी, ज्याद्वारे भगवंताची स्तुती केली जाते।

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
vadai bhaag saaDhoo sang paavai. ||1|| rahaa-o.
However this perfect intellect is obtained by the person who by great good fortune finds the holy congregation.
तथापि, ही परिपूर्ण बुद्धी एखाद्या व्यक्तीस प्राप्त होते ज्याला मोठ्या भाग्याने पवित्र संगत सापडते।

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਈਐ ਨਿਧਿ ਨਾਮਾ ॥
saaDhsang paa-ee-ai niDh naamaa.
In the Saadh Sangat (holy congregation), the treasure of the Name is obtained.
समर्थ संगतमध्ये नावाचा खजिना प्राप्त होतो।

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮਾ ॥੨॥
saaDhsang pooran sabh kaamaa. ||2||
and in the company of the saints, all tasks are fulfilled.
आणि संतांच्या सहवासात सर्व कामे पूर्ण केली जातात।

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
har kee bhagat janam parvaan.
Through God’s devotional worship, one’s life is approved.
भगवंताच्या भक्तिभावाने, एखाद्याचे आयुष्य मंजूर झाले।

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੁ ॥੩॥
gur kirpaa tay naam vakhaan. ||3||
By Guru’s Grace, one chants the Naam, the Name of God.
गुरुच्या कृपेने, एखादा भगवंताच्या नावाचा जप करतो।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥
kaho naanak so jan parvaan.
Says Nanak, that humble being is accepted in God’s court,
नानक म्हणतात, की नम्र व्यक्तीला देवाच्या दरबारात स्वीकारले जाते,

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥੪੭॥੧੧੬॥
jaa kai ridai vasai bhagvaan. ||4||47||116||
within whose heart dwells God’s Name.
ज्याच्या हृदयात देवाचे नाव वास करते।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥
aykas si-o jaa kaa man raataa.
The person whose mind is imbued with the love of God,
ज्याचे मन भगवंताच्या प्रेमाने ओतले जाते,

ਵਿਸਰੀ ਤਿਸੈ ਪਰਾਈ ਤਾਤਾ ॥੧॥
visree tisai paraa-ee taataa. ||1||
he forgets jealousy with others.
त्याला दुसर्या बद्दल ईर्ष्या होत नाहीत।

ਬਿਨੁ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਈ ॥
bin gobind na deesai ko-ee.
He sees none other than God.
तो देवाशिवाय इतर कोणालाही पाहत नाही।

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
karan karaavan kartaa so-ee. ||1|| rahaa-o.
He believes that it is the same Creator who is the cause and doer of everything.
त्याचा असा विश्वास आहे की तो सर्व सृष्टीकर्तेच तोच निर्माता आहे।

ਮਨਹਿ ਕਮਾਵੈ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੈ ॥
maneh kamaavai mukh har har bolai.
The person who meditates on God’s Name with full attention of mind,
संपूर्ण मनाने परमेश्वराच्या नावाचे ध्यान करणारी व्यक्ती,

ਸੋ ਜਨੁ ਇਤ ਉਤ ਕਤਹਿ ਨ ਡੋਲੈ ॥੨॥
so jan it ut kateh na dolai. ||2||
that person never wavers in this world or the next world.
ती व्यक्ती या जगात किंवा पुढील जगात कधीही भटकत नाही।

ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੋ ਸਚ ਸਾਹੁ ॥
jaa kai har Dhan so sach saahu.
The person who has the wealth of Naam is truly wealthy.
ज्याच्याकडे नामची संपत्ती आहे तो खरोखर श्रीमंत आहे।

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਵਿਸਾਹੁ ॥੩॥
gur poorai kar deeno visaahu. ||3||
The perfect Guru has established that person’s recognition with God.
परिपूर्ण गुरुने त्या व्यक्तीची ओळख देवाबरोबर स्थापित केली आहे।

ਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥
jeevan purakh mili-aa har raa-i-aa.
The one who has realized God, who is all pervading and is the life support of all.
ज्याने भगवंताची जाण केली आहे, जो सर्वव्यापी आहे आणि सर्वांचा जीवन आधार आहे।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪੮॥੧੧੭॥
kaho naanak param pad paa-i-aa. ||4||48||117||
Nanak says, that person has attained the supreme spiritual status.
नानक म्हणतात, त्या व्यक्तीला सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान प्राप्त झाले आहे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥
naam bhagat kai paraan aDhaar.
God’ Name is the life-breath of devotee.
देव ’नाम म्हणजे भक्ताचा जीवन-श्वास।

ਨਾਮੋ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥੧॥
naamo Dhan naamo bi-uhaar. ||1||
The Naam is his wealth and Naam is the true trade.
नाम ही त्याची संपत्ती आहे आणि नाम हा खरा व्यापार आहे।

ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜਨੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥
naam vadaa-ee jan sobhaa paa-ay.
Through God’s Name, one obtains glory and honor here and in His court.
देवाच्या नावाद्वारे, येथे आणि त्याच्या दरबारात एखाद्याला सन्मान मिळतो।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar kirpaa jis aap divaa-ay. ||1|| rahaa-o.
But only God Himself in His mercy bestows it through the Guru.
परंतु हे केवळ देव स्वत: दयापूर्वक गुरूमार्फत देतो।

ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕੈ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੁ ॥
naam bhagat kai sukh asthaan.
His devotee obtains state of bliss through God’s Name.
त्याच्या भक्ताला देवाच्या नावाद्वारे आनंद मिळतो।

ਨਾਮ ਰਤੁ ਸੋ ਭਗਤੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥
naam rat so bhagat parvaan. ||2||
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
जो भक्त नामस्मरणात असतो त्याला देवाच्या दरबारात मान्यता मिळते।

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਧਾਰੈ ॥
har kaa naam jan ka-o Dhaarai.
God’s Name is the support of His devotee.
देवाचे नाव हे त्याच्या भक्ताचे आधार आहे।

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥
saas saas jan naam samaarai. ||3||
With each and every breath, a devotee dwells on God’s Name.
प्रत्येक श्वासासह, भक्त देवाच्या नावात राहतो।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪੂਰਾ ਭਾਗੁ ॥
kaho naanak jis pooraa bhaag.
Nanak Say, one who has perfect destiny,
नानक सांगा, ज्याचे पूर्ण नियत आहे,

ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗੁ ॥੪॥੪੯॥੧੧੮॥
naam sang taa kaa man laag. ||4||49||118||
only his mind is attuned to God’s Name.
फक्त त्याच्या मनाचे नाव देवाच्या नावावर आहे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥
sant parsaad har naam Dhi-aa-i-aa.
Since the time I have meditated on God’s Name, by the Grace of the Guru,
जेव्हापासून मी देवाच्या कृपेने देवाच्या नावाचा ध्यास घेतो,

ਤਬ ਤੇ ਧਾਵਤੁ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਆ ॥੧॥
tab tay Dhaavat man tariptaa-i-aa. ||1||
my wandering mind has been satisfied.
माझे भटकलेले मन समाधानी झाले आहे।

ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥
sukh bisraam paa-i-aa gun gaa-ay.
Singing His praises, I have realized God, the provider of bliss.
त्याची स्तुती गाताना मला आनंद होतो।

ਸ੍ਰਮੁ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰੀ ਹਤੀ ਬਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saram miti-aa mayree hatee balaa-ay. ||1|| rahaa-o.
My troubles have ended, and the demon has been destroyed. My toil for worldly wealth has ceased, as if by remembering God, the demon of worldly desires in me has been slain.
ऐहिक संपत्तीसाठी माझे कष्ट थांबले आहेत जणू काय देवाचे स्मरण करून, माझ्यामध्ये सांसारिक वासनांचा राक्षस ठार झाला आहे।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਾਧਿ ਭਗਵੰਤਾ ॥
charan kamal araaDh bhagvantaa.
By reflecting on the immaculate divine words,
पवित्र दिव्य शब्दांवर चिंतन करून,

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਿਟੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ॥੨॥
har simran tay mitee mayree chintaa. ||2||
and by meditating on God’s Name all my worries have come to an end.
आणि देवाच्या नावाचे चिंतन केल्याने माझ्या सर्व चिंता संपुष्टात आल्या।

ਸਭ ਤਜਿ ਅਨਾਥੁ ਏਕ ਸਰਣਿ ਆਇਓ ॥
sabh taj anaath ayk saran aa-i-o.
When forsaking all other supports, I have come to the sanctuary of God, like an orphan,
इतर सर्व समर्थनांचा त्याग केल्यावर, मी अनाथांसारख्या देवाच्या मंदिरात आलो।

ਊਚ ਅਸਥਾਨੁ ਤਬ ਸਹਜੇ ਪਾਇਓ ॥੩॥
ooch asthaan tab sehjay paa-i-o. ||3||
since then, intuitively, I have obtained the supreme status of bliss.
तेव्हापासून, अंतर्ज्ञानाने, मला परमाचा सर्वोच्च दर्जा प्राप्त झाला आहे।

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸਿਆ ॥
dookh darad bharam bha-o nasi-aa.
All my sorrows, pains, doubts and fears has fled away,
माझी सर्व दु: ख, वेदना, शंका आणि भीती दूर गेली आहे,

ਕਰਣਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ॥੪॥੫੦॥੧੧੯॥
karanhaar naanak man basi-aa. ||4||50||119||
O nanak, The Creator has come to dwell in my mind.
हे नानक, निर्माणकर्ता माझ्या मनामध्ये वास करण्यासाठी आला आहे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਕਰ ਕਰਿ ਟਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥
kar kar tahal rasnaa gun gaava-o.
With my hands I serve His creation; with my tongue I sing His Glorious Praises,
मी त्याच्या हातांनी त्याची निर्मिती केली। मी माझ्या जिभेने त्याची स्तुती करतो।