MARATHI PAGE 181

ਇਸ ਹੀ ਮਧੇ ਬਸਤੁ ਅਪਾਰ ॥
is hee maDhay basat apaar.
Within this temple is the infinite wealth of Naam.
या मंदिरात नामांची असीम संपत्ती आहे।

ਇਸ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਸੁਨੀਅਤ ਸਾਹੁ ॥
is hee bheetar sunee-at saahu.
Within it, the great banker-God is said to dwell.
त्यामध्ये, महान शाहूकार-देव वसलेले आहे असे म्हणतात।

ਕਵਨੁ ਬਾਪਾਰੀ ਜਾ ਕਾ ਊਹਾ ਵਿਸਾਹੁ ॥੧॥
kavan baapaaree jaa kaa oohaa visaahu. ||1||
Who is that trader of Naam who holds the trust with that banker-God? ||1||
त्या शाहूकर-देवावर विश्वास ठेवणारा नामाचा तो व्यापारी कोण आहे? || 1 ||

ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋ ਕੋ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥
naam ratan ko ko bi-uhaaree.
Rare is the true trader of the jewel- like precious Naam,
दुर्मिळ आहे त्या दागिन्यां सारख्या अनमोल नामाचा खरा व्यापारी।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨੁ ਕਰੇ ਆਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
amrit bhojan karay aahaaree. ||1|| rahaa-o.
who has made the ambrosial nectar of Naam as his sustenance. ||1||Pause||
ज्याने आपल्या जीवनाचा उदरनिर्वाह हा अमृतासारख्या नावाला केले आहे || 1 || विराम द्या ||

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥
man tan arpee sayv kareejai.
Surrendering my body and mind, I would serve him.
माझे शरीर व मन समर्पित करून मी त्याची सेवा करीन।

ਕਵਨ ਸੁ ਜੁਗਤਿ ਜਿਤੁ ਕਰਿ ਭੀਜੈ ॥
kavan so jugat jit kar bheejai.
(I would ask him that), what is the way by which God is pleased.
(मी त्याला विचारेल), कोणत्या मार्गाने देव प्रसन्न होतो ?

ਪਾਇ ਲਗਉ ਤਜਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੈ ॥
paa-ay laga-o taj mayraa tayrai.
Shedding the notions of your and mine (duality) I would humbly accept him.
तुमचा आणि माझा (द्वैत) विचार सोडून देऊन मी त्याला नम्रपणे स्वीकारतो।

ਕਵਨੁ ਸੁ ਜਨੁ ਜੋ ਸਉਦਾ ਜੋਰੈ ॥੨॥
kavan so jan jo sa-udaa jorai. ||2||
Who is that devotee who could help me acquire the wealth of Naam? ||2||
मला भक्ती मिळवण्यास मदत करणारा तो भक्त कोण आहे? || 2 ||

ਮਹਲੁ ਸਾਹ ਕਾ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥
mahal saah kaa kin biDh paavai.
How can one attain God’s Presence?
एखादी व्यक्ती देवाच्या उपस्थितीत कशी येऊ शकते?

ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਭੀਤਰਿ ਬੁਲਾਵੈ ॥
kavan so biDh jit bheetar bulaavai.
What is the way by which one is accepted by God?
देव कोणत्या मार्गाने एखाद्याला स्वीकारतो?

ਤੂੰ ਵਡ ਸਾਹੁ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟਿ ਵਣਜਾਰੇ ॥
tooN vad saahu jaa kay kot vanjaaray.
O’ God, You are the greatest Banker, who has millions of traders.
हे’देवा, तू महान शाहूकार आहेस, ज्याचे लाखो व्यापारी आहेत।

ਕਵਨੁ ਸੁ ਦਾਤਾ ਲੇ ਸੰਚਾਰੇ ॥੩॥
kavan so daataa lay sanchaaray. ||3||
Who is the benefactor of Naam? Who can take me to Him? ||3||
नामाचे उपकारकर्ता कोण आहे? कोण मला त्याच्याकडे घेऊन जाऊ शकते? || 3 ||

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥
khojat khojat nij ghar paa-i-aa.
Searching continually, I have realized God in my own heart.
सतत शोधत असतांना, मी माझ्या अंत: करणात देवाला अनुभवले।

ਅਮੋਲ ਰਤਨੁ ਸਾਚੁ ਦਿਖਲਾਇਆ ॥
amol ratan saach dikhlaa-i-aa.
The Guru has made me realize the priceless jewel-like Naam.
गुरुने मला अनमोल दागिन्यासारखे नाम साकार करवले।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ਸਾਹਿ ॥
kar kirpaa jab maylay saahi.
whenever the God unites a person with Himself, showing His mercy,
जेव्हा जेव्हा देव एखाद्याला आपल्याबरोबर जोडतो, दया दाखवितो,

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਵੇਸਾਹਿ ॥੪॥੧੬॥੮੫॥
kaho naanak gur kai vaysaahi. ||4||16||85||
it has happened through the blessing of the Guru, says Nanak. ||4||16||85||
हे गुरुच्या आशीर्वादामुळे घडले आहे, असे नानक म्हणतात || 4 || 16 || 85 ||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥
ga-orhee mehlaa 5 gu-aarayree.
Raag Gauree, Fifth Guru, Gwaarayree:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥
rain dinas rahai ik rangaa.
Night and day, the Guru’s follower remains imbued in the love of God.
रात्रंदिवस, गुरूचेअनुयायी, देवाच्या प्रेमामध्ये लिन असतात।

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥
parabh ka-o jaanai sad hee sangaa.
He knows that God is always with him.
देव नेहमी त्याच्या पाठीशी असतो हे त्याला ठाऊक असते।

ਠਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਕੀਓ ਉਨਿ ਵਰਤਨਿ ॥
thaakur naam kee-o un vartan.
Such persons make God’s Name as a daily necessity in their way of life.
देव नेहमी त्याच्या पाठीशी असतो हे त्याला ठाऊक असते।

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਵਨੁ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਸਨਿ ॥੧॥
taripat aghaavan har kai darsan. ||1||
Realizing God they always remains satiated. ||1||
अशा व्यक्तीं त्यांच्या जीवनाची रोजची गरज म्हणून देवाचे नावला घेती।

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ ॥
har sang raatay man tan haray.
Imbued with the Love of God, the mind and body of those remain rejuvenated,
देवाला ओळखून ते नेहमी तृप्त होतात|| 1 ||

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur pooray kee sarnee paray. ||1|| rahaa-o.
Those who seek the refuge of the perfect Guru ||1||Pause||
जे परिपूर्ण गुरुचा आश्रय घेतात || 1 || विराम द्या ||

ਚਰਣ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ ॥
charan kamal aatam aaDhaar.
God’s immaculate Name is the support of their soul.
देवाचे पवित्र नाव म्हणजे त्यांच्या आत्म्याचे समर्थन।

ਏਕੁ ਨਿਹਾਰਹਿ ਆਗਿਆਕਾਰ ॥
ayk nihaarahi aagi-aakaar.
They see only God pervading everywhere and always follow His Order.
त्यांना फक्त देवच सर्वत्र व्यापलेला दिसतो आणि त्याच्या आदेशाचे नेहमीच पालन करतात।

ਏਕੋ ਬਨਜੁ ਏਕੋ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥
ayko banaj ayko bi-uhaaree.
They always remain devotees of God and meditate only on Naam.
ते सदैव भगवंताचे भक्त राहतात आणि केवळ नामस्मरण करतात।

ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਹਿ ਬਿਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ॥੨॥
avar na jaaneh bin nirankaaree. ||2||
They worship no other than the Formless God. ||2||
ते निराकार देवाशिवाय इतर कोणत्याही गोष्टीची पूजा करत नाहीत || 2 ||

ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹਹੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ॥
harakh sog duhhooN tay muktay.
They are liberated from the effects of pleasure and pain.
आनंद आणि वेदनांच्या परिणामापासून ते मुक्त झाले आहेत।

ਸਦਾ ਅਲਿਪਤੁ ਜੋਗ ਅਰੁ ਜੁਗਤੇ ॥
sadaa alipat jog ar jugtay.
They always remain detached from worldly riches; remain attuned to God and live righteously.
ते नेहमी ऐहिक संपत्तीपासून अलिप्त राहतात; देवाशी एकरूप राहतात आणि प्रामाणिकपणे जगतात।

ਦੀਸਹਿ ਸਭ ਮਹਿ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥
deeseh sabh meh sabh tay rahtay.
They live among all, and yet are distinct and detached from all.
ते सर्वांमध्ये राहतात आणि तरीही ते सर्वांपेक्षा वेगळे आहेत।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਓਇ ਧਿਆਨੁ ਧਰਤੇ ॥੩॥
paarbarahm kaa o-ay Dhi-aan Dhartay. ||3||
They always remain attuned to the Supreme God. ||3||
ते सदैव परात्पर भगवंताशी एकरूप असतात || 3 ||

ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਵਖਾਨਉ ॥
santan kee mahimaa kavan vakhaana-o.
What glory of the saints can I describe?
मी संतांच्या कोणत्या वैभवाचे वर्णन करू?

ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਕਿਛੁ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥
agaaDh boDh kichh mit nahee jaan-o.
Their spiritual wisdom is unfathomable; I cannot estimate their worth.
त्यांचे अध्यात्मिक ज्ञान अतुलनीय आहे; मी त्यांच्या योग्यतेचा अंदाज घेऊ शकत नाही।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥
paarbarahm mohi kirpaa keejai.
O Supreme God, please shower Your Mercy upon me,
हे परात्पर देवा, कृपया माझ्यावर दया कर,

ਧੂਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ॥੪॥੧੭॥੮੬॥
Dhoor santan kee naanak deejai. ||4||17||86||
and bless with the humble service of the saints, prays Nanak. ||4||17||86||
आणि संतांच्या नम्र सेवा करण्याचे आशीर्वाद द्या, अशी विनंती नानक यांनी केली || 4 || 17 || 86 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ॥
tooN mayraa sakhaa tooNhee mayraa meet.
O’ God, You alone are my Companion and my best Friend.
हे ’देवा, तू एकटाच माझा साथीदार आणि माझा सर्वात चांगला मित्र आहेस।

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਹੀਤੁ ॥
tooN mayraa pareetam tum sang heet.
You are my beloved and with You I am in love.
तू माझा प्रिय आहेस आणि तुझ्याबरोबर मी प्रेमात आहे।

ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਿ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥
tooN mayree pat toohai mayraa gahnaa.
You are my honor; You are my decoration.
तू माझा सन्मान आहेस; तू माझी सजावट आहेस।

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਨਿਮਖੁ ਨ ਜਾਈ ਰਹਣਾ ॥੧॥
tujh bin nimakh na jaa-ee rahnaa. ||1||
Without You, I cannot survive, even for an instant. ||1||
तुझ्याशिवाय मी क्षणभरही जगू शकणार नाही || 1 ||

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥
tooN mayray laalan tooN mayray paraan.
O’ God, You are my beloved and You are my breath of life.
हे’देवा, तू माझा प्रियकर आहेस आणि तूच माझा जीवनाचा श्वास आहेस।

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tooN mayray saahib tooN mayray khaan. ||1|| rahaa-o.
You are my Master, You are my chief. ||1||Pause||
तुम्ही माझे स्वामी आहात, तुम्ही माझा प्रमुख आहात || 1 || विराम द्या ||

ਜਿਉ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਨਾ ॥
ji-o tum raakho tiv hee rahnaa.
O’ God, I happily live in whatever situation You keep me.
हे ’देवा, तू मला ज्या परिस्थितीत ठेवशील त्याच्यात मी आनंदाने जगेल।

ਜੋ ਤੁਮ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਮੋਹਿ ਕਰਨਾ ॥
jo tum kahhu so-ee mohi karnaa.
Whatever You say, that is what I do.
तुम्ही जे काही सांगाल तेच मी करेल।

ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹਾ ਤੁਮ ਬਸਨਾ ॥
jah paykha-o tahaa tum basnaa.
Wherever I look, there I see You dwelling.
मी जिथे-जिथे बघतो तिथे तिथे तुम्ही वसलेले मला दिसतात।

ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਤੇਰਾ ਰਸਨਾ ॥੨॥
nirbha-o naam japa-o tayraa rasnaa. ||2||
I keep reciting Your fear-dispelling Name with my tongue, . ||2||
मी तुझी भीती दूर करणारे नाव सतत जपत राहतो || 2 ||

ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਵ ਨਿਧਿ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰੁ ॥
tooN mayree nav niDh tooN bhandaar.
O’ God, for me You are all my wealth and treasure.
हे ’देवा, माझ्यासाठी तू माझी सर्व संपत्ती आणि खजिना आहेस।

ਰੰਗ ਰਸਾ ਤੂੰ ਮਨਹਿ ਅਧਾਰੁ ॥
rang rasaa tooN maneh aDhaar.
For me You are all the worldly pleasures and the support of my mind.
माझ्यासाठी आपण सर्व सांसारिक सुख आणि माझ्या मनाचा आधार आहात।

ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਰਚੀਆ ॥
tooN mayree sobhaa tum sang rachee-aa.
You are my Glory and I remain attuned to You.
तू माझा गौरव आहेस आणि मी तुझ्याशी एकरूप झालो आहे।

ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ ॥੩॥
tooN mayree ot tooN hai mayraa takee-aa. ||3||
You are my shelter and You are my support. ||3||
तू माझा आसरा आहेस आणि तू माझा आधार आहेस || 3 ||

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਤੁਹੀ ਧਿਆਇਆ ॥
man tan antar tuhee Dhi-aa-i-aa.
Deep within my mind and body I lovingly meditate on You.
माझे मन आणि शरीरच्या आत मी प्रेमळपणे तुझ्यावर ध्यान करतो।

ਮਰਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
maram tumaaraa gur tay paa-i-aa.
I have realized Your secret from the Guru.
गुरुकडून तुझे रहस्य मला कळले आहे।

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਿਆ ਇਕੁ ਏਕੈ ॥
satgur tay darirhi-aa ik aykai.
One who has received God’s Name from the Guru and has enshrined it in his heart,
ज्याला गुरूंकडून देवाचे नाव प्राप्त झाले आहे आणि त्याने ते मनापासून आत्मसात केले आहे,

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕੈ ॥੪॥੧੮॥੮੭॥
naanak daas har har har taykai. ||4||18||87||
O’ Nanak, that devotee always has the Support of God’s Name. ||4||18||87||
हे ’नानक, त्या भक्तास नेहमीच देवाच्या नावाचा आधार असतो || 4 || 18 || 87 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५