MARATHI PAGE 178

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥
gur kaa sabad amrit ras chaakh.
and enjoy the bliss of the ambrosial nectar of Guru’s word.
आणि गुरुच्या शब्दाच्याअमृताचाआनंद घ्या।

ਅਵਰਿ ਜਤਨ ਕਹਹੁ ਕਉਨ ਕਾਜ ॥
avar jatan kahhu ka-un kaaj.
(forsaking God) of what use are your other efforts when,
(ईश्वराचा त्याग करून) आपले इतर प्रयत्न कोणत्या वापराचे आहेत,

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੈ ਆਪਿ ਲਾਜ ॥੨॥
kar kirpaa raakhai aap laaj. ||2||
showing His mercy, God Himself protects the honor of His devotee. ||2||
देव दयाळू आहे, देव स्वत: त्याच्या भक्ताच्या सन्मानाचे रक्षण करतो || 2 ||

ਕਿਆ ਮਾਨੁਖ ਕਹਹੁ ਕਿਆ ਜੋਰੁ ॥
ki-aa maanukh kahhu ki-aa jor.
Tell me, what power human beings have?
मला सांगा, मानवांमध्ये कोणती शक्ती आहे?

ਝੂਠਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਭੁ ਸੋਰੁ ॥
jhoothaa maa-i-aa kaa sabh sor.
All the tumult of Maya is false and short lived.
मायेची सगळी गडबड खोटी आणि अल्पायुषी आहे।

ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥
karan karaavanhaar su-aamee.
It is God who does and gets everything done.
तो देव आहे जो सर्व काही करतो आणि करवतो।

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩॥
sagal ghataa kay antarjaamee. ||3||
He knows the secrets of all hearts. ||3||
त्याला सर्व हृदयाची रहस्ये ठाऊक आहेत || 3 ||

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ॥
sarab sukhaa sukh saachaa ayhu.
Of all the pleasures, the supreme and everlasting pleasure is.
सर्व सुखांपैकी, सर्वोच्च आणि चिरंतन आनंद हा

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਮਨੈ ਮਹਿ ਲੇਹੁ ॥
gur updays manai meh layho.
to keep the Guru’s teachings enshrined in the heart.
गुरुच्या शिकवणुकीला हृदयात अंतर्भूत ठेवणे।

ਜਾ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
jaa ka-o raam naam liv laagee.
One who is attuned to the love of God’s Name.
जो देवाच्या नावावर प्रेम करतो।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ॥੪॥੭॥੭੬॥
kaho naanak so Dhan vadbhaagee. ||4||7||76||
Nanak says, blessed is that fortunate person ||4||7||76||
नानक म्हणतात, धन्य आहे ते भाग्यवान || 4 || || || || 76 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲੁ ॥
sun har kathaa utaaree mail.
Upon listening to God’s praises, those who became free off the filth of vices,
देवाची स्तुती ऐकून, जे दुर्गुणांमधून मुक्त झाले,

ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲੁ ॥
mahaa puneet bha-ay sukh sail.
become immaculate and attained all the comforts and peace.
ते पवित्र होतात आणि सर्व सुख-शांती प्राप्त करतात।

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ॥
vadai bhaag paa-i-aa saaDhsang.
By great good fortune, they were blessed with the company of saints.
मोठ्या सौभाग्याने, त्यांना संतांचा सहवास लाभला।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥੧॥
paarbarahm si-o laago rang. ||1||
and were imbued with love of God. ||1||
आणि ते देवावर प्रीति करीत राहतात|| 1 ||

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਜਨੁ ਤਾਰਿਓ ॥
har har naam japat jan taari-o.
The Guru has saved the devotee who has been meditating on God’s Name.
भगवंताच्या नावाचे चिंतन करणार्या भक्ताला गुरुने वाचवले।

ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
agan saagar gur paar utaari-o. ||1|| rahaa-o.
The Guru has helped the devotee to swim across the ocean of the fire of worldly desires. ||1||Pause||
सांसारिक वासनांच्या आगीच्या समुद्रापलीकडे पोहण्यास गुरुने भक्तास मदत केली आहे || 1 || विराम द्या ||

ਕਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ ॥
kar keertan man seetal bha-ay.
Those whose minds became tranquil by singing praises of God,
ज्यांची मने देवाच्या स्तुती गाण्यांनी शांत झाली आहेत,

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਗਏ ॥
janam janam kay kilvikh ga-ay.
their sins of countless births were washed away.
त्यांची असंख्य जन्मांची पापे वाहून गेली।

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪੇਖੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
sarab niDhaan paykhay man maahi.
They saw and enjoyed the pleasure of all the nine treasures in their mind itself.
त्यांच्या मनातील सर्व नऊ खजिना त्यांनी पाहिल्या आणि अनुभवल्या।

ਅਬ ਢੂਢਨ ਕਾਹੇ ਕਉ ਜਾਹਿ ॥੨॥
ab dhoodhan kaahay ka-o jaahi. ||2||
therefore, why should they search anywhere else? ||2||
म्हणूनच, त्यांनी कोठे दुसरीकडे शोध का घ्यावी? || 2 ||

ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥
parabh apunay jab bha-ay da-i-aal.
When God became kind to His devotees,
जेव्हा देव त्याच्या भक्तांवर दयाळू होतो,

ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਘਾਲ ॥
pooran ho-ee sayvak ghaal.
the service of His devotees was accomplished.
त्याच्या भक्तांची सेवा पार पडते।

ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਅਪਨੇ ਦਾਸ ॥
banDhan kaat kee-ay apnay daas.
Snapping their bonds of worldly attachment, He yoked them into His service.
त्यांच्या ऐहिक आसक्तीचे बंधन तोडून त्याने त्यांना त्याच्या सेवेत जोडून ठेवले।

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਣਤਾਸ ॥੩॥
simar simar simar guntaas. ||3||
By continuously meditating on God, the treasure of virtues, the devotees merge in Him. ||3||
सद्गुणांचा खजिना अश्या देवाचे सतत ध्यान केल्याने भक्त त्याच्यात विलीन होतात || 3 ||

ਏਕੋ ਮਨਿ ਏਕੋ ਸਭ ਠਾਇ ॥
ayko man ayko sabh thaa-ay.
He realizes that the same One is pervading his heart and everywhere else.
त्याला जाणवते की समान व्यक्ती त्याच्या हृदयात आणि सर्वत्र व्यापत आहे।

ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਜਾਇ ॥
pooran poor rahi-o sabh jaa-ay.
That perfect God is permeating every place.
तो परिपूर्ण देव प्रत्येक ठिकाणी परिपूर्ण आहे।

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਭੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
gur poorai sabh bharam chukaa-i-aa.
One whose doubts have been dispelled by the Perfect Guru.
ज्याची शंका परिपूर्ण गुरुने दूर केली आहे।

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੭੭॥
har simrat naanak sukh paa-i-aa. ||4||8||77||
O’ Nanak, by meditating on God, he has attained peace. ||4||8||77||
हे ’नानक, भगवंताचे चिंतन करून शांती प्राप्त होते || 4 || 8 || 77 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਅਗਲੇ ਮੁਏ ਸਿ ਪਾਛੈ ਪਰੇ ॥
aglay mu-ay se paachhai paray.
Our ancestors left the worldly wealth behind and have already been forgotten.
आपल्या पूर्वजांनी ऐहिक संपत्ती मागे ठेवली आणि विसरले गेले।

ਜੋ ਉਬਰੇ ਸੇ ਬੰਧਿ ਲਕੁ ਖਰੇ ॥
jo ubray say banDh lak kharay.
Those who are still alive are steadfastly busy in amassing worldly wealth.
जे अजूनही जिवंत आहेत ते सांसारिक संपत्ती एकत्रित करण्यात स्थिरपणे व्यस्त आहेत।

ਜਿਹ ਧੰਧੇ ਮਹਿ ਓਇ ਲਪਟਾਏ ॥
jih DhanDhay meh o-ay laptaa-ay.
The pursuit of worldly wealth in which the ancestors were engrossed,
संपत्ती एकत्र करण्याचा प्रयत्नांत गुंतलेले आपले पुर्वज,

ਉਨ ਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦਿੜੀ ਉਨ ਮਾਏ ॥੧॥
un tay dugun dirhee un maa-ay. ||1||
their heirs are engrossed in the same pursuit, with double the vigor. ||1||
त्यांचे वारस दुप्पट जोमाने त्याच प्रयत्नात मग्न आहेत || 1 ||

ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਛੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥
oh baylaa kachh cheet na aavai.
That time doesn’t even come to the mortal’s mind when he must leave everything and depart from here, like his ancestors.
आपल्या पूर्वजांप्रमाणे येथून निघून गेले असेल तो समय त्या नश्वरच्या मनातही येत नाही ।

ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਤਾਹੂ ਲਪਟਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
binas jaa-ay taahoo laptaavai. ||1|| rahaa-o.
Instead, he keeps clinging to the worldly wealth which is perishable. ||1||Pause||
त्याऐवजी, तो नाशवंत असलेल्या ऐहिक संपत्तीशी चिकटून राहतो || 1 || विराम द्या ||

ਆਸਾ ਬੰਧੀ ਮੂਰਖ ਦੇਹ ॥
aasaa banDhee moorakh dayh.
The body of the foolish human being is bound down by worldly desires.
मूर्ख माणसाचे शरीर सांसारिक वासनांनी बांधलेले असते।

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਪਟਿਓ ਅਸਨੇਹ ॥
kaam kroDh lapti-o asnayh.
He remains entangled in lust, anger and emotional attachment.
तो वासने, क्रोध आणि भावनिक आसक्तीमध्ये अडकलेला असतो।

ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਠਾਢੋ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥
sir oopar thaadho Dharam raa-ay.
Over one’s head stands the demon of death (one could die any moment)
एखाद्याच्या डोक्यावर मृत्यूचे दानव उभे आहे (एक माणूस कुठल्याही क्षणाला मरु शकतो)

ਮੀਠੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਿਖਿਆ ਖਾਇ ॥੨॥
meethee kar kar bikhi-aa khaa-ay. ||2||
Believing it to be sweet, a human being keeps collecting and tasting the poison of worldly wealth.||2||
ऐहिक संपत्तीच्या विषला गोड मानून मनुष्य त्याला गोळा करून चाखत राहतो|| 2 ||

ਹਉ ਬੰਧਉ ਹਉ ਸਾਧਉ ਬੈਰੁ ॥
ha-o banDha-o ha-o saaDha-o bair.
in his ego he keeps saying: “I shall tie up and settle my account with the enemy”
त्याच्या अहंकारात तो असे म्हणतो: “मी माझ्या साहतरु बरोबर संधी करून घेतली पाहिजे”।

ਹਮਰੀ ਭੂਮਿ ਕਉਣੁ ਘਾਲੈ ਪੈਰੁ ॥
hamree bhoom ka-un ghaalai pair.
who dares to set foot upon my land?
माझ्या जमिनीवर पाऊल ठेवण्याची हिम्मत कोण करतो?

ਹਉ ਪੰਡਿਤੁ ਹਉ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਣਾ ॥
ha-o pandit ha-o chatur si-aanaa.
I am learned, I am clever and wise.
मी शिकलेलो आहे, मी हुशार आणि शहाणा आहे।

ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਬੁਝੈ ਬਿਗਾਨਾ ॥੩॥
karnaihaar na bujhai bigaanaa. ||3||
The ignorant does not understand the Creator. ||3||
अज्ञानी निर्माणकर्त्याला समजत नाही || 3 ||

ਅਪੁਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ॥
apunee gat mit aapay jaanai.
God Himself knows His state and limit.
देव स्वत: त्याची स्थिती आणि मर्यादा जाणतो।

ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੈ ਕਿਆ ਆਖਿ ਵਖਾਨੈ ॥
ki-aa ko kahai ki-aa aakh vakhaanai.
What can anyone say? How can anyone describe Him?
कोणी काय म्हणू शकेल? कोण त्याचे वर्णन कसे करू शकेल?

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ॥
jit jit laaveh tit tit lagnaa.
One has to do (the job) which one has been assigned.
एखाद्यालागेले आहेत (कर्म) ते करावेच लागेल।

ਅਪਨਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕਾਹੂ ਮੰਗਨਾ ॥੪॥
apnaa bhalaa sabh kaahoo mangnaa. ||4||
O’God, everyone beg for their welfare from You. ||4||
हेभगवान, प्रत्येकजण आपल्याकडून त्यांच्या भल्यासाठी भीक मागतो || 4 ||

ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥
sabh kichh tayraa tooN karnaihaar.
O’ God, everything is Yours, You are the Creator.
हे’देवा, सर्व काही तुझे आहे, तू निर्माणकर्ता आहेस।

ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ant naahee kichh paaraavaar.
Your virtues and powers are limitless.
आपले गुण आणि शक्ती अमर्याद आहेत।

ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥
daas apnay ka-o deejai daan.
O’ God, please bless Your humble devotee with this gift,
हे भगवान, कृपया आपल्या नम्र भक्तास ही भेट देऊन आशीर्वाद द्या,

ਕਬਹੂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ॥੫॥੯॥੭੮॥
kabhoo na visrai naanak naam. ||5||9||78||
that Nanak may never forget Naam. ||5||9||78||
की नानक नाव कधीच विसरू शकणार नाही || 5 || 9 || 78 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Gurul:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ॥
anik jatan nahee hot chhutaaraa.
By all sorts of efforts, one can not get liberated from the worldly attachments.
सर्व प्रकारच्या प्रयत्नांद्वारे, सांसारिक आसक्तीपासून व्यक्ती मुक्त होऊ शकत नाही।

ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਆਗਲ ਭਾਰਾ ॥
bahut si-aanap aagal bhaaraa.
Too much cleverness only piles up the load of more and more sorrows.
जास्त हुशारीने दुःखाचा जास्त आणि जास्त भार वाढत जातो।

ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੇਤ ॥
har kee sayvaa nirmal hayt.
Through the devotional worship of God with pure love,
शुद्ध प्रेमाने भगवंताची भक्ती करण्याद्वारे,

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾ ਸੇਤ ॥੧॥
parabh kee dargeh sobhaa sayt. ||1||
one goes to God’s court with honor. ||1||
एखादा माणूस देवाच्या दरबारात सन्मानपूर्वक जातो|| 1 ||