MARATHI PAGE 176

ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਦੇਖਿ ਵਿਗਾਸਾ ॥
hastee ghorhay daykh vigaasaa.
He feels delighted at the sight of his elephants and horses
हत्ती आणि घोडे पाहून त्याला आनंद होतो।

ਲਸਕਰ ਜੋੜੇ ਨੇਬ ਖਵਾਸਾ ॥
laskar jorhay nayb khavaasaa.
He assembles a vast army, and keeps advisers and royal servants.
तो एक विशाल सैन्य गोळा करतो, सल्लागार आणि सेवक ठेवतो।

ਗਲਿ ਜੇਵੜੀ ਹਉਮੈ ਕੇ ਫਾਸਾ ॥੨॥
gal jayvrhee ha-umai kay faasaa. ||2||
All these are actually the nooses of ego which he puts around his own neck. ||2||
हे सर्व खरं तर अहंकाराच्या ओढ्या आहेत ज्या त्याने स्वत: च्या गळ्यात घातल्या आहेत || 2 ||

ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਸਾਰੀ ॥
raaj kamaavai dah dis saaree.
His kingdom may extend in all ten directions,
त्याचे राज्य सर्व दहा दिशांमध्ये वाढू शकते,

ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਭੋਗ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ॥
maanai rang bhog baho naaree.
he enjoys many pleasures and the company of many women.
त्याला अनेक सुख आणि अनेक स्त्रिया मिळतात

ਜਿਉ ਨਰਪਤਿ ਸੁਪਨੈ ਭੇਖਾਰੀ ॥੩॥
ji-o narpat supnai bhaykhaaree. ||3||
But amidst all these pleasures, he suffers just as a king becoming a beggar in his dream. ||3||
पण या सर्व सुखांच्या दरम्यान, राजाला त्याच्या स्वप्नात भिकारी बनल्याप्रमाणे त्याचा त्रास होतो || 3 ||

ਏਕੁ ਕੁਸਲੁ ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ ॥
ayk kusal mo ka-o satguroo bataa-i-aa.
The true Guru has revealed to me a secret of real happiness.
खऱ्यागुरूने मला खऱ्या आनंदाचे रहस्य सांगितले।

ਹਰਿ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹਰਿ ਕਿਆ ਭਗਤਾ ਭਾਇਆ ॥
har jo kichh karay so har ki-aa bhagtaa bhaa-i-aa.
The secret is that whatever God does, it seems pleasing to God’s devotees.
रहस्य म्हणजे देव जे काही करतो ते देवाच्या भक्तांना आवडते।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥
jan naanak ha-umai maar samaa-i-aa. ||4||
O’ Nanak, by killing ego, a devotee is merged in God Himself. ||4||
हे ’नानक, अहंकाराचा वध करून, भक्त स्वत: देवामध्ये विलीन होतो|| 4 ||

ਇਨਿ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
in biDh kusal hot mayray bhaa-ee.
O’ my brother, this is how one enjoys bliss by happily accepting God’s command.
हे’माझ्या बंधूंनो, अशा प्रकारे, देवाच्या आज्ञेचे आनंदाने स्वीकार करुन आनंद प्राप्त होतो।

ਇਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥
i-o paa-ee-ai har raam sahaa-ee. ||1|| rahaa-o doojaa.
This is the way to realize God, our true friend. ||1||Second Pause|
आपला खरा मित्र अश्या देव याची जाणीव करण्याचा हा मार्ग आहे || 1 || दुसरा विराम | |

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਕਿਉ ਭ੍ਰਮੀਐ ਭ੍ਰਮੁ ਕਿਸ ਕਾ ਹੋਈ ॥
ki-o bharmee-ai bharam kis kaa ho-ee.
Why should one doubt? Regarding what should the doubt be?
एखाद्याने शंका का घ्यावी? शंका काय असावी यासंबंधी।

ਜਾ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਰਵਿਆ ਸੋਈ ॥
jaa jal thal mahee-al ravi-aa so-ee.
When one firmly believes that the same God is pervading the water, earth and the sky.
जेव्हा एखादा ठामपणे असा विश्वास करतो की समान देव पाणी, पृथ्वी आणि आकाश व्यापत आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ ਮਨਮੁਖ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੧॥
gurmukh ubray manmukh pat kho-ee. ||1||
The Guru’s followers (who rise above such doubts) are saved from the worldly riches, but the self-willed persons lose their honor. ||1||
गुरूचे अनुयायी (जे अशा शंकांकडून उंचावतात) सांसारिक संपत्तीपासून वाचले जातात, परंतु स्वार्थी व्यक्ती त्यांचा मान गमावतात || 1 ||

ਜਿਸੁ ਰਾਖੈ ਆਪਿ ਰਾਮੁ ਦਇਆਰਾ ॥
jis raakhai aap raam da-i-aaraa.
One who is protected by the Merciful God,
दयाळू ईश्वराद्वारे जे वाचलेले आहेत,

ਤਿਸੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tis nahee doojaa ko pahuchanhaaraa. ||1|| rahaa-o.
no one else can rival him. ||1||Pause||
इतर कोणीही त्याला टक्कर देऊ शकत नाही || 1 || विराम द्या ||

ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੁ ਅਨੰਤਾ ॥
sabh meh vartai ayk anantaa.
The one infinite God pervades all beings,
एक अनंत देव सर्व प्राण्यांन मध्येव्यापतो,

ਤਾ ਤੂੰ ਸੁਖਿ ਸੋਉ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤਾ ॥
taa tooN sukh so-o ho-ay achintaa.
therefore, don’t worry and live a peaceful life.
म्हणून काळजी करू नका आणि शांततापूर्ण जीवन जगा।

ਓਹੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਜੋ ਵਰਤੰਤਾ ॥੨॥
oh sabh kichh jaanai jo vartantaa. ||2||
God knows whatever is happening in the world. ||2||
देव जगात काय घडत आहे ते जाणतो || 2 ||

ਮਨਮੁਖ ਮੁਏ ਜਿਨ ਦੂਜੀ ਪਿਆਸਾ ॥
manmukh mu-ay jin doojee pi-aasaa.
Craving for worldly riches, the self-conceited persons keep dying spiritual death.
ऐहिक संपत्तीची लालसा, आत्म-अभिमान बाळगणारे लोक आध्यात्मिक मृत्यूने मरत आहेत।

ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਵਹਿ ਧੁਰਿ ਕਿਰਤਿ ਲਿਖਿਆਸਾ ॥
baho jonee bhaveh Dhur kirat likhi-aasaa.
According to their preordained destiny, they wander through many births.
त्यांच्या पूर्वनिर्धारित नियतीच्या अनुसार ते अनेक जन्मांमध्ये भटकत असतात।

ਜੈਸਾ ਬੀਜਹਿ ਤੈਸਾ ਖਾਸਾ ॥੩॥
jaisaa beejeh taisaa khaasaa. ||3||
They eat whatever they plant (are rewarded according to their deeds). ||3||
ते जे काही लावतात ते खातात (त्यांच्या कृत्यानुसार प्रतिफळ दिले जाते) || 3 ||

ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਮਨਿ ਭਇਆ ਵਿਗਾਸਾ ॥
daykh daras man bha-i-aa vigaasaa.
The one whose mind gets delighted upon beholding God in everything.
ज्याचे मन प्रत्येक गोष्टीत ईश्वराकडे पाहून आनंदित होते।

ਸਭੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥
sabh nadree aa-i-aa barahm pargaasaa.
he sees God’s light permeating everywhere.
त्याला देवाचा प्रकाश सर्वत्र पसरलेला दिसतो।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥੪॥੨॥੭੧॥
jan naanak kee har pooran aasaa. ||4||2||71||
O’ Nanak, God fulfills every aspiration of that devotee. ||4||2||71||
हे’नानक, देव त्या भक्ताची प्रत्येक आकांक्षा पूर्ण करतो|| 4 || 2 || 71 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥
ka-ee janam bha-ay keet patangaa.
(O’ mortal), for several births you became a worm or a moth.
(ओ ’नश्वर), कित्येक जन्मांकरिता आपण एक किडा किंवा पतंग बनलो आहे।

ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ॥
ka-ee janam gaj meen kurangaa.
Many times you were born as an elephant, a fish or a deer.
बर्याच वेळा तुमचा जन्म हत्ती, मासे किंवा मृग म्हणून झाला।

ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥
ka-ee janam pankhee sarap ho-i-o.
In many births you were a bird or a snake,
बर्याच जन्मात आपण पक्षी किंवा साप होता,

ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ ॥੧॥
ka-ee janam haivar barikh jo-i-o. ||1||
In many births you were yoked as a horse or an ox. ||1||
बर्याच जन्मांमध्ये तुम्ही घोडा किंवा बैल म्हणून जुंपला होता|| 1 ||

ਮਿਲੁ ਜਗਦੀਸ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥
mil jagdees milan kee baree-aa.
O’ mortal, try to unite with God; human life is your only chance to unite with God.
हे ’नश्वर, भगवंताशी एकरूप होण्याचा प्रयत्न करा; भगवंताशी एकरूप होण्याची आपली मानवी संधी हीच एक संधी आहे।

ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
chirankaal ih dayh sanjaree-aa. ||1|| rahaa-o.
Only after long time you have received this human body. ||1||Pause||
केवळ बराच काळानंतर आपल्याला हे मानवी शरीर प्राप्त झाले आहे || 1 || विराम द्या ||

ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰਿ ਕਰਿਆ ॥
ka-ee janam sail gir kari-aa.
For many births you were turned into rocks and mountains.
बर्याच जन्मापर्यंत तुम्ही खडक व पर्वत बनलात।

ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰਿ ਖਰਿਆ ॥
ka-ee janam garabh hir khari-aa.
In so many incarnations, you perished in the womb itself.
इतक्या अवतारांमध्ये, आपण गर्भाशयातच मरण पावला।

ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰਿ ਉਪਾਇਆ ॥
ka-ee janam saakh kar upaa-i-aa.
In several births you were grown as a tree.
कित्येक जन्मांत तुम्हीझाडाच्या रूपात वाढलेस।

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਇਆ ॥੨॥
lakh cha-oraaseeh jon bharmaa-i-aa. ||2||
In this way you were made to wander in millions of species. ||2||
अशा प्रकारे आपण कोट्यावधी प्रजातींमध्ये भटकण्यासाठी भाग पाडले गेले || 2 ||

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਇਓ ਜਨਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ॥
saaDhsang bha-i-o janam paraapat.
you have received this human life; join the holy congregation.
आपण हे मानवी जीवन प्राप्त केले आहे; तर संगतमध्ये जोडवा।

ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਭਜੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ॥
kar sayvaa bhaj har har gurmat.
Through the Guru’s teachings, meditate on God’s Name and perform selfless service of the humanity.
गुरुच्या शिकवणुकीद्वारे, देवाच्या नावाचा ध्यान करा आणि मानवतेची निःस्वार्थ सेवा करा।

ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁ ਝੂਠੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ti-aag maan jhooth abhimaan.
Abandon pride, falsehood and arrogance.
गर्व, खोटेपणा आणि अहंकार सोडून द्या।

ਜੀਵਤ ਮਰਹਿ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੩॥
jeevat mareh dargeh parvaan. ||3||
If your ego is destroyed while you are still alive, you will be accepted in God’s court. ||3||
आपण जिवंत असताना आपला अहंकार नष्ट झाल्यास आपण देवाच्या कोर्टामध्ये स्वीकारले जाल|| 3 ||

ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਗੁ ॥
jo kichh ho-aa so tujh tay hog.
O’ God, whatever happens is according to Your will.
हे ’देवा, जे काही घडते ते तुझ्या इच्छेनुसार होते।

ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥
avar na doojaa karnai jog.
Nobody else is capable of doing anything.
इतर कोणीही काहीही करण्यास सक्षम नाही।

ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਜਾ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥
taa milee-ai jaa laihi milaa-ay.
O’ God, we can only unite with You if You Yourself unite us,
हे’देवा, जर तुम्ही स्वतः आम्हाला एकत्र केले तर आम्ही केवळ तुमच्याबरोबर एकत्रित होऊ शकू,

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੪॥੩॥੭੨॥
kaho naanak har har gun gaa-ay. ||4||3||72||
only then we can sing God’s praises, says Nanak. ||4||3||72||
तरच आपण देवाचे गुणगान गाऊ शकतो, असे नानक म्हणतात || 4 || 3 || 72 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਕਰਮ ਭੂਮਿ ਮਹਿ ਬੋਅਹੁ ਨਾਮੁ ॥
karam bhoom meh bo-ahu naam.
O’ my friend, sow the seed of Naam in the field of deeds (human body).
हे ’माझ्या मित्रा, कर्मांच्या क्षेत्रात (मानवीय शरीर) नावाचे बीज पेर।

ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਤੁਮਾਰਾ ਕਾਮੁ ॥
pooran ho-ay tumaaraa kaam.
This way, the purpose of your life shall be accomplished.
या मार्गाने, आपल्या जीवनाचा उद्देश साध्य होईल।

ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਮਿਟੈ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ॥
fal paavahi mitai jam taraas.
You shall receive the reward in the form of release from the fear of death,
मृत्यूच्या भीतीने तुम्हाला मुक्ततेच्या रूपात पुरस्कार मिळेल।

ਨਿਤ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਾਸ ॥੧॥
nit gaavahi har har gun jaas. ||1||
if you continually sing the Praises of God. ||1||
जर तुम्ही सतत देवाची स्तुती केली तर || 1 ||

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
har har naam antar ur Dhaar.
Enshrine God’s Name in your heart,
आपल्या अंत: करणात देवाचे नाव निश्चित करा

ਸੀਘਰ ਕਾਰਜੁ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
seeghar kaaraj layho savaar. ||1|| rahaa-o.
and quickly achieve the purpose of human life.||1||Pause||
आणि त्वरीत मानवी जीवनाचे उद्दीष्ट साध्य करा || 1 || विराम द्या ||

ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਹੋਹੁ ਸਾਵਧਾਨੁ ॥
apnay parabh si-o hohu saavDhaan.
Always remain ready to perform the devotional worship of God,
भगवंताची भक्ती करण्यास नेहमी तयार रहा,

ਤਾ ਤੂੰ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥
taa tooN dargeh paavahi maan.
only then, you will receive honor in God’s Court.
तरच, आपल्याला देवाच्या दरबारात सन्मान मिळेल।