MARATHI PAGE 164

ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਿਭੂਤ ਲਾਇ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ॥
sani-aasee bibhoot laa-ay dayh savaaree.
The Sannyasi (hermit) decks his body by smearing it with ashes.
संन्यासी आपल्या शरीरावर भस्म लावून सजतो।

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਤਿਆਗੁ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ॥
par tari-a ti-aag karee barahamchaaree.
He practices celibacy, by abstaining from contact with all women.
तो सर्व महिलांशी संपर्क न ठेवून ब्रह्मचर्य पाळतो।

ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥
mai moorakh har aas tumaaree. ||2||
O’ God, I am ignorant and I have placed my hopes in You. ||2||
देवा, मी अज्ञानी आहे आणि मी माझ्या आशा तुझ्याकडे ठेवल्या आहेत|| 2 ||

ਖਤ੍ਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਰਤਣੁ ਪਾਵੈ ॥
khatree karam karay soortan paavai.
The Kshatriya (warrior) acts bravely, and is recognized for his bravery.
क्षत्रिय (योद्धा) निर्भयपणे कार्य करतो आणि त्याच्या शौर्यासाठी ओळखला जातो।

ਸੂਦੁ ਵੈਸੁ ਪਰ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵੈ ॥
sood vais par kirat kamaavai.
The Shudras (serving class) and the Vaish (business class ) think that their salvation lies in serving others.
शूद्र (सेवा देणारा वर्ग) आणि वैश (व्यापारी वर्ग) असा विचार करतात की त्यांचे तारण इतरांच्या सेवेत आहे।

ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੩॥
mai moorakh har naam chhadaavai. ||3||
I am ignorant but I firmly believe that it is the meditation on God’s Name, which would save me from the world ocean of vices. ||3||
मी अज्ञानी आहे परंतु माझा ठाम विश्वास आहे की हे देवाच्या नावाचे चिंतनआहे जे मला पापांचा जागतिक महासागरातून वाचवेल || 3 ||

ਸਭ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਤੂੰ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥
sabh tayree sarisat tooN aap rahi-aa samaa-ee.
O’ God, the entire Universe is Yours; You Yourself pervade in it.
हे ’देवा, संपूर्ण विश्व तुझे आहे; आपण स्वत: त्यात व्यापले आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥
gurmukh naanak day vadi-aa-ee.
O Nanak, God blesses glory of His Name to the Guru’s Follower.
नानक, देव त्याच्या नावाचा महिमा गुरुच्या अनुयायांना देतो।

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਰਿ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ॥੪॥੧॥੩੯॥
mai anDhulay har tayk tikaa-ee. ||4||1||39||
I, the blind (ignorant), have reposed my support in You only. ||4||1||39||
मी, अंध(अज्ञानी), फक्त तुमच्या र विश्वास ठेवत आहे|| 4 || 1 || 39 || ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 4.
Raag Gauree Gwaarayree, Fourth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ४

ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀ ॥
nirgun kathaa kathaa hai har kee.
The sublime words of God’s praises are way beyond the three traits of Maya.
भगवंताच्या स्तुतीचे उदात्त शब्द मायाच्या तीन गुणांपलीकडे आहेत।

ਭਜੁ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਜਨ ਕੀ ॥
bhaj mil saaDhoo sangat jan kee.
Join the holy congregation and lovingly meditate on Naam.
पवित्र मंडळीत सामील व्हा आणि प्रेमाने नामस्मरण करा।

ਤਰੁ ਭਉਜਲੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਿ ਹਰਿ ਕੀ ॥੧॥
tar bha-ojal akath kathaa sun har kee. ||1||
By listening to the praises of God, which cannot be described , swim across this dreadful worldly ocean of vices. ||1||
ज्याचे वर्णन करता येणार नाही अशा देवाची स्तुती ऐकून या भयंकर दु: खद सांसारिक समुद्रात पोहता येते || 1 ||

ਗੋਬਿੰਦ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥
gobind satsangat maylaa-ay.
O’ God of the Universe, please unite me with the holy congregation,
हे ’विश्वाच्या देवा, कृपया मला सत्संगमध्ये एकत्र कर,

ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har ras rasnaa raam gun gaa-ay. ||1|| rahaa-o.
so that I may enjoy the elixir of Naam by singing Your praises. ||1||Pause||
जेणेकरून मी तुझी स्तुती गाऊन तुझ्या नावाचा अमृताचा आस्वाद घेऊ शकेल || 1 || विराम द्या ||

ਜੋ ਜਨ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥
jo jan Dhi-aavahi har har naamaa.
O’ God, the devotees who lovingly meditate on Naam,
हे ’देवा, भक्तांनो ज्यांनी प्रेमाने नामस्मरण केले,

ਤਿਨ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਕਰਹੁ ਹਮ ਰਾਮਾ ॥
tin daasan daas karahu ham raamaa.
make me the humble servant of those devotees
मला त्या भक्तांचा नम्र सेवक बनव।

ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਕਾਮਾ ॥੨॥
jan kee sayvaa ootam kaamaa. ||2||
Serving Your devotees is the ultimate good deed. ||2||
आपल्या भक्तांची सेवा करणे हे उत्तम कार्य आहे || 2 ||

ਜੋ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ॥
jo har kee har kathaa sunaavai.
One who recites to me the praises of God,
जो माझ्या समोर परमेश्वराची स्तुती करतो,

ਸੋ ਜਨੁ ਹਮਰੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਭਾਵੈ ॥
so jan hamrai man chit bhaavai.
that devotee is very pleasing to me.
तो भक्त मला आवडतो।

ਜਨ ਪਗ ਰੇਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥
jan pag rayn vadbhaagee paavai. ||3||
It is only a very fortunate person who is blessed with the humble service of a true devotee. ||3||
केवळ एक भाग्यवान माणूसच खर्या भक्ताची नम्र सेवा करत असतो || 3 ||

ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨਿ ਆਈ ॥
sant janaa si-o pareet ban aa-ee.
Only they are imbued with the love of the saintly people,
केवळ ते संत लोकांच्या प्रेमाने ओतलेले आहेत,

ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥
jin ka-o likhat likhi-aa Dhur paa-ee.
who are blessed with such preordained destiny.
ज्यांना अशा पूर्वनिर्धारित नशिबाने आशीर्वादित केले जाते।

ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥੪॥੨॥੪੦॥
tay jan naanak naam samaa-ee. ||4||2||40||
O’ Nanak, only such devotees merge in God’s Name. ||4||2||40||
हे’नानक, फक्त असे भक्त ईश्वराच्या नावात विलीन होतात || 4 || 2 || 40 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 4.
Raag Gauree Gwaarayree, Fourth Guru:
राग गौरी गुरेरी , मेहला ४

ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥
maataa pareet karay put khaa-ay.
Just as the mother loves to see her son eat delicious food .
जसे आईला आपला मुलगा स्वादिष्ट पदार्थ खाते पाहायला आवडते ।

ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਈ ਜਲਿ ਨਾਇ ॥
meenay pareet bha-ee jal naa-ay.
just as the fish loves and feels happy when it freely swims in water.
जसे मासे पाण्यात मुक्तपणे पोहते तेव्हा त्यांना ते आवडते आणि ते आनंदी होते।

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰਸਿਖ ਮੁਖਿ ਪਾਇ ॥੧॥
satgur pareet gursikh mukh paa-ay. ||1||
Similarly the true Guru‘s happiness lies in delivering divine word to disciple. ||1||
त्याचप्रमाणे खरा गुरूंचा आनंद शिष्यानां दैवी वचन देण्यामध्ये आहे || 1 ||

ਤੇ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਪਿਆਰੇ ॥
tay har jan har maylhu ham pi-aaray.
O’ my beloved God, unite me with those devotees of Yours,
हे ’माझ्या प्रिय देवा, मला त्या तुझ्या भक्तांसह एकत्र कर,

ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jin mili-aa dukh jaahi hamaaray. ||1|| rahaa-o.
meeting whom, all my sorrows may depart. ||1||Pause||
ज्याला भेटून माझे सर्व दु: ख चालले जाईल|| 1 || विराम द्या ||

ਜਿਉ ਮਿਲਿ ਬਛਰੇ ਗਊ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਵੈ ॥
ji-o mil bachhray ga-oo pareet lagaavai.
Just as the cow shows her love to her calf,
ज्याप्रमाणे गाय तिच्या वासराला तिचे प्रेम दाखवते,

ਕਾਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥
kaaman pareet jaa pir ghar aavai.
and the bride shows her love for her husband when he returns home,
आणि वधू घरी परत येते तेव्हा तिच्या पतीवरचे प्रेम दर्शवते,

ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥੨॥
har jan pareet jaa har jas gaavai. ||2||
similarly the devotee of God feels imbued with love and joy when he sings the praises of God. ||2||
त्याचप्रमाणे, जेव्हा देवाची भक्ती करतो, तेव्हा तो प्रेमाने आणि आनंदाने भारावून जातो || 2 ||

ਸਾਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਸੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ॥
saaring pareet basai jal Dhaaraa.
The most pleasing thing for a song bird is when rain falls like a stream from heaven.
जेव्हा स्वर्गातून वाहणाऱ्यापाऊस पडतो तेव्हा चातक पक्षी सर्वात आनंददायक असते।

ਨਰਪਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਪਸਾਰਾ ॥
narpat pareet maa-i-aa daykh pasaaraa.
The king loves to see his wealth on display.
राजाला आपली संपत्ती प्रदर्शनात बघायला आवडते।

ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਪੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥੩॥
har jan pareet japai nirankaaraa. ||3||
The humble devotee of God loves to meditate on the Formless God. ||3||
देवाच्या नम्र भक्ताला निराकार देवाची चिंतन करायला आवडते|| 3 ||

ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਖਾਟੇ ॥
nar paraanee pareet maa-i-aa Dhan khaatay.
Every human being loves to earn wealth and property.
प्रत्येक मानवाला संपत्ती आणि मालमत्ता मिळवणे आवडते।

ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਗਲਾਟੇ ॥
gursikh pareet gur milai galaatay.
The GurSikh (disciple) loves to embrace the teachings of the Guru.
गुरसिख (शिष्य) यांना गुरुच्या शिकवणींचा स्वीकार करण्यास आवडते।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧ ਪਗ ਚਾਟੇ ॥੪॥੩॥੪੧॥
jan naanak pareet saaDh pag chaatay. ||4||3||41||
O’ Nanak, a God’s devotee loves to humbly serve the Holy. ||4||3||41||
हे ’नानक, देवाच्या भक्तास नम्रपणे पवित्र सेवा करण्यास आवडते || 4 || 3 || 41 || |

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 4.
Raag Gauree Gwaarayree, Fourth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ४

ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇ ॥
bheekhak pareet bheekh parabh paa-ay.
The beggar loves to receive alms from a kind person
भिकारीला दयाळू व्यक्तीकडून भीक मागणे खूप आवडते।

ਭੂਖੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਵੈ ਅੰਨੁ ਖਾਇ ॥
bhookhay pareet hovai ann khaa-ay.
The hungry person loves to eat food.
भुकेल्या माणसाला अन्न खायला आवडते।

ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਆਘਾਇ ॥੧॥
gursikh pareet gur mil aaghaa-ay. ||1||
The disciple loves to meet the Guru and feel satiated towards Maya. ||1||
शिष्याला गुरुला भेटायला आणि मायेच्या प्रति तृप्ती अनुभवायला आवडते || 1 ||

ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਹਰਿ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥
har darsan dayh har aas tumaaree.
O’ God, please make me realize You in my heart; I pin all my hopes on You.
हे’देवा, कृपया मला तुझी आठवण मनापासून करुन दे। मी माझ्या सर्व आशा तुझ्यावर ठेवतो।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰਿ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar kirpaa loch poor hamaaree. ||1|| rahaa-o.
Please show Your Mercy, and fulfill my longing. ||1||Pause||
कृपया तुझी दया दाखवा आणि माझे उत्कट इच्छा पूर्ण करा || 1 || विराम द्या ||

ਚਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੂਰਜੁ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ॥
chakvee pareet sooraj mukh laagai.
The song-bird loves to see the sun shining right in front of her face,
चातक पक्षीलात्याच्या चेहर्या समोर सूर्य चमकताना पाहण्यास आवडत आहे,

ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੁਖ ਤਿਆਗੈ ॥
milai pi-aaray sabh dukh ti-aagai.
because, upon meeting her beloved mate, she forgets her pang of separation.
कारण, तिच्या प्रिय सोबत्याला भेटल्यानंतर ती तिचे वेगळे होण्याचे वेदना विसरते।

ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ॥੨॥
gursikh pareet guroo mukh laagai. ||2||
The Guru’s disciple loves to behold the sight of the Guru. ||2||
गुरुचे शिष्यांना गुरुचे दर्शन पाहण्यास आवडतात || 2 ||

ਬਛਰੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਖੀਰੁ ਮੁਖਿ ਖਾਇ ॥
bachhray pareet kheer mukh khaa-ay.
The calf loves to suck its mother’s milk.
वासराला त्याच्या आईचे दुध पिणे आवडते।

ਹਿਰਦੈ ਬਿਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਇ ॥
hirdai bigsai daykhai maa-ay.
Calf’s heart blossoms forth upon seeing its mother.
वासराचे मन त्याच्या आईकडे पाहून उमलते|

ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਲਾਇ ॥੩॥
gursikh pareet guroo mukh laa-ay. ||3||
The Guru’s disciple loves to behold the sight of the Guru. ||3||
गुरुचे शिष्यांना गुरुचे दर्शन पाहण्यास आवडतात || 3 ||

ਹੋਰੁ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕਾਚਾ ॥
hor sabh pareet maa-i-aa moh kaachaa.
All other love and emotional attachments to Maya are false.
मायाशी इतर सर्व प्रेम आणि भावनिक जोड खोटी आहेत।

ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਕੂਰਾ ਕਚੁ ਪਾਚਾ ॥
binas jaa-ay kooraa kach paachaa.
They shall pass away, like false and transitory decorations.
खोटे आणि अस्थायी सजावटीप्रमाणे ते निघून जातील।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਗੁਰੁ ਸਾਚਾ ॥੪॥੪॥੪੨॥
jan naanak pareet taripat gur saachaa. ||4||4||42||
O’ Nanak, one who meets the true Guru becomes truly happy because of the satisfaction of meeting the Guru. ||4||4||42||
हे ’नानक, जो गुरुला भेटतो तो गुरूला भेटल्याचा समाधाना मुळे खूप खुश होतो|| 4 || 4 || 42 ||