MARATHI PAGE 160

ਤਿਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਜਿ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥
tin tooN visrahi je doojai bhaa-ay.
Those who are in love with Maya instead of God forget You.
भगवंताऐवजी जे लोक मायावर प्रेम करतात ते तुला विसरतात।

ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ॥੨॥
manmukh agi-aanee jonee paa-ay. ||2||
The ignorant, self-willed persons are consigned to reincarnation. ||2||
अज्ञानी, मनमुखी व्यक्तींचा पुनर्जन्म होतो || 2 ||

ਜਿਨ ਇਕ ਮਨਿ ਤੁਠਾ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
jin ik man tuthaa say satgur sayvaa laa-ay.
Those on whom God is heartily pleased, are assigned to serve the true Guru.
ज्यांच्यावर देव मनापासून प्रसन्न झाला आहे त्यांना खऱ्यागुरूची सेवा करण्यासाठी नियुक्त केले जाते।

ਜਿਨ ਇਕ ਮਨਿ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
jin ik man tuthaa tin har man vasaa-ay.
They upon whom God is wholeheartedly gracious; enshrine hi in their minds.
ज्यांच्यावर देव मनाने कृपा करतो; त्यांच्या मनात देव वसतो।

ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੩॥
gurmatee har naam samaa-ay. ||3||
Through the Guru’s teachings, they remain merged in God’s Name. ||3||
गुरूच्या शिकवणुकीद्वारे, ते देवाच्या नावामध्ये विलीन होतात|| 3 ||

ਜਿਨਾ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਸੇ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥
jinaa potai punn say gi-aan beechaaree.
Those in whose destiny is the account of past virtues, acquire spiritual wisdom.
ज्यांचे नशिबात पूर्वीच्या सद्गुणांचा हिशोब आहे, ते आध्यात्मिक बुद्धी प्राप्त करतात।

ਜਿਨਾ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
jinaa potai punn tin ha-umai maaree.
Those in whose destiny is the account of past virtues, subdue their egotism.
ज्यांच्या नशिबात पूर्वीच्या सद्गुणांचा हिशोब आहे, त्यांनी आपला अहंकार वश केला।

ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੪॥੭॥੨੭॥
naanak jo naam ratay tin ka-o balihaaree. ||4||7||27||
O’ Nanak, I dedicate myself to those who are imbued with Naam. ||4||7||27||
हे ’नानक, जे लोक नामाच्या आसनावर प्रेम करतात त्यांना मी स्वत: ला त्यांना समर्पित करतो || 4 || 7 || 27 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 3.
Raag Gauree Gwaarayree, Third Guru:
राग गौरी गुरेरी मेहला ३

ਤੂੰ ਅਕਥੁ ਕਿਉ ਕਥਿਆ ਜਾਹਿ ॥
tooN akath ki-o kathi-aa jaahi.
O’ God, You are indescribable, so how can You be described?
हे ’देवा, तू अवर्णनीय आहेस, मग तुझे वर्णन कसे करावे?

ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਮਾਰਣੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ ॥
gur sabad maaran man maahi samaahi.
One who has subdued his ego by using the recipe of the Guru’s word, You come to reside in his mind.
ज्याने गुरुच्या शब्दाची कृती वापरुन आपला अहंकार वश केला आहे, आपण त्याच्या मनात टिकून राहाल।

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਕੀਮਤਿ ਨਹ ਪਾਹਿ ॥੧॥
tayray gun anayk keemat nah paahi. ||1||
Your virtues are countless; their worth cannot be estimated. ||1||
तुमचे पुण्य अगणित आहेत; त्यांच्या किंमतीचा अंदाज लावला जाऊ शकत नाही || 1 ||

ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥
jis kee banee tis maahi samaanee.
The word of God’s praises remains merged in Him, to whom it belongs.
देवाच्या स्तुतीचा शब्द त्याच्यामध्ये विलीन होतो, जो त्याचा आहे।

ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tayree akath kathaa gur sabad vakhaanee. ||1|| rahaa-o.
Your indescribable virtues can only be described through the Guru’s word. l1l pause
आपले अवर्णनीय गुण केवळ गुरुच्या शब्दाद्वारे वर्णन केले जाऊ शकतात l1l विराम द्या

ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹ ਸਤਸੰਗਤਿ ਬਣਾਈ ॥
jah satgur tah satsangat banaa-ee.
The heart where dwells the true Guru is the Sat Sangat, the holy Congregation.
जिथे खऱ्यागुरूचे वास्तव्य आहे ते हृदय म्हणजे संगत, पवित्र मंडळी।

ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥
jah satgur sehjay har gun gaa-ee.
The heart Where dwells the true Guru, there God’s praises are sung imperceptibly.
हृदय जेथेखऱ्यागुरूमध्ये राहते, तेथे भगवंताची स्तुती अविरतपणे गायली जाते।

ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹਾ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ ॥੨॥
jah satgur tahaa ha-umai sabad jalaa-ee. ||2||
The heart where dwells the true Guru, therethe ego is burnt away through the Guru’s word. ||2||
ज्या हृदयात खऱ्या गुरूचे वास्तव्य आहे तेथे गुरूच्या शब्दाने अहंकार जाळला जातो || 2 ||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਮਹਲੀ ਥਾਉ ਪਾਏ ॥
gurmukh sayvaa mahlee thaa-o paa-ay.
A Guru’s follower through devotional service remains in God’s presence.
भक्ती सेवेद्वारे गुरूचा अनुयायी भगवंताच्या उपस्थितीत राहतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥
gurmukh antar har naam vasaa-ay.
By following the Guru’s teachings, he enshrines God’s Name in the heart.
गुरूच्या शिकवणुकीचे अनुसरण करून तो अंतःकरणात देवाचे नाव आत्मसात करतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੩॥
gurmukh bhagat har naam samaa-ay. ||3||
By devotional worship, a Guru’s follower remains merged in God’s Name. ||3||
भक्तीपूजनाने, गुरुचे अनुयायी देवाच्या नावाने विलीन होतात || 3 ||

ਆਪੇ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥
aapay daat karay daataar.
Whom the benefactor (God) blesses on His own with such a gift of God’s praises,
ज्याला उपकारकर्ता (देव) स्वत: अशा देवाच्या स्तुतीची भेटी देतात,

ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
pooray satgur si-o lagai pi-aar.
enshrines love for the True Guru.
खऱ्यागुरूवर त्यांची प्रीती वाढते।

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੪॥੮॥੨੮॥
naanak naam ratay tin ka-o jaikaar. ||4||8||28||
O’ Nanak, salute those who are imbued with the love ofNaam. ||4||8||28||
हे ’नानक, जे नामाच्या प्रेमाने रंगलेलेआहेत त्यांचं अभिवादन करा || 4 || 8 || 28 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 3.
Raag, Gauree Gwaarayree, Third Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ३

ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭਿ ਰੂਪ ਹਹਿ ਰੰਗਾ ॥
aykas tay sabh roop heh rangaa.
All forms and colors originated from the One God.
सर्व प्रकार आणि रंग एकाच देवापासून उत्पन्न झाले।

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਭਿ ਸਹਲੰਗਾ ॥
pa-un paanee baisantar sabh sahlangaa.
Air, water and fire are all kept together in the creatures.
हवा, पाणी आणि अग्नि हे सर्व प्राणीमध्ये एकत्र ठेवले आहेत।

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੇਖੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥
bhinn bhinn vaykhai har parabh rangaa. ||1||
God Himself takes care of all these creatures of different colors. ||1||
देव स्वतः वेगवेगळ्या रंगांच्या या सर्व प्राण्यांची काळजी घेतो|| 1 ||

ਏਕੁ ਅਚਰਜੁ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ ॥
ayk achraj ayko hai so-ee.
This is a wonder in itself that One God is present everywhere.
हे स्वत: मध्ये एक आश्चर्य आहे की सर्वत्र एक देव आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੀਚਾਰੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmukh veechaaray virlaa ko-ee. ||1|| rahaa-o.
Only a rare Guru’s follower reflects on this concept.||1||Pause||
केवळ दुर्मिळ गुरूंचे अनुयायी या संकल्पनेवर चिंतन करतात || 1 || विराम द्या ||

ਸਹਜਿ ਭਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
sahj bhavai parabh sabhnee thaa-ee.
God is naturally pervading all places.
देव नैसर्गिकरित्या सर्व ठिकाणी व्यापत आहे।

ਕਹਾ ਗੁਪਤੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭਿ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥
kahaa gupat pargat parabh banat banaa-ee.
God who has created this worldly play, is somewhere hidden, and somewhere visible.
ज्याने हे सांसारिक नाटक तयार केले आहे तो देव कुठेतरी लपलेला आहे आणि तो कुठेतरी दृश्यमान आहे।

ਆਪੇ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਜਗਾਈ ॥੨॥
aapay suti-aa day-ay jagaa-ee. ||2||
He Himself wakes up some from the slumber of Maya. ||2||
तो स्वतः मायाच्या झोपेतून जागा करतो || 2 ||

ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥
tis kee keemat kinai na ho-ee.
No one can estimate the worth of His virtues,
कोणीही त्याच्या सद्गुणांच्या किंमतीचा अंदाज लावू शकत नाही,

ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
kahi kahi kathan kahai sabh ko-ee.
although everyone has tried, over and over again, to describe His virtues.
जरी प्रत्येकाने वारंवार त्याचे पुण्य वर्णन करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत|

ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵੈ ਬੂਝੈ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥੩॥
gur sabad samaavai boojhai har so-ee. ||3||
the one who merges in the Guru’s word comes to realize God. ||3||
जो गुरूच्या शब्दात विलीन होतो त्याला देवाची ओळख होते|| 3 ||

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਵੇਖੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ॥
sun sun vaykhai sabad milaa-ay.
God listens to the supplication of everyone, cherishes them and unites them with the Guru’s word.
देव प्रत्येकाची प्रार्थना ऐकतो, त्यांची कदर करतो आणि त्यांना गुरुच्या शब्दाने एकत्र करतो।

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ ॥
vadee vadi-aa-ee gur sayvaa tay paa-ay.
By listening and following the teachings of the Guru, a person is blessed with a great honor here and hereafter.
गुरुच्या शिकवणी ऐकून आणि त्या पाळल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला इथून आणि नंतर महान सन्मान मिळतो।

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੪॥੯॥੨੯॥
naanak naam ratay har naam samaa-ay. ||4||9||29||
O’ Nanak, those who are imbued with the love of Naam, merge in God’s Name. ||4||9||29||
हे’नानक, ज्यांना नामाच्या प्रेमाने ओतले जाते ते देवाच्या नावामध्ये विलीन होतात || 4 || 9 || 29 || ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 3.
Raag Gauree Gwaarayree, Third Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ३

ਮਨਮੁਖਿ ਸੂਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰਿ ॥
manmukh sootaa maa-i-aa mohi pi-aar.
In the love of Maya, a self-willed person remains oblivious of his spiritual life,.
मायेच्या प्रेमामध्ये, स्वार्थी व्यक्ती आपल्या आध्यात्मिक जीवनापासून लांब राहते।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰਿ ॥
gurmukh jaagay gun gi-aan beechaar.
A Guru’s follower remains awake and aware to the worldly temptations, contemplating on the virtues of God and divine wisdom.
एखाद्या गुरूचा अनुयायी सांसारिक मोहांपासून जागृत राहतो, देवाचे गुण आणि दैवी बुद्धी यावर चिंतन करतो।

ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿ ॥੧॥
say jan jaagay jin naam pi-aar. ||1||
Those humble beings who love Naam, are awake and aware of Maya. ||1||
जे नम्र माणसे नामावर प्रेम करतात, आणि मायाबद्दल जागरूक असतात || 1 ||

ਸਹਜੇ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥
sehjay jaagai savai na ko-ay.
The one who remains intuitively aware, never becomes unaware ofthe worldly temptations.
जो अंतर्ज्ञानाने जागरूक राहतो, त्याला ऐहिक प्रलोभनांविषयी कधीच माहिती नसते।

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pooray gur tay boojhai jan ko-ay. ||1|| rahaa-o.
It is only a rare person who understands this from the perfect Guru.||1||Pause||
हे केवळ एक दुर्मिळ व्यक्ती आहे जी परिपूर्ण गुरुंकडून हे समजते || 1 || विराम द्या ||

ਅਸੰਤੁ ਅਨਾੜੀ ਕਦੇ ਨ ਬੂਝੈ ॥
asant anaarhee kaday na boojhai.
An evil and ignorant person never understand the purpose of human life.
वाईट आणि अज्ञानी माणसाला मानवी जीवनाचा हेतू कधीही समजत नाही।

ਕਥਨੀ ਕਰੇ ਤੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲਿ ਲੂਝੈ ॥
kathnee karay tai maa-i-aa naal loojhai.
He also talks wisely but keeps struggling with Maya.
तो सुज्ञपणे बोलतो पण मायाशी भांडत राहतो।

ਅੰਧੁ ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨ ਸੀਝੈ ॥੨॥
anDh agi-aanee kaday na seejhai. ||2||
Such an ignorant person blinded in Maya, never succeeds in the game of life. ||2||
असा अज्ञानी माणूस मायेमध्ये अंध असतो, जीवनाच्या खेळात कधीही यशस्वी होत नाही || 2 ||

ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥
is jug meh raam naam nistaaraa.
The worldly ocean of vices can be crossed in the human life only through God’s Name..
मानवी जीवनात दुर्गुणांचे सांसारिक समुद्र केवळ ईश्वराच्या नावानेओलांडले जाऊ शकते।

ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥
virlaa ko paa-ay gur sabad veechaaraa.
Only a rare person understands this fact by reflecting on the Guru’s word.
केवळ एका दुर्मिळ व्यक्तीनेच गुरुच्या शब्दावर चिंतन करून हे सत्य समजले।

ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ ॥੩॥
aap tarai saglay kul uDhaaraa. ||3||
Such a person swims across the worldly ocean of vices and saves his entire lineage. ||3||
अशी व्यक्ती दुर्गुणांच्या सांसारिक समुद्रात पोहते आणि त्याचे संपूर्ण वंश वाचते|| 3 ||