MARATHI PAGE 158

ਮਨਿ ਨਿਰਮਲਿ ਵਸੈ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥
man nirmal vasai sach so-ay.
The mind is rendered immaculate, and one realizes the presence of God within,
मन शुद्ध होते, आणि एखाद्याला देवाच्या अस्तित्वाची जाणीव होते,

ਸਾਚਿ ਵਸਿਐ ਸਾਚੀ ਸਭ ਕਾਰ ॥
saach vasi-ai saachee sabh kaar.
When one realizes the presence of eternal God in the mind, one’s whole conduct becomes truthful.
जेव्हा एखाद्याला मनामध्ये चिरंतन देवाची उपस्थिती कळते तेव्हा एखाद्याचे संपूर्ण आचरण सत्य होते।

ਊਤਮ ਕਰਣੀ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰ ॥੩॥
ootam karnee sabad beechaar. ||3||
Then he realizes that the most sublime deed is to reflect on the Guru’s word.|3|
मग त्याला कळले की सर्वात उदात्त कृत्य म्हणजे गुरुच्या शब्दावर चिंतन करणे | 3 |

ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚੀ ਸੇਵਾ ਹੋਇ ॥
gur tay saachee sayvaa ho-ay.
True devotional worship is obtained from the Guru.
गुरूंकडून खरी भक्तीची उपासना केली जाते।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੋਇ ॥
gurmukh naam pachhaanai ko-ay. .
But a rare Guru’s follower realizes God’s Name.
परंतु एक दुर्मिळ गुरूचा अनुयायी भगवंताचे नाव जाणतो।

ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥
jeevai daataa dayvanhaar.
He firmly believes that the Giver of all gifts lives forever.
त्याचा ठाम विश्वास आहे की सर्व भेटवस्तू देणारा सर्वकाळ राहतो।

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥੪॥੧॥੨੧॥
naanak har naamay lagai pi-aar. ||4||1||21||
O’ Nanak, he is imbued with the love of God’s Name.||4||1||21||
हे ’नानक, तो देवाच्या नावावर प्रेम करतो || 4 || 1 || 21 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 3.
Raag Gauree Gwaarayree, Third Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ३

ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਪਾਏ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
gur tay gi-aan paa-ay jan ko-ay.
Rare is the one who seeks divine wisdom from the Guru.
दुर्मिळ म्हणजे जो गुरुपासून दैवी बुद्धीचा शोध घेतो।

ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਸੀਝੈ ਸੋਇ ॥
gur tay boojhai seejhai so-ay.
The one who acquires divine wisdom from the Guru succeeds spiritually in life.
जो गुरूकडून दैवी बुद्धी प्राप्त करतो तो जीवनात आध्यात्मिकरित्या यशस्वी होतो।

ਗੁਰ ਤੇ ਸਹਜੁ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
gur tay sahj saach beechaar.
From the Guru, he intuitively receives understanding about the virtues of God.
गुरूकडून, त्याला अंतर्ज्ञानाने देवाच्या गुणांबद्दल समज प्राप्त होते।

ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰੁ ॥੧॥
gur tay paa-ay mukat du-aar. ||1||
From the Guru he learns the way to escape from the vices. ||1||
गुरूकडून तो दुर्गुणांपासून सुटण्याचा मार्ग शिकतो || 1 ||

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲੈ ਗੁਰੁ ਆਇ ॥
poorai bhaag milai gur aa-ay.
Through perfect good fortune, the one who meets the Guru,
परिपूर्ण सौभाग्याने, जो गुरुला भेटतो,

ਸਾਚੈ ਸਹਜਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saachai sahj saach samaa-ay. ||1|| rahaa-o.
intuitively merges in the eternal God. ||1||Pause||
अंतर्ज्ञानाने शाश्वत देवामध्ये विलीन होते || 1 || विराम द्या ||

ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਏ ॥
gur mili-ai tarisnaa agan bujhaa-ay.
Meeting the Guru, the fire of desire of Maya is quenched.
गुरुला भेटल्यामुळे मायाच्या इच्छेची आग विझविली जाते।

ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ ॥
gur tay saaNt vasai man aa-ay.
Through the Guru, tranquility comes to dwell within the mind.
गुरूद्वारे शांती मनामध्ये राहू शकते।

ਗੁਰ ਤੇ ਪਵਿਤ ਪਾਵਨ ਸੁਚਿ ਹੋਇ ॥
gur tay pavit paavan such ho-ay.
Spiritual purity and righteous conduct is received from the Guru.
आध्यात्मिक शुद्धता आणि नीतिमान आचरण गुरुकडून प्राप्त होते।

ਗੁਰ ਤੇ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥
gur tay sabad milaavaa ho-ay. ||2||
Union with God takes place through the Guru’s word. ||2||
गुरुच्या शब्दाद्वारे भगवंताशी एकरूप होता येते || 2 ||

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਸਭ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥
baajh guroo sabh bharam bhulaa-ee.
Without the Guru, everyone wanders in doubt.
गुरूशिवाय प्रत्येकजण संशयाच्या भवऱ्यातफिरतो।

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥
bin naavai bahutaa dukh paa-ee.
Without meditating on God’s Name, they suffer in terrible pain.
देवाच्या नावाचा अभ्यास केल्याशिवाय त्यांना भयंकर वेदना होत आहेत।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥
gurmukh hovai so naam Dhi-aa-ee.
One who meditates on Naam by following the Guru’s teachings,,
जो गुरुच्या शिकवणींचे अनुसरण करून नामचे ध्यान करतो,

ਦਰਸਨਿ ਸਚੈ ਸਚੀ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥੩॥
darsan sachai sachee pat ho-ee. ||3||
receives true honor of experiencing the presence of the eternal God ||3||
शाश्वत देवाची उपस्थिती अनुभवण्याचा खरा सन्मान प्राप्त करतो|| 3 ||

ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਦਾਤਾ ਇਕੁ ਸੋਈ ॥
kis no kahee-ai daataa ik so-ee.
When God is the only Giver, then why ask anyone else?
जेव्हा देव एकच देव आहे, तर मग दुसर्या कोणाला का विचारू?

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥
kirpaa karay sabad milaavaa ho-ee.
He, on whom God bestows mercy, unites with Him through the Guru’s word.
ज्यावर देव दया करतो तो गुरुच्या शब्दाने त्याच्याबरोबर एकरूपहोतो।

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥
mil pareetam saachay gun gaavaa.
By meeting my beloved Guru, I keep singing the praises of the eternal God,
माझ्या प्रिय गुरुंना भेटून मी चिरंतन देवाची स्तुती करीत राहतो,

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵਾ ॥੪॥੨॥੨੨॥
naanak saachay saach samaavaa. ||4||2||22||
and forever merge in the eternal God, prays Nanak. ||4||2||22||
आणि सनातन देवामध्ये कायमचे विलीन होऊ, अशी प्रार्थना नानक हे करीत आहे || 4 || 2 || 22 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 3.
Raag Gauree Gwaarayree, Third Guru:
राग गौरी गुरेरी

ਸੁ ਥਾਉ ਸਚੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
so thaa-o sach man nirmal ho-ay.
That congregation is truly the right place where one’s mind becomes immaculate.
ती मंडळी खरोखरच एक योग्य जागा आहे जिथे एखाद्याचे मन पवित्र होते।

ਸਚਿ ਨਿਵਾਸੁ ਕਰੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥
sach nivaas karay sach so-ay.
There, one’s mind is attuned to the eternal God and by virtue of the holy congregation, he becomes the embodiment of the eternal God.
तेथे, एखाद्याचे मन चिरंतन देवाशी एकरूप होते आणि सत्संगमुळे तो चिरंतन देवाचे मूर्तिमंत रूप बनतो।

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਪੈ ॥
sachee banee jug chaaray jaapai.
By virtue of the divine word, one becomes known through all the ages.
दैवी शब्दाच्या आधारे, सर्व युगात एक व्यक्ती प्रसिद्ध होतो।

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਆਪੈ ॥੧॥
sabh kichh saachaa aapay aapai. ||1||
He realizes that the eternal God is everything, all by Himself. ||1||
त्याला समजले की शाश्वत देव सर्वकाही स्वतःहून आहे || 1 ||

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਏ ॥
karam hovai satsang milaa-ay.
Upon whom God bestows mercy, He unites that person with the holy congregation.
ज्यांच्यावर देव दया करतो तो त्या व्यक्तीला सत्संग मध्ये एकत्र करतो।

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੈਸਿ ਸੁ ਥਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har gun gaavai bais so thaa-ay. ||1|| rahaa-o.
Sitting in that company, such a person sings God’s praises.||1||Pause||
त्या संगतमध्ये बसून अशा व्यक्तीने देवाची स्तुती केली || 1 || विराम द्या ||

ਜਲਉ ਇਹ ਜਿਹਵਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
jala-o ih jihvaa doojai bhaa-ay.
May this tongue burn, which is in love with worldly astes rather than God.
ही जीभ जळून जाओ जी भगवंताऐवजी सांसारिक चवमध्ये गुंतलेली आहे।

ਹਰਿ ਰਸੁ ਨ ਚਾਖੈ ਫੀਕਾ ਆਲਾਇ ॥
har ras na chaakhai feekaa aalaa-ay.
Such a tongue does not taste the elixir of God’s Name, and utters insipid words.
अशी जीभ देवाच्या नावाची अमरत्व चाखत नाही आणि बेचव शब्द बोलते।

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਤਨੁ ਮਨੁ ਫੀਕਾ ਹੋਇ ॥
bin boojhay tan man feekaa ho-ay.
Without realizing God, one’s body and mind become insipid.
भगवंताची जाणीव न करता एखाद्याचे शरीर आणि मन फिके होतात।

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੀਆ ਚਲਿਆ ਰੋਇ ॥੨॥
bin naavai dukhee-aa chali-aa ro-ay. ||2||
Without meditating on Naam, the miserable one departs bewailing. ||2||
नामाचे चिंतन केल्याशिवाय, दुःखी शोक करत निघूनजातो || 2 ||

ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
rasnaa har ras chaakhi-aa sahj subhaa-ay.
One whose tongue has intuitively tasted the elixir of God’s Name,
ज्याच्या जिभेने अंतर्ज्ञानाने देवाच्या नावाचा अमृत चाखला आहे,

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥
gur kirpaa tay sach samaa-ay.
by the Guru’s grace remains merged in the praises of God.
गुरुच्या कृपेने भगवंताची स्तुती केली जाते।

ਸਾਚੇ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰ ॥
saachay raatee gur sabad veechaar.
The tongue which reflects on the Guru’s word and is imbued with the love for God,
जीभ जी गुरुच्या शब्दावर चिंतन करते आणि देवावरील प्रेमाने ओतली जाते,

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰ ॥੩॥
amrit peevai nirmal Dhaar. ||3||
it drinks from the immaculate stream of nectar of Naam. ||3||
ते नामाच्या अमर प्रवाहातून मद्यपान करते || 3 ||

ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ਜੋ ਭਾਡਾ ਹੋਇ ॥
naam samaavai jo bhaadaa ho-ay.
The heart which has become pure by the Guru’s grace remains attuned to Naam.
गुरूंच्या कृपेने शुद्ध झालेले हृदय नामात रुतलेले असतात।

ਊਂਧੈ ਭਾਂਡੈ ਟਿਕੈ ਨ ਕੋਇ ॥
ooNDhai bhaaNdai tikai na ko-ay.
No virtue can enter in the heart which is turned away from God.
ईश्वरापासून दूर वळलेल्या अंत: करणात कोणतेही पुण्य प्रवेश करू शकत नाही।

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨਿ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥
gur sabdee man naam nivaas.
Only through the Guru’s word, Naam dwells within the mind.
केवळ गुरुच्या शब्दाद्वारेच मनामध्ये नाम वास करतो।

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸੁ ਸਬਦ ਪਿਆਸ ॥੪॥੩॥੨੩॥
naanak sach bhaaNdaa jis sabad pi-aas. ||4||3||23||
O Nanak, true is that mind which longs for the Guru’s word. ||4||3||23||
हे नानक, ज्या मनाला गुरूच्याशब्दाची तृष्णा आहे तेच खरे आहे || 4 || 3 || 23 || ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 3.
Raag Gauree Gwaarayree, Third Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ३

ਇਕਿ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਨਿ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇ ॥
ik gaavat rahay man saad na paa-ay.
Some keep singing devotional songs, but their minds do not find true delight.
काही भक्तीगीते गात असतात, परंतु त्यांच्या मनाला खरा आनंद मिळत नाही।

ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਗਾਵਹਿ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ॥
ha-umai vich gaavahi birthaa jaa-ay.
They sing out of ego, and all their effort goes waste.
ते अहंकारातून गात असतात आणि त्यांचे सर्व प्रयत्न वाया जातात।

ਗਾਵਣਿ ਗਾਵਹਿ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥
gaavan gaavahi jin naam pi-aar.
Only those sing songs of God’s praise who are in love with His Name,
केवळ त्याच्या नावावर प्रेम करणारी लोक देवाच्या स्तुतीची गाणी गातात,

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥
saachee banee sabad beechaar. ||1||
and reflect on the Guru’s divine word. ||1||
आणि गुरुच्या दिव्य शब्दावर चिंतन करतात|| 1 ||

ਗਾਵਤ ਰਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥
gaavat rahai jay satgur bhaavai.
If it so pleases the true Guru,then one keeps singing God’s praises.
जर खऱ्यागुरूला आवडत तर एखादी व्यक्ती देवाची स्तुती करत राहते।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man tan raataa naam suhaavai. ||1|| rahaa-o.
The mind and body are then imbued with God’s Name, and his life becomes embellished ||1||Pause||
त्यानंतर मन व शरीर ईश्वराच्या नावाने भिजले जाते आणि त्याचे जीवन सुशोभित होते || 1 || विराम द्या ||

ਇਕਿ ਗਾਵਹਿ ਇਕਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹਿ ॥
ik gaavahi ik bhagat karayhi.
There are some who sing and perform devotional worship.
असे काही लोक आहेत जे गायन करतात आणि भक्ती करतात।

ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ਬਿਨੁ ਅਸਨੇਹ ॥
naam na paavahi bin asnayh.
Without the true love for God, they are not blessed with Naam .
भगवंतावर खऱ्याप्रेमाशिवाय त्यांना नामस्मरण होत नाही।

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਪਿਆਰਿ ॥
sachee bhagat gur sabad pi-aar.
The worship of those devotees is true who are imbued with love for the Guru’s word,
त्या भक्तांची पूजा खरी आहे जी गुरूच्या शब्दावर प्रेम करतात।

ਅਪਨਾ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਸਦਾ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥੨॥
apnaa pir raakhi-aa sadaa ur Dhaar. ||2||
and they have always kept their Master-God enshrined in their mind. ||2||
आणि त्यांनी नेहमी त्यांच्या स्वामी-देवाला मनावर ठाम ठेवले आहे|| 2 ||