MARATHI PAGE 141

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
मेहला १

ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥
hak paraa-i-aa naankaa us soo-ar us gaa-ay.
O’ Nanak, to take what rightfully belongs to another, is like a Muslim eating pork, or a Hindu eating beef.
हे ’नानक, जे दुसर्याचे आहे ते घेणे म्हणजे मुसलमान डुकराचे मांस खाणे किंवा हिंदू गोमांस खाण्यासारखे आहे।

ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ ॥
gur peer haamaa taa bharay jaa murdaar na khaa-ay.
Our Guru, our Spiritual Guide, stands by us in God’s court, only if we do not take what belongs to others.
आमचे गुरू, आमचे आध्यात्मिक मार्गदर्शक, आपल्या बरोबर देवाच्या न्यायालयात उभे राहतात जेव्हा आपण दुसऱ्याचे काही घेत नाही।

ਗਲੀ ਭਿਸਤਿ ਨ ਜਾਈਐ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ॥
galee bhisat na jaa-ee-ai chhutai sach kamaa-ay.
By mere talk, people do not earn passage to Heaven. Salvation comes only from the practice of Truth.
केवळ बोलण्याद्वारे, लोक स्वर्गात पैसे मिळवत नाही। मोक्ष केवळ सत्याच्या अभ्यासामुळे प्राप्त होतो।

ਮਾਰਣ ਪਾਹਿ ਹਰਾਮ ਮਹਿ ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥
maaran paahi haraam meh ho-ay halaal na jaa-ay.
As the forbidden foods do not become acceptable by adding spices, similarly byarguments the sinful acts cannot be justified.
मसाले जोडून निषिद्ध पदार्थ स्वीकार्य होत नाहीत, त्याचप्रमाणे वादविवादाद्वारे पापी कृत्ये खरे ठरू शकत नाहीत।

ਨਾਨਕ ਗਲੀ ਕੂੜੀਈ ਕੂੜੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥
naanak galee koorhee-ee koorho palai paa-ay. ||2||
O’ Nanak, from false talk, only falsehood is obtained.
हे ’नानक, खोट्या बोलण्यावरून केवळ खोटारडेपणा प्राप्त होतो।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਪੰਜਿ ਨਿਵਾਜਾ ਵਖਤ ਪੰਜਿ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ ॥
panj nivaajaa vakhat panj panjaa panjay naa-o.
There are five prayers and five times of day for prayer; the five have five names.
पाच प्रार्थना आहे आणि प्रार्थनेसाठी दिवसाचे पाच वेळ आहेत; पाचांना पाच नावे आहेत।

ਪਹਿਲਾ ਸਚੁ ਹਲਾਲ ਦੁਇ ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਇ ॥
pahilaa sach halaal du-ay teejaa khair khudaa-ay.
Let the first prayer be truthfulness, the second honest living, and the third charity in the Name of God.
पहिली प्रार्थना सत्यता असू द्या, दुसरी प्रामाणिक जीवनशैली, आणि देवाच्या नावाने दिलेले दान।

ਚਉਥੀ ਨੀਅਤਿ ਰਾਸਿ ਮਨੁ ਪੰਜਵੀ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ ॥
cha-uthee nee-at raas man panjvee sifat sanaa-ay.
Let the fourth be the pious thoughts in the mind, and the fifth the praise of God.
चौथे मनातील सद्बुद्धीचे विचार असू द्या आणि पाचवे देवाची स्तुती करा।

ਕਰਣੀ ਕਲਮਾ ਆਖਿ ਕੈ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸਦਾਇ ॥
karnee kalmaa aakh kai taa musalmaan sadaa-ay.
Let good deeds be your prayer, and then, you may call yourself a true Muslim.
चांगल्या कर्मांना आपली प्रार्थना होऊ द्या आणि मग आपण स्वत: ला खरा मुस्लिम म्हणू शकता।

ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ ॥੩॥
naanak jaytay koorhi-aar koorhai koorhee paa-ay. ||3||
O’ Nanak, people without such prayers are false and false is their fame or honor.
हे ’नानक, अशी प्रार्थना न करणारे लोक खोटे आहेत आणि खोटे आहेत ही त्यांची कीर्ति आणि सन्मान।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਇਕਿ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜਦੇ ਇਕਿ ਕਚੈ ਦੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥
ik ratan padaarath vanjaday ik kachai day vaapaaraa.
Some trade in jewels (of God’s praise), others deal in short lived material wealth.
काही दागिन्यांचा व्यापार (देवाच्या स्तुतीचा), तर काही अल्पायुषी भौतिक संपत्तीचा व्यापार करतात।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਪਾਈਅਨਿ ਅੰਦਰਿ ਰਤਨ ਭੰਡਾਰਾ ॥
satgur tuthai paa-ee-an andar ratan bhandaaraa.
When the True Guru is pleased, we find the treasure of the jewel like Naam, which is already there deep within the self.
जेव्हा खरा गुरू प्रसन्न होतो, तेव्हा आपल्याला स्वतःला नामांसारखे दागदागिनांचा खजिना सापडतो।

ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਲਧਿਆ ਅੰਧੇ ਭਉਕਿ ਮੁਏ ਕੂੜਿਆਰਾ ॥
vin gur kinai na laDhi-aa anDhay bha-uk mu-ay koorhi-aaraa.
Without the Guru, no one has ever found this treasure of Naam. Many ignorant and false people have died, wandering in search of true wealth of Naam.
गुरूशिवाय कोणालाही नावाचा हा खजिना सापडला नाही। अनेक अज्ञानी आणि खोटे लोक मरण पावले आहेत आणि ते नावाच्या खऱ्या संपत्तीच्या शोधात भटकत असतात।

ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੈ ਪਚਿ ਮੁਏ ਨਾ ਬੂਝਹਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥
manmukh doojai pach mu-ay naa boojheh veechaaraa.
The self-willed people are ruined in duality, because they do not understand spiritual contemplation.
स्वार्थी माणसे द्वैतात बुडतात, कारण त्यांना आध्यात्मिक चिंतन येत नाही।

ਇਕਸੁ ਬਾਝਹੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਕਿਸੁ ਅਗੈ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਾ ॥
ikas baajhahu doojaa ko nahee kis agai karahi pukaaraa.
Except the One (God), there is no other at all. Unto whom can they cry?
एक (देव) सोडून इतर कोणी नाही। ते कोणाकडे रडतील?

ਇਕਿ ਨਿਰਧਨ ਸਦਾ ਭਉਕਦੇ ਇਕਨਾ ਭਰੇ ਤੁਜਾਰਾ ॥
ik nirDhan sadaa bha-ukday iknaa bharay tujaaraa.
Some, being poor in the wealth of Naam, always keep wandering. While others have hearts full with the jewels of Naam.
काहीजण नामात श्रीमंत असल्याने नेहमी भटकत राहतात। तर काहीजण अंतःकरणाने नामांच्या दागिन्यांनी भरलेले आहेत।

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ਬਿਖਿਆ ਸਭੁ ਛਾਰਾ ॥
vin naavai hor Dhan naahee hor bikhi-aa sabh chhaaraa.
Except God’s Name, there is no other eternal wealth. Everything else is just poison and ashes.
देवाच्या नावाशिवाय इतर कोणतीही शाश्वत संपत्ती नाही। बाकी सर्व काही फक्त विष आणि राख आहे।

ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੭॥
naanak aap karaa-ay karay aap hukam savaaranhaaraa. ||7||
O’ Nanak, God Himself acts, and causes others to act; and it is by His own Command, that He embellishes us.
हे ’नानक, देव स्वत: कार्य करतो आणि इतरांना कार्य करण्यास प्रवृत्त करतो; आणि त्याच्या स्वत: च्या आज्ञेने त्याने आपल्याला सजविले।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮੁਸਕਲੁ ਜਾ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥
musalmaan kahaavan muskal jaa ho-ay taa musalmaan kahaavai.
It is difficult to be called a true Muslim; if one is a true follower of Islam, then he may be called a true Muslim.
खरा मुस्लिम म्हणणे कठीण आहे; जर कोणी इस्लामचा खरा अनुयायी असेल तर त्याला खरा मुस्लिम म्हटले जाऊ शकते।

ਅਵਲਿ ਅਉਲਿ ਦੀਨੁ ਕਰਿ ਮਿਠਾ ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲੁ ਮੁਸਾਵੈ ॥
aval a-ul deen kar mithaa maskal maanaa maal musaavai.
First, let him savor the religion of the Prophet as sweet; then, let his pride of his possessions be scraped away by sharing his wealth with the needy.
प्रथम, त्याला धर्माला गोड म्हणून चाखू द्या; मग,आपल्या श्रीमंतीचा गर्विष्ठपणा संपवून त्याची संपत्ती गरजूंना वाटून टाकू द्या।

ਹੋਇ ਮੁਸਲਿਮੁ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੈ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥
ho-ay muslim deen muhaanai maran jeevan kaa bharam chukhaavai.
Becoming a true Muslim, with full faith in his Prophet, he should put aside the delusion of life and death.
आपल्या संदेष्ट्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून खरा मुस्लिम होण्याने त्याने जीवन आणि मृत्यूचा भ्रम बाजूला ठेवला पाहिजे।

ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ॥
rab kee rajaa-ay mannay sir upar kartaa mannay aap gavaavai.
He should submit to God’s Will. He should shed his selfishness and conceit, and consider the Creator above all.
त्याने देवाच्या इच्छेच्या अधीन असावे। त्याने आपला स्वार्थ आणि अभिमान बाळगला पाहिजे नाही आणि सर्वकाही पेक्षा निर्माणकर्त्याला वर ठेवले पाहिजे।

ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਿਹਰੰਮਤਿ ਹੋਇ ਤ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥੧॥
ta-o naanak sarab jee-aa mihramat ho-ay ta musalmaan kahaavai. ||1||
O’ Nanak, when he loves and becomes merciful to all beings, only then shall he be called a true Muslim.
हे ’नानक, जेव्हा तो सर्वांवर प्रेम करतो आणि दयाळू होतो, तरच त्याला खरा मुस्लिम म्हटला जाईल।

ਮਹਲਾ ੪ ॥
mehlaa 4.
Shalok, by the Fourth Guru:
मेहला ४

ਪਰਹਰਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਝੂਠੁ ਨਿੰਦਾ ਤਜਿ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥
parhar kaam kroDh jhooth nindaa taj maa-i-aa ahaNkaar chukhaavai.
If one renounces one’s lust, anger, falsehood and slander; forsakes love of Maya and eliminates egotistical pride,
जर एखाद्याने आपली वासना, राग, असत्य आणि निंदा सोडली, मायेचे प्रेम सोडले आणि अहंकारी अभिमान दूर केला,

ਤਜਿ ਕਾਮੁ ਕਾਮਿਨੀ ਮੋਹੁ ਤਜੈ ਤਾ ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥
taj kaam kaaminee moh tajai taa anjan maahi niranjan paavai.
and abandons lustful attachment to women. Then, while still living in the darkness of Maya (worldly attachments), one can realize the immaculate God.
आणि महिलांशी वासनायुक्त आसक्ती सोडून दिली। आणि तरीही मायाच्या अंधारामध्ये (सांसारिक आसक्ती) जगत असताना एखाद्याला पवित्र देवाची जाणीव होते।

ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਤਜਿ ਪਿਆਸ ਆਸ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥
taj maan abhimaan pareet sut daaraa taj pi-aas aas raam liv laavai.
If a person tunes his mind to the love for God by renouncing the concern for honor or dishonor, undue love for children and spouse, and craving for Maya,
जर एखाद्या व्यक्तीने सन्मान किंवा अपमानाबद्दलची चिंता, मुले व जोडीदारावर अतुलनीय प्रेम आणि मायाची लालसा सोडून देवाच्या प्रेमाकडे लक्ष फिरवले।

ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥
naanak saachaa man vasai saach sabad har naam samaavai. ||2||
Then, O’ Nanak, the eternal God will come to dwell in his mind, and through the true word of the Guru, he would merge in God’s Name.
मग, हे ’नानक, चिरंतन देव त्याच्या मनात येईल आणि गुरुच्या खर्या शब्दाने तो देवाच्या नावाने विलीन होईल।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਰਾਜੇ ਰਯਤਿ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਇ ਨ ਰਹਸੀਓ ॥
raajay ra-yat sikdaar ko-ay na rahsee-o.
None of the kings, the subjects, or leaders shall remain in this world forever.
कोणीही राजे, प्रजे किंवा नेते या जगात कायमचे राहणार नाहीत।

ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰ ਹੁਕਮੀ ਢਹਸੀਓ ॥
hat patan baajaar hukmee dhahsee-o.
The shops, the cities and the streets shall eventually disintegrate, by God’s Command.
देवाच्या आज्ञेने दुकाने, शहरे आणि रस्ते काटेकोरपणे विखुरले जातील।

ਪਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ॥
pakay bank du-aar moorakh jaanai aapnay.
The foolish human being thinks that these solid and beautiful mansions are his.
मूर्ख मनुष्य असा विचार करतो की या ठोस आणि सुंदर वाड्या त्याच्या आहेत।

ਦਰਬਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇਕਿ ਖਣੇ ॥
darab bharay bhandaar reetay ik khanay.
But he does not realize that all these mansions, along with the treasures filled with wealth, would be emptied out in an instant.
पण संपत्तीने भरलेल्या खजिन्यांसह या सर्व वाड्या एका झटक्यात रिकाम्या झाल्या होतील हे त्याला ठाऊक नाही।

ਤਾਜੀ ਰਥ ਤੁਖਾਰ ਹਾਥੀ ਪਾਖਰੇ ॥
taajee rath tukhaar haathee paakhray.
The horses, chariots, camels and elephants with all their decorations;
घोडे, रथ, उंट आणि हत्ती सर्व सजावट घेऊन;

ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਘਰ ਬਾਰ ਕਿਥੈ ਸਿ ਆਪਣੇ ॥ਤੰਬੂ ਪਲੰਘ ਨਿਵਾਰ ਸਰਾਇਚੇ ਲਾਲਤੀ ॥
baag milakh ghar baar kithai se aapnay.tamboo palangh nivaar saraa-ichay laaltee.
the gardens, lands, houses, possessions, tents, soft beds and satin pavilions, where are those things which he believed to be his own.
बाग, जमीन, घरे, मालमत्ता, तंबू, मऊ बेड आणि साटन मंडप, जे त्याला स्वतःच्या मालकीचे वाटत होते त्या वस्तू कुठे आहेत।

ਨਾਨਕ ਸਚ ਦਾਤਾਰੁ ਸਿਨਾਖਤੁ ਕੁਦਰਤੀ ॥੮॥
naanak sach daataar sinaakhat kudratee. ||8||
O’ Nanak, only God, the giver of all, is eternal. He is revealed through His nature.
हे ’नानक, सर्वांचा देणारा एकमेव देव सनातन आहे। तो त्याच्या स्वभावातून प्रकट झाला आहे।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by theFirst Guru:
शलोक मेहला १

ਨਦੀਆ ਹੋਵਹਿ ਧੇਣਵਾ ਸੁੰਮ ਹੋਵਹਿ ਦੁਧੁ ਘੀਉ ॥
nadee-aa hoveh Dhaynvaa summ hoveh duDh ghee-o.
If all the rivers become cows, and the springs (of water) become milk and ghee;
जर सर्व नद्या गाई झाल्या आणि झरे (पाण्याचे) दूध आणि तूप बनले तर;

ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਕਰ ਹੋਵੈ ਖੁਸੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਉ ॥
saglee Dhartee sakar hovai khusee karay nit jee-o.
If the entire earth becomes sugar, beholding these things my mind rejoices every day;
जर संपूर्ण पृथ्वी साखर झाली, तर या गोष्टी पाहून माझे मन दररोज आनंदित होते;