MARATHI PAGE 140

ਅਵਰੀ ਨੋ ਸਮਝਾਵਣਿ ਜਾਇ ॥
avree no samjhaavan jaa-ay.
And yet, he goes out to teach others.
आणि तरीही, तो इतरांना शिकवण्यासाठी बाहेर जातो।

ਮੁਠਾ ਆਪਿ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥
muthaa aap muhaa-ay saathai.
He is deceived, and he gets his companions also cheated.
तो फसविला जातो आणि त्याच्या साथीदारांनाही फसवले जाते।

ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥੧॥
naanak aisaa aagoo jaapai. ||1||
O’ Nanak, such a leader gets exposed.
हे ’नानक, असा नेता उघडकीस येतो।

ਮਹਲਾ ੪ ॥
mehlaa 4.
shalok, by the Fourth Guru:
मेहला ४

ਜਿਸ ਦੈ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਹੈ ਸੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਸਚੁ ਅਲਾਏ ॥
jis dai andar sach hai so sachaa naam mukh sach alaa-ay.
The one in whose heart enshirines God, he speaks only the truth
ज्याच्या अंतःकरणाने भगवंताची भर घातली आहे, तो फक्त सत्य बोलतो।

ਓਹੁ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਆਪਿ ਚਲਦਾ ਹੋਰਨਾ ਨੋ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥
oh har maarag aap chaldaa hornaa no har maarag paa-ay.
He follows the righteous path in life and inspires others to do the same.
तो आयुष्यातील नीतिमान मार्गाचा अवलंब करतो आणि इतरांनाही तेच करण्यास प्रेरित करतो।

ਜੇ ਅਗੈ ਤੀਰਥੁ ਹੋਇ ਤਾ ਮਲੁ ਲਹੈ ਛਪੜਿ ਨਾਤੈ ਸਗਵੀ ਮਲੁ ਲਾਏ ॥
jay agai tirath ho-ay taa mal lahai chhaparh naatai sagvee mal laa-ay.
Just as bathing in a pool of fresh water, one is washed clean of filth. But, by bathing in a stagnant pond, he is contaminated with even more filth.Similarly, by following the true Guru’s teaching the filth of vices is washed off and by listening to the fake Guru, mind becomes more filthy.
त्याचप्रमाणे,खऱ्यागुरूच्या शिकवणुकीचे पालन केल्याने दुर्गुणांचा नाश होतो आणि बनावट गुरूंचे ऐकून मन अधिक घाणेरडे होते।

ਤੀਰਥੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥
tirath pooraa satguroo jo an-din har har naam Dhi-aa-ay.
The True Guru, who always meditates on the Name of God, is like the Perfect Pool of Holy Water.
सदैव परमेश्वराच्या नावाचे चिंतन करणारा खरा गुरु पवित्र पाण्याचा परिपूर्ण तलावासारखा आहे।

ਓਹੁ ਆਪਿ ਛੁਟਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਦੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਛਡਾਏ ॥
oh aap chhutaa kutamb si-o day har har naam sabh sarisat chhadaa-ay.
The Guru is saved, along with his family; bestowing God’s Name, He saves the entire world.
गुरु त्याच्या कुटुंबासमवेत वाचला आहे; देवाचे नाव देऊन, त्याने सर्व जगाचे रक्षण केले।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਏ ॥੨॥
jan naanak tis balihaarnai jo aap japai avraa naam japaa-ay. ||2||
Nanak is dedicated to the one who himself meditate on God’s Name with love and devotion and inspires others as well.
नानक एकानेच समर्पित आहे जो स्वतः प्रेमाने आणि भक्तीने देवाच्या नावाचा ध्यान करतो आणि इतरांनाही प्रेरित करतो।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਇਕਿ ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਚੁਣਿ ਖਾਹਿ ਵਣ ਖੰਡਿ ਵਾਸਾ ॥
ik kand mool chun khaahi van khand vaasaa.
Some pick and eat fruits and root vegetables, and live in the wilderness.
काहीजण फळे आणि मूळ भाज्या निवडून खातात आणि वाळवंटात राहतात।

ਇਕਿ ਭਗਵਾ ਵੇਸੁ ਕਰਿ ਫਿਰਹਿ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸਾ ॥
ik bhagvaa vays kar fireh jogee saniaasaa.
Some wander around wearing saffron robes, as Yogis and Sanyasis.
काही जण योगी आणि सन्यासिस म्हणून भगवे वस्त्र परिधान करतात।

ਅੰਦਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥
andar tarisnaa bahut chhaadan bhojan kee aasaa.
But within them still remains the desire for beautiful garments and tasty dishes.
परंतु त्यांच्यात अजूनही सुंदर कपडे आणि चवदार पदार्थांची इच्छा कायम आहे।

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ਨ ਗਿਰਹੀ ਨ ਉਦਾਸਾ ॥
birthaa janam gavaa-ay na girhee na udaasaa.
They waste their lives uselessly; they are neither householders nor renunciates.
ते त्यांचे जीवन निरुपयोगी वाया घालवतात; ते गृहस्थ हि नाहीत किंवा संन्यासी हि नाहीत।

ਜਮਕਾਲੁ ਸਿਰਹੁ ਨ ਉਤਰੈ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਨਸਾ ॥
jamkaal sirahu na utrai taribaDh mansaa.
The Messenger (fear) of Death hangs over their heads, and they cannot escape the desire for three-phased Maya (vice, virtue and power).
यम (भीती) त्यांच्या डोक्यावर टेकला आहे आणि ते तीन-चरणांच्या माया (पाप, पुण्य आणि सामर्थ्य) च्या इच्छेपासून मुक्त होऊ शकत नाहीत।

ਗੁਰਮਤੀ ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ ਜਾ ਹੋਵੈ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ॥
gurmatee kaal na aavai nayrhai jaa hovai daasan daasaa.
Fear of death does not come near the one, who follow the Guru’s teachings, and becomes the humble devotees of God.
मृत्यूची भीती एखाद्याच्या जवळ येत नाही, जो गुरुच्या शिकवणांचे पालन करतो आणि देवाचा नम्र भक्त बनतो।

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਮਨਿ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥
sachaa sabad sach man ghar hee maahi udaasaa.
The Guru’s True Wordand the eternal God dwells in his mind; and even while living as a householder, he becomes a true renouncer.
गुरूचा खरा शब्द आणि शाश्वत देव त्याच्या मनात राहतो; आणि गृहस्थ असतानाही तो खरा त्यागकर्ता बनतो।

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਆਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਾ ॥੫॥
naanak satgur sayvan aapnaa say aasaa tay niraasaa. ||5||
O’ Nanak, those who serve and follow the teachings of their True Guru, become free of worldly desires.
हे ’नानक, जे आपल्या खऱ्यागुरूच्या शिकवणुकीची सेवा करतात व त्यांचे पालन करतात, ते ऐहिक वासनांपासून मुक्त होतात।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤੁ ॥
jay rat lagai kaprhai jaamaa ho-ay paleet.
If blood sticks to one’s garment, it becomes polluted and unworthy for praying.
जर एखाद्याच्या कपड्यात रक्त चिकटले तर ते प्रदूषित आणि प्रार्थना करण्यास पात्र नाही।

ਜੋ ਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲੁ ਚੀਤੁ ॥
jo rat peeveh maansaa tin ki-o nirmal cheet.
But those who suck the blood of human beings (by exploiting and oppressing the poor) -how can their consciousness be pure?
परंतु जे माणसांचे रक्त शोषतात (गोरगरीबांचे शोषण करुन त्यांचा छळ करून) – त्यांचे चैतन्य कसे शुद्ध असू शकते?

ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਇ ਕਾ ਦਿਲਿ ਹਛੈ ਮੁਖਿ ਲੇਹੁ ॥
naanak naa-o khudaa-ay kaa dil hachhai mukh layho.
O’ Nanak, meditate on the Name of God, with pure and sincere heart.
हे’नानक, शुद्ध आणि प्रामाणिक अंतःकरणाने देवाच्या नावाचा ध्यान करा।

ਅਵਰਿ ਦਿਵਾਜੇ ਦੁਨੀ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰੇਹੁ ॥੧॥
avar divaajay dunee kay jhoothay amal karayhu. ||1||
Everything else is just a pompous worldly show, and the practice of false deeds.
बाकी सर्व काही फक्त एक आडमुठेपणाचा सांसारिक कार्यक्रम आहे आणि खोट्या कर्मांचा सराव।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
मेहला १

ਜਾ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਾ ਕਿਆ ਆਖਾ ਕਿਹੁ ਨਾਹੀ ਕਿਆ ਹੋਵਾ ॥
jaa ha-o naahee taa ki-aa aakhaa kihu naahee ki-aa hovaa.
Since I am no one, what can I say ? Since I am nothing, what can I be? (I do not have any spiritual merits, so I can’t say anything or be somebody of any worth).
मी कोणीच नाही म्हणून मी काय बोलू? मी काहीच नसल्याने मी काय होऊ शकतो? (माझ्याकडे अध्यात्मिक गुण नाहीत, म्हणून मी काहीही बोलू शकत नाही किंवा कुणीही मौल्यवान होऊ शकत नाही)।

ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਕਹਿਆ ਕਥਨਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿ ਭਰਿ ਧੋਵਾਂ ॥
keetaa karnaa kahi-aa kathnaa bhari-aa bhar bhar DhovaaN.
As He created me, so I act. As He causes me to speak, so I speak. I am full of sins, and repeatedly I wash myself (with the water of the holy Naam).
जसे त्याने मला निर्माण केले, म्हणून मी अभिनय करतो। ज्याप्रमाणे त्याने मला बोलू दिले, म्हणून मी बोलतो। मी पापाने भरलेले आहे आणि वारंवार मी स्वतःला धुतले आहे।

ਆਪਿ ਨ ਬੁਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ ॥
aap na bujhaa lok bujhaa-ee aisaa aagoo hovaaN.
I do not understand myself, and yet I try to teach others. what a guide I am!
मला स्वतःला समजत नाही आणि तरीही मी इतरांना शिकवण्याचा प्रयत्न करतो। मी किती मार्गदर्शक आहे!

ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਦਸੇ ਰਾਹੈ ਸਭਸੁ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥
naanak anDhaa ho-ay kai dasay raahai sabhas muhaa-ay saathai.
O’ Nanak, a person who himself is blind but shows the path to others, misleadsall his companions.
हे ’नानक, जो स्वत: आंधळा आहे परंतु इतरांना मार्ग दाखवितो, तो आपल्या सर्व साथीदारांची दिशाभूल करतो।

ਅਗੈ ਗਇਆ ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ ਪਾਹਿ ਸੁ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥੨॥
agai ga-i-aa muhay muhi paahi so aisaa aagoo jaapai. ||2||
Such an ignorant and false leader will be exposed in God’s court and would face severe punishment and disgrace.
अशा अज्ञानी आणि खोट्या नेत्याला देवाच्या न्यायालयात उघड केले जाईल आणि त्यांना कठोर शिक्षा आणि अपमान सहन करावी लागेल।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਵੀਚਾਰਾ ॥
maahaa rutee sabh tooN gharhee moorat veechaaraa.
O’ God, there is no special or auspicious time to meditate, one can meditate on You through all the months, seasons, the minutes and the hours.
हे ’देवा, ध्यान करण्यासाठी असा कोणताही विशेष किंवा शुभ काळ नाही, की सर्व महिने, मिनिटे व तास तुमचे मनन करु शकता।

ਤੂੰ ਗਣਤੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥
tooN gantai kinai na paa-i-o sachay alakh apaaraa.
O’ unfathomable and infinite God, no one has ever realized You by calculating the auspicious moment.
ओ ’अथांग आणि अनंत देवा, शुभ मुहूर्ताची मोजणी करुन कोणीही तुला कधी जाणले नाही।

ਪੜਿਆ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥
parhi-aa moorakh aakhee-ai jis lab lobh ahaNkaaraa.
Such a scholar, who is full of greed, arrogant pride and egotism, should be considered a fool.
लोभ, गर्विष्ठ अभिमान आणि अहंकारांनी भरलेला असा विद्वान मूर्ख मानला पाहिजे।

ਨਾਉ ਪੜੀਐ ਨਾਉ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥
naa-o parhee-ai naa-o bujhee-ai gurmatee veechaaraa.
We should meditate and realize God by reflecting on the Guru’s teachings.
आपण गुरूच्या शिकवणींवर चिंतन करून देवाचे ध्यान केले पाहिजे आणि त्याची जाणीव केली पाहिजे।

ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
gurmatee naam Dhan khati-aa bhagtee bharay bhandaaraa.
They who have earned the wealth of Naam, by following the Guru’s teachings, their treasures (hearts) are overflowing with devotional worship.
ज्यांनी नामाची संपत्ती मिळविली आहे, त्यांनी गुरुच्या शिकवणीचे अनुसरण करून, त्यांची संपत्ती (अंतःकरणे) भक्तीच्या भजनाने भरून गेली आहेत।

ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿਆ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰਾ ॥
nirmal naam mani-aa dar sachai sachi-aaraa.
They who have believed in the Immaculate Naam, have been honored in God’sCourt.
ज्यांनी पवित्र नावावर विश्वास ठेवला आहे, त्यांचा देवाच्या न्यायालयात सन्मान करण्यात आला आहे।

ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਪਰਾਣੁ ਹੈ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥
jis daa jee-o paraan hai antar jot apaaraa.
The divine Light of the infinite God, who owns the soul and the breath of life, is deep within all the creatures.
आत्मा आणि जीवनाचा श्वास घेणारा असीम देवाचा दिव्य प्रकाश सर्व जीवांमध्ये खोल आहे।

ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਇਕੁ ਤੂੰ ਹੋਰੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥੬॥
sachaa saahu ik tooN hor jagat vanjaaraa. ||6||
O’ God, You alone are the True Banker, the rest of the world is a petty trader.
हे ’देवा, तू एकटाच खरा शाहूकार आहेस, बाकीचे जग एक लहान व्यापारी आहे।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਮਿਹਰ ਮਸੀਤਿ ਸਿਦਕੁ ਮੁਸਲਾ ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
mihar maseet sidak muslaa hak halaal kuraan.
Let mercy be your mosque, faith your prayer-mat, and honest living your Quran.
आपली कृपा मस्जिद, प्रार्थना हि चटई आणिप्रामाणिक जीवन आपले कुरआन बनवा।

ਸਰਮ ਸੁੰਨਤਿ ਸੀਲੁ ਰੋਜਾ ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ॥
saram sunat seel rojaa hohu musalmaan.
Make modesty your circumcision, and good conduct your fast. In this way, you shall be a true Muslim.
तुमची सुन्नत नम्रतापूर्वक जीवन बनवा आणि चांगले वागणे हे तुमचे रोझे बनवा। अशा प्रकारे तुम्ही खरे मुस्लिम बनाल।

ਕਰਣੀ ਕਾਬਾ ਸਚੁ ਪੀਰੁ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ ॥
karnee kaabaa sach peer kalmaa karam nivaaj.
Let good conduct be your Kaaba, Truth your spiritual guide, and the good deeds your prayer and chant.
चांगले आचरण आपला काबा, सत्य आपला आध्यात्मिक मार्गदर्शक आणि सत्कर्मे आपली प्रार्थना आणि जप असू द्या।

ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਰਖੈ ਲਾਜ ॥੧॥
tasbee saa tis bhaavsee naanak rakhai laaj. ||1||
Let your rosary be that which is pleasing to His Will. O’ Nanak, God shall preserve the honor of such a muslim.
आपल्या जपमाळां ह्या त्याच्या इच्छांना होऊ दे। हे ’नानक, देव अशा मुसलमानांचा मान राखून ठेवेल।