MARATHI PAGE 142

ਪਰਬਤੁ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਹੋਵੈ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥
parbat su-inaa rupaa hovai heeray laal jarhaa-o.
Even if I may own a mountain of gold and silver, studded with jewels and rubies,
जरी माझ्याकडे सोन्या-चांदीचा डोंगर असेल, तो दागदागिने व रुबींनी भरलेला असेल,

ਭੀ ਤੂੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ ॥੧॥
bhee tooNhai salaahnaa aakhan lahai na chaa-o. ||1||
I wish that still I may keep praising You. May my passion for uttering Your praise never die.
माझी अशी इच्छा आहे की तरीही मी तुझी स्तुती करू। तुझी स्तुती सांगण्याची माझी आवड कधीही मरत नाही।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
श्लोक मेहला १

ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮੇਵਾ ਹੋਵੈ ਗਰੁੜਾ ਹੋਇ ਸੁਆਉ ॥
bhaar athaarah mayvaa hovai garurhaa ho-ay su-aa-o.
If all the vegetation turns into fruits and delicious rice.
जर सर्व झाडे फळे आणि मधुर तांदळामध्ये बदलली तर।

ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਫਿਰਦੇ ਰਖੀਅਹਿ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਥਾਉ ॥
chand sooraj du-ay firday rakhee-ahi nihchal hovai thaa-o.
If my abode was to become eternal, and the sun and the moon were put to serve me,
जर माझे घर शाश्वत असते आणि सूर्य आणि चंद्र माझी सेवा करण्यासाठी असते।

ਭੀ ਤੂੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ ॥੨॥
bhee tooNhai salaahnaa aakhan lahai na chaa-o. ||2||
even then, O’ God. I may keep praising You, and my longing for uttering Your praises may never decrease.
तरीही, हे ’देवा. मी तुझी स्तुती करेन आणि तुझी स्तुती करण्याची माझी इच्छा कधीच कमी होणार नाही।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਜੇ ਦੇਹੈ ਦੁਖੁ ਲਾਈਐ ਪਾਪ ਗਰਹ ਦੁਇ ਰਾਹੁ ॥
jay dayhai dukh laa-ee-ai paap garah du-ay raahu.
If my body were afflicted with pain, under the evil influence of unlucky stars;
जर माझ्या शरीरावर वेदना होत असती दुर्दैवी तार्यांच्या वाईट प्रभावाखाली;

ਰਤੁ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੈ ਉਪਰਿ ਰਖੀਅਹਿ ਏਵੈ ਜਾਪੈ ਭਾਉ ॥
rat peenay raajay sirai upar rakhee-ahi ayvai jaapai bhaa-o.
and the cruel kings are after my head, still I wish that I may feel Your love.
आणि निष्ठुर राजे माझ्या डोक्यावरुन असते, तरीही मला अशी इच्छा आहे की मला तुझे प्रेम वाटेल।

ਭੀ ਤੂੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ ॥੩॥
bhee tooNhai salaahnaa aakhan lahai na chaa-o. ||3||
Even then, O’ God, I may keep praising You, and my longing for uttering Your praises may never decrease.
तरीही, देवा, मी तुझी स्तुती करीत राहू आणि तुझी स्तुती करण्याची माझी इच्छा कधीच कमी होणार नाही।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਅਗੀ ਪਾਲਾ ਕਪੜੁ ਹੋਵੈ ਖਾਣਾ ਹੋਵੈ ਵਾਉ ॥
agee paalaa kaparh hovai khaanaa hovai vaa-o.
Even if I may have no clothes to save myself from the extremes of weather, and I have nothing to eat except air.
जरी माझ्याकडे हवामानाच्या टोकापासून स्वत: ला वाचवण्यासाठी कपडे नसले, जरी माझ्याकडे हवाशिवाय काही खायला नाही।

ਸੁਰਗੈ ਦੀਆ ਮੋਹਣੀਆ ਇਸਤਰੀਆ ਹੋਵਨਿ ਨਾਨਕ ਸਭੋ ਜਾਉ ॥
surgai dee-aa mohnee-aa istaree-aa hovan naanak sabho jaa-o.
and even if I had enticing heavenly beauties as my wives, I would still say to myself, O’ Nanak, all these things good or bad are transient.
आणि जरी मी माझ्या पत्नी म्हणून स्वर्गीय अप्सरा असत्या, तरीही मी स्वत: ला म्हणेन, हे ’नानक, या सर्व चांगल्या किंवा वाईट गोष्टी क्षणिक आहेत।

ਭੀ ਤੂਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ ॥੪॥
bhee toohai salaahnaa aakhan lahai na chaa-o. ||4||
Even then, I may worship and adore You, and my longing to chant Your Praises would not decrease.
तरीही, मी तुझी उपासना आणि उपासना करीन आणि मी तुझी स्तुती करीन अशी माझी तीव्र इच्छा कमी होणार नाही।

ਪਵੜੀ ॥
pavrhee.
Pauree:
पौरी

ਬਦਫੈਲੀ ਗੈਬਾਨਾ ਖਸਮੁ ਨ ਜਾਣਈ ॥
badfailee gaibaanaa khasam na jaan-ee.
The one who secretly does evil deeds does not realize that God is pervading everywhere.
जो गुप्तपणे वाईट कृत्ये करतो त्याला हे समजत नाही की देव सर्वत्र व्यापत आहे।

ਸੋ ਕਹੀਐ ਦੇਵਾਨਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ॥
so kahee-ai dayvaanaa aap na pachhaan-ee.
The one who does not recognize one’s own self should be called an idiot.
ज्याला स्वतःचा परिचय नाही त्याला मूर्ख म्हणावे।

ਕਲਹਿ ਬੁਰੀ ਸੰਸਾਰਿ ਵਾਦੇ ਖਪੀਐ ॥
kaleh buree sansaar vaaday khapee-ai.
The strife of any kind in the world is bad, one gets consumed in the arguments.
जगातील कोणत्याही प्रकारचा कलह वाईट आहे, व्यक्ती वादात घालविला जातो।

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਕਾਰਿ ਭਰਮੇ ਪਚੀਐ ॥
vin naavai vaykaar bharmay pachee-ai.
Without meditating on God’s Name, one is destroyed in vices and doubt.
देवाच्या नावाचा ध्यास न घेता एखाद्या दुर्गुण व शंका मध्ये नष्ट होतो।

ਰਾਹ ਦੋਵੈ ਇਕੁ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਸਿਝਸੀ ॥
raah dovai ik jaanai so-ee sijhsee.
A human being has two ways to follow in life, the way of the Truth or the way of Falsehood. The one who chooses the way of Truth shall be successful.
माणसाला जीवनात अनुसरण करण्याचे दोन मार्ग आहेत, सत्याचा मार्ग किंवा खोटा मार्ग। जो सत्याचा मार्ग निवडतो तो यशस्वी होईल।

ਕੁਫਰ ਗੋਅ ਕੁਫਰਾਣੈ ਪਇਆ ਦਝਸੀ ॥
kufar go-a kufraanai pa-i-aa dajhsee.
One who attaches himself to falsehood will remain suffering.
जो स्वत: ला खोट्या गोष्टीशी जोडतो त्याला दु: ख राहील।

ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਸੁਬਹਾਨੁ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥
sabh dunee-aa sub-haan sach samaa-ee-ai.
The entire world seems pleasing to him, who remains attuned to God’s Name.
संपूर्ण जग त्याला आवडते, जे देवाच्या नावात बुडलेला असतो।

ਸਿਝੈ ਦਰਿ ਦੀਵਾਨਿ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੯॥
sijhai dar deevaan aap gavaa-ee-ai. ||9||
One who eliminates selfishness and conceit is redeemed in God’s Court.
जो स्वार्थ आणि अहंकार दूर करतो त्याला देवाच्या दरबारात सोडले जाते।

ਮਃ ੧ ਸਲੋਕੁ ॥
mehlaa 1 salok.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥
so jeevi-aa jis man vasi-aa so-ay.
Only that person is truly alive, in whose mind dwells God.
केवळ ती व्यक्ती खरोखरच जिवंत आहे, ज्याच्या मनात देव वास करतो।

ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥
naanak avar na jeevai ko-ay.
O’ Nanak, no one else is truly alive.
हे ’नानक, खरंच कोणीही जिवंत नाही।

ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤਿ ਲਥੀ ਜਾਇ ॥
jay jeevai pat lathee jaa-ay.
If one merely lives without Naam, shall depart from the world in disgrace.
जर एखादा केवळ नामशिवाय जगतो, तर तो या जगातून कलंकित होऊन निघून जाईल।

ਸਭੁ ਹਰਾਮੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਖਾਇ ॥
sabh haraam jaytaa kichh khaa-ay.
Everything he consumes without remembering God should be considered impure.
भगवंताची आठवण न ठेवता त्याने जे काही खाल्ले ते अपवित्र मानले पाहिजे।

ਰਾਜਿ ਰੰਗੁ ਮਾਲਿ ਰੰਗੁ ॥
raaj rang maal rang.
Infatuated with power and thrilled with wealth,
शक्तीने मोहित आणि संपत्तीने रोमांचित।

ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਨਚੈ ਨੰਗੁ ॥
rang rataa nachai nang.
and indulged in such pleasures, he dances shamelessly.
आणि अशा आनंदात लुटून तो निर्लज्जपणे नाचतो।

ਨਾਨਕ ਠਗਿਆ ਮੁਠਾ ਜਾਇ ॥
naanak thagi-aa muthaa jaa-ay.
O’ Nanak, he is being deluded and defrauded (out of the life’s objective).
हे ’नानक, त्याची फसवणूक केली जात आहे (जीवनाच्या उद्दीष्टातून)

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਗਇਆ ਗਵਾਇ ॥੧॥
vin naavai pat ga-i-aa gavaa-ay. ||1||
Without God’s Name, he departs from the world in disgrace .
भगवंताच्या नावाशिवाय तो जगातून कलंकित झाला।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक , मेहला १

ਕਿਆ ਖਾਧੈ ਕਿਆ ਪੈਧੈ ਹੋਇ ॥
ki-aa khaaDhai ki-aa paiDhai ho-ay.
What is the use of eating delicious dishes, and wearing costly clothes,
चवदार पदार्थ खाण्याचा आणि महागडे कपडे घालण्याचा काय उपयोग आहे?

ਜਾ ਮਨਿ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
jaa man naahee sachaa so-ay.
if God does not dwell within the mind?
देव मनामध्ये राहत नाही तर?

ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਉ ਗੁੜੁ ਮਿਠਾ ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸੁ ॥
ki-aa mayvaa ki-aa ghi-o gurh mithaa ki-aa maidaa ki-aa maas.
What good are fruits, what good is ghee, sweet jaggery, what good is flour, and what good is meat?
काय चांगले फळ आहेत, काय चांगले तूप, गोड गुळ, पीठ चांगले काय, आणि मांस काय चांगले आहे?

ਕਿਆ ਕਪੜੁ ਕਿਆ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਜਹਿ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ॥
ki-aa kaparh ki-aa sayj sukhaalee keejeh bhog bilaas.
What is the use of wearing (fine) clothes and enjoying comfortable beds, and other pleasures and sensual delights ?
(परिपूर्ण) कपडे घालण्याचा आणि आरामदायक पलंगाचा आणि इतर आनंद आणि कामुक आनंदांचा काय उपयोग आहे?

ਕਿਆ ਲਸਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ ਆਵੈ ਮਹਲੀ ਵਾਸੁ ॥
ki-aa laskar ki-aa nayb khavaasee aavai mahlee vaas.
What good is having an army, sentries, servants and mansions to live in?
राहण्यासाठी सैन्य, चौकी, नोकर आणि वाड्यांचे असणे कसे चांगले आहे?

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਣੁ ਸਭੇ ਟੋਲ ਵਿਣਾਸੁ ॥੨॥
naanak sachay naam vin sabhay tol vinaas. ||2||
O’ Nanak, without God’s Name, all these show-pieces are a waste.
हे ’नानक, ईश्वराच्या नावाशिवाय, या सर्व तुकडे विनाशकारी आहेत।

ਪਵੜੀ ॥
pavrhee.
Pauree:
पौरी

ਜਾਤੀ ਦੈ ਕਿਆ ਹਥਿ ਸਚੁ ਪਰਖੀਐ ॥
jaatee dai ki-aa hath sach parkhee-ai.
In God’s court, no consideration is given to one’s race or social status. There, one is judged on one’s true merit.
ईश्वराच्या दरबारात, एखाद्याच्या वंश किंवा सामाजिक स्थितीबद्दल कोणताही विचार केला जात नाही। तेथे एकाच्या खऱ्या गुणवत्तेवर निर्णय घेतला जातो।

ਮਹੁਰਾ ਹੋਵੈ ਹਥਿ ਮਰੀਐ ਚਖੀਐ ॥
mahuraa hovai hath maree-ai chakhee-ai.
If someone consumes the poison of social status, surely he will face the spiritual death.
जर कोणी सामाजिक प्रतिष्ठेचे विष खाल्ले तर नक्कीच त्याला आध्यात्मिक मृत्यूचा सामना करावा लागेल।

ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜਾਣੀਐ ॥
sachay kee sirkaar jug jug jaanee-ai.
This Sovereign Rule (justice) of God is known throughout all the ages.
देवाचा हा सार्वभौम नियम (न्याय) सर्व युगात ओळखला जातो।

ਹੁਕਮੁ ਮੰਨੇ ਸਿਰਦਾਰੁ ਦਰਿ ਦੀਬਾਣੀਐ ॥
hukam mannay sirdaar dar deebaanee-ai.
One who obeys God’s Command is honored and respected in His Court.
जो देवाच्या आज्ञेचे पालन करतो त्याला त्याच्या दरबारात सन्मान आणि आदर दिला जातो।

ਫੁਰਮਾਨੀ ਹੈ ਕਾਰ ਖਸਮਿ ਪਠਾਇਆ ॥
furmaanee hai kaar khasam pathaa-i-aa.
The Master has sent human beings in the world to carry out His command.
मालकाने आपल्या आज्ञेचे पालन करण्यासाठी जगात मानवांना पाठविले आहे।

ਤਬਲਬਾਜ ਬੀਚਾਰ ਸਬਦਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥
tabalbaaj beechaar sabad sunaa-i-aa.
The Guru, (on behalf of God) has conveyed this command through his word.
गुरुने (देवाच्या वतीने) ही आज्ञा आपल्या शब्दाद्वारे दिली आहे।

ਇਕਿ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ ਇਕਨਾ ਸਾਖਤੀ ॥
ik ho-ay asvaar iknaa saakh-tee.
Some have started advancing on the spiritual path, and others are getting ready on their spiritual journey.
काहींनी आध्यात्मिक मार्गावर प्रगती करण्यास सुरवात केली आहे आणि काहीजण त्यांच्या आध्यात्मिक प्रवासास तयार आहेत।

ਇਕਨੀ ਬਧੇ ਭਾਰ ਇਕਨਾ ਤਾਖਤੀ ॥੧੦॥
iknee baDhay bhaar iknaa taakh-tee. ||10||
some are settling their worldly affairs, while others have proceeded on the path shown by the Guru.
काही लोक आपले सांसारिक व्यवहार सोडवित आहेत तर काहींनी गुरूंनी दाखविलेल्या मार्गावर चालले आहे।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਜਾ ਪਕਾ ਤਾ ਕਟਿਆ ਰਹੀ ਸੁ ਪਲਰਿ ਵਾੜਿ ॥
jaa pakaa taa kati-aa rahee so palar vaarh.
When the crop is ripe, it is harvested. Only the straw and the fence remain.
पीक योग्य झाल्यावर त्याची कापणी होते। फक्त पेंढा आणि कुंपण शिल्लक राहतात।

ਸਣੁ ਕੀਸਾਰਾ ਚਿਥਿਆ ਕਣੁ ਲਇਆ ਤਨੁ ਝਾੜਿ ॥
san keesaaraa chithi-aa kan la-i-aa tan jhaarh.
The crop is thrashed and the grains are separated from the husk.
पीक फेकले जाते आणि धान्य भुसापासून वेगळे केले जाते।

ਦੁਇ ਪੁੜ ਚਕੀ ਜੋੜਿ ਕੈ ਪੀਸਣ ਆਇ ਬਹਿਠੁ ॥
du-ay purh chakee jorh kai peesan aa-ay bahith.
Joining together the two grinding stones, a person sits down to grind the grains.
दोन दळणे दगड एकत्र जमून, एक माणूस धान्य दळण्यासाठी खाली बसतो।

ਜੋ ਦਰਿ ਰਹੇ ਸੁ ਉਬਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬੁ ਡਿਠੁ ॥੧॥
jo dar rahay so ubray naanak ajab dith. ||1||
O’ Nanak, I have seen this wonderful play: just as the grains which stick to the central axle escape from being crushed, similarly, those who remain attuned to God are saved from the worldly vices.
हे ’नानक, मी हे अद्भुत नाटक पाहिले आहे: ज्याप्रमाणे मध्यवर्ती धुरास चिकटलेले धान्य चिरडण्यापासून वाचले जातात, त्याचप्रमाणे, जे भगवंताशी आत्मसंतुष्ट राहतात त्यांना सांसारिक दुर्गुणांपासून वाचवले जातात।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
मेहला १

ਵੇਖੁ ਜਿ ਮਿਠਾ ਕਟਿਆ ਕਟਿ ਕੁਟਿ ਬਧਾ ਪਾਇ ॥
vaykh je mithaa kati-aa kat kut baDhaa paa-ay.
O’ brother, look how the sugar-cane is cut down, the leaves are chopped off, and it is tied into bundles.
हे ’भाऊ, ऊस कसा तोडला जातो, पाने तोडून तत्याचे गठ्ठे बांधले जातात।