MARATHI PAGE 135

ਮਨਿ ਤਨਿ ਪਿਆਸ ਦਰਸਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥
man tan pi-aas darsan ghanee ko-ee aan milaavai maa-ay.
O, My mother, there is a great longing for His vision in my mind and body, I wish that somebody may come and unite me with Him.
माझ्या आई, माझ्या मनात आणि देहामध्ये त्याच्या दृष्टीची उत्कट इच्छा आहे, मला अशी इच्छा आहे की कोणीतरी येऊन मला त्याच्याबरोबर जोडले पाहिजे।

ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥
sant sahaa-ee paraym kay ha-o tin kai laagaa paa-ay.
The Saints are the helpers of God’s lovers; therefore I humbly serve them.
संत हे देवाच्या प्रेमाचे मदतनीस आहेत; म्हणून मी नम्रपणे त्यांची सेवा करतो|

ਵਿਣੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥
vin parabh ki-o sukh paa-ee-ai doojee naahee jaa-ay.
Without God, how can we find peace? There is nowhere else to go.
देवाशिवाय आपण शांती कशी मिळवू शकतो? दुसरे कुठे हि जाण्या सारखे नाहीयेत।

ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥
jinHee chaakhi-aa paraym ras say taripat rahay aaghaa-ay.
Those who have tasted the sublime essence of His Love, remain satisfied and fully satiated from Maya.
ज्यांनी त्याच्या प्रेमाचा उत्कृष्ट सार चाखला आहे, ते समाधानी राहतात आणि संपूर्णपणे मायापासून तृप्त होतात।

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥
aap ti-aag bintee karahi layho parabhoo larh laa-ay.
Renouncing their self conceit, they pray, O’ God, please unite us with You.
त्यांच्या अहंकार निषेध करत ते प्रार्थना करतात, ’’ देवा, कृपया आम्हाला आपल्याबरोबर एकत्रित करा।

ਜੋ ਹਰਿ ਕੰਤਿ ਮਿਲਾਈਆ ਸਿ ਵਿਛੁੜਿ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਇ ॥
jo har kant milaa-ee-aa se vichhurh kateh na jaa-ay.
Those whom the God has united with Himself, shall not be separated from Him again.
ज्यांना देव आपल्याबरोबर जोडले आहे त्यांना त्याच्यापासून वेगळे केले जाणार नाही।

ਪ੍ਰਭ ਵਿਣੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਾਇ ॥
parabh vin doojaa ko nahee naanak har sarnaa-ay.
O’ Nanak, except God, there is none other, who can provide them eternal peace. They always remain in His shelter.
हे ’नानक, भगवंताशिवाय कोणीही नाही, जो त्यांना सदासर्वकाळ शांती देऊ शकेल। ते नेहमीच त्याच्या आसरामध्ये असतात।

ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਜਿਨਾ ਮਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੮॥
asoo sukhee vasandee-aa jinaa ma-i-aa har raa-ay. ||8||
In the month of Assu, those who have the grace of God, live in peace.
आशु महिन्यात ज्यांच्यावर देवाची कृपा आहे ते शांतीत राहतात|

ਕਤਿਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ ॥
katik karam kamaavnay dos na kaahoo jog.
Even in the beautiful month of Katak, if you are separated from the Husband- God, then do not blame anyone else because it is the result of your own deeds.
जरी कटकच्या सुंदर महिन्यात, आपण पती-भगवंतापासून विभक्त झाले असाल तर दुसर्यास दोष देऊ नका कारण ते आपल्या स्वतःच्या कर्मांचे परिणाम आहे।

ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨਿ ਸਭੇ ਰੋਗ ॥
parmaysar tay bhuli-aaN vi-aapan sabhay rog.
Forgetting the God, all sorts of pains and sorrows are afflicted.
भगवंताला विसरून सर्व प्रकारच्या वेदना आणि दु: ख सहन करायला लागतात।

ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨਿ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ ॥
vaimukh ho-ay raam tay lagan janam vijog.
Those who turn their back on God (do not remember God) are separated from Him for several births.
जे देवाकडे पाठ फिरवतात (देवाची आठवण करीत नाहीत)तेत्याच्यापासून अनेक जन्मांपासून विभक्त होतात।

ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਉੜੇ ਹੋਇ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ॥
khin meh ka-urhay ho-ay ga-ay jit-rhay maa-i-aa bhog.
In an instant, all of Maya’s sensual pleasures turn bitter.
एका क्षणी, मायेचे सर्व लैंगिक सुख कडू होते।

ਵਿਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਿ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ ॥
vich na ko-ee kar sakai kis thai roveh roj.
No one can then serve as intermediary. Unto whom can we turn and cry?
त्यानंतर कोणीही मध्यस्थ म्हणून काम करू शकत नाह।आपण कोणाकडे जाऊन रडू शकतो?

ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗ ॥
keetaa kichhoo na hova-ee likhi-aa Dhur sanjog.
By one’s own actions, nothing can be done; destiny was predetermined from the very beginning.
स्वतःच्या कृतीतून, काहीही केले जाऊ शकत नाही; नशिबाची सुरुवात अगदी सुरुवातीपासूनच होती।

ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭਿ ਬਿਓਗ ॥
vadbhaagee mayraa parabh milai taaN utreh sabh bi-og.
If by good fortune, I realize God within me, then all pain of separation departs.
जर चांगल्या दैवयोगाने, मी माझ्या अंत: करणातील देवाला ओळखले, तर वेगळे होण्याचे सर्व दुःख सुटेल।

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ॥
naanak ka-o parabh raakh layhi mayray saahib bandee moch.
O’ my God, the emancipator of all, please save Nanak from the worldly bonds.
हे ’देवा, सर्वांचा मुक्तिदाता, कृपया नानकांना सांसारिक बंधनातून वाचवा।

ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸੰਗੁ ਬਿਨਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ ॥੯॥
katik hovai saaDhsang binsahi sabhay soch. ||9||
In Katak, if one obtains the company of the Saints, then all one’s worries vanish.
कटक मध्ये, जर एखाद्याने संतांची संगती घेतली तर सर्व लोकांची काळजी नाहीशी होते।

ਮੰਘਿਰਿ ਮਾਹਿ ਸੋਹੰਦੀਆ ਹਰਿ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਬੈਠੜੀਆਹ ॥
manghir maahi sohandee-aa har pir sang baith-rhee-aah.
In the month of Maghar (Nov-Dec) the soul-brides look beautiful in the company of their Husband-God.
माघार महिन्यात (नोव्हेंबर-डिसेंबर) आत्मा-वधू आपल्या पती-देवाच्या सहवासात सुंदर दिसतात।

ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿ ਸਾਹਿਬਿ ਮੇਲੜੀਆਹ ॥
tin kee sobhaa ki-aa ganee je saahib maylrhee-aah.
Those, whom God has united with Himself, their glory cannot be described.
ज्यांनी त्यांच्याबरोबर एकरूपता केली आहे, त्यांच्या वैभवाचे वर्णन केले जाऊ शकत नाही।

ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥
tan man ma-oli-aa raam si-o sang saaDh sahaylrhee-aah.
By remembering God in the in the holy congregation, the body and mind of such soul-brides always remains in bloom.
सत्संग मध्ये देवाला आठवण केल्यानेदेवाची आठवण ठेवण्याद्वारे, अशा आत्मा-वधूंचे शरीर आणि मन नेहमी बहरते।

ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਨਿ ਇਕੇਲੜੀਆਹ ॥
saaDh janaa tay baahree say rahan ikaylarhee-aah.
Those who lack the Company of the Holy, remain all alone.
ज्यांची सत्संगाची कमतरता आहे ते सर्व एकटेच राहतात।

ਤਿਨ ਦੁਖੁ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸਿ ਪੜੀਆਹ ॥
tin dukh na kabhoo utrai say jam kai vas parhee-aah.
Their misery never departs, and they always live in the fear of death.
त्यांचे दु: ख कधीच सुटत नाही आणि ते नेहमी मृत्यूच्या भीतीने जगतात।

ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਨਿ ਨਿਤ ਖੜੀਆਹ ॥
jinee raavi-aa parabh aapnaa say disan nit kharhee-aah.
Those soul-brides who have enjoyed the blissful company of their Husband-God are always seen carefully aware of the vices.
ज्यांनी आपल्या पती-भगवंतांच्या आनंदात राहून आनंद घेतला आहे त्यांना नेहमीच दुर्गुणांबद्दल सावधगिरीने पाहिले जाते।

ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਹ ॥
ratan javayhar laal har kanth tinaa jarhee-aah.
They have been adorned with God’s Name which is precious like jewels, rubies and diamonds.
ते देवाच्या नावाने सुशोभित केलेले आहेत जे दागिने, माणिक आणि हिरे यांच्यासारखे मौल्यवान आहेत।

ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰਿ ਪੜੀਆਹ ॥
naanak baaNchhai Dhoorh tin parabh sarnee dar parhee-aah.
Nanak seeks the dust of the feet (to humbly serve) of those who have sought the sanctuary of God.
ज्यांनी देवाच्या मंदिराचा शोध घेतला आहे त्यांच्या पायाची धूळ (नम्रपणे सेवा करण्यासाठी) नानक शोधत आहे।

ਮੰਘਿਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਣਾ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮੜੀਆਹ ॥੧੦॥
manghir parabh aaraaDhanaa bahurh na janamrhee-aah. ||10||
They who remember God with loving devotion in the month of Maghar (Nov-Dec) do not suffer the pain of birth and death again.
मगहर महिन्यात (नोव्हेंबर-डिसेंबर) प्रेमळ भक्तीने भगवंताचे स्मरण करणा्यांना पुन्हा जन्म-मृत्यूची वेदना सहन करावी लागत नाही।

ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਾਹੁ ॥
pokh tukhaar na vi-aapa-ee kanth mili-aa har naahu.
The freezing cold of the month of Poh (Dec-Jan) does not afflict that soul-bride in whose heart dwells her Husband-God.
पोह महिन्याच्या थंडीत हि त्या नव-वधूला त्रास पडत नाही जिचे हृदय तिच्या पती-देवामध्ये राहते।

ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਦਰਸਨਿ ਲਗੜਾ ਸਾਹੁ ॥
man bayDhi-aa charnaarbind darsan lagrhaa saahu.
Her mind is absorbed in God’s remembrance and she is attuned to His vision.
तिचे मन देवाच्या स्मरणात लीन होते आणि ती त्याचे दर्शन मिळवती।

ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੁ ॥
ot govind gopaal raa-ay sayvaa su-aamee laahu.
She now lives only for the support of God, the king of the universe, and reaps the reward of devotional worship of her Husband-God.
आता ती केवळ विश्वाचा राजा, देवाच्या समर्थनासाठी जगते आणि तिच्या पती-देवाची भक्ती करण्याच्या प्रतिफळाला पात्र आहे।

ਬਿਖਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੁ ॥
bikhi-aa pohi na sak-ee mil saaDhoo gun gaahu.
Now even the poison of Maya cannot touch her, because after meeting with the Guru, she keeps singing God’s praises.
आता मायाचे विषसुद्धा तिला स्पर्श करु शकत नाही, कारण गुरूशी भेटल्यानंतर ती देवाची स्तुती करत राहते।

ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਮਾਹੁ ॥
jah tay upjee tah milee sachee pareet samaahu.
By being absorbed in true love for God, she is united with the One by whom she was created.
देवासोबतखऱ्याप्रेमाच्या आहारी गेल्याने ती ज्याच्याद्वारे निर्माण केली गेली त्याच्याबरोबर एक झाली।

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਵਿਛੁੜੀਆਹੁ ॥
kar geh leenee paarbarahm bahurh na vichhurhi-aahu.
Grasping her with His hand, the all-pervading God has united her with Him, and she won’t be separated from Him again.
तिला आपल्या हातांनी धरुन, सर्वव्यापी देवाने तिला त्याच्याबरोबर जोडले आहे आणि ती पुन्हा त्याच्यापासून विभक्त होणार नाही।

ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ॥
baar jaa-o lakh bayree-aa har sajan agam agaahu.
I dedicate myself forever to God, the incomprehensible and unfathomable friend.
मी स्वत: ला सदैव परमेश्वराला समर्पित करतो, जो न समजण्याजोगा आणि अथक मित्र आहे।

ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਪਈਆਹੁ ॥
saram pa-ee naaraa-inai naanak dar pa-ee-aahu.
O’ Nanak, the merciful God has to preserve the honor of those who come to Him for shelter.
हे ’नानक, दयाळू देवाला त्याच्याकडे आश्रय घेणाऱ्या लोकांचासन्मान टिकवून ठेवावा लागतो।

ਪੋਖੁ ਸੋੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧੧॥
pokh sohandaa sarab sukh jis bakhsay vayparvaahu. ||11||
Poh is beautiful, and all comforts come to that one, upon whom the unworried God becomes gracious.
पोह सुंदर आहे, आणि ज्यावर अविवाहित देव कृपाळू होते त्याच्याकडे सर्व सुखसोयी येतात।

ਮਾਘਿ ਮਜਨੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ॥
maagh majan sang saaDhoo-aa Dhoorhee kar isnaan.
O’ my friend, in the month of Magh (jan-feb), instead of bathing at holy places,bath in the dust of the feet of Saints (humbly serve the Saints).
हे ’माझ्या मित्रा, माघ महिन्यात (जन-फेब) पवित्र ठिकाणी स्नान करण्याऐवजी संतांच्या पायाच्या धूळात स्नान करा (नम्रपणे संतांची सेवा करा)

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸੁਣਿ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰਿ ਦਾਨੁ ॥
har kaa naam Dhi-aa-ay sun sabhnaa no kar daan.
Listen and meditate on God’s Name, and instead of giving worldly gifts in charity, share Naam with all.
ऐका आणि देवाच्या नावाचा चिंतन करा आणि दानात सांसारिक भेटवस्तू देण्याऐवजी सर्वांसह नाव सामायिक करा।

ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਇ ਗੁਮਾਨੁ ॥
janam karam mal utrai man tay jaa-ay gumaan.
In this way the filth of mind, from the evil and sinful deeds of your past births shall be removed, and egotistical pride shall vanish from your mind.
अशाप्रकारे, आपल्या मागील जन्माच्या वाईट आणि पापी कर्मांमधून मनातील मलिनता दूर होईल आणि अहंकारी अभिमान आपल्या मनातून नाहीसा होईल।