MARATHI PAGE 128

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh Raag, by the Third Guru:
माझ राग, मेहला ३

ਮਨਮੁਖ ਪੜਹਿ ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਵਹਿ ॥
manmukh parheh pandit kahaaveh.
The self-conceited persons study the scriptures and are called Pandits-scholars.
अहंकारी लोक शास्त्रांचा अभ्यास करतात आणि त्यांना पंडित-विद्वान म्हणतात।

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ॥
doojai bhaa-ay mahaa dukh paavahi.
But they are in love with duality, and they suffer in terrible pain.
परंतु ते द्वैतीच्या प्रेमात आहेत आणि त्यांना अत्यंत वेदना होत आहेत।

ਬਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵਣਿਆ ॥੧॥
bikhi-aa maatay kichh soojhai naahee fir fir joonee aavani-aa. ||1||
Engrossed in the poison of worldly wealth, they understand nothing about spiritual life and keep going in the cycle of birth and death.
ऐहिक संपत्तीच्या विषात मग्न असलेल्या, त्यांना अध्यात्मिक जीवनाविषयी काहीही समजत नाही आणि ते जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात जात असतात।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree ha-umai maar milaavani-aa.
I dedicate my life to those who subdue their ego and unite with God.
जे माझे अहंकार वश करतात आणि देवाबरोबर ऐक्य करतात त्यांना मी माझे जीवन समर्पित करतो।

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਹਜਿ ਪੀਆਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur sayvaa tay har man vasi-aa har ras sahj pee-aavni-aa. ||1|| rahaa-o.
Because they follow Guru’s teachings, God comes to dwell in their mind and they intuitively relish the elixir of Naam.
कारण ते गुरुच्या शिकवणींचे पालन करतात म्हणून देव त्यांच्या मनामध्ये वास करतो आणि अंतर्ज्ञानाने ते नामस्मृतीचा स्वाद घेतात।

ਵੇਦੁ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥
vayd parheh har ras nahee aa-i-aa.
The Pandits study the scriptures but do not obtain any divine joy.
पंडित शास्त्रांचा अभ्यास करतात पण त्यांना दैवी आनंद मिळत नाही।

ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ॥
vaad vakaaneh mohay maa-i-aa.
Allured by Maya they argue and debate.
मायाने भुरळ घातली ते वाद घालतात आणि वादविवाद करतात।

ਅਗਿਆਨਮਤੀ ਸਦਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝਿ ਹਰਿ ਗਾਵਣਿਆ ॥੨॥
agi-aanmatee sadaa anDhi-aaraa gurmukh boojh har gaavani-aa. ||2||
The foolish intellectuals are forever in spiritual darkness. The Guru’s followers understand, and sing the Glorious Praises of God.
मुर्ख बुद्धीवादी कायम आध्यात्मिक अंधारात असतात। गुरूचे अनुयायी समजतात आणि देवाची स्तुती करतात।

ਅਕਥੋ ਕਥੀਐ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨਿ ਸਚੋ ਭਾਵੈ ॥
aktho kathee-ai sabad suhaavai. gurmatee man sacho bhaavai.
If we keep describing the praises of the indescribable God through the pleasing words of the Guru.Then, through the Guru’s Teachings, God becomes pleasing to the mind.
जर आपण गुरूच्या सुखी शब्दांद्वारे अवर्णनीय देवाच्या स्तुतींचे वर्णन करत राहिलो तर मग, गुरुच्या शिकवणीद्वारे देव मनाला प्रसन्न करतो।

ਸਚੋ ਸਚੁ ਰਵਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਚਿ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ॥੩॥
sacho sach raveh din raatee ih man sach rangaavin-aa. ||3||
Those who always meditate on God’s Name, their minds remain imbued with the Truth (eternal God).
जे लोक नेहमी देवाच्या नावाचे चिंतन करतात, त्यांची मने सत्यावर (शाश्वत ईश्वराची) आसने असतात।

ਜੋ ਸਚਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਸਚੋ ਭਾਵੈ ॥
jo sach ratay tin sacho bhaavai.
Those who are attuned to Truth, love the Truth.
ज्यांनी सत्या मिळवले आहे, त्यांना सत्यावर प्रेम आहे।

ਆਪੇ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥
aapay day-ay na pachhotaavai.
God Himself bestows this gift, and never regrets.
देव स्वतः ही देणगी देतो आणि त्याबद्दल कधीही दिलगिरी व्यक्त होत नाही।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਮਿਲਿ ਸਚੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
gur kai sabad sadaa sach jaataa mil sachay sukh paavni-aa. ||4||
Through the Guru’s word , they realize the eternal God. Uniting with Him, they always live in spiritual peace.
गुरुच्या शब्दाद्वारे त्यांना चिरंतन देवाची जाणीव होते।त्याच्याबरोबर एकत्रित राहून ते नेहमीच आध्यात्मिक शांतीत राहतात।

ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਤਿਨਾ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
koorh kusat tinaa mail na laagai.
The filth of fraud and falsehood does not stick to those,
फसवणूक आणि खोटेपणाची घाण त्याना चिकटत नाही,

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥
gur parsaadee an-din jaagai.
who, by Guru’s Grace, always remain vigilant against the allurement of Maya.
जे गुरुच्या कृपेने नेहमीच माया प्राप्तीविरूद्ध सतर्क राहतात।

ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੫॥
nirmal naam vasai ghat bheetar jotee jot milaavani-aa. ||5||
The Immaculate Naam, the Name of God, dwells deep within their hearts; their light (soul) merges into the Light (Primal Soul).
देवाच्या नावाचे पवित्र नाव त्यांच्या हृदयात खोलवर राहते; त्यांचा प्रकाश (आत्मा) प्रकाशात विलीन होतो (परमात्मा)

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਤਤੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ॥
tarai gun parheh har tat na jaaneh.
Those who always study the scriptures motivated by the three modes of Maya, remain deprived of the essential reality of God.
जे लोक नेहमीच मायाच्या तीन पद्धतींनी प्रेरित शास्त्रांचे अभ्यास करतात ते देवाच्या आवश्यक वास्तवापासून वंचित राहतात।

ਮੂਲਹੁ ਭੁਲੇ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣਹਿ ॥
moolhu bhulay gur sabad na pachhaaneh.
They have gone astray from the very fundamentals, and they do not understand the true meaning of the Guru’s word.
ते अत्यंत मूलभूत गोष्टींकडून दूर गेले आहेत आणि त्यांना गुरुच्या शब्दाचा खरा अर्थ समजत नाही।

ਮੋਹ ਬਿਆਪੇ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
moh bi-aapay kichh soojhai naahee gur sabdee har paavni-aa. ||6||
Engrossed in love of worldly wealth, they do not understand that God can be realized only through the Guru’s teachings .
ऐहिक संपत्तीच्या प्रेमामध्ये मग्न झाल्यामुळे, त्यांना हे समजत नाही की केवळ गुरुच्या शिकवणीनेच देव साकार होऊ शकतो।

ਵੇਦੁ ਪੁਕਾਰੈ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ॥
vayd pukaarai taribaDh maa-i-aa.
The pundit who reads Vedas loudly, but he himself remains under the influence of three modes of Maya.
जो पंडित वेद मोठ्याने वाचतो पण तो स्वत: मायाच्या तीन पद्धतींच्या प्रभावाखाली राहतो।

ਮਨਮੁਖ ਨ ਬੂਝਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇਆ ॥
manmukh na boojheh doojai bhaa-i-aa.
The self-willed manmukh, in love with duality, do not understand spirituality.
द्वैतीच्या प्रेमात स्वार्थी मनमुख अध्यात्म समजत नाहीत।

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਏਕੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੭॥
tarai gun parheh har ayk na jaaneh bin boojhay dukh paavni-aa. ||7||
Motivated by the three traits of Maya, they read the scriptures but do not realize God, and without realizing Him they suffer in misery.
मायेच्या तीन गुणांनी प्रेरित होऊन ते शास्त्रवचनांचे वाचन करतात पण देवाला ओळखत नाहीत आणि त्याला न समजता दु: ख सहन करतात।

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥
jaa tis bhaavai taa aap milaa-ay.
When it pleases God, He unites us with Himself.
जेव्हा ते देवाला वाटते, तेव्हा तो आपल्याला आपल्याबरोबर जोडतो।

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਹਸਾ ਦੂਖੁ ਚੁਕਾਏ ॥
gur sabdee sahsaa dookh chukaa-ay.
Through the Guru’s word, skepticism and suffering are dispelled.
गुरूच्या शब्दाद्वारे, संशय आणि दु: ख दूर होते।

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮੋ ਮੰਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੩੦॥੩੧॥
naanak naavai kee sachee vadi-aa-ee naamo man sukh paavni-aa. ||8||30||31||
O’ Nanak, eternal is the glory of Naam. Believing in Naam, peace is obtained.
हे ’नानक, चिरंतन हाच नाम आहे। नामावर विश्वास ठेवून शांती प्राप्त होते।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
राग माझ, मेहला ३

ਨਿਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਆਪੇ ਸੋਈ ॥
nirgun sargun aapay so-ee.
God Himself is the one without any attribute, and He Himself is the one with all the attributes.
देव स्वतः एक गुण आहे आणि तो स्वतः सर्व गुणांसह एक आहे।

ਤਤੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਹੋਈ ॥
tat pachhaanai so pandit ho-ee.
One who understand this essential reality becomes a the true Pandits.
ज्याला हे आवश्यक सत्य समजले तेच खरे पंडित होते।

ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੧॥
aap tarai saglay kul taarai har naam man vasaavani-aa. ||1||
He saves himself and all his lineage by enshrining God’s Name in his mind.
देवाच्या नावाचे स्मरण मनात ठेवून तो स्वत: चा आणि स्वतःचा वंशाला वाचवतो।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਖਿ ਸਾਦੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree har ras chakh saad paavni-aa.
I dedicate my life to those who upon relishing the elixir of Naam, enjoy bliss.
जे माझे नामस्मृतीचा उपभोग घेताना परमानंद घेतात त्यांना माझे जीवन समर्पित करतो।

ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har ras chaakhahi say jan nirmal nirmal naam Dhi-aavani-aa. ||1|| rahaa-o.
They who relish the elixir of Naam are the immaculate beings. They alwaysmeditate on the immaculate God with loving devotion.
जे नामस्मृतीचा स्वाद घेतात ते पवित्र प्राणी आहेत। ते नेहमीच भगवंतावर प्रेमळ भक्तीने ध्यान करतात।

ਸੋ ਨਿਹਕਰਮੀ ਜੋ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
so nihkarmee jo sabad beechaaray.
The person who reflects upon the holy word of the Guru, does deeds without any selfish motive.
जो व्यक्ती गुरुच्या पवित्र शब्दावर चिंतन करतो, तो कोणत्याही स्वार्थी हेतूशिवाय कार्य करतो।

ਅੰਤਰਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ॥
antar tat gi-aan ha-umai maaray.
Within him is the essence of divine wisdom, by which he destroys his ego.
त्याच्यामध्ये दैवी बुद्धीचे सार आहे, ज्याद्वारे तो आपला अहंकार नष्ट करतो।

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਏ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੨॥
naam padaarath na-o niDh paa-ay tarai gun mayt samaavani-aa. ||2||
He obtains the precious Naam, which is as valuable as the nine treasures of the world. Rising above the three traits of Maya, he merges with God.
जगाच्या नऊ निधी इतकेच ते मौल्यवान नाम त्याला मिळते। मायाच्या तीन गुणांवरुन उठून तो भगवंतामध्ये विलीन होतो।

ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨਿਹਕਰਮੀ ਨ ਹੋਵੈ ॥
ha-umai karai nihkarmee na hovai.
The one who indulges in ego can never do anything without selfish motive.
जो अहंकाराचा मोह घेतो तो स्वार्थी हेतूशिवाय काहीही करु शकत नाही।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਖੋਵੈ ॥
gur parsaadee ha-umai khovai.
It is only by Guru’s Grace that one gets rid of ego.
गुरूच्या कृपेनेच व्यक्तीचा अहंकार जातो।

ਅੰਤਰਿ ਬਿਬੇਕੁ ਸਦਾ ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੩॥
antar bibayk sadaa aap veechaaray gur sabdee gun gaavani-aa. ||3||
He develops the sense of differentiating good from bad. He always reflects upon the self, and through Guru’s teachings he keep singing the praises of God.
तो वाईटापासून चांगल्यात फरक करण्याची भावना विकसित करतो। तो नेहमीच स्वत: वर प्रतिबिंबित करतो आणि गुरुच्या शिकवणुकीद्वारे तो देवाची स्तुती करीत राहतो।

ਹਰਿ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸੋਈ ॥
har sar saagar nirmal so-ee.
God is like a vast immaculate ocean full of virtues.
देव पुण्यने परिपूर्ण अफाट समुद्र आहे।

ਸੰਤ ਚੁਗਹਿ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਈ ॥
sant chugeh nit gurmukh ho-ee.
Following the Guru’s teachings, the holy people keep acquiring these virtues.
गुरुच्या शिकवणीनुसार, पवित्र लोक हे गुण आत्मसात करतात।

ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹਿ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥੪॥
isnaan karahi sadaa din raatee ha-umai mail chukaavani-aa. ||4||
These saintly people always remain immersed in this immaculate ocean of Naam and wash away the filth of ego.
हे संत लोक नेहमी या नामातील सागरात बुडलेले राहतात आणि अहंकाराचा घाण धुतात।

ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ ॥
nirmal hansaa paraym pi-aar.
He, who is always absorbed in love and devotion for God, is like a pure swan.
जो भगवंताबद्दल नेहमीच प्रेम आणि भक्तीत मग्न असतो तो शुद्ध हंसाप्रमाणे आहे।

ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥
har sar vasai ha-umai maar.
Who, shedding his ego, dwells in the divine pool of Naam.
जो आपला अहंकार ओततो तो नामातील दैवी तलावामध्ये राहतो।