Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 622

Page 622

ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥ 성도의 길은 오직 한 사람만이 운이 좋은 종교의 사다리입니다
ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸੇ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥੨॥ 하리의 발치에서 명상함으로써 수백만 명의 삶의 죄와 죄가 파괴됩니다. 2
ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਜਿਨਿ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ ॥ 절대적인 예술(능력)을 가지신 주님을 항상 찬양합니다
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਭਏ ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥੩॥ 사트구루의 참된 가르침에 귀를 기울임으로써 모든 생명체는 순수해졌습니다. 3
ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭਿ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥ Satguru는 장애물을 파괴하고 모든 슬픔을 파괴하는 마음 속에 하나님의 이름을 강화했습니다
ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭਿ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥੪॥੩॥੫੩॥ 나낙은 나의 모든 죄가 멸망되었고 나는 순결하게 행복의 집에 왔다고 말한다. 4. 3. 53
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਸਾਹਿਬੁ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰਾ ॥ 맙소사! 당신은 자질의 깊은 바다입니다
ਘਰੁ ਲਸਕਰੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥ 나의 집과 나의 감각은 모두 당신께서 주신 것입니다
ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ Gopal-Guru는 나의 골키퍼입니다
ਸਭਿ ਜੀਅ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥ 그 결과 모든 생명체가 나에게 친절하게 되었다. 1
ਜਪਿ ਅਨਦਿ ਰਹਉ ਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥ 나는 구루의 발을 외치며 행복하다
ਭਉ ਕਤਹਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 주님의 피난처에 오는 것에 대한 두려움은 없습니다. 여기에 머무르세요
ਤੇਰਿਆ ਦਾਸਾ ਰਿਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 이봐 무라리! 당신은 당신의 종들의 마음 속에 살고 있습니다
ਪ੍ਰਭਿ ਅਬਿਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ ॥ 주님은 흔들리지 않는 기초를 세우셨습니다
ਬਲੁ ਧਨੁ ਤਕੀਆ ਤੇਰਾ ॥ 당신은 권력, 부, 지원입니다
ਤੂ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੨॥ 당신은 나의 위대한 타쿠르입니다. 2
ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ 누구든지 의를 얻은 자,
ਸੋ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਤਰਾਇਆ ॥ 주께서 친히 바브사가르에서 그것을 건넜다
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਰਸੁ ਦੀਆ ॥ 그분 자신이 은혜롭게 그 이름을 부여하셨고
ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਆ ॥੩॥ 어디에나 웰빙이 있습니다. 3
ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਈ ॥ 하나님이 나를 도우시는 분이 되셨을 때
ਸਭ ਉਠਿ ਲਾਗੀ ਪਾਈ ॥ 모두가 일어나서 내 발을 만졌습니다
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ॥ 나낙은 우리가 숨과 호흡으로 하나님을 묵상해야 한다고 말합니다
ਹਰਿ ਮੰਗਲੁ ਨਾਨਕ ਗਾਈਐ ॥੪॥੪॥੫੪॥ 하리의 영광의 상서로운 노래를 불러야 합니다. 4. 4. 54
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦਾ ॥ 나는 내 마음 속에서 쉬운 행복과 기쁨을 발견했다
ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਓ ਮਨਿ ਭਾਵੰਦਾ ॥ 그리고 나는 사랑의 주님을 찾았습니다
ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 완벽한 구루가 나에게 친절했을 때
ਤਾ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ 우리의 복지는 끝났습니다. 1
ਹਰਿ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥ 내 마음은 하리의 사랑과 헌신에 잠겨 있습니다
ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬੀਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 결과적으로 내부에는 항상 끝없는 하프가 연주됩니다. 머무르다
ਹਰਿ ਚਰਣ ਕੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ॥ 하리의 발에 대한 지지는 매우 강하고,
ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਣਿ ਲੋਕਾਣੀ ॥ 그래서 세상 사람들에 대한 나의 의존은 모두 놓쳤습니다
ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥ 나는 주님을 만났고, 세상에 생명을 주시는 분,
ਹਰਿ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੨॥ 이제 나는 기쁨에 매료되어 그를 찬양합니다. 2
ਪ੍ਰਭ ਕਾਟਿਆ ਜਮ ਕਾ ਫਾਸਾ ॥ 주님은 사형을 폐지하셨고,
ਮਨ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥ 내 마음의 소망이 이루어졌습니다
ਜਹ ਪੇਖਾ ਤਹ ਸੋਈ ॥ 이제 내가 보는 곳마다 거기에 존재합니다
ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੩॥ 하나님 외에는 조력자가 없습니다. 3
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖੇ ॥ 하나님께서 저를 친절하게 보호해 주셨고,
ਸਭਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥ 나는 출생과 죽음의 모든 슬픔에서 자유롭다
ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ 오 나낙이여! 하느님의 두려움 없는 이름을 묵상함
ਅਟਲ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੫॥ 나는 엄청난 행복을 발견했다. 4. 5. 55
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਠਾਢਿ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥ 하나님은 우리 가정에 평화를 이루셨습니다
ਤਾਪੁ ਛੋਡਿ ਗਇਆ ਪਰਵਾਰੇ ॥ 열병으로 인해 가족이 버렸습니다
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ ॥ ਸਰਣਿ ਸਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ ॥੧॥ 완벽한 구루가 나를 보호해 주셨고, 이제 나는 그 지고의 진실한 주님께 피난처를 얻었다. 1
ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਪਿ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 하나님은 나의 보호자가 되셨고,
ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ ਮਨੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 순식간에 자연의 행복과 평화가 생겨 마음이 영원히 행복해졌습니다. 머무르다
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ॥ 구루는 나에게 하리라는 약을 주셨고,
ਤਿਨਿ ਸਗਲਾ ਰੋਗੁ ਬਿਦਾਰੂ ॥ 누가 모든 질병을 제거 했습니까
ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 주님은 나에게 친절하셨네,
ਤਿਨਿ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥ 내 모든 일을 하신 분. 2
ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮਾਰਿਆ ॥ 주님은 그분의 뜻에 순종하셨습니다
ਹਮਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥ 우리는 우리의 장점과 단점을 고려하지 않았습니다
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਭਇਓ ਸਾਖੀ ॥ 구루의 말이 이루어졌습니다
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/