Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 568

Page 568

ਪਿਰੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਵੇਖੁ ਹਜੂਰੇ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ॥ 남편 하느님은 모든 사람의 마음 속에 현존하신다. 그분을 직접 보고 시대를 초월하여 동일하게 경험하십시오
ਧਨ ਬਾਲੀ ਭੋਲੀ ਪਿਰੁ ਸਹਜਿ ਰਾਵੈ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ ॥ 무고한 생명체와 여성은 남편-신과 함께 순진하게 쉽게 기뻐하고 그들의 업을 신에게 가져갑니다
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਖਿਆ ਹਰਿ ਸਰਿ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 녹즙을 맛본 생물은 그 이름을 사랑스럽게 발음하고 신의 꿀 호수에 흡수됩니다
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਸਾ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਸਬਦੇ ਰਹੈ ਹਦੂਰੇ ॥੨॥ 오 나낙이여! 사랑하는 주님은 구루의 말을 통해 볼 수있는 동일한 피조물과 여성에게 끌립니다. 2
ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਾਇ ਪੂਛਹੁ ਮੁਈਏ ਜਿਨੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 오 내 영혼! 가서 자존심을 지운 미녀들에게 물어보십시오
ਪਿਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਪਾਇਓ ਮੁਈਏ ਜਿਨੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਨ ਗਵਾਇਆ ॥ 자아를 지우지 않은 사람들은 남편 주님의 명령을 경험하지 못했습니다
ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਤਿਨੀ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥ 그러나 자아를 지우고 남편과 주님을 찾아 사랑의 색에 잠긴 사람들
ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ 언제나 주님의 사랑 안에서 피부색이 채색되고 자발적인 수녀는 밤낮으로 그분의 이름을 계속 불렀다
ਕਾਮਣਿ ਵਡਭਾਗੀ ਅੰਤਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰਿ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸੁਭਾਇਆ ॥ 그 피조물은 매우 운이 좋고, 그의 마음은 남편과 하나님으로 가득 차 있으며, 하나님의 사랑은 달콤 해 보입니다
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਸਹਜੇ ਰਾਤੀ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ॥੩॥ 오 나낙이여! 진리로 단장한 여자는 남편과 하나님의 사랑에 쉽게 빠져든다. 3
ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮੁਈਏ ਤੂ ਚਲੁ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ॥ 오 죽을 수밖에 없는 영혼이여! 자아를 파괴하고 전문가의 뜻을 따르십시오
ਹਰਿ ਵਰੁ ਰਾਵਹਿ ਸਦਾ ਮੁਈਏ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ॥ 이렇게 하면 너희는 항상 하나님과 함께 즐기게 될 것이며, 너희 본래의 고향 안에 거하게 될 것이다
ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ਸਬਦੁ ਵਜਾਏ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਿ ਨਾਰੀ ॥ 그녀의 원래 거처인 주님 근처에 살면서 그녀는 그 이름을 발음하고 영원히 아름다운 여인이 됩니다
ਪਿਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਜੋਬਨੁ ਬਾਲਾ ਅਨਦਿਨੁ ਕੰਤਿ ਸਵਾਰੀ ॥ 사랑하는 주님은 매우 다채롭고 젊습니다. 그는 밤낮으로 아내를 손질합니다
ਹਰਿ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੋ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੋ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ ॥ 그녀의 이마의 운명은 그녀의 아름다운 Hari-Parmeshwar에 의해 드러나고 그녀는 진실한 말로 장식되어 있습니다
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਜਾ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥੪॥੧॥ 오 나낙이여! 여자가 Satiguru의 가르침을 따를 때, 그녀는 하나님의 사랑의 색에 잠겨 있습니다. 4. 1
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 바단수 마할라 3
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਭੁ ਵਾਪਾਰੁ ਭਲਾ ਜੇ ਸਹਜੇ ਕੀਜੈ ਰਾਮ ॥ 모든 사업은 쾌적한 상태에서 행해지면 좋다
ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ॥ 항상 하나님의 이름을 외치고 녹즙을 마시는 유익을 얻어야 합니다
ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਲੀਜੈ ਹਰਿ ਰਾਵੀਜੈ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ 하리라사의 유익을 얻고, 하리를 숭배하고, 밤낮으로 그 이름을 계속 묵상해야 합니다
ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਹਿ ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 미덕을 모으고 단점을 지우는 사람; 이런 식으로 그는 자신의 본성을 인식합니다
ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥ 그는 구루의 마음을 통해 이름의 형태로 큰 아름다움을 얻고 참된 말을 통해 하리 라사를 계속 마신다
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੈ ਕੀਜੈ ॥੧॥ 오 나낙이여! 하리의 헌신은 매우 독특하며 희귀한 구루무크만이 헌신을 합니다. 1
ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੇਤੀ ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬੀਜੀਐ ਹਰਿ ਲੀਜੈ ਸਰੀਰਿ ਜਮਾਏ ਰਾਮ ॥ 구루의 머리가 되어 속속에 경건한 수련을 심고 몸에 이름의 씨앗을 심어야 하겠습니다
ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰਿ ਰਸੁ ਭੁੰਚੁ ਤੂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਪਰਥਾਏ ਰਾਮ ॥ 이렇게 하면, 너희는 너희 마음과 세상에서, 그리고 내세에서도 이것의 혜택을 얻을 것이다
ਲਾਹਾ ਪਰਥਾਏ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ਧਨੁ ਖੇਤੀ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 내면의 하리-파르메스와르 (Hari-Parmeshwar)를 살아 있는 수양과 무역은 복이 있으며, 이를 통해 내세에 이익이 있습니다
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 하리남을 묵상하고 마음에 심어주는 사람은 구루의 가르침을 이해합니다
ਮਨਮੁਖ ਖੇਤੀ ਵਣਜੁ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖ ਨ ਜਾਏ ॥ 마음챙김 피조물은 세속적인 애착을 키우고 거래하는 데 지쳤고 갈증과 굶주림이 사라지지 않습니다
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਬੀਜਿ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਏ ॥੨॥ 오 나낙이여! 하나님의 이름의 씨를 마음에 뿌리고 참된 말씀으로 단장하십시오. 2
ਹਰਿ ਵਾਪਾਰਿ ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ਜਿਨਾ ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ ਵਡਭਾਗੋ ਰਾਮ ॥ 같은 사람들이 이마에 행운의 보석이 솟아오르는 Hari-Parmeshwar의 이름 무역에서 활동하고 있습니다
ਗੁਰਮਤੀ ਮਨੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਬੈਰਾਗੋ ਰਾਮ ॥ 구루 설교를 통해 마음은 본래의 집인 주님의 발치에 거하게 되며, 참된 말씀을 통해 집착에서 자유로워집니다
ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੋ ਸਚਿ ਬੈਰਾਗੋ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 머리와 입에 운명이 있는 사람은 참악을 얻고, 생각이 깊은 사람은 참 이름에 몰두한다
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ 하리남이 없으면 온 세상이 집착과 마야에 갇히게 되고 자아는 단어 자체에 의해 파괴된다
ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਲਾਗਿ ਮਤਿ ਉਪਜੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸੋਹਾਗੋ ॥ 사티아남에 흡수됨으로써 수마티가 생성되고 구루를 통해 하리남의 행복을 얻습니다
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/