Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 467

Page 467

"ਓਨੑੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰੁ ਨ ਰਖਿਓ ਕਰਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 그들은 악에 발을 들여 놓고 상서로운 행위와 종교를 얻지 않습니다
"ਓਨੑੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥ 그들은 세상의 족쇄를 부수고 음식과 물을 먹습니다
ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥ 오 하나님! 당신은 매일 베푸시는 위대한 수여자이십니다
ਵਡਿਆਈ ਵਡਾ ਪਾਇਆ ॥੭॥ 위대한 주님을 찬양함으로써 사람은 명성을 얻습니다. 7
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ 쉴록 마할라 1
ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂਹ ॥ 오 나낙이여! 남자, 나무. 순례, 해안, 구름, 들판,
ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂਹ ॥ 섬, 세계, 머들, 칸다스-브라만다,
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਂਹ ॥ 계란, 예르지, 스웨지, 우드비즈, ,
ਸੋ ਮਿਤਿ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜੰਤਾਹ ॥ 오직 하나님 만이 호수, 산에 사는 모든 생물이 얼마나 많이 계산되는지 알고 있습니다
ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਮਾਲੇ ਸਭਨਾਹ ॥ 오 나낙이여! 피조물을 창조하고 유지하는 분은 하나님이십니다
ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭਿ ਕਰਣੀ ਤਾਹ ॥ 우주를 창조하신 행위자는 우주를 돌보고 돌보십니다
ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨਿ ਉਪਾਇਆ ਜਗੁ ॥ 세상을 창조한 행위자도 그 자신에 관심을 가지고 있습니다
ਤਿਸੁ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਅਸਤਿ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਦੀਬਾਣੁ ਅਭਗੁ ॥ 하나님은 자비 롭다는 것을 그에게 경의를 표합니다. 그의 법정은 확고합니다
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗੁ ॥੧॥ 오 나낙이여! Satya라는 이름 없이 틸락과 자네우를 입는 요점은 무엇입니까? 1
ਮਃ ੧ ॥ 말라 1
ਲਖ ਨੇਕੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆ ਲਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 수백만 개의 선행, 선함, 수백만 개의 미덕이 받아 들여 졌다고해도, 수백만 개의 shrutis, 수백만 개의 지식 명상 및 puranas의 교훈에서 surti를 읽었 든, 모든 것이 쓸모가 없습니다
ਲਖ ਤਪ ਉਪਰਿ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ॥ 순례에서 수백만 번의 고행을 하고 숲에 가서 사하자 요가를 한다 해도,
ਲਖ ਸੂਰਤਣ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟਹਿ ਪਰਾਣ ॥ 수백만 명의 근육맨이 용감한 전투에서 보여주고 전장에서 순교를 달성하더라도,
ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਅਹਿ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥ 수르티, 수백만 개의 지식 명상, 수백만 개의 슈루티에서 푸라나 수업을 읽었더라도 모두 쓸모가 없습니다
ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ 이 세상을 창조하신 하나님이 생명체의 탄생과 죽음을 결정하셨기 때문입니다
ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ 오 나낙이여! 주님의 자비는 진리의 표시이며, 나머지 모든 영리한 움직임은 거짓입니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਜਿਨਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥ 맙소사! 당신은 궁극적 인 진리를 전파 한 진정한 주인입니다
ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਤਾ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 당신이 (진리를) 주는 자는 진리를 받고 그는 진리를 행합니다
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 사티구루를 얻은 생명체는 진리를 얻는다. 진정한 전문가는 그들의 마음에 진리를 심어줍니다
ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨ੍ਹ੍ਹੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 그러나 어리석은 사람은 진실을 알지 못하기 때문에 마음 챙김의 결과로 헛되이 출생을 잃습니다
ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥੮॥ 이런 사람이 왜 이 세상에 왔겠느냐? 8
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 쉴록 마할라 1
ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ ॥ 자동차로 책을 읽더라도 모든 책 공동체를 연구해야합니다
ਪੜਿ ਪੜਿ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀਅਹਿ ਖਾਤ ॥ 책이 독서로 채워지는지, 독서와 서기로 채워 지는지
ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ॥ 몇 달 동안 공부해도 상관 없습니다
ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ॥ 평생 계속 읽더라도 생명의 숨결이 생길 때까지 계속 읽으십시오
ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥੧॥ 그러나 오 나낙! 진리의 법정에서 오직 한 가지만 받아 들일 수 있는데, 신의 이름은 사람의 카르마 그래프에 있고, 다른 모든 것은 자아에서 남용되어야합니다. 1
ਮਃ ੧ ॥ 말라 1
ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪੜਿਆ ॥ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ॥ 사람이 읽고 쓰면 쓰면 쓸수록 "슬픔에 더 많이 타오른다
ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ॥ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ ॥  순례를 떠돌수록 무의미하게 말합니다
ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ॥ 사람이 종교적인 옷을 입을수록 몸을 더 슬프게합니다
ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥ 오 생물이여! 이제 당신은 당신의 행위의 열매를 즐깁니다
ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 음식을 먹지 않는 사람은 삶의 맛을 잃습니다
ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥ 인간은 이원성에 빠져 매우 슬프다
ਬਸਤ੍ਰ ਨ ਪਹਿਰੈ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਹਰੈ ॥ 옷을 입지 않는 사람은 밤낮으로 슬프다
ਮੋਨਿ ਵਿਗੂਤਾ ॥ ਕਿਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੂਤਾ ॥ 침묵을 지킴으로써 인간은 파괴됩니다. 애착과 마야에서 잠자는 사람이 어떻게 전문가 없이 깨어날 수 있습니까
ਪਗ ਉਪੇਤਾਣਾ ॥ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ॥ 맨발로 걷는 사람은 "자기 행위의 열매를 즐깁니다
ਅਲੁ ਮਲੁ ਖਾਈ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥ 보이지 않는 흙을 먹고 재를 머리에 얹는 사람,
ਮੂਰਖਿ ਅੰਧੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ 그 어리석은 눈먼 사람은 명예를 잃습니다
ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕਿਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ 진리라는 이름 없이는 아무것도 받아 들일 수 없습니다
ਰਹੈ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ॥ 그는 숲, 묘지 및 화장터에 산다
ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣੈ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥ 맹인은 주님을 알지 못하고 회개합니다
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/