Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 454

Page 454

ਪ੍ਰਿਉ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠਾ ॥ 나의 사랑하는 주님께서는 그분의 본능으로 나를 어디에도 내버려 두지 않으신다. 내 마음은 마지타처럼 신의 짙은 색을 띠고 있습니다
ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਬੇਧੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਿਛੁ ਆਨ ਨ ਮੀਠਾ ॥੧॥ 오 나낙이여! 하리의 발과 연꽃은 내 마음을 어지럽혔고 그는 다른 것을 좋아하지 않습니다. 1
ਜਿਉ ਰਾਤੀ ਜਲਿ ਮਾਛੁਲੀ ਤਿਉ ਰਾਮ ਰਸਿ ਮਾਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 물고기가 물에서 시원하듯이 램 주스로도 시원합니다
ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ ਜੀਵਨ ਗਤਿ ਭਾਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 완벽한 구루가 내게 설교했고, 나는 생명 해방의 선물을 주신 라마를 사랑한다
ਜੀਵਨ ਗਤਿ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪਿ ਲੀਏ ਲੜਿ ਲਾਏ ॥ 내향적인 주인에 의해 억압에 집착하는 인간은 삶에서 해방을 얻습니다
ਹਰਿ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਪਰਗਟੋ ਪੂਰਨੋ ਛੋਡਿ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ ॥ 하리는 신자들의 마음 속에 라트나처럼 소중한 이름을 드러낸다. 그는 모든 생명체에 열중하고 그의 헌애자 외에는 아무데도 가지 않는다
ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਘਰੁ ਸਰੂਪੁ ਸੁਜਾਨੁ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਕੀ ਮਿਟੈ ਨ ਦਾਤੇ ॥ 세상의 주님, 주님은 아름답고 지혜로우시며, 그분의 선물은 끝이 없습니다
ਜਲ ਸੰਗਿ ਰਾਤੀ ਮਾਛੁਲੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮਾਤੇ ॥੨॥ 오 나낙이여! 물고기가 물에 잠기듯이 나도 주님께 몰두합니다. 2
ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਜਾਚੈ ਬੂੰਦ ਜਿਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 차탁이 스와티 드롭을 갈망하는 것처럼, 하리는 내 삶의 기초입니다
ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ਸੁਤ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਸਭਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 주님은 내가 가장 사랑하는 부, 아들, 형제, 친구입니다
ਸਭਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਾਰਾ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥ 나는 가장 달콤하고 독특한 남자를 사랑합니다. 어떤 인간도 그 속도를 알 수 없습니다
ਹਰਿ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਬਿਸਰੈ ਕਬਹੂੰ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥ 나는 숨을 쉴 때마다 하리를 잊지 않는다. 구루의 말씀을 통해 나는 그의 사랑을 즐긴다
ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਰਖੁ ਜਗਜੀਵਨੋ ਸੰਤ ਰਸੁ ਪੀਵਨੋ ਜਪਿ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਡਾਰਾ ॥ 하나님은 세상의 생명이십니다. 성도들은 하리라사를 마시고 명상함으로써 혼란과 집착과 슬픔을 제거합니다
ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਜਾਚੈ ਬੂੰਦ ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਿਆਰਾ ॥੩॥ 차탁이 스와티드롭을 원하듯이, 나낙은 하리를 사랑스럽게 여긴다. 3
ਮਿਲੇ ਨਰਾਇਣ ਆਪਣੇ ਮਾਨੋਰਥੋ ਪੂਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 내 나라얀을 만나는 것은 내 욕망을 충족 시켰습니다
ਢਾਠੀ ਭੀਤਿ ਭਰੰਮ ਕੀ ਭੇਟਤ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 용감한 구루의 만남으로 혼란의 벽이 무너졌습니다
ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪਾਏ ਪੁਰਬਿ ਲਿਖਾਏ ਸਭ ਨਿਧਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 완벽한 구루는 전생의 행위에 따라 자신의 운명에 모든 자금을 주시는 자비로운 하나님으로부터 상서로운 기사를 쓴 사람들에 의해서만 발견되었습니다
ਆਦਿ ਮਧਿ ਅੰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 아름다운 구루 고팔 프라부(Guru Gopal Prabhu)는 창조의 시작, 중간, 끝에 있습니다
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸਾਧੂ ਧੂਰਾ ॥ 사두스의 발과 먼지는 불결한 것을 정화하고 큰 행복과 자발적인 행복을 제공합니다
ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਨਰਾਇਣ ਨਾਨਕਾ ਮਾਨੋਰਥੋੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੧॥੩॥ 나낙은 나라얀을 찾았고 그의 소원이 이루어졌습니다. 4. 1. 3
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੬॥ 아사 말라 5 Chhant Ghar 6
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਸਲੋਕੁ ॥ 쉴로카
ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਈ ਜਪਾਤ ॥ 하나님이 은혜를 베푸신 사람들은 계속 하리남을 외친다
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਰਾਮ ਸਿਉ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ ॥੧॥ 오 나낙이여! 람에 대한 그의 사랑은 삿상갓에서 그를 만났을 때만 느껴졌습니다. 1
ਛੰਤੁ ॥ 취미
ਜਲ ਦੁਧ ਨਿਆਈ ਰੀਤਿ ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰੇ ॥ 오 내 마음! 물을 먹인 우유를 사랑하는 것만큼 하나님을 사랑하십시오. 둘 다 불에 타면 물로 인해 우유가 가열되지 않습니다
ਅਬ ਉਰਝਿਓ ਅਲਿ ਕਮਲੇਹ ਬਾਸਨ ਮਾਹਿ ਮਗਨ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਭੀ ਨਾਹਿ ਟਰੈ ॥ Bhaivra가 연꽃의 향기에 갇히는 것처럼 잠시도 사라지지 않습니다
ਖਿਨੁ ਨਾਹਿ ਟਰੀਐ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਭਿ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥ 오 내 마음! 이렇기에 주님의 사랑에서 한순간도 물러서지 말아야 합니다. 당신은 당신의 모든 메이크업과 주스를 주님께 바쳐야 합니다
ਜਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਜਮ ਪੰਥੁ ਭਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸੰਗਿ ਨ ਡਰਪੀਐ ॥ 슬픔이 들리고 야마의 길이 알려지는 곳에서는 교제의 영향에 의해 두려움이 영향을 받지 않습니다
ਕਰਿ ਕੀਰਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣੀਐ ਸਗਲ ਪ੍ਰਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰੇ ॥ 고빈드의 영광을 계속 찬양하라, 그러면 모든 슬픔과 죄가 제거될 것이다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰਿ ਕੇ ਮਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰੇ ॥੧॥ 나낙이 말하길, "오 마음이여! 고빈드의 영광의 노래를 계속 부르고 하리를 계속 사랑하십시오. 오 내 마음! 그런 사랑을 간직하십시오. 1
ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥ 물고기가 물 없이는 참을 수 없듯이, 오 마음이여! 마찬가지로 하나님을 사랑하십시오
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/