Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 164

Page 164

ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਿਭੂਤ ਲਾਇ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ॥ 산야신은 비부티를 바르면 몸을 장식합니다
ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਤਿਆਗੁ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ॥ 그는 외계인 여성을 버리고 독신자가됩니다
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥ 오 하리! 내 바보가 너를 신뢰한다. 2
ਖਤ੍ਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਰਤਣੁ ਪਾਵੈ ॥ 크샤트리야는 용감한 행동을 하고 용감함을 느낀다
ਸੂਦੁ ਵੈਸੁ ਪਰ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵੈ ॥ Shudras와 Vaishyas는 다른 사람들에게 봉사합니다
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੩॥ 하나님의 이름이 나를 자유롭게 할 것이다. 3
ਸਭ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਤੂੰ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ 주! 이 모든 창조물은 당신의 창조물이며, 당신 자신은 모든 존재에 흡수되어 있습니다
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥ 오, 나낙! 주님은 구르무크에게 위대함을 주신다
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਰਿ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ॥੪॥੧॥੩੯॥ 저는 하나님의 도움을 받았습니다. 4. 4. 18. 38
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 가우디 과레리 마할라 4
ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀ ॥ 하리의 내러티브는 마야의 세 가지 자질을 모두 뛰어 넘습니다
ਭਜੁ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਜਨ ਕੀ ॥ 성도들과 함께 하나님을 함께 예배하고
ਤਰੁ ਭਉਜਲੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਿ ਹਰਿ ਕੀ ॥੧॥ 하리의 말할 수 없는 이야기를 들은 후, 바브사가르에서 건너가세요. 1
ਗੋਬਿੰਦ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥ 오, 고빈드! 나는 성도들과 함께 그것을 발견했다
ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 내 라스나가 람의 미덕을 계속 노래하고 하리 라사를 마셨기 때문입니다. 1. 머무르다
ਜੋ ਜਨ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ 하리 신의 이름을 계속 묵상하는 사람들
ਤਿਨ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਕਰਹੁ ਹਮ ਰਾਮਾ ॥ 오 마이 램! 나를 그 사람들의 노예들에게 노예로 만드소서,
ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਕਾਮਾ ॥੨॥ 당신의 종을 섬기는 것은 좋은 일입니다. 2
ਜੋ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ॥ 하리의 하리 카타를 나에게 서술하는 사람,
ਸੋ ਜਨੁ ਹਮਰੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਭਾਵੈ ॥ 그것은 내 마음과 마음에 아주 좋은 느낌
ਜਨ ਪਗ ਰੇਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 운명적인 자들은 하나님의 종들의 발을 받는다. 3 .
ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨਿ ਆਈ ॥ 그들은 성도를 사랑하고,
ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥ 그의 머리에 비다타가 그런 운명을 썼다
ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥੪॥੨॥੪੦॥ 오, 나낙! 그런 사람들은 주님의 이름으로 흡수됩니다. 4. 2. 40
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 가우디 과레리 마할라 4
ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥ 아들이 맛있는 음식을 먹을 때, 어머니는 큰 기쁨으로 사랑합니다
ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਈ ਜਲਿ ਨਾਇ ॥ 물고기가 물 속에서 목욕 할 때, 그것은 물과 사랑에 빠지게됩니다
ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰਸਿਖ ਮੁਖਿ ਪਾਇ ॥੧॥ 사티구루의 사랑은 구르시카크의 입에 음식을 이름 형태로 넣는 것이다. 1
ਤੇ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਪਿਆਰੇ ॥ 오, 사랑하는 주님! 나는 그런 하리 신자들을 만났고,
ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 만나게 될 자들은 나의 슬픔을 앗아갈 것이다. 1. 머무르다
ਜਿਉ ਮਿਲਿ ਬਛਰੇ ਗਊ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਵੈ ॥ 암소가 잃어버린 송아지를 만나는 것을 좋아하는 것처럼,
ਕਾਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ 카미니(아내)가 집으로 돌아왔을 때 남편과 사랑에 빠진 것처럼,
ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥੨॥ 마찬가지로, 주님의 헌애자가 주님의 찬양을 노래할 때, 그의 마음은 주님의 사랑에 잠기게 됩니다. 2
ਸਾਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਸੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ॥ 파피하(Papiha)는 폭우를 좋아합니다
ਨਰਪਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਪਸਾਰਾ ॥ 나르파티(황제)는 부의 화려함(확장)을 보고 싶어 한다
ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਪੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥੩॥ 하리의 종은 니란카르를 숭배하는 것을 좋아합니다. 3
ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਖਾਟੇ ॥ 인간은 부와 부를 얻는 것을 좋아합니다
ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਗਲਾਟੇ ॥ 구루의 시크교도는 구루가 그를 안아 줄 때 구루와 사랑에 빠진다
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧ ਪਗ ਚਾਟੇ ॥੪॥੩॥੪੧॥ 나낙은 성도들의 발에 키스하는 것을 좋아합니다. 4. 3. 41
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 가우디 과레리 마할라 4
ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇ ॥ 거지는 기증자로부터받는 자선을 좋아합니다
ਭੂਖੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਵੈ ਅੰਨੁ ਖਾਇ ॥ 배고픈 사람들의 사랑은 음식을 먹는 것입니다
ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਆਘਾਇ ॥੧॥ 구루의 시크교의 사랑은 구루를 만나고 만족하는 것입니다. 1
ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਹਰਿ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 주! 하리 다르샨을 내게 줘. 나는 너에게 한 가지 희망이있다
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰਿ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 주! 저를 행하심으로써 제 소원을 이루시기 바랍니다. 1. 머무르다
ਚਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੂਰਜੁ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ॥ 차크비는 태양에 대한 환상을 가지고있을 때 행복합니다
ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੁਖ ਤਿਆਗੈ ॥ 그의 사랑하는 사람을 만나는 것은 그의 모든 슬픔을 제거합니다
ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ॥੨॥ 구루의 시크교도는 구루의 비전을 가지고있을 때 기뻐합니다. 2
ਬਛਰੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਖੀਰੁ ਮੁਖਿ ਖਾਇ ॥ 송아지 (어머니의 것)는 입에서 우유를 빨아 먹는 것을 기뻐합니다
ਹਿਰਦੈ ਬਿਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਇ ॥ 그의 어머니를 보면서, 그의 마음은 기뻐합니다
ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਲਾਇ ॥੩॥ (마찬가지로) 구루의 시크교도는 구루의 다산을 갖게되어 매우 기쁩니다. 3
ਹੋਰੁ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕਾਚਾ ॥ 두 번째 심취 (Guru-Paramparama 제외)는 마야의 사랑이 순간적이기 때문에 거짓입니다
ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਕੂਰਾ ਕਚੁ ਪਾਚਾ ॥ 이 거짓 사랑은 유리처럼 부서지고 파괴됩니다
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਗੁਰੁ ਸਾਚਾ ॥੪॥੪॥੪੨॥ 얀 나낙은 진정한 구루를 사랑하며 그의 다산에 만족한다. 4. 4. 42
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/