Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 156

Page 156

ਏਕਸੁ ਚਰਣੀ ਜੇ ਚਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਕੀ ਧਾਵਸਿਤਾ ॥੩॥ 만일 여러분이 마음을 주님의 발로 돌이키면, 거짓과 탐욕 때문인 여러분의 딜레마가 제거되게 하십시오. 3
ਜਪਸਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਚਸਿ ਮਨਾ ॥ 오, 요기! 주 니란얀을 경배함으로써, 당신의 마음은 그분 안에 잠길 것입니다
ਕਾਹੇ ਬੋਲਹਿ ਜੋਗੀ ਕਪਟੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 오, 요기! 왜 그렇게 많은 속임수를 말합니까? 1. 머무르다
ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸੁ ਇਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਣੀਤਾ ॥ 당신의 몸은 나쁘고 마음은 어리 석다. 너희의 모든 상태는 마야의 심취 속에서 사라지고 있다
ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਗੀ ਦਾਝੈ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਣੀਤਾ ॥੪॥੩॥੧੫॥ 나낙은 영혼이 벌거벗은 데히가 태워질 때가 끝났음을 알고 회개하기를 간청한다. 4 . 3. 15
ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 가우디 체티 마할라 1
ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਮੂਲੁ ਮਨ ਏਕੈ ਜੇ ਕਰਿ ਦ੍ਰਿੜੁ ਚਿਤੁ ਕੀਜੈ ਰੇ ॥ 오 내 마음! 원래 만트라 (주님 이름)를 모든 질병의 약의 형태로 마음 속에 넣으면
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ਲੀਜੈ ਰੇ ॥੧॥ 그래서 당신은 출생과 출생 후에 저지른 죄를 멸하신 하나님을 얻게 될 것입니다. 1
ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬੁ ਭਾਈ ਰੇ ॥ 오, 오빠! 나는 내 마음 속에 하나님을 좋아한다
ਤੇਰੇ ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰਿ ਸਮਾਵਹਿ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 맙소사! 당신의 세 가지 특성에서, 세상은 포함되어 있습니다, 즉, 입체적인 감각은 세상의 심취에 관여하고 있으며, 보기 흉한 신은 이해 될 수 없습니다. 1. 머무르다
ਸਕਰ ਖੰਡੁ ਮਾਇਆ ਤਨਿ ਮੀਠੀ ਹਮ ਤਉ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਰੇ ॥ 이 마야는 설탕과 설탕처럼 몸에 달콤해 보입니다. 우리 존재들은 마야의 짐을 지고 있습니다
ਰਾਤਿ ਅਨੇਰੀ ਸੂਝਸਿ ਨਾਹੀ ਲਜੁ ਟੂਕਸਿ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ ॥੨॥ 무의미한 자의 어두운 밤에는 아무것도 보이지 않으며 죽음의 쥐 (Yamraj)는 삶의 밧줄을 자르고 있습니다. 2
ਮਨਮੁਖਿ ਕਰਹਿ ਤੇਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਰੇ ॥ 자발적인 존재가 의로운 행동을 할수록, 그는 더욱 불행해진다. 그러나 Gurmukh는 명성을 얻습니다
ਜੋ ਤਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਆ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ ॥੩॥ 하나님이 무엇을 하시든, 그것은 일어나는 일이며, 살아있는 존재의 운명은 지워질 수 없습니다. 3
ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨ ਹੋਵਹਿ ਊਣੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ਰੇ ॥ 하나님의 발치에 잠기고 사랑하는 존재들은 사랑의 주스로 가득 차 있으며 사랑이 공허하지 않습니다
ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕੁ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਿਛੁ ਪਾਈ ਰੇ ॥੪॥੪॥੧੬॥ 나낙이 발의 먼지가 된다면, 그 비무다(마음)도 무언가를 얻을 것이다. 4. 4. 16
ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 가우디 체티 마할라 1
ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥ [우리 피조물들은 죄 때문에 많은 질로 방황해야 하는데, 그러면 우리는 무엇을 표현해야 하는가] 우리의 어머니는 누구이며, 우리의 아버지는 누구이며, 어느 곳에서 왔는가
ਅਗਨਿ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰਿ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮਿ ਉਪਾਏ ॥੧॥ 우리는 어머니의 자궁에 있는 아버지의 물 같은 정액의 거품으로부터 태어났지만, 하나님께서 어떤 목적으로 우리를 창조하셨는지는 알 수 없습니다. 1
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ 오, 이런! 누가 당신의 자질을 알 수 있습니까
ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 나는 그들이 묘사 될 수없는 많은 악덕을 가지고있다. 1. 머무르다
ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥ 우리는 많은 나무의 양식을 보았습니다. 여러 번 그들은 동물에서 유래했습니다
ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਹਿ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥ 여러 번 우리는 삼포의 후손에서 태어 났으며 여러 번 우리는 새처럼 날아갔습니다. 2
ਹਟ ਪਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ 사람은 도시들, 코티 상점들, 그리고 강한 궁전들에 침입하여, 거기서 훔쳐가서 집으로 돌아온다
ਅਗਹੁ ਦੇਖੈ ਪਿਛਹੁ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥ 어리석은 자는 자기 앞을 바라보며 자신을 돌보지만, 어리석은 사람은 어디에서 하나님으로부터 자신을 숨길 수 있겠는가? 3
ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥ 나는 거룩한 신사의 은행, navkhand, 도시의 상점과 무역의 중심지를 보았다
ਲੈ ਕੈ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਿ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮਹਿ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥ 살아있는 존재의 형태로 상인은 그의 마음 속에 비늘을 가지고 그의 이름으로 얻은 돈의 무게를 측정합니다. 4
ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਰਿ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥ 주! 물이 바다에 채워지는 한, 우리의 악덕은 동일합니다
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਛੁ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥ 맙소사! 당신의 자비와 자비를 내게 바라보시고, 바브사가르를 통하여 가라앉는 돌을 내게로 건너가소서. 5
ਜੀਅੜਾ ਅਗਨਿ ਬਰਾਬਰਿ ਤਪੈ ਭੀਤਰਿ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥ 내 마음은 불처럼 빛나고 있으며 갈증의 형태로 휴전이 있습니다
ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥ 나낙은 오 나의 주님께 기도합니다! 내가 당신의 명령을 안다면, 나는 밤낮으로 행복을 찾을 것입니다. 6. 5. 17
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 가우디 바이라가니 마할라 1
ਰੈਣਿ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਦਿਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥ 인간은 잠을 자고 먹고 하루를 헛되이 마시면서 밤을 낭비합니다
ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ ॥੧॥ 다이아몬드와 같은 그의 소중한 삶 (헌신없이)은 헛된 것입니다. 1
ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥ 오, 바보야! 당신은 램의 이름을 모른다
ਮੂੜੇ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਹਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 여러분은 사후에 다시 회개할 것입니다. 1. 머무르다
ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਤ ਨ ਚਾਹਿਆ ਜਾਇ ॥ 당신은 부패하기 쉬운 부를 모아서 땅에 묻었습니다. 이 재산 때문에 너희는 영원하신 하나님을 기억하고자 하는 소망이 없다
ਅਨਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥੨॥ 부의 실질적 실재를 위해 달려가는 모든 멸망하는 자들은 영원한 주님의 이름과 부를 잃어버렸다. 2
ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਭਾਗਠੁ ਹੋਇ ॥ 돈이 오직 원함으로써만 얻어진다면, 모든 인간은 부자가 된다
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/