GUJARATI PAGE 98

ਥਿਰੁ ਸੁਹਾਗੁ ਵਰੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥੧੧॥
thir suhaag var agam agochar jan nanak paraym saaDhaaree jee-o. ||4||4||11||
O’ Nanak, eternal is the union of that soul: she has been blessed with the love and support of the incomprehensible and unknowable God||4||4||11||
હે દાસ નાનક! જે પરમાત્મા અગમ્ય પહોંચથી બહાર છે જેના સુધી જ્ઞાનેદ્રીયોની પહોંચ નથી. તે જીવ-સ્ત્રી નું હંમેશા કાયમ રહેવાવાળું સુહાગ-ભાગ્ય બની જાય છે, તે જીવ-સ્ત્રી ને તેના પ્રેમ નો આશરો હંમેશા મળી રહે છે ।।૪।।૪।।૧૧।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦਰਸਨ ਚਾਹੇ ॥
khojat khojat darsan chaahay.
Seeking and searching You, I have developed yearning for Your blessed vision.
અનેક લોકો જંગલો પહાડોમાં શોધતા શોધતા પરમાત્મા ના દર્શન ની તમન્ના કરે છે

ਭਾਤਿ ਭਾਤਿ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹੇ ॥
bhaat bhaat ban ban avgaahay.
I have travelled through all sorts of woods and forests.
ઘણા પ્રકાર ના જંગલો તલાશી મારે છે પરંતુ આ રીતે પરમાત્મા ના દર્શન નથી થતા

ਨਿਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀਉ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥
nirgun sargun har har mayraa ko-ee hai jee-o aan milaavai jee-o. ||1||
Is there anybody who can unite me with my God who is intangible and yet tangible at the same time. ||1||
તે પરમાત્મા માયા ના ત્રણ ગુણોથી અલગ પણ છે અને ત્રણ ગુણી સંસાર માં વ્યાપક પણ છે ।।૧।।

ਖਟੁ ਸਾਸਤ ਬਿਚਰਤ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨਾ ॥
khat saasat bichrat mukh gi-aanaa.
People recite from memory the wisdom of the six schools of philosophy;
ઘણા એવા છે જે છ શાસ્ત્રોને વિચારે છે અને તેના ઉપદેશમોંથી સંભળાવે છે

ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨਾ ॥
poojaa tilak tirath isnaanaa.
they perform worship service, wear ceremonial religious marks on their foreheads, and take ritual cleansing baths at sacred shrines of pilgrimage.
દેવ પૂજા કરે છે અને તિલક લગાડે છે, તીર્થોનું સ્નાન કરે છે

ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ ਚਉਰਾਸੀਹ ਇਨ ਮਹਿ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ॥੨॥
nivlee karam aasan cha-oraaseeh in meh saaNt na aavai jee-o. ||2||
They perform the cleansing practice and adopt the eighty-four Yogic postures; but still, they find no spiritual peace in any of these. ||2||
ઘણા એવા પણ છે જે સફાઈ કર્મ વગેરે યોગીઓ વાળા ચોર્યાસી આશન કરે છે પરંતુ આ ઉદ્યમોથી મનમાં શાંતિ મળતી નથી।।૨।।

ਅਨਿਕ ਬਰਖ ਕੀਏ ਜਪ ਤਾਪਾ ॥
anik barakh kee-ay jap taapaa.
For Years they perform meditation and practice austere self-discipline.
જોગી લોકો અનેક વર્ષ જાપ કરે છે, તપસ્યા કરે છે

ਗਵਨੁ ਕੀਆ ਧਰਤੀ ਭਰਮਾਤਾ ॥
gavan kee-aa Dhartee bharmaataa.
they wander on journeys all over the world;
આખી ધરતી પર ભ્રમણ પણ કરે છે

ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਹਿਰਦੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਬਹੁੜਿ ਬਹੁੜਿ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ਜੀਉ ॥੩॥
ik khin hirdai saaNt na aavai jogee bahurh bahurh uth Dhaavai jee-o. ||3||
and yet, their hearts are not at peace, even for an instant and they keep performing these rituals again and again. ||3||
આ રીતે પણ હદયમાં એક ક્ષણ માટે પણ શાંતિ નથી આવતી, તો પણ આ જપ અને તપસ્યા ની પાછળ ફરી ફરી ને જ દોડ્યા રાખે છે ।।૩।।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥
kar kirpaa mohi saaDh milaa-i-aa.
Showing mercy, God has united me with the Guru.
પરમાત્માએ કૃપા કરીને મને ગુરુને મળાવી દીધા છે

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਧੀਰਜੁ ਪਾਇਆ ॥
man tan seetal Dheeraj paa-i-aa.
My mind and body have become tranquil and contented.
ગુરુ થી મને ધીરજ મળી છે શીતળ થઈ ગયું છે, મારા મન અને જ્ઞાનેંદ્રિય માંથી વિકારોની તાપસ પુરી થઈ ગઈ છે

ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਸਿਆ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਹਰਿ ਮੰਗਲੁ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥੧੨॥
parabh abhinase basia ghat bheetar har mangal nanak gaavai jee-o. ||4||5||12||
The Immortal God has taken abode in my heart, devotee Nanak Joyfully sings the songs of His praises.||4||5||12||
ગુરુની મહેરથી અવિનાશી પ્રભુ મારા હદયમાં આવી વશે, હવે આ દાસ નાનક પરમાત્મા ની મહિમા ના ગીત ગાય છે આ મહિમા પ્રભુ ચરણોમાં જોડીને રાખે છે ।।૪।।૫।।૧૨।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Majhh mahla ||5||
Raag Maajh, Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵਾ ॥
paarbarahm aprampar dayvaa.
God, Who is Supreme, Infinite and Divine
હે ભાઈ! ગુરુની શરણે પડીને તે પરમાત્મા ને યાદ કરો, જે પરમ આત્મા છે, જેનાથી ઉપર બીજું કોઈ નથી, જે બધાથી ઉપર છે જે પ્રકાશ રૂપ છે

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥
agam agochar alakh abhayvaa.
Who is Incomprehensible, Invisible and Unfathomable,
જે અગમ્ય પહોંચ થી ઉપર છે, જેના સુધી જ્ઞાનેદ્રીયો ની પહોંચ નથી થઈ જેનું સ્વરૂપ વર્ણવી શકાતું નથી, જેનો ભેદ મેળવી શકતો નથી

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਤੀ ਜੀਉ ॥੧॥
deen da-i-aal gopaal gobindaa har Dhi-aavahu gurmukh gaatee jee-o. ||1||
Merciful to the meek, Master and Preserver of the world, by lovingly meditating on Him through the Guru’s teachings liberation from the vices is obtained. ||1||
જે ગરીબો પર દયા કરવાવાળા છે, જે સૃષ્ટિનું પાલન કરવાવાળા છે, જે સૃષ્ટિ ના જીવોના અંતરની જાણવા વાળા છે અને જે ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક અવસ્થા દેવા વાળા છે ।।૧।।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥
gurmukh maDhusoodan nistaaray.
God, who killed the demon Madhu (mentioned in Hindu holy book Gita), saves the Guru’s followers from the vices.
ગુરુની શરણે પડવાથી મધુ દાનવ ને મારવા વાળા વિકાર રૂપી દાનવોથી બચાવી લે છે

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੰਗੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮੁਰਾਰੇ ॥
gurmukh sangee krisan muraaray.
God, who killed the demon Mur (mentioned in Hindu holy book Gita) becomes the companion of the Guru’s followers.
ગુરુની શરણે પડવાથી મુર દાનવ ને મારવાવાળા પ્રભુ હંમેશા માટે સાથી બની જાય છે

ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਹੋਰਤੁ ਕਿਤੈ ਨ ਭਾਤੀ ਜੀਉ ॥੨॥
da-i-aal damodar gurmukh paa-ee-ai horat kitai na bhaatee jee-o. ||2||
It is only by the Guru’s grace that we realize the merciful God. He is not realized by any other way ||2||
ગુરુની શરણે પડવાથી જ તે પ્રભુ મળે છે જે દયા નો સ્ત્રોત છે અને જેને દામોદર કહે છે, બીજી કોઈ રીતે થી મળી શકતા નથી।।૨।।

ਨਿਰਹਾਰੀ ਕੇਸਵ ਨਿਰਵੈਰਾ ॥
nirhara kaysav nirvairaa.
Keshav, God with beautiful hair, has enmity with none, and is self sustaining.
તે પરમાત્મા કેશવ સુંદર કેશોવાળા કોઈ ની સાથે દુશ્મનાવટ નથી રાખતો અને તેને કોઈ ખોરાકની જરૂર પડતી નથી

ਕੋਟਿ ਜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਹਿ ਪੈਰਾ ॥
kot janaa jaa kay poojeh pairaa.
Millions of devotees worship at whose feet. (with utmost humility)
કરોડો જ સેવક તેના પગ પૂજે છે

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਇਕਾਤੀ ਜੀਉ ॥੩॥
gurmukh hirdai jaa kai har har so-ee bhagat ikaatee jee-o. ||3||
In whose heart God dwells by the Guru’s grace, only that person is known as His unique devotee||3||
ગુરુ દ્વારા જે મનુષ્યના હૃદયમાં તે વસી જાય છે તે મનુષ્ય અનન્ય ભક્ત બની જાય છે ।।૩।।

ਅਮੋਘ ਦਰਸਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਾ ॥
amogh darsan bay-ant apaaraa.
Definitely fruitful is the sight of the infinite and Supreme God .
તે પરમાત્મા ના દર્શન જરૂર મન ઇચ્છિત ફળ આપે આપે છે, તેના ગુણોનો અંત મેળવી શકતો નથી

ਵਡ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥
vad samrath sadaa daataaraa.
He is All-powerful; He is forever the Great Giver.
તેની હસ્તી નો બીજો છેડો શોધી શકતો નથી, તે મોટી તાકતો વાળા છે અને તે હંમેશા જ દાન આપતા રહે છે

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਤਿਤੁ ਤਰੀਐ ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਜਾਤੀ ਜੀਉ ॥੪॥੬॥੧੩॥
gurmukh naam japee-ai tit taree-ai gat naanak virlee jaatee jee-o. ||4||6||13||
Meditating on God’s Name through the Guru’s teachings, we swim across the worldly ocean of vices. But O’ Nanak, rare are those, who have realized this supreme state of mind.||4||6||13||
ગુરુની શરણે પડીને જો તેનું નામ જપે તો તેની કૃપાથી સંસાર સમુદ્ર પાર કરી શકાય છે, પરંતુ હે નાનક! આ ઉચ્ચી આધ્યાત્મિક અવસ્થા કોઈ દુર્લભે જ સમજી છે ।।૪।।૬।।૧૩।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਕਹਿਆ ਕਰਣਾ ਦਿਤਾ ਲੈਣਾ ॥
kahi-aa karnaa ditaa lainaa.
O’ God, mortals do whatever You order. They receive only whatever You give.
હે પ્રભુ જે તું આદેશ કરે છે તે જ જીવ કરે છે, જે કાંઈ પણ તું આપે છે તે જ જીવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે

ਗਰੀਬਾ ਅਨਾਥਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥
gareebaa anaathaa tayraa maanaa.
You are the protector and sole pride of the meek and Helpless.
ગરીબ અને અનાથ જીવો ને તારો જ આશરો છે

ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੂੰਹੈ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
sabh kichh tooNhai tooNhai mere piarray tayree kudrat ka-o bal jaa-ee jee-o. ||1||
O’ my beloved God, You are everything, I dedicate myself to Your power. ||1||
હે વ્હાલા પ્રભુ! જગત માં બધું જ તું જ કરે છે તું જ કરે છે, હું તારી સ્મૃતિથી બલિદાન આપું છું ।।૧।।

ਭਾਣੈ ਉਝੜ ਭਾਣੈ ਰਾਹਾ ॥
bhaanai ujharh bhaanai raahaa.
By God’s Will, some go astray and by God’s Will some follow righteous path in life.
પરમાત્મા ની રજામાં જ જીવ જીવન નો ખોટો રસ્તો પકડી લે છે અને ઘણા સાચો રસ્તો પકડે છે

ਭਾਣੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵਾਹਾ ॥
bhaanai har gun gurmukh gaavaahaa.
It is by God’s Will only, some follow the Guru’s teachings and sing your praises.
પરમાત્મા ની રજા માં જ ઘણા જીવ ગુરુ ની શરણ પડીને હરિ ના ગુણ ગાય છે

ਭਾਣੈ ਭਰਮਿ ਭਵੈ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥
bhaanai bharam bhavai baho joonee sabh kichh tisai rajaa-ee jee-o. ||2||
By God’s Will, some wander in doubt through many existences. Everything happens by His Will. ||2||
પરમાત્મની રજા અનુસાર જ જીવ માયા ના મોહના ભ્રમ માં ફસાઈને અનેક અસ્તિત્વમાં ભટકતા ફરે છે, આ બધું તે પ્રભુ ની રજા માં જ થઈ રહ્યું છે ।।૨।।

ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ॥
naa ko moorakh naa ko si-aanaa.
By himself, no one is foolish, and no one is wise.
પોતાની સ્મૃતિથી ના કોઈ જીવ મૂર્ખ છે ના કોઈ બુદ્ધિમાન

ਵਰਤੈ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥
vartai sabh kichh tayraa bhaanaa.
Everything happens as per Your Will.
જગતમાં જે કઈ થઈ રહ્યું છે બધું તારા આદેશથી ચાલી રહ્યું છે

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥
agam agochar bay-ant athaahaa tayree keemat kahan na jaa-ee jee-o. ||3||
O’ Incomprehensible, Infinite and Unfathomable God, Your worth cannot be expressed. ||3||
હે અગમ્ય પહોંચ થી ઉપર પ્રભુ! હે ઈન્દ્રીયોની પહોંચ થી ઉપર પ્રભુ! હે ઊંડા પ્રભુ તારા બરાબર ની કોઈ કિંમત વ્યક્ત કરી શકાતી નથી।।૩।।

ਖਾਕੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ ॥
khaak santan kee dayh pi-aaray.
O’ God, Please bless me with the dust of the feet (humble service) of the saints.
મને પોતાના સંતોના ચરણોની ધૂળ દે

ਆਇ ਪਇਆ ਹਰਿ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੈ ॥
aa-ay pa-i-aa har tayrai du-aarai.
O’ God, I have come and fallen at Your door ( sought Your refuge).
હે વ્હાલા હરિ! હું તારા ઓટલે આવી પડ્યો છું

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਆਘਾਵੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣੁ ਸੁਭਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥੧੪॥
darsan paykhat man aaghaavai naanak milan subhaa-ee jee-o. ||4||7||14||
O’ Nanak by seeing His sight, mind is satiated from the worldly attachments, and the union with God takes place intuitively. ||4||7||14||
નાનક કહે, પરમાત્મા ના દર્શન કરવાથી મન દુનિયાના પદાર્થો તરફથી ભરાઈ જાય છે અને તેની રજા અનુસાર તેનાથી મિલન થઈ જાય છે ।।૪।।૭।।૧૪।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਦੁਖੁ ਤਦੇ ਜਾ ਵਿਸਰਿ ਜਾਵੈ ॥
dukh taday jaa visar jaavai.
One is afflicted with sorrow only when one forgets God.
જીવ ને દુઃખ ત્યારે જ થાય છે જયારે તેને પરમાત્માનું નામ ભુલાય જાય છે

ਭੁਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਧਾਵੈ ॥
bhukh vi-aapai baho biDh Dhaavai.
Afflicted with the cravings for Maya (worldly wealth), one keeps on wandering to satisfy this craving.
નામ થી વંચિત જીવ પર માયા ની તૃષ્ણા જોર નાખી દે છે, અને જીવ ઘણી રીત થી માયા માટે ભટકતો ફરે છે

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥
simrat naam sadaa suhaylaa jis dayvai deen da-i-aalaa jee-o. ||1||
Whom the Merciful God bestows the gift of Naam, he always remains peaceful by remembering God with love and devotion||1||
ગરીબો પર દયા કરવાવાળા પરમાત્મા જે મનુષ્ય ને નામ ની દાન આપે છે તે સ્મરણ કરી-કરીને હંમેશા સુખી રહે છે ।।૧।।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ॥
satgur mayraa vad samrathaa.
My True Guru is very powerful.
પરંતુ આ નામનું દાન ગુરુથી જ મળે છે, મારો સદગુરુ મોટી તાકાત વાળા છે